Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzhu5Phu5Xhu4vhu4/hu4/hu4/hu43hu63hu6Xhu5Lhu412w6jhuqjhu43hu4rDjeG7gsSC4buN4butw4Phuqrhu43hu61w4bqow4Phu43huqZx4bqo4bqi4buN4bqs4buh4bqo4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43DssSD4bud4bqo4bqi4bqmd+G7r8Oyay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7JsxKlj4bqoV+G7kEjDjXfDjMOMauG7jS3hu41Ww4Hhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jeG6qOG7teG6qOG7jeG7scWp4buI4buN4buKw43hu4LEguG7jXbhu7Xhuqzhu43huqbhu6dI4buN4bqm4buj4bqow4Phu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7reG7peG7kuG7jXbDqOG6qOG7jeG7isON4buCxILhu43hu63Dg+G6quG7jeG7rXDhuqjDg+G7jUnhu4jhu53hu5Lhu41J4buI4bud4bqo4buN4buKw41E4bqo4bqi4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu41Iw4PEguG6rOG7jeG6pMOo4bqs4buNw5Xhu4bEguG7jeG6osSC4budxILhu412xIJB4buI4buNw7Im4buNw6N3d+G7jcSDw4N34buNKcSC4bqiw4Phu4rDssOs4buN4but4buj4but4buN4bqow4Phu5/hu43huqbhu5/huqzhu41Iw4PEguG6rOG7jeG7rUzhu53hu41k4bud4bqm4buK4buN4buuxILDjOG6qHfhu5Lhu412ceG7jeG7iuG7oeG6quG7jeG6qOG7teG6qOG7jcOD4buf4bqo4bqi4buN4butw4NL4but4buN4bqo4bqiw4PhurDhuqjhu412xILDgeG6rOG7jcOM4buj4bqo4bqi4buNdnXhu4rhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6rOG6vsSC4buN4bqo4bqiROG6qOG7jXbDqOG6qOG7i+G7jT7huqJO4buCxILhu412eUjhu43hu4pC4but4buN4bqs4bul4buS4buNxKnEg+G7neG6qOG6ouG6pnfhu69q4buN4bqm4buf4buN4bux4bq84buNSMODxILhuqzhu43Dg+G6quG7oeG7iuG7jcOD4bqw4bqow4Phu43hu4rDg0/hu43hu5nhu4/hu43hu61M4bud4buNZOG7neG6puG7iuG7jeG7rsSCw4zhuqh34buS4buNw5Xhu5/hu412TuG7hOG7reG7jeG7r+G7n+G6qOG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buNw5Xhu4bEguG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4bqo4bqiw4NB4buN4buR4buu4buL4buNPOG6vOG7iuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu61w4bqow4Phu41J4buI4bud4buS4buN4bun4bqo4buN4buKTuG7hOG6qOG6ouG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu41Iw4PEguG6rOG7jeG6puG7n+G7jeG6pMODxILhu43Dg+G7ncSC4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43Dlcaw4buK4buN4butw4Phuq7huqjDg+G7jeG6qOG6ouG6usSC4buN4buKw43hu7Xhuqjhu43hu4rDg+G7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7rUrhuqjhuqLhu43huqjhuqJz4bqs4buNw4Phu5/huqjhuqLhu43hu4rDjXLhuqzhu43huqjhuqLDg+G6sOG6qOG7jeG7reG7peG7kuG7jXbDqOG6qOG7jeG7isON4buCxILhu412TuG7hOG7reG7jeG7isODcOG7jeG7isOT4buNw4Phuqrhu5/huqjhuqLhu43hu63hu4jhuqjhuqLhu43DleG7n+G6quG7jXbEqOG6qOG6ouG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jcOMxILhuqjDg+G7jeG6qMODxrDhu4rhu43hu4rDg0/hu43Dtcah4buN4butTOG7neG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4butw4PEqOG7neG7jeG6o+G7nUjhu4jhuqh6d+G6puG7i2svSGxr4buK4bud4bux4bqmd+G7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4bqs4budw43huqLEguG6qGnDtEjhu5Dhu43hu53hu4jhu4rhuqrDsmxr4buKw41sa+G7iuG7r2xrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5Hhu5Xhu5XDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oy4buscOG6qMOD4buNSeG7iOG7neG7kuG7jeG6pnHhuqjhuqLhu43huqzhu6Hhuqjhu43huqjDg+G7p+G7iuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buNw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDsuG7k+G7m+G7j8Oy4buN4bux4bqqw43hu693w43hu4fDssO1w7Lhu43DjMON4but4buHw7LDg+G7iuG7ikhpLy/DleG6qHfhu5BIw413w4zDjOG7i+G6qHfhu4ovJMSC4bqmd8OML8Oj4buI4buxw4J34but4buKL+G7keG7sS/hu53DtC/hu5nhuqAv4bub4butL8O0w7Xhu5tfw7Xhu5Vf4buZw7Vf4buXX+G7kMO14buPw7Xhu4vDgkjhuqLDsi9say9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41sa+G7isONbGvhu4rhu69sa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4buscOG6qMOD4buNSeG7iOG7neG7kuG7jeG6pnHhuqjhuqLhu43huqzhu6Hhuqjhu43huqjDg+G7p+G7iuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buNw7I+4bqiTuG7gsSC4buNdnlI4buN4buKQuG7reG7jeG6rOG7peG7ksOy4buLay9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41say/hu4rhu53hu7HhuqZ3bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybFbhurrhuqjhuqLhu4124buh4bqq4buN4buvxILDgOG6qOG7jeG7seG6vOG7jUjDg8SC4bqs4buNLeG7jT7hu53hu4rDg+G7neG6qOG7jSXDjXfhuqjhuqrhu40t4buN4buKxILhu7fhu4rhu43huqbhurxp4buNw7Lhu6zDg8So4bqo4bqi4buN4buKw4nEguG7jeG7reG6uOG7jeG6onPhuqjhuqLhu43huqjhuqLDg+G6tOG7jcON4bud4buN4bqs4bq84buK4buN4buKw4NP4buN4bqi4bqw4buNdkLhu43hu61C4buN4buKw4PDgeG7jeG6pHjhuqrhu43huqPhu51I4buI4bqoenfhuqbhu43DjeG7neG7jeG6pMODxJDEguG7jeG7ikPhu53hu43hu4rDg+G7o0jhu4vhu408RMSC4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4bqm4buIw4nhuqjhu43huqjhuqLDg+G6tOG7jcOV4bu54buNSMOD4buj4bqq4buNw4Phuqrhu53hu43Dg+G7neG7kuG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG7isODT+G7jeG6ouG6sOG7jXZC4buN4butw4nhu43hu6fhu5Lhu43hu61C4buN4buKw4PDgeG7jeG6qMOD4bqw4bqo4buN4buKw4Phu6fhu5Lhu43hu4rDk+G7jeG7kOG7ncOs4buNw5Xhu5/hu43DjeG6usSC4buN4buY4buN4buKTkbhuqjhuqLhu43DleG7ueG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4bqo4bqiROG6qOG7jcOD4bqq4bud4buNdnLhuqjhuqLhu43DjcOS4but4buNw4zhu6PhuqjhuqLhu43EqXbDqOG6qOG7jeG7isON4buCxIJq4buN4bux4bun4buK4buN4butw4Phu4Thu4rhu43hu5Dhu4jhu6fhu4rhu43Dg8SCQeG6qMOy4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMOyPOG6vOG7iuG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43DlcSC4bu14bqo4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu4124bqq4buf4bqo4buN4bqm4buf4bqs4buNSMODxILhuqzhu412ceG7jXZE4but4buNw5Xhu7nhu43huqbDgOG7jcOD4bq8xILhu43hu4rDg3Dhu412w6jhuqjhu43hu4rDjeG7gsSC4buN4buKw4rhu43hu63Dg0/hu63hu41G4buNJuG6qOG7r+G6quG6qHfDjMSC4bud4buNw5Xhu5/hu43huqzEguG7ueG6qOG7jWPEgsOA4bqo4buNVsOJ4bqo4bqi4buL4buNKkThu43huqbhu6fhu5Lhu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG6qOG6okThuqjhu412w6jhuqjhu43huqbhu5/huqzhu43hu4rDk+G7jeG6osSC4bun4buS4buN4bqsxJDhuqjhuqLDrOG7jeG7isODc0jhu43huqjhu7fhuqjhu41G4buNSMOD4bqu4bud4buN4buvTuG7hsSC4buNw5Xhu5/hu43huqjhuqJz4bqs4buN4butw4PEqOG6qOG6ouG7jeG7seG7neG7kuG7jeG6puG7teG6qOG7jeG7isON4buCxILhu4vhu43hu6xC4buNduG7t+G6qOG7jcOD4buf4bqo4bqi4buN4butw4NL4but4buN4bqo4bqiw4PhurDhuqjhu43huqjhuqJE4bqo4buNdsOo4bqo4buNw5Xhu5/huqrhu43huqzhur7EguG7jeG7r+G6tkjhu43huqbDgOG7jeG6qMODTuG7jcOVxrDhu5Lhu43DleG7n+G7jeG7rcODxKjhuqjhuqLhu43hu4rDg8aw4buK4buN4buK4buI4buSQeG7iuG7jcOV4buCxILDsuG7jS3hu43hu7Dhu5LDjeG6quG6qOG7jSrhuqrDlOG7ncON4buvw6zhu4124buh4bqq4buN4buvxILDgOG6qOG7jeG7isODT+G7jcOD4budxILhu43hu61M4bud4buNxIPhu53huqjhuqLhuqZ34buv4buNw6zhu43hu4rEguG7t0jhu43huqbhu4LEguG7i2svSGxr4buK4bud4bux4bqmd+G7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4bqs4budw43huqLEguG6qGnDtEjhu5Dhu43hu53hu4jhu4rhuqrDsmxr4buKw41sa+G7iuG7r2xrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5Hhu5nhu5XDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8Oyw6DDg+G7o+G7reG7jeG7isODcOG6quG7jeG7rXDhuqjDg+G7jUnhu4jhu53hu5Lhu43hu4rDg3Dhu412w6jhuqjhu43hu4rDjeG7gsSC4buLw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDsuG7k+G7m+G7j8Oy4buN4bux4bqqw43hu693w43hu4fDssO1w7Lhu43DjMON4but4buHw7LDg+G7iuG7ikhpLy/DleG6qHfhu5BIw413w4zDjOG7i+G6qHfhu4ovJMSC4bqmd8OML8Oj4buI4buxw4J34but4buKL+G7keG7sS/hu53DtC/hu5nhuqAv4bub4butL+G7kCnhu53huqjhu4p3w43huqjDjF8+V2Thu4vDgkjhuqLDsi9say9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41sa+G7isONbGvhu4rhu69sa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsw6DDg+G7o+G7reG7jeG7isODcOG6quG7jeG7rXDhuqjDg+G7jUnhu4jhu53hu5Lhu43hu4rDg3Dhu412w6jhuqjhu43hu4rDjeG7gsSC4buLay9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41say/hu4rhu53hu7HhuqZ3bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7Dg0Lhuqzhu43Dg8SCQeG7iOG7jU/huqjhuqLhu412ceG7jUjDg3DEguG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buN4bqm4bu14bqo4buNw7Xhu5Phu43huqjhuqJE4bqo4buNdsOo4bqo4buNw5Xhu4bEguG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43Dg+G6sOG6qMOD4buN4buv4buj4bqo4bqi4buNw5Xhu5/hu43huqzhu5/hu4jhu43DjHPhu63hu43huqTDg+G7o+G7reG7jeG6qMOD4bud4buI4buL4buNPOG6vOG7iuG7jeG6qOG6okThuqjhu43huqbhu4zhu53hu43DleG7hsSC4buNw7Xhu4/hu4vhu4/hu4/hu4/hu412xILDgeG6rOG7jcOM4buj4bqo4bqi4buNdk7hu4Thu63hu412deG7iuG7jcOV4buf4bqq4buN4bux4bu14bqo4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqzhur7EguG7jeG6qOG6okThuqjhu412w6jhuqjhu43DleG7n+G7jcOM4bud4buI4buNdkLhu43hu63Dg8So4bqo4bqi4buNdk7hu4Thu63hu43huqjDg+G7peG6qOG7jeG7sXDhuqjhu43huqbhu7Xhuqjhu4vhu43Eg8ON4bqq4bqo4bqi4buN4butcOG6qMOD4buN4but4bud4bqq4buN4buKw43hu5/huqrhu43hu61C4buN4buK4buGxILhu43hu5Phu5Xhu4vhu4/hu4/hu4/hu43hu63hu6Xhu5Lhu412w6jhuqjhu43hu4rDjeG7gsSC4buN4buQ4buI4bun4buK4buNw4PEgkHhuqjhu43DleG7n+G7jXZC4buN4bqm4buf4buN4butcOG6qMOD4buN4bqmceG6qOG6ouG7jeG6rOG7oeG6qOG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu41Iw4PEguG6rOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu7Dhurzhu43hu4pC4but4buN4buKw4PFqeG6qOG7jeG6pOG7lOG7jeG7r+G7n8SC4buNw4Phu4Dhuqjhu43DtOG7j+G7jeG6rOG7jeG7rUzhu53hu43huqPhu51I4buI4bqoenfhuqbhu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buNdsSCw4Hhuqzhu43huqjDisSC4buN4buxxrDhu4rhu43DleG7n+G7jeG7iuG7oeG6quG7jeG6qOG7teG6qOG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bqq4buNSMODxILhuqzhu4vhu40+4bqiTuG7gsSC4buN4buKw4PEguG7t+G7iuG7jeG6pOG7t+G7jeG7seG6vOG7jeG7ikLhu63hu43huqjhu5/hu5Lhu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqow4NO4buN4but4buj4but4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43Dlcaw4buK4buN4bqm4buf4buNJeG6pnfhuqjhu40od+G7neG6qMOs4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43DlcSC4bu14bqo4buN4bqk4buU4buN4butw5Lhu4jhu412ceG7jeG6onPhuqjhu43hu7FC4buNw5Xhu4bEguG7jeG7rsSCw4zhuqh34buS4buN4buR4buZ4buN4bqocuG6rOG7jUnhu4jhu53hu4vhu40w4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buN4buxxrDhu63hu43hu4rDg8Wp4buS4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43huqbhurThuqjDg+G7jcOVw5Lhu63hu43huqjhu5/hu5Lhu43DleG7n+G7jeG7isOT4bqo4bqi4buN4buK4buh4bqq4buN4bqkxILDgeG7iOG7jeG7ikLhu63hu43hu63Dg+G6quG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6qMOD4bul4bqo4buNw5XGsOG7iuG7jeG6qMOKxILhu43hu4rEguG7t+G6qOG6ouG7jeG7isONTuG7huG7reG7jXbhu6Xhu5Lhu43huqjDg07hu40+4buf4bqo4bqi4buN4buKxILhu7Xhuqjhu43hu63hu6Phu43hu5zDjcSCd+G6psOs4buNxIPhu53DjXrhu53huqjhu43Dg+G7neG7kuG7jeG6oeG7iOG7o8SC4buN4buKw4PEqOG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buwd+G7neG7iOG7iuG7kuG7jeG7neG6qOG7r+G7jcSDw4N34buN4buwd+G7ncOM4buK4buN4buLay9IbGvhu4rhu53hu7HhuqZ34buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7Lhuqzhu53DjeG6osSC4bqoacO0SOG7kOG7jeG7neG7iOG7iuG6qsOybGvhu4rDjWxr4buK4buvbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7keG7k+G7k8Oy4buN4bud4bqm4buK4buHw7LDo+G7iOG6uMSC4buN4buKQuG7reG7jeG7r+G7n8SC4buNw7Thu4/huqzhu43hu61M4bud4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu63Dg8So4bud4buN4bqj4budSOG7iOG6qHp34bqm4buN4butQuG7jcON4bun4buK4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4buvS+G6qOG6ouG7i8Oy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7Lhu5Phu5vhu4/DsuG7jeG7seG6qsON4buvd8ON4buHw7LDtcOy4buNw4zDjeG7reG7h8Oyw4Phu4rhu4pIaS8vw5Xhuqh34buQSMONd8OMw4zhu4vhuqh34buKLyTEguG6pnfDjC/Do+G7iOG7scOCd+G7reG7ii/hu5Hhu7Ev4budw7Qv4buZ4bqgL+G7m+G7rS/DteG7m8O0X+G7kV/hu5nhu5Nf4buQw7XDtMO14buLw4JI4bqiw7IvbGsvSGxrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGvhu4rDjWxr4buK4buvbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMOj4buI4bq4xILhu43hu4pC4but4buN4buv4bufxILhu43DtOG7j+G6rOG7jeG7rUzhu53hu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG7rcODxKjhu53hu43huqPhu51I4buI4bqoenfhuqbhu43hu61C4buNw43hu6fhu4rhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu69L4bqo4bqi4buLay9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41say/hu4rhu53hu7HhuqZ3bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMOy4buw4bq84buN4buKQuG7reG7jeG7isODw4Hhu43Dg8SCQeG6qOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buNw5Xhu6fhuqjhu4124bu54buN4butTOG7neG7jcODRMOs4buN4butw4Phuqrhu43hu69K4buNdkLhu43huqbhu5/hu43huqzhurzhu4rhu43hu63huqrhuqjhu43hu4rDg8So4buNw4Phuqrhu53huqjhuqLhu43hu6/hu6HEguG7jcOD4bud4buS4buN4but4bqq4bqo4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buL4buNw6Phu4jhurjEguG7jeG7ikLhu63hu43hu61M4bud4buN4bqj4budSOG7iOG6qHp34bqm4buN4buKw4PDgeG7jcODxIJB4bqo4buNw4104bqo4bqi4buN4butw4nhu43hu6fhu5Lhu43hu61C4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqhy4bqo4bqi4buN4bqmw5Lhu63hu43hu4rEguG7ueG6rOG7jeG7qeG6qOG7jUjDg8SC4buN4buKw4NO4buC4bqo4bqi4buL4buN4bqj4budSOG7iOG6qHp34bqm4buNSMODcMSC4buN4butw4Phu6Hhuqzhu412TuG7hOG7reG7jcOV4buf4bqq4buNw5Xhu5/hu43DjOG7jOG7jeG7r0vhuqjhuqLhu43huqhC4buL4buNVkLhu43huqbhu5/hu43huqjhu4DEguG7jeG7rcOJ4buN4bun4buS4buN4bqm4bup4bqo4buN4buKw43hurjhuqjhu43DleG7n+G7jeG6pMODxILhu412TuG7hOG7reG7jeG7isOS4buN4buv4bqqw6zhu43hu63DieG7jeG7p+G7kuG7jeG7iuG7iOG6qOG6ouG7jeG6qELhu43huqbhu7Xhuqjhu43hu4rDjeG7gsSCw7LDrOG7jSh34bud4bqo4buN4bqkw4Hhu43DleG7ueG7jeG7mOG7jeG7ik5G4bqo4bqi4buN4buKw4PDkuG7reG7jcODxIJB4bqo4buN4bux4bq84buN4buKQuG7reG7jeG7r+G7n8SC4buNw7Thu4/hu43huqzhu43hu63Dg+G6quG7jeG6qOG7n+G6qOG6ouG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4butw4PEqOG7neG7jeG7ikLhu63hu43huqzhu6Xhu5Lhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsPsODQuG6rOG7jcODxIJB4buI4buNT+G6qOG6ouG7jXZx4buN4buK4buh4bqq4buN4bqo4bu14bqo4buN4bqs4bq84buK4buNSMODxanhuqjhu43huqzhu7nhuqzhu43huqzhu4bEguG7jeG7rULhu43hu4rhu7Xhuqjhu43hu67hu5Lhuqjhu53huqzEguG7reG7jWTEgsONd8OM4buNw5Xhu5/hu43huqzhurzhu4rhu43DjOG6uOG7jeG6pOG7muG7jeG7isOD4buIxrDhu4rhu43huqzhu4bEguG7jXbDgeG7jeG7isODw5Lhu63hu43Dg8SCQeG6qOG7jeG6pOG7muG7jeG7kHDhuqrhu43huqjhu5/hu5Lhu4vhu43hu6zDg+G6quG7jeG6rOG6vsSC4buN4butcOG6qMOD4buNSeG7iOG7neG7ksOs4buNw4NE4buNSMODcMSC4buN4bqm4buf4bqs4buN4bqs4bur4buI4buN4bqm4buf4buN4bqixIJw4buN4bqmxrBI4buN4bux4bq84buN4buKQuG7reG7jcOM4bud4bqq4buN4butw4Phuqrhu41Iw4NK4buNw4Phu4RI4buNw5Xhu4bEguG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4buS4bu14buI4buN4butxanhu4jhu43huqzhu5/hu43hu5jhu43hu4pORuG6qOG6ouG7jXbhu7nhu43DjeG7neG7i+G7jT7Dg0Lhuqzhu43huqThu5rhu43hu4rDg+G7iMaw4buK4buNw4Phuqrhu6Hhu4rhu43Dg+G6sOG6qMOD4buNw4NC4bud4buNw7Xhu5Phu5fhu4124bqq4buh4bqo4buN4bq44bqo4bqiw6zhu43hu4pO4buE4bqo4bqi4buN4buKw41O4bqo4bqi4buN4butw4Phuqrhu43hu63hu6fhu4jhu43hu4rDjcSo4but4buN4butTOG7neG7jcOM4buExILhu43hu4pC4but4buNw5Xhu5/hu43huqTDg8SC4buN4bqiw4N4SOG7jeG7iuG7p+G7iuG7jeG7rXDhu43huqbhu6HEgsOs4buN4but4bqq4bqo4buNw4zhurjhu43hu63hu4jhurjEguG7jeG7rUrhuqjhuqLhu43huqbhu5/hu43DteG7k+G7j+G7i+G7j+G7j+G7j+G7jcOM4buExILhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPDg0/hu41Iw4NwxILhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jeG7iuG6uOG6qOG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu4rDg+G7gsSC4buN4bqixILhu53huqjhu43huqjDg+G7p+G7iuG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buNSMODxILhuqzhu43huqbhu5/hu43hu4pD4bud4buN4buKw4Phu6NI4buN4butw4rhu43huqjhu4DEguG7jeG6o+G7nUjhu4jhuqh6d+G6puG7jeG7seG6tuG7jeG6osSC4bud4bqs4buN4bqixILhu47hu4vhu43Eg+G7iOG7kuG7jeG6qMODxILhu7XhuqjDrOG7jeG7ikPhu53hu43hu4rDg+G7o0jhu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buN4buKw4NP4buN4bqu4buK4buNSMODcMSC4buN4buKw4Phu53hu5Lhu412w4rEguG7jeG6qMOD4bun4buK4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu41J4buI4buj4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jcOMcOG6qOG7jeG7kOG7iOG7p+G7isOs4buN4buxRsSC4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43Dlcaw4buK4buN4bqj4budSOG7iOG6qHp34bqm4buNw4zhu7Phu43hu4rDjeG6uOG6qOG7jcON4bud4buN4bqkw4PEkMSC4buN4bqo4buAxILhu4124bul4buS4buN4buKw41O4buG4but4buNw4zEguG6qMOD4buN4bqow4PGsOG7iuG7jeG7iuG7iMOKxILhu43Dtcah4buN4bqo4bu34buI4buN4buKQ+G7neG7jeG7isOD4bujSOG7jeG6qMOD4buh4buK4buN4bqow4Phu7Phuqrhu43DleG7n+G7jeG7isODxILhu7fhu4jhu43hu4rDg+G7peG6qOG7jeG7isODxIJB4bqo4buLay9IbGvhu4rhu53hu7HhuqZ34buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7Lhuqzhu53DjeG6osSC4bqoacO0SOG7kOG7jeG7neG7iOG7iuG6qsOybGvhu4rDjWxr4buK4buvbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7keG7l+G7j8Oy4buN4bud4bqm4buK4buHw7LEg0Phu53hu43hu4rDg+G7o0jhu43huqjhu4DEguG7jeG6osSC4bud4bqs4buN4bqixILhu47hu43huqPhu51I4buI4bqoenfhuqbhu43huqzhu6fhu4rhu43DjeG7p+G7iuG7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43hu4rDg+G7gsSC4buN4bqixILhu53huqjhu412w4Hhu43hu4rDg8OS4but4buNw4PEgkHhuqjhu4vDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8Oy4buT4bub4buPw7Lhu43hu7HhuqrDjeG7r3fDjeG7h8Oyw7XDsuG7jcOMw43hu63hu4fDssOD4buK4buKSGkvL8OV4bqod+G7kEjDjXfDjMOM4buL4bqod+G7ii8kxILhuqZ3w4wvw6Phu4jhu7HDgnfhu63hu4ov4buR4buxL+G7ncO0L+G7meG6oC/hu5vhu60vw7Xhu5Hhu49f4buTX+G7meG7k1/hu5DDtcahxqHhuqMl4buw4buLw4JI4bqiw7IvbGsvSGxrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGvhu4rDjWxr4buK4buvbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDQ+G7neG7jeG7isOD4bujSOG7jeG6qOG7gMSC4buN4bqixILhu53huqzhu43huqLEguG7juG7jeG6o+G7nUjhu4jhuqh6d+G6puG7jeG6rOG7p+G7iuG7jcON4bun4buK4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG7isOD4buCxILhu43huqLEguG7neG6qOG7jXbDgeG7jeG7isODw5Lhu63hu43Dg8SCQeG6qOG7i2svSGxrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGsv4buK4bud4bux4bqmd2xrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhuqPhu53hu43huqxz4buK4buN4buKw5Phu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jcO1w7Xhu43huqhy4bqs4buN4bqo4bqi4bqq4bujxILDrOG7jcSD4bud4bqo4bqi4bqmd+G7r+G7jXZx4buN4buKw4Phu4jhu43DleG7ueG7jeG7rcOD4bqq4buNZOG7neG6puG7iuG7jeG7rsSCw4zhuqh34buS4buN4buv4bqq4bud4bqow4Phu43DjOG6uOG7jcOD4buA4bqo4buN4buT4buP4buP4buN4buKw43EgkHhu4jhu43huq/Do+G7ruG7jcOV4buf4buN4bqmROG7iuG7jcOV4buf4bqq4buNxIPhuqpI4buNw7Xhu4/hu41Iw4PEguG6rOG7jXLhuqjhu43huqTDg+G7o+G7rcOD4buN4bqow4Phu6fhu4rhu43hu4rDg+G7t+G7jeG6osSC4buGxILhu43huqhy4bqs4buNSeG7iOG7neG7i+G7jeG7rOG7peG7iOG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG7isODxanhuqjhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG6rOG7neG6qOG6ouG7jUjDg+G6quG6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7rcOD4buNdnXhu63hu43hu4rDjU7huqjhuqLhu43hu61M4bud4buN4buuxILDjOG6qHfhu5LDrOG7jUjDg8Wp4bqo4buNw4PhurDhuqjDg+G7jXDhuqjDg+G7jeG7keG7ruG7jXbhurzhu63hu4124buj4bqqw6zhu43huqjDg8SC4bu54buI4buN4butcOG6rOG7jeG7kMSo4but4buNdnHhu412d+G6rOG7jXbhu7fhuqjhu43hu63Dg+G6quG7jeG6pMOD4buj4bqo4buN4bqixIJw4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqTDg+G6qnDhuqjDg+G7jeG6pMODc+G7reG7jcOV4buIxILDrOG7jeG7seG7iOG6uuG6qOG7jeG7rUrhuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43huqjDg+G7peG6qOG7jcOVxrDhu4rhu43DleG7n+G7jeG7rcOD4bqw4bqs4buNdnPhuqzhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG6rOG6vOG7iuG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu43huqLEguG7neG6qOG7jcOD4buI4buS4bu54bqo4buNcOG6qsOs4buN4bqmceG6qOG6ouG7jeG6rOG7oeG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzEg+G7neG6qOG6ouG6pnfhu6/hu412ceG7jeG6pMODRsSC4buN4butw4PEguG7t+G7iOG7jeG7iuG7ocSC4buNYz7hu43hu4rDk+G7jcO0xqEvw7Xhu43hu69O4buGxILhu43hu61w4buNw4Phu53EguG7jXbhurbhuqjDg+G7jeG7r+G7oeG6qOG6ouG7jcO04buu4buNLeG7jeG7keG7ruG7jcOV4buf4buNw4zhu7Phu41Iw4NL4but4buNw5VL4buN4bqkw4Phu6Phuqjhu43huqLEgnDhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7r+G6tkjhu43Eg+G7t+G7iuG7jeG6qOG6ouG7iOG7kuG7teG6qOG7jXbhu6Phuqjhu4trL0hsa+G7iuG7neG7seG6pnfhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDsuG6rOG7ncON4bqixILhuqhpw7RI4buQ4buN4bud4buI4buK4bqqw7Jsa+G7isONbGvhu4rhu69sa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4bus4bqmxIJIay9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41sa+G7isONbGvhu4rhu69sa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsZuG7jcSD4buh4bqq4buNw4PhurDhuqjDg+G7jeG6qMOD4bul4bqo4buNw5XGsOG7iuG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4butw4PEqOG7neG7jeG6o+G7nUjhu4jhuqh6d+G6pmsvSGxrL+G7iuG7r2xrL+G7isONbGvhu4rDjWxr4buK4buvbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGbhu43DoMODxJDhuqjhuqLhu43DleG7p+G6qOG7jcOD4budxILhu4124buh4bqq4buN4buvxILDgOG6qOG7jeG7rUzhu53hu43DssSD4bud4bqo4bqi4bqmd+G7r8Oyay9IbGsv4buK4buvbGsv4buKw41say/hu4rhu53hu7HhuqZ3bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7hu4s84buL4buNxKlQ4bqow4Np4buN4buuxILDjOG6qHfhu5Lhu41qay9IbA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn
2011-02-04 11:34:19

(QT Xuân) - Nhạc Trịnh Công Sơn lâu nay đã “chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa” (Văn Cao). Người ta đã và sẽ còn tiếp cận...

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu
2011-02-04 11:06:41

(TNO) - Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, ở bất cứ địa vị xã hội nào, dù giàu hay nghèo... ai ai cũng ghi đậm trong tiềm thức của mình về những ngày Tết, những mùa Tết đáng nhớ, về dư...

“Vua muỗng” Trần Quang Hải

“Vua muỗng” Trần Quang Hải
2011-02-04 11:06:23

(TTO) - Chỉ với hai chiếc muỗng, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đã tạo nên nhiều tiết tấu, âm thanh thú vị. Tiếng "đàn muỗng" cùng giáo sư "chu du" khắp nơi và không ngừng làm...

Đào nương trước tuổi trăng tròn

Đào nương trước tuổi trăng tròn
2011-02-04 11:06:09

(TTXuân) - Trong cấu trúc tam giác độc đáo của ca trù, nghệ thuật uyên bác nhất của nhạc thính phòng Việt cổ, gồm bộ ba: nhạc sĩ đàn đáy, trống chầu và đào nương hát thì ngôi...

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân
2011-02-04 11:04:01

(VnExpress) - Trước khi quay về Mỹ tiếp tục việc học, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện bộ ảnh mừng xuân Tân Mão. Khoác áo dài tươi sắc vàng, người đẹp e ấp tựa cửa ngắm bóng...

Palermo gieo sầu cho Juventus

Palermo gieo sầu cho Juventus
2011-02-04 11:03:44

(VnExpress) - Với chiến thắng trực tiếp tối thứ tư, Palermo vượt qua Juventus để vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Serie A.

Gary Neville giải nghệ

Gary Neville giải nghệ
2011-02-04 11:03:27

(VnExpress) - Hậu vệ kỳ cựu người Anh đã quyết định chia tay sân cỏ sau hơn 20 năm thi đấu cho MU và đội tuyển quốc gia, thông báo hôm thứ tư cho biết.

Nắng mới trên xóm nghèo

Nắng mới trên xóm nghèo
2011-02-03 10:52:29

(TTO) - Từ trên cầu nhìn xuống, bấc giác, một nhành mai đang cố vươn lên khoe màu vàng rực rỡ giữa bức tranh ảm đạm. Ồ, à, xuân đang về bên xóm nước đen! Chuyện của hơn mười năm trước…

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết