Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syrEgsSQ4buX4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpw5Phu6ItTsOT4bqpY+G6q2Jjw6Dhuqnhu6Thu6Phu5/hu5nEguG6qW/huqzhuql14buf4buT4bul4bqpw7N44buf4bqpw7nhu7Phu5/hurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6s+G6ryrhu6Thu6bhurHhuqkt4bqpKuG7o8Oy4bun4bqpb+G6rOG6qXXhu5/hu5Phu6XhuqPhuql1w4nhuqnDg+G7o+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qcOT4buiLU7Dk+G6qWPhuqtiY+G6qeG6osO04bqpbXjhuqnhuqLEguG7peG7neG6qXXhu6Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7n+G6qcOKYuG6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG6qcO54but4bul4bqpw4Phu6fhur/hu6XhuqPhuqnDukXhuqPhuqnhu6Xhu53hu6fhu4fhu5/huqnhu6Xhu53huqrDo+G6qU3hu5Hhu6Xhuqlu4buH4bul4buj4bqpw7PFqeG6o+G6qU134bqp4bucTy3Dkyrhuqlu4bq04bul4bud4bqpb+G6rOG6qXXhu5/hu5Phu6Xhuqlu4buj4bun4bqpw4Hhu6Phu43DgeG6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOD4bqs4bqpbuG7reG7peG7neG6qW3hu6/huqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOD4buf4bul4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpQuG7meG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDuXDhu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpw4Phuqzhuqlu4buj4bqy4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlE4buNw4PhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buk4buj4buf4buZxILhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4bqiw7ThuqnDg+G7o+G7kcO54bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOKYuG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzJcOqxILhuql14buj4buf4bqpbsWp4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7peG6qU134bqp4bucTy3Dkyrhuqlv4bqs4bqpdeG7n+G7k+G7peG6qcOD4buj4buRw7nhuql14buj4buv4buf4bqpw4pi4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huql1w4nhuqnDg+G7o+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qcOT4buiLU7Dk+G6qWPhuqtiY+G6o+G6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PhuqnhuqLDtOG6qW7hu6Phu6nhu6Xhuql14buj4buv4buf4bqpw4Phu6Phu5/huqnhu6Xhu4HEkMOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNN4buB4bqpw5rhu5Hhuqkq4bujceG6qSrhu6PEguG6qSrhu6PhurLEkOG6qS3huqkq4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqpw7Phu4Hhu6fhuqnDg+G7h+G7p+G6qcOT4bui4bqp4buk4bud4bun4buH4buf4bqpw4Phu6PDgsO94bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qW3hu5/hu5PDg+G6o+G6qeG7peG7k8SC4bqpbsWp4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOKYuG6o+G6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqLDtOG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw4Phu6Phu5/huqlCcOG6qcOB4buj4bqw4bqp4buj4bu3w4HhuqlC4buz4buf4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4bud4buB4bul4buj4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOzw6rhu6Xhu53huqnDs+G7geG7p+G6qcOD4buH4bunw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s03hu4Hhuqkq4buj4bqyxJDhuqnhu6XFqeG7n8Og4bqp4oCcTuG6tOG7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOK4bqj4bqpT+G6qeG7o+G7n+G7leG7peG6qeG7pcOqxJDhuqPhuql14buj4buv4buf4bqpw4pi4bqp4bqiw7ThuqnDs8OC4bu3buG6qW7hu6Phu6nhu6XhuqnDs+G7l+G6qW/huqzhuqnDg+G7o+G7n+G6qW7hu6Phu6fhuqnDg+G7icOD4bqpbuG7g+G6qW7hur9u4bqp4bul4bud4buB4bul4buj4bqp4buj4bupbuKAncOj4bqpTuG6tOG7peG7neG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlt4buB4bqpKuG7o+G6ssSQ4bqpw4Phu6Nw4bqp4bulZsO54bqp4bulw6rEkOG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqLDtOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDg2bhu6Xhu53huqlu4bujcuG6qcOD4buf4buRxILhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq3w4PDqm3DusOy4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtw7nDquG6oOG7neG7n+G7pcOgY8OBROG6qcOqxILDg+G7p+G6reG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s+G6t+G7n8O54bud4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtbeG7p+G6oG/DsuG6oC3huqDhu5/hu53hu6PDg8Og4bqp4bqrw4FE4bqp4bqi4bunw7rhu59v4bqh4bqpbeG7p+G6oG/DsuG6oC3Dg+G7p8OBw6DhuqnhuqvDgUThuqnhuqLhu6fDuuG7n2/huqHhuqlt4bun4bqgb8Oy4bqgLcO6w7Lhu5vDg8Og4bqp4bqrw4FE4bqp4bqi4bunw7rhu59v4bqh4bqpbeG7p+G6oG/DsuG6oC1t4bunw4PDg+G7p8O5w6DhuqnhuqvDgUThuqnhuqLhu6fDuuG7n2/huq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWJk4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqtYuG6u+G6reG6qeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OBw6AvL0NDQ8Ojw4Phu6PDquG7peG7o+G7peG7n8Oy4bulw6Nu4bunw7nDo0Lhu6UvI8SCbcO64buf4bqi4buj4buf4bul4bud4buew7nDquG7ncOy4bqiL+G7n8O54budLcOD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Xhu5/DsuG7pS/hu6XDskPhuqItw4Ftb8Oy4bqiw6N0w4Hhu53huq0v4bqzw5l3w4PhuqnhuqLhu6/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpw7rhu4fhu5/huqlu4buj4bun4bqp4bqgaOG7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqpw4Phu6PDqsSQ4bqpw7N44buf4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqp4bqiw7Thuql14buj4but4bul4bud4bqpbsWp4bqpw7nhu4nEkOG6qcOD4bq/buG6qW/hurbhu6Xhu53huqlCcOG6qeG7o+G7qW7huqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qeG7reG7peG6qcOD4buj4buf4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qW7hur9u4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqpbuG6tOG6qcOD4bqm4bqpdeG7o+G7n+G6qW1nw4PhuqnDs8SpxILhuqlC4buB4bun4bqpw7rhu7PDgeG6qWLhuqvDo+G6qX1w4bqpQmrEkOG6qW7FqeG6qW144bqp4bqixILhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7kcO54bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqpbuG6tOG7peG7neG6qeG6osO04bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7FqeG6qeG7peG7ncSCduG7peG6qcODxILEkOG7l+G7pcOj4bq34bufw7nhu53huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1t4bun4bqgb8Oy4bqgLeG6oOG7n+G7neG7o8ODw6DhuqnhuqvDgUThuqnhuqLhu6fDuuG7n2/huqHhuqlt4bun4bqgb8Oy4bqgLcOD4bunw4HDoOG6qeG6q8OBROG6qeG6ouG7p8O64bufb+G6oeG6qeG7m8O64bunw6rDg8Og4bqp4bqg4buf4bud4bujw4PhuqHhuqlt4bun4bqgb8Oy4bqgLcO6w7Lhu5vDg8Og4bqp4bqrw4FE4bqp4bqi4bunw7rhu59v4bqh4bqpbeG7p+G6oG/DsuG6oC1t4bunw4PDg+G7p8O5w6DhuqnhuqvDgUThuqnhuqLhu6fDuuG7n2/huq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWJk4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqtYuG6u+G6reG6qeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OBw6AvL0NDQ8Ojw4Phu6PDquG7peG7o+G7peG7n8Oy4bulw6Nu4bunw7nDo0Lhu6UvI8SCbcO64buf4bqi4buj4buf4bul4bud4buew7nDquG7ncOy4bqiL+G7n8O54budLcOD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Xhu5/DsuG7pS/hu6XDskPhuqItw4Ftb8Oy4bqiLWPDo3TDgeG7neG6rS/hurPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6syrhu4fhu5/huqnhu6Lhu6lu4bqpQuG7n+G7leG7peG6qU3DgsSC4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qULhu5/GoeG7peG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqj4bqp4but4bul4bud4bqpw5rhu5Hhuqnhu6LhuqrEguG6qcOaasOB4bqpLeG6qSPhu6PFqeG6qeG7neG7n+G6v8O54bqpw7Phu69u4bqp4bui4bupbuG6qULhu5/hu5Xhu6Xhuqlu4buj4bun4bqpbeG7n+G7k8OD4bqj4bqp4bulZsO54bqp4bulw6rEkOG6qW7hu6Ny4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qW7hurLDquG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqLDtOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDg2bhu6Xhu53Do+G6qeG7pOG7k8SC4bqpbsWp4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqpw4pi4bqpw4Phu6Nw4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG6osO04bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnDg+G7o+G7n+G6qW/hu4Hhu6Xhu6Phuqlu4buj4bun4bqpw4Phu4nDg+G6qW7hu4Phuqlu4bq/buG6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6qeG7o+G7qW7huqlCcOG6qULhu7Phu5/huqlu4bq/buG6qcO54but4bul4bqpw4Phu6Phu5/huqnDg+G7p+G6v+G7peG6o+G6qcO6ReG6o+G6qeG7peG7neG7p+G7h+G7n+G6qeG7peG7neG6quG6qeG6oOG7icOD4bqpw4Hhu6PhurDhuqnhu6Phu7fDgeG6qULhu7Phu5/huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6Phuql14bq84bqpw4Phu6PEgmrDg+G6qW7hurLDquG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5l3w4PhuqnhuqLhu6/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4buj4bupbuG6qULhu5/hu5Xhu6XhuqPhuqnDs+G7h+G7n+G6qeG7o+G7qW7huql14buj4bq/buG6qeG7peG7o8OCw6DhuqnDk+G7ouG6qU7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qeG7ouG7geG6qeG7pHfhu5/huqPhuqnhu6Lhu6lu4bqpQuG7n+G7leG7peG6qSrhu4Hhu5/huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpbuG6tOG7peG7neG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PhuqnhuqLDtOG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7keG7peG6qW7huqTEguG6qcOz4buX4bqpbXjhuqnhuqLEguG7peG7neG6qXXhu6Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7n+G6qeG7peG7gcSQ4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huql1w4nhuqnDg+G7o+G7n+G6qeG7pWbDueG6qcOD4buz4bufw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrEgsSQ4bqp4bul4buj4buf4buR4bul4bqj4bqpw7l3w4PhuqnhuqLhu6/huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpw7rhu4fhu5/huqlu4buj4bun4bqp4bqgaOG7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqpw4Phu6PDqsSQ4bqpw7N44buf4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqnhu6XDqsSQ4bqp4bqiw7Thuql14buj4but4bul4bud4bqpbsWp4bqpw7nhu4nEkOG6qcOD4bq/buG6qW/hurbhu6Xhu53huqlCcOG6qeG7o+G7qW7huqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqnDs+G7heG6qeG7reG7peG6qcOD4buj4buf4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qW7hur9u4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qW7hurThuqnDg+G6puG6qXXhu6Phu5/huqltZ8OD4bqpw7PEqcSC4bqpQuG7geG7p+G6qcO64buzw4Hhuqli4bqrw6Phuql9cOG6qUJqxJDhuqluxanhuqlteOG6qeG6osSC4bul4bud4bqpw4Phu6Phu5HDueG6qXXhu6Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7n+G6qW7hurThu6Xhu53huqnhuqLDtOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqluxanhuqnhu6Xhu53Egnbhu6XhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bus4bul4bud4bqpw5rhu5Hhuqkq4bqg4bup4bul4bud4bqpKuG7o2fhu6Xhu53huqkt4bqpKuG6oMOC4bu54bul4bud4bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6qcOz4buB4bun4bqpw4Phu4fhu6fhuqnDk+G7ouG6qcOZ4bur4bqpw5Nxw6rhuqlu4buj4buJw4Phuqlu4buj4bun4bqpbeG7n+G7k8OD4bqj4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qUJs4bul4bqp4bud4buf4bqq4bqp4bul4budxILEkOG7keG7peG6qXXhu6Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7n+G6qeG7peG7o8OC4bqpbuG6tMOj4bqpKuG7o8Oy4bun4bqp4but4bul4bud4bqpKuG7o2fhu6Xhu53huqnDg+G6oMOC4buzbuG6qcOz4buLxJDhuqluxanhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qXXDieG6qW7hu6Phuq7hu6Xhu53huqnDg8Oq4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOz4buF4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qXXhu6Phu6/hu5/huqnDg+G7o+G7n+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqp4bqiw6rEguG6qXXhu6Phu5/huqnDg+G7o+G7n+G6qW7hu6PEguG7peG7neG6qcOD4bujcOG6qW7hu6Ny4bqpbsaw4bul4bqpw7rhu4fhu5/huqnEkeG6qXXhu6Phu6/hu5/huqluw73huqlt4buD4bulw6Phuqnhu6TDqsSQ4bqpw7rhu4fhu5/huqnDueG7ueG6qeG6oHfhu6Xhu53huql14buj4buv4buf4bqpw4Phu6Phu5/huqnDg+G7o3Dhuqlu4bq04bul4bud4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qW7FqeG6qeG7nXDhuqnDueG7s+G7n8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6zhu6Xhu53huqkq4bujZ+G7peG7neG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4Phuqnhu6Vmw7nhuqnhu6XDqsSQ4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG6osO04bqpw4Nm4bul4bud4bqpbuG7o3LhuqnDg+G7n+G7kcSC4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqp4buj4buV4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qcOAxILEkOG6qcO64buR4bul4bqpZMOjZeG6q+G6q+G6qW7hu6Ny4bqpw4Phu5/hu5HEguG6o+G6qW7DquG7p+G6qeG7o8O94bul4bqp4bulZsO54bqpw4PhuqDDguG7s27huqlk4bqr4bqr4bqpbuG7o3LhuqnDg+G7n+G7kcSCw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7rOG7peG7neG6qcOT4buf4bul4buj4bqpfWbhu6Xhuqklw73hu6Xhuqkt4bqp4bui4buf4buVxILhuqnDg+G6oMOC4bu54bul4bud4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOT4bui4bqpKuG7o8OCw73hu6Xhu53huqnDueG7h+G7n+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PhuqPhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqp4bqiw7Thuqnhu53hu5/huqrhuqnhu6Xhu53EgsSQ4buR4bul4bqpdeG7o+G7r+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqp4bul4bujw4Lhuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G6oMOC4buzbsOj4bqpKsSCxJDhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5Hhu6XhuqnDs+G7l+G6qcOzeOG7n+G6qcO54buz4buf4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huql1w4nhuqnDg+G7o+G7n+G6qeG7peG7gcSQ4bqj4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG6osO04bqpROG7jcOD4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpw4Phu6Phu6HhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7o8Oy4bun4bqpw7nhuqRu4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qeG6ouG7geG7peG6qULhu4Hhu6fhuqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpbuG7o+G6pOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7o8Oy4bun4bqp4bul4bud4buB4bul4buj4bqp4buj4bupbuG6qeG7peG7o8OC4bqpw4PhuqDDguG7s27huqnDs+G7i8SQw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7rOG7peG7neG6qSXDveG7peG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PhuqPhuqlC4buf4buVbuG6qUThu43Dg+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnDs+G7n+G7l8O54bqp4bqi4buB4bul4bqpbuG7o8SC4bul4bud4bqp4bqgduG7n+G6qcO54buz4buf4bqpROG7jcOD4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6qeG7o+G7qW7huqnhuqLDtOG6qeG7neG7n+G6rsOB4bqp4bul4buj4buB4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qeG7peG7i+G7peG7neG6qW7DquG7p+G6qcOzw4Lhu7du4bqpw7PEqcSC4bqpQuG7geG7p+G6o+G6qULhu4HhuqnDg+G7h+G7p+G6qW7DveG6qeG7o3fhu5/huqnDg+G6oOG6ruG7peG7neG6qcODxILEkOG7l+G7peG6qW7hu6Phu6fhuqnDg+G7o+G7oeG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bujw73hu6XDo+G6qSrhuqDDguG7s27huqnDs+G7i8SQ4bqj4bqpdeG7o+G7n+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6Phu6lu4bqj4bqpbsWp4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4bud4buB4bul4buj4bqpw4Phu6Phu6HhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqluxanhuqnDs+G7n+G7l8O54bqpw4Phu6Phu5/huqluw6rhu6fhuqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qUJs4bul4bqpw4PhuqDDguG7t8OD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huql14buj4buf4bqpw4Phu6Phu6HhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6Phuqnhu7nhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6qXXhu6Phur9u4bqpbsWp4bqpw7nhuqRu4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qW7hu6PEgmvhu6XhuqnDg+G7o+G7icOB4bqp4bujw73hu6XhuqnDg+G7o3DhuqnDuuG7h+G7n+G6qcOzasSCw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s33hu5nhuqlu4bujcuG6qcOD4buf4buRxILhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqPhuqnhu63hu6Xhu53huqklw73hu6Xhuqlv4bqs4bqpdeG7n+G7k+G7peG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhuqLDtOG6qcODxILEkOG7l+G7peG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqnEkcOjZeG6q+G6q+G6qW7hu6Ny4bqpw4Phu5/hu5HEguG6o+G6qcODZuG7peG7neG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqll4bqr4bqr4bqpbuG7o3LhuqnDg+G7n+G7kcSC4bqp4bqi4bun4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7pWbDueG6qcOD4bqgw4Lhu7Nuw6Phurcvw4HhurPhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpw6rDusODNuG6reG6reG6qeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OBw6AvL0NDQ8Ojw4Phu6PDquG7peG7o+G7peG7n8Oy4bulw6Nu4bunw7nDo0Lhu6UvI+G7n27Dg8SC4bqgw7LhuqJj4bqrYmJiYy8j4bujxIJu4buiw6rEgi8q4buj4bufLU/hu6It4bukT8OjdMOB4bud4bqtL+G6syrhu6Phu6HhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6V3w4Hhuqnhu6N24bqp4bqiw73huqlC4buB4bun4bqpKuG6oMOC4bu14bul4bud4bqpw5Phu6LhuqlV4bq84bqpw4Phu6PEgmrDg+G6qW7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5XhuqkqI8Oj4buiTsOZ4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWJlw6Phur3Do2PhuqtiYuG6qS3huqnhu4Lhu6Xhu6PDoOG6qcOT4buB4bun4bqp4buk4bud4bupbuG6qSrhu6Phu4du4buj4bq3L8OB4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07FqeG6qcOD4buj4buX4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G6rOG6qW7hu6PhurLhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qUThu43Dg+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o8Oy4bun4bqpw4Phu5/hu6XhuqnDueG7s+G7n+G6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw4Phu6Nw4bqp4bulZsO54bqp4bulw6rEkOG6qU134bqp4bucTy3DkyrhuqnhuqLDtOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu5/hu6XhuqluxILhu6/hu6Xhuqlua8O54bqp4bulw6rhu6Xhu53huqnigJzhu6Thu6Phuqrhu6Xhu53huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpbsSp4bul4bqpbeG7n+G7k8OD4bqpQuG7meG6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG6ouG7n+G7peG7o+KApuKAncOj4bqp4bui4buf4buV4bul4bqpTXfhuqnhu5xPLcOTKuG6qcOz4buF4bqpxJDhu5HEguG6qW7EqcSC4bqpbuG6v27huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpw7Phu4fhu5/huqnhu6Phu6lu4bqpQuG7geG6qW7DquG7p+G6qcOzw63hu6Xhu53huqnDs2bhu6Xhu53huql1ReG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4Phu5/hu6XhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqnDk+G7oi1Ow5Phuqlj4bqrYmPDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o8Oy4bun4bqpw7PFqeG6o+G6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOzZuG7peG7neG6qXVF4bqpw4Phu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu53hu4Hhu6Xhu6PhuqPhuqnDueG7heG6qeG7peG7neG7geG7peG7o+G6qcOz4buB4bun4bqpw4Phu4fhu6fhuqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqnDs3fhuqnDs+G7h+G7n+G6qeG7o+G7qW7huqPhuqluw6rhu6fhuqnDs8Ot4bul4bud4bqpw7Phu4XhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqpw7N44buf4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcOAxILEkOG6qcOzceG7peG7o+G6qcOD4buH4buf4bqpKuG7o+G7reG7peG7neG6qcODw4LhuqnhuqLhu6/huqlixJEvY+G6q2LhuqsvKiotTeG7nE/Dkyrhuqlu4bqyw6rhuqlNd+G6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqlNd+G6qeG7nE8tw5Mq4bqpQuG7meG6qW/DquG7peG7o+G6qcO54bq2buG6qeG7neG7n+G6v+G7p+G6qW/hurZu4bqj4bqpw7Phu4Hhu6fhuqnDg+G7h+G7p+G6qW7hu4nDgeG6qeG7nn3huqnDg+G6oHDhu6Xhu6PhuqnDs3fhuqluw6rhu6fhuqnDs8Ot4bul4bud4bqj4bqpw7Phu4fhu5/huqnhu6Phu6luw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7peG6qULhu5nhuql14buj4buv4buf4bqpw4Phu6Phu5/huqPhuqlC4bqw4bul4bud4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqj4bqpbuG7o3LhuqnDg+G7n+G7kcSC4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqj4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqp4bqi4buf4bul4bujw6PDo8Oj4bqpbuG6ssOq4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpw7PDguG7t27huqnDs2bhu6Xhu53huqnDg+G7g+G7n+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4Phu5/hu6XhuqnDs+G7n+G7leG7peG6qcOD4bqo4bqpbuG6ssOq4bqpTXfhuqnhu5xPLcOTKuG6o+G6qeG6osOqxILhuql14buj4buf4bqpbuG6v27huqnDg+G6oMOC4bu14bul4bud4bqpw7Phu4XhuqlE4bq/buG6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDg+G7oeG7peG7o+G6qW7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqlE4bq/buG6qW7hur9u4bqpw4Phu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7peG6qcOz4buF4bqpw7Nm4bul4bud4bqpdUXDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTuG6v27huqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOD4buf4bul4bqpbuG7o+G7n+G6qcOD4buf4buTw4Phuql14buj4bq/buG6qULhu5nhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6PhuqnDs8OC4bu3buG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpbeG6v+G7p+G6qW7hu63hu6Xhu53huql14bujw6rhu5/huqnDg+G6oOG7keG7peG6qcOD4bqgw6rhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOD4buf4bul4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G6qOG6qW7hurLDquG6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOD4bujcOG6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qW7hu6NxxILhuqnDg+G6oOG6v27hu6Phuqnhu6Xhu6Phu5/hu5XDucOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4bq04bul4bud4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qcOD4buf4bul4bqp4bqg4buf4buR4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpTeG6v+G7p+G6qSrhu6PDquG7peG7o+G6qeG7pOG7n+G7keG7peG6qeG6o+G6qW7FqeG6qXXhu6Phu4Phuqnhu6Vm4bul4bud4bqp4bulZsO54bqp4bulw6rEkOG6qU134bqp4bqiw7Thuqlu4buj4bun4bqpw4Hhu6Phu43DgeG6qW7hur9u4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phuqzhuqlu4buj4bqy4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlE4buNw4PhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTXfhuqnhuqLDtOG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDgMSCxJDhuqnDs3Hhu6Xhu6Phuqlu4bq/buG6qcO54buvbuG6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bud4bufw6rhu6XhuqnDg8SCxJDhu5fhu6XhuqnhuqLhu5/hu6Xhu6Phuqlu4bqyw6rhuqnDg+G6puG7peG7neG6qcOz4bu3w4PDo+G6qSXDqsSC4bqpdeG7o+G7n+G6qW7FqeG6qXXhu5PDg+G6qcOAxILhu4PhuqnDg+G7o+G7n+G6o+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4buj4buh4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqpbsWp4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qcOD4buj4buf4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnhuqLhu4Hhu6XhuqnhuqLDtOG6qcOzw4Lhu7du4bqpROG7jcOD4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpQuG7geG7p+G6qcOD4buJw4Phuqlu4buD4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4PhuqDDguG7teG7peG7neG6qW7FqeG6qeG7peG7o8SC4bqpbsSpxILhuqnDueG7geG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqltceG6qXXhu6Phu6/hu6Xhu53huqlu4buj4buT4bqpbeG7ueG7n+G6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bud4bufw6rhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnDg+G6puG7peG7neG6qcOz4bu3w4Phuqnhu6Xhu6PDguG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpw7Phu4vEkMOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurN94buf4buVbuG6qUThu43Dg+G6qcODxILEkOG7l+G7peG6qeG7peG7o8OC4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqPhuqlC4buB4bun4bqpw4Phu6Phu7Xhu5/huqnhu53hu5/DquG7peG6qeG7peG7geG7p+G6qW/hu6fhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnDg+G6rOG6qcOAxILEkOG7k8OD4bqpw7Nx4bul4buj4bqj4bqpbuG7o3LhuqluxKnhu6Xhuqlt4bq/4bun4bqpbuG6v+G7p+G6qU134bqpw4PhuqDDguG7s27huqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWRiw6NiY+G6qeG7o2jhu6Xhu53huqnhu6Vmw7nDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buk4bujw4LhuqlCasSQ4bqpdcOJ4bqpw4Phu6Phu5/huqnDk+G7oi1Ow5Phuqlj4bqrYmPhuqPhuqnDg+G7o+G7oeG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qW7FqeG6qcOD4buj4buX4bqp4bqiw7Thuql14buj4but4bul4bud4bqpbXHhuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqnhu6Phu4fhu6XhuqlC4buZ4bqp4bqi4buv4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qeG7peG7ncSCxJDhu5Xhu6XhuqlC4bup4bul4bud4bqpw7nhu4HhuqnDs8OC4bu3buG6qcOAxILEkOG7meG7peG6qW7EqcO54bqpdeG7k8OD4bqpw4DEguG7g+G6qcOD4buj4buf4bqpw7Phu5Phu6XhuqlE4buNw4PhuqnDg8SCxJDhu5fhu6Xhuqnhu7nhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qeG7pcO94buf4bqj4bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qeG7peG7o8SC4bqpbsSpxILhuqlC4buB4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpROG7jcOD4bqpw4PEgsSQ4buX4bul4bqpbuG6ssOq4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqnDg+G6oMOC4bu14bul4budw6Phuql94bq04bqpKuG7o8O94bq3L8OB4bqz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?
2011-12-23 02:57:10

(SK&ĐS) - Trừ các loại hải sản có vỏ, bạn có thể cho bé ăn cá ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn từ 6 tháng tuổi khi bé đã bắt đầu ăn dặm.

3 cách ngâm rượu thuốc

3 cách ngâm rượu thuốc
2011-12-23 02:55:53

Rượu tang thầm, đại táo, đan sâm: tang thầm 20g, đại táo 40g, khởi tử 30g, đan sâm 40g. Cho các vị trên vào bình thủy tinh, thêm 1.500ml rượu trắng để ngâm, sau 10 ngày là dùng...

Hậu phương của người lính đảo

Hậu phương của người lính đảo
2011-12-22 09:49:18

(QT) - Lặng nhìn về phía rặng phi lao đang xao xác đón cơn gió đông lạnh căm của xứ biển, ông Phan Sỹ Canh (71 tuổi) trầm ngâm: “Mùa này ở Trường Sa chắc lạnh lắm, không biết...

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”
2011-12-22 09:48:36

(QT) - Nỗ lực đảm bảo toàn diện trên cả hai mặt kinh tế, gia đình hạnh phúc, con cái học hành đầy đủ, được bà con thôn xóm thương yêu, kính nể đó là hình ảnh của chị Nguyễn Thị...

Sống phần đời cho đồng đội

Sống phần đời cho đồng đội
2011-12-22 08:16:14

(QT) - May mắn sống sót sau cuộc chiến khốc liệt ở chiến trường Gio Linh, người lính cuối cùng - nhân chứng duy nhất trong trận đánh ác liệt tại cao điểm 21 trên đồi cát thôn...

Chống thi hộ bằng công nghệ vân tay

Chống thi hộ bằng công nghệ vân tay
2011-12-22 06:18:41

TT - Đó là phương án lựa chọn của ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội trong các kỳ thi kết thúc học phần, bắt đầu được triển khai từ ngày 15-12.

Quảng cáo vào trường học

Quảng cáo vào trường học
2011-12-22 06:18:17

TT - Thời gian gần đây, quảng cáo đang rầm rộ tấn công vào các trường học. Không chỉ ở các trường cao đẳng, đại học, mà ngay ở các trường phổ thông cũng là mảnh đất màu mỡ cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết