Cập nhật:  GMT+7
ẦRÉĐỎƯỄ;;ÁD&sS,ƯỐDẬẫỴĐÔỴSĐẫSƠỪĐ&RỮỪQĐp.IỪQĐs:ÚẮĐkSƠỪĐ,SỚ&ĐỌỊ,ĐQS ĐỪRSỜ.Đ0)Đ0OỪĐỎR.3ỞỪĐỨỄĐ,!3Ầ/RÉẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&gỐỄÕDẬbRÙĐ,:ỰỪQĐẺĐỪQG3Đ,[ĐÉẸĐ-ĐÉẼ/Ẻ/ẸEẸÉĐẶĐƯ]ỎĐƯ{$ỪQĐ&RỮỪQẶĐỎRÝỪQĐỨỄĐ,!3Đ0GĐ,ỴSĐ&RHỨĐẫdẫỡĐp.IỪQĐs:ÚĐÔÍĐỌỊ,ĐQS ĐỪRSỜ.Đ0)ĐFỪĐ0OỪĐỎR.3ỞỪĐ,:FSĐ&RỒ&ĐỎRM,ĐỨỄĐ,!3ẲĐẫỊ,ĐQS ĐẺĐÔÝSĐ,{$ỪQẶĐ,R.ĐQS ĐR@ỪĐẼẲEEEĐ0SƠỪĐỨỄĐ,!3Đ,ỶỪQĐR$&ẶĐẸĐŨQĐỨỄĐ,!3ĐÔFẲẦ/&ẬẦ,ỄỌƯỐĐ;,3ƯỐÁDỨỄ:QSỪẮẸ&2ĐỄ.,ỰDẬẦ,:ẬẦ,ÕẬẦSỨQĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸÉÉÉ/ẼỆÕÊÉẼÊẾẼỆ,ÉÊẾÉỂẼƯÉẲỦ&QDĐ/ẬẦ/,ÕẬẦ/,:ẬẦ,:ẬẦ,ÕẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬdÝSĐ,{$ỪQĐkƠĐsRÚĐgỲỪQĐmQVỎĐỎ(ỪQĐ,ỄỪQĐ0O,ĐƯGĐẸĐŨQĐỎR}ỄĐỨỄĐ,!3ĐÕHỪQĐÔFĐ-ĐạỪRẮĐlẲgẦ/&ẬẦ/,ÕẬẦ/,:ẬẦ/,ỄỌƯỐẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬs:{#ỎĐÔỬẶĐ0GỰĐƯ!ỎĐÉỆĐQS=ẶĐỪQG3ĐÉẸ/Ẻ/ẸEẸÉẶĐ,HSĐ;ÝĐỪRGĐẾẾĐÔ{=ỪQĐkƠĐc.ÓỪẶĐỡR{=ỪQĐÉẶĐ,RGỪRĐ&RÝĐdYỪQĐgGẶĐƯ]ỎĐƯ{$ỪQĐ&RỮỪQẶĐỎRÝỪQĐỨỄĐ,!3Đ0GĐ,ỴSĐ&RHỨĐẫdẫỡĐp.IỪQĐs:ÚĐ&RÝSĐR$&Đ0#SĐdỰGỪĐdĨỎĐỪRSỢỨĐ&RỮỪQẶĐỎRÝỪQĐỨỄĐ,!3Đ0GĐ,ỴSĐ&RHỨĐỨSỜỪĐs:.ỪQĐ0GĐỡRỮỪQĐbIỪRĐ;F,ĐÔSỜ.Đ,:ỄĐ,ỴSĐ&RHỨĐ0ỜĐỨỄĐ,!3ẶĐbYỪQĐỄỪĐ,ÙỪRĐp.IỪQĐs:ÚĐÔÍĐ&RF,ĐRSỢỪĐỌỊ,Đ?.IĐ,ỄỪQĐÔÝSĐ,{$ỪQĐkƠĐsRÚĐgỲỪQĐmQVỎẶĐ;SỪRĐỪÌỨĐẸEEEĐ,:!Đ,HSĐỡR{=ỪQĐhẶĐ,RGỪRĐ&RÝĐdYỪQĐgGĐRGỪRĐ0SĐ0OỪĐỎR.3ỞỪĐ,:FSĐ&RỒ&ẶĐ,ỄỪQĐ0O,Đ,R.ĐÔ{$ỎĐQỲỨĐẸĐQỬSĐỪSĐƯỰỪĐ,:VỪQĐƯ{$ỪQĐẸĐŨQĐỎR}ỄĐỨỄĐ,!3ĐÕHỪQĐÔFẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬsSỚ&ĐÔỬẶĐ0GỰĐƯ!ỎĐÉẾĐQS=ĐẺÊĐ&R!,ẶĐỪQG3ĐÉẺ/Ẻ/ẸEẸÉẶĐ,HSĐỌÍSĐŨSỞỨĐ,:ỄĐ&R{@ỪQĐ,SỢỪĐỪRO&ĐỎIỪRĐb"ỄĐŨRÓ.Đp.ÝỎĐ,ỚĐkỄỰĐẫIỰẶĐdỲỪĐẫSƠỪĐ&RỮỪQĐb"ỄĐŨRÓ.Đp.ÝỎĐ,ỚĐkỄỰĐẫIỰĐ&RÝSĐR$&Đ0#SĐbRSĐỎ)ỎĐgISĐ?.ỄỪĐkỄỰĐẫIỰĐÔÍĐ&RF,ĐRSỢỪĐỌỊ,ĐQS ĐÔÝSĐ,{$ỪQĐkƠĐp.ỄỪQĐg.3ẶĐ;SỪRĐỪÌỨĐÉỂỀẼĐ,:!Đ,HSĐ;ÝĐỪRGĐẸẾ/ỆẶĐÔ{=ỪQĐk{@ỪQĐxẶĐ&R{=ỪQĐsR.OỪĐkỴỎẶĐ,RGỪRĐ&RÝĐg.ỚẶĐ,ÙỪRĐsR[ỄĐsRSƠỪĐg.ỚẶĐỎỬĐRGỪRĐ0SĐ0OỪĐỎR.3ỞỪĐ,:FSĐ&RỒ&ĐÉỆĐ0SƠỪĐỨỄĐ,!3Đ,ỶỪQĐR$&ĐRSỢ.ĐvxĐ0GĐÉĐ,!SĐỪSĐƯỰỪĐỎR}ỄĐỨỄĐ,!3ĐÕHỪQĐÔFẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬdỚỪĐÉẾĐQS=ĐẺEĐ&R!,ẶĐỪQG3ĐÉẼ/Ẻ/ẸEẸÉẶĐ,HSĐŨỨỀẸĐ+ĐỆEEẶĐp.ÝỎĐƯỴĐỂĐ,R.ỴỎĐ,RYỪĐkGỪQĐữL3ẶĐ2ÍĐsLỪĐkỰỪQẶĐR.3ỢỪĐg{#ỪQĐgỬỄẶĐdỲỪĐẫSƠỪĐ&RỮỪQĐsR.OỪĐ&RÝSĐR$&Đ0#SĐdỴSĐÔĨỎĐỪRSỢỨĐ&RỮỪQĐỎRÝỪQĐỨỄĐ,!3Đ0GĐ,ỴSĐ&RHỨĐ0GĐbYỪQĐỄỪĐ2ÍĐsLỪĐkỰỪQĐÔÍĐ&RF,ĐRSỢỪĐỌỊ,ĐQS ĐÔÝSĐ,{$ỪQĐkƠĐsRÚĐcSỞỨĐl3ĐÂ,ƠỪĐQVSĐŨRFỎĐƯGĐẫỒĐđỨẤẶĐ;SỪRĐỪÌỨĐÉỂỂỂĐ,:!Đ,HSĐŨR.Đ&RÝĐỡR{@ỪQĐfSỄẶĐ&R{=ỪQĐdYỪQĐkỠẶĐ,RGỪRĐ&RÝĐdYỪQĐgGẶĐỎỬĐRGỪRĐ0SĐ0OỪĐỎR.3ỞỪĐ,:FSĐ&RỒ&ĐỎRM,ĐỨỄĐ,!3ĐŨRSĐÔÝSĐ,{$ỪQĐỪG3ĐÔỄỪQĐ,R.ƠĐ2ỐĐ,Ễ2SĐỎRH3Đ,RỐỰĐR{#ỪQĐkỄỰĐẫIỰĐ-ĐdYỪQĐgGẶĐ,ỄỪQĐ0O,Đ,R.ĐQS ĐQỲỨĐẼẲEEEĐ0SƠỪĐỪỒỪĐỨỄĐ,!3ẶÉĐÔSỢỪĐ,RỰHSĐÕSĐÔỴỪQĐ0GĐẸẶÊĐ,:SỢ.ĐÔỲỪQẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬgSỢỪĐẫdẫỡĐp.IỪQĐs:ÚĐÔÍĐRỰGỪĐỎRÙỪRĐRỲĐ;@ẶĐ,SỚ&Đ,)ỎĐÔSỜ.Đ,:ỄẶĐƯGỨĐ:XẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬlHỪRĐg(ỪQ-ĐlSỪRĐjRFỪRẦ/&Ậ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật
2021-03-11 22:05:54

QTO - Ngày 11/3/2021, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Hải (huyện Gio Linh) và nhiều cán bộ địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết