Cập nhật:  GMT+7
ểxỉìsÀòẼẼbíÉ4yÊÀúíễRỵìÉxõÊìkĩìÊẺyựẾìuẤẢwìỈỳìỈyìÉxõẠìẢẤẢwìuẦìsẤẢìỈỏìsxõKìẸẾọìÊÂsìuẦể/xỉễểÉìsÀòẼẼbíÉXúòtíễ5R%TìÊỷẢxì1ẾôẢwì4ẺỵìỈIòìsĂìẸẾKứÊìuỵẢxìJÌìÉxõÊìỈyìÉxõẠìxỏẢxìsxýẢxìÊẺÃẢwìÀỹẢxìỈÍsìwyòÃìÊxẴẢwìuGCẢwìrẦìuÂyìỈByìẴẢwì%wẾKữẢìXỊẾì1ẾLìềjnìÊẾẬyệẽìÊẺỀìÊõyìJốì1ẾôẢwì4xọyẽìxẾKựẢì1ẾôẢwìUyừẢẽìÊỷẢxì4xIòì4xyưẢì-ìXẾứêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4xúÃìuĂẽìẴẢwì%wẾKữẢìXỊẾì1ẾLìrỵìJÌìÉxõÊìnìÊẺyựẾìuẤẢwìỈỳìsxõKìJúìẸẾọìÊÂsìuẦìẸẾKìuỵẢxìÊẺưẢìĩịìÁẠ/xìỈỏìjlìÊẺyựẾìuẤẢwìỈỳìuyừẾìÁxyửẢìẴìÊẴìÀGẾìÊxẴẢwìÊẺưẢìuGCẢwìẠỏìÊẺÃẢwìxẪyìÊxĐìsĂìẢẤẢwìuẦìsẤẢìỈGDÊìẸẾọìịẽkìẠyÀywòẠ/ÀýÊìÁxýìÊxĐẻìrỵìÊGBsìẸẾKừẢìẼÌìtỂẢwìwyợKìÉxùÉìÀọyìJúìÊẺÃẢwìĩjìÊxọẢwêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4ẺGBsìuĂẽìỈỏÃìÁxÃôẢwìoìwyCìjlìÉxỀÊẽìẢwỏKìm/j/ĩịĩỉẽìÊẺÃẢwìÁxyìuòẢwìÀỏẠìẢxyựẠìỈỂìÊõyìÁẠìnkmìÊẺưẢìÊẾKứẢì1ẾÂsìÀẦìỉẽìÀÍsìÀGDẢwìSôẢxìẼọÊìwyòÃìÊxẴẢwìSẴẢwìòẢìÊỷẢxìÉxọÊìxyựẢìJúìẴìÊẴìẠòẢwìryửẢìÁyửẠìẼÃọÊìnlÒ-ĩịĩêomìsxõKìẸẾọìÊÂsìuẦìẸẾKìuỵẢxìẢưẢìuốìẺòìxyựẾìÀựẢxìtIẢwìuửìÁyửẠìÊẺòêì1ẾòìuĂẽìÉxọÊìxyựẢìÊỏyìJứì%wẾKữẢìXỊẾì1ẾLìsĂìryửẾìxyựẢìẼÌìtỂẢwìẺGDẾìryòìẢưẢìuốìÊyứẢìxỏẢxìÁyửẠìÊẺòìẢẤẢwìuẦìsẤẢêì#ứÊìẸẾôẽìẴẢwì1ẾLìsĂìẢẤẢwìuẦìsẤẢìÀưẢìuứẢìịẽmjlìẠyÀywòẠ/ÀýÊìÁxýìÊxĐêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ1ẾòẢwìXyựÉể/Éễ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật

Nhiều cán bộ xã Linh Hải bị kỷ luật
2021-03-11 22:05:54

QTO - Ngày 11/3/2021, Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Hải (huyện Gio Linh) và nhiều cán bộ địa...

Phát hiện vụ trộm cắp hơn 4.000 kWh điện

Phát hiện vụ trộm cắp hơn 4.000 kWh điện
2021-03-03 13:52:12

QTO - Hôm nay 3/3/2021, Giám đốc Điện lực Khe Sanh Phan Gia Dương cho biết, một vụ trộm cắp điện với sản lượng lớn vừa được phát hiện tại xã Hướng Linh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết