Cập nhật:  GMT+7
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw73huqXDo8Op4bu4OOG7hcOp4bq14bu4NsOi4bql4bqjZeG7uG5sw7XDqeG6teG7uG7DoiHDqcOi4bu4bmwsw6nhurXhu7hubCjhuqXhu7jEkTzhuqXhu7hubD5l4bu4bmzhuqXhuq9v4bu4OOG7hcOp4bq1L8OpPmVXL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZY4buu4bu1IMOp4bu4xqDhuqXhuq9uVuG7uC3hu7hO4buT4bu4w6Is4bql4bu4NSHDqeG7uG4s4buj4bu4bmx7w6nhurXhu6rhu7gsw6nDouG7uMOJ4bq1b+G7o+G6t8Op4bu4xqA+w6nhu7hKw6LDtMOtNuG7uOG7rk3DieG7uCM7Pybhu6rhu7hubMOz4bu4bsOi4buHw6nhu7hzw6nhu7jDveG6rcOpw6Lhu6rhu7jhu5084bu44buzLGXhu7hOw6Isw6nDouG7quG7uMOib+G7o+G6r8Op4bu44buzLGXhu7jEkGbhu6rhu7hLbynDqeG6teG7uE5s4bqpVuG7uDg84bu4xqHDtOG7i27hu7hkw6Lhurvhu6rhu7g2KeG6peG7uG4o4bq54bu4OOG7hcOp4bq14bu4xJHDsyzhu7g2w6LhuqXhuqNl4bu4bmzDtcOp4bq14bu4bmzhu4nhu7huw6Ihw6nDouG7uG5sLMOp4bq14bu4bmwo4bql4bu4w6lv4buH4bql4bu4Ni7hu6rhu7jEkTzhuqXhu7jDoiHDqeG6teG7uG5sPmXhu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurUvw6k+ZeG7sFduLDXEkTnhu7htbuG7o8SROVXhu7ZlLGzhurXhuqXDqcavPWrhu53hu7gsb27hurnhu7ZYV25sWFduN1hX4bqlZeG6teG7uG1sNlXhu7YvLzbhu7A1LOG6uWtvLMOp4bq1bmzhuqXhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLyMqJSUvJTo3QCMjJCQ9Km4jQCM9PSTEkSPhu7BjauG6teG7tuG7uC9YVy9uN1hXL25sWFdubFhXbjdYV2pYw4Lhu4Xhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g2LuG7uGxmw6nhurXhu7jDoiHDqeG6teG7uMOp4bq1IcOp4bu4ZeG7uD3hu7hlaOG6peG7uMOpPmXhu7g4OWXhu7jEkSjhuqXhu7g9QEDhu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurXhu7jEkeG7i+G6peG7uMOpw6JvMsOp4bu4NsOi4bq54bu44bq14bqlLOG7uDjhuq3DqcOi4bu4LMOpw6Lhu7hKw6LDtMOtNlcvalhXL243WFcvbmxYVy9uLDXEkTlY4bucbzBu4bu4bsOiIMOp4bu4bmzhurnDqeG6teG7uOG6teG6pSzhu7g44bqtw6nDouG7uG7Dom8xw6nhu7jDqeG7h8Op4bq14bu4w6nhurXDosOo4bq54bu4ZMOi4bq74bu4w6nhuqPDqeG7uMOiw6o24bu4OMOjw6nhu7jEkcOtauG7uDvhu7gsw6nDouG7uErDosO0w6024bu4ODzhu7hqw6Ip4bql4bu4xJE+w6nhu7jEkWbDqeG7uMOp4bq14bq5IeG6peG7uDjDrOG6peG7uGThuqXDo2Xhu7ht4buDw6nhurXhu6rhu7hu4buT4bu4asOi4buN4bu4w6Lhu4Xhu7g4w6PDqeG7uMOpw6Iyw6nhu7huw6Ixb+G7uDYuNuG7uDbhu4fDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uOG7nSDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7jEkcOtw6nhu6rhu7jDqcOi4bq/4buw4bu4TuG6p8Opw6Lhu7g4w7TDrMOp4bq14bu4NyHhuqXhu7jDomnhuqXhu7g2w6Lhurnhu7jhurXhuqUs4bu4OOG6rcOpw6Lhu6rhu7jDqT5l4bu4PUBAKuG7uCzDqcOi4bu4SsOiw7TDrTbhu7g4MG/hu7huw6Ixb+G7uD3Doizhu7hsb2bDqeG6teG7uMSRw7Ms4bu4w6nhurUyauG7uG5sw7XDqeG6teG7quG7uDXhur/hu7g24buHw6nhurXhu7ht4buRNuG7uDgh4bq54bu4LOG6ueG7uMOpb+G7h+G6peG7uDYu4buw4bu44oCcw4Lhu4XhuqXhu7gw4buj4bu4xqHDssOp4bq14bu4bmzDtcOp4bq14bu4w6kh4buj4bu4ZcOyLOG7uMSRw7Xhu7jDqcO0w6024bu4w6nhurUyauG7uD0tJGXhu7jDqeG6o8Op4bu4NeG6v+G7uMOi4bq5LMOp4bq14buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7gs4bql4bu4xJEhZeG7uDjDtOG7izbhu7jhurXhuq3hu7Dhu7hOw6Iw4buj4bu4buG7h+G6peG7uMOpw6Iyw6nhu7huw6Ixb+G7quG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uG7DoiDDqeG7uCzhuqXhu7g2w7XDqeG6teG7uDYsw6nhu7jDqeG6tT7DqeG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4buG7h+G6peG7uGtv4bujw6Nu4bu4biBl4bu4xJEhZeG7sOG7uMOJLOG7o+G7uG7DojDhu6Phu7hu4buH4bql4bu4PsOp4bu4w6nhuqPDqeG7uMSRIWXhu7hsLOG7quG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g2w7XDqeG6teG7uDYp4bql4bu4bijhurnhu7hsb2bDqeG6teG7uG5sw7XDqeG6teG7uMahIeG7uDbDouG6ueG7uG7Dom/hu7jDqcOiMmrhu7hsMG7hu7hkw6Iu4oCd4bu44oCT4bu4LMOpw6Lhu7hKw6LDtMOtNuG7uGrDojDDqeG7uGTDouG7ieG6peG7uGTDouG6uTnhu7Dhu7jhu7U0w6nhu7g2w6LDs8Op4bq14bu4buG7h+G6peG7uDjhuqXhu7huw6IsZeG7uGtvLMOp4bu4ZMOib+G7uMah4buZNuG7uCzhurnhu7jDouG7heG7uMOpb+G7h+G6peG7uDYu4bu4NuG7jyzhu7hl4bqtw6nDouG7quG7uCzDqcOi4bu4SsOiw7TDrTbhu7hk4bqx4buq4bu4LMOpw6Lhu7huw6Ip4bu4w6lv4buH4bql4bu4w6Jow6nhu7jDouG7i2rhu7g2Ljbhu7jEkeG6uSjhuqXhu7g2LuG7uGXDqOG7quG7uG5se2Xhu6rhu7hubOG6o+G7uMSRLOG6peKApuG7uHPDqcOi4bu4SsOiw7TDrTbhu7g24bq9w6nhu7jDqW/hu4fhuqXhu7huw6LhuqNl4bu4Ni7hu7g1LG0s4buw4bu44oCcw70sw6nhu7g4MW/hu7hu4buH4bql4bu4bsO04buJw6nhurXhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g2LuG7uDUsbSzhu7hkw6Lhurvhu6rhu7hkw6LhuqXhu7jDqW/hu4fhuqXhu7hs4buF4bql4bu4ZcOt4bql4bu4NeG6pcOjbuG7uDbDtcOp4bq14bu4OGnDqeG7uOG6teG6pSnDqeG7quG7uMSRPOG6peG7uDYs4bq54bu4w6Jpw6nhu7jEkeG6uSjhuqXhu7g2LuG7uGTDoi424buw4bu4TuG7h+G6peG7uDfhu5nhu7g44bqpw6nDouG7uG3huqHhu7g4MW/hu7huw7Thu7g2w6Jv4buj4bqjw6nhu7jDqW/hu4fhuqXhu7jEkeG6uSjhuqXhu7g2LuG7uMOpIeG7o+KAneG7uOKAk+G7uCzDqcOi4bu4SsOiw7TDrTbhu7g2w6LhuqUs4bu4bcOg4buw4bu4w4nhurXhurkh4bql4bu4bCzhu6rhu7gsw6nDouG7uErDosO0w6024bu4w6lv4buH4bql4bu4bsOi4bqjZeG7uD1A4bu4NuG6ucOp4bu4xJHhu4vDqeG7uG7DouG6qW4vxJHhu5Es4bu4OOG6seG7uG4yw6nhu7g34buNw6nhurXhu7hqw6LDo+G7uGrDojNl4bu4xJEhZeG7uG7DouG7kTbhu7g+w6nhu7g2w6Lhurnhu7g2LuG7sOG7uHPDqcOi4bu4NuG6vcOp4bu4bmzhu4XDqeG6teG7uG7DouG6o2Xhu7gm4bu4bSHhurnhu7g24bq/4bu4w6lv4buH4bql4bu4I0Dhu7g24bq5w6nhu7g14bq94bu4xJEs4bql4bu4beG6pcOpN+G7uG3huqXDqcOi4bu4bSnDqeG7sOG7uOG7s+G6u+G7uMah4buDw6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4bizhu6Phu6rhu7gsw6nDouG7uErDosO0w6024bu4ZW8s4bu4ODBu4bu4bmzhu4XDqeG6teG7uD3Doizhu7g2LOG6ueG7uG1v4buq4bu4PcOiLOG7uGzhu5PDqeG6teG7uG5sIWXhu7g2w7LDqeG6teG7uMahw63huqXhu7jGoeG6peG6rzbhu7hqw6Igw6nhu7hqw6Lhu4PhuqXhu7huw6Lhu5E24bu4PsOp4bu4NsOiPsOp4bu4w6lv4buH4bql4bu4NsOi4bq54bu4NSHhu7g24bq5w6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4xqHDssOp4bq14buw4bu4c8Opw6Lhu7hKw6LDtMOtNuG7uDbDouG6ueG7uDXhuqXDo27hu6rhu7hlaOG6peG7uMOpPmXhu7huw6Jv4bu4PeG7uMah4buN4bu4Ni7hu7huw6Lhuqlu4buq4bu4LMOpw6Lhu7jEkTzhuqXhu7hs4bq9w6nhurXhu7g9QEDhu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurXhu7Dhu7jEkOG7i8Op4bu4bsOi4bqpbuG7quG7uDXhur3hu7jhurXhuqXhu4PDqeG6teG7uDbDtcOp4bq14bu4ZSzDqeG6teG7uMSRKOG6peG7uMahIeG6peG7uDbDouG7jTbhu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurXhu7hlaOG6peG7uMOpPmXhu7Dhu7g9w6Is4bu4bOG7k8Op4bq14bu4bmwhZeG7uG0sb+G7uCrhu7jDqT5l4bu4bmzhu4XDqeG6teG7uG7Dom/hu7jhurUxw6nhu7gqQOG7uG5s4bql4bqvb+G7uDjhu4XDqeG6teG7sOG7uOG7hsOp4bq14bu4w4nhurVv4buj4bq3w6nhu7jGoD7DqeG7uE7DouG7kTbhu7jigJPhu7jhu7PDouG7j+G7uG7huqk2w6Lhu7jDgmbhuqXhu7jDieG7h8Op4bq14bu4NyDDqeG7uOG7nTzhu7jhu7MsZeG7uE7DoizDqcOi4bu4NsOi4bq54bu4w6Is4bujxq/hu7jigJxzw6nDouG7uErDosO0w6024bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g2w6Lhuqvhu7jEkSHhu7jDqeG7h8Op4bq14bu4NyDDqeG7uG0pw6nhu7jhu51vMG7hu7jhurXhuqXhur/huqXhu7g2MGrhu7hu4bqrw6nDouG7uGUh4bu4NuG6vcOp4bu4xJEh4bu4NsOi4bql4bu4w6Jm4bql4bu4bmzDtOG7icOp4bq14bu4w6nhu4fDqeG6teG7uDcgw6nhu7huw6Lhu4fDqeG7uHPDqeG7uMO94bqtw6nDouG7uMOiw6Nu4bu4beG7kTbhu7huMsOp4bu4buG7jeG7o+G7quG7uG7DosO0w6zDqeG6teG7uOG7nW/hu6PhuqPDqeG7uOG6teG6pcOzauG7uDjEqeG7uDUh4bu4NuG6ucOp4bu4xqHEg+G7uMOp4bq1b+G7hcOp4bu4xqHhu4PDqeG7quG7uGRy4bu4bsOibzJu4bu4OOG6seG7uDbDssOp4bq14bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6PigJ3hu7Dhu7jDieG6tcOqNuG7uMagw7VXL2pY


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Một hội viên nông dân tiêu biểu

Một hội viên nông dân tiêu biểu
2015-11-04 09:28:45

(QT) - Về phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), nhắc đến hội viên nông dân Trương Sinh ở khu phố 1B, mọi người ai cũng biết bởi ông là giám đốc HTX Phương Gia, phường...

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi
2015-11-04 09:01:38

(QT) - Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có gần 5.000 ha trồng cà phê, trong đó hơn 4.400 ha cà phê đã cho thu hoạch, sản lượng hàng năm gần 48.000 tấn, mang lại nguồn...

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt
2015-11-03 09:05:18

(QT) -Vùng đồng bằng cũng như vùng núi, gò đồi của tỉnh đều có nhiều sông, đầm, hồ nên các địa phương đã chú trọng phát triển nuôi cá nước ngọt, tạo việc làm ổn định và thu...

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp
2015-10-30 07:00:51

(QT) - Tỉnh Quảng Trị có gần 71% dân cư sống ở nông thôn và 55,5% lao động nông nghiệp; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết