Cập nhật:  GMT+7
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzW+G7hkvhu5Hhurbhu4bhurLhu5Hhu5jhurLDgUThu5FEw4pE4bqw4buReeG7qUThu5FL4bqyw4FM4buRd+G6ssODTG8v4bq24buZw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4o74buzcHnDtMOzbeG6r+G6s27hu5Et4buRw6nhuqDhu5Hhu4rhurbhu4xIROG6sOG7kcOdw4pE4bqw4buRfcSCauG7kUvhurZyROG6tuG7keG7iuG6tuG6vuG7kcOdw4pE4bqw4buRO3Lhu5Ft4bqvTHRE4bqw4buR4bqzxKjhuqRuauG7kUThurbDuXjhu5HDvcOAROG7keG6tuG7huG6suG7keG7mOG6ssOBROG7kUTDikThurDhu5F54bupROG7keG6s8So4buMRkThurDhu5HhurfhurJE4bq24buRw43hu5HhuqrhurZM4buR4buK4bq24bq+4buR4buZV2rhu5FD4bq44bqy4buRROG6sOG7jEjhurLhu5Fw4bqy4buReMOSROG6sOG7kXfhurLDgEvhu5F3w43hurLhu5HDikThurDhu5FCcuG7keG6sOG6snFD4buRw73hur544buRO+G6s+G6u+G7kcSD4bq24buMRkThurDhu5E64bqycGrhu5Hhu4rhurbhu4xIROG6sOG7kcOdw4pE4bqw4buRfcSC4buRQkzDikThu5FE4bq24bqy4bqiS+G7keG6tkzGoMOAS+G7keG7mEfhurLhu5F4w4pE4bqw4buR4buY4bqy4bqieGrhu5FD4buGS+G7keG6tuG7huG6suG7keG7mOG6ssOBROG7kUTDikThurDhu5F54bupROG7kUTDukThurDhu5HDveG7hkThurDhu5FCckPhu5HhuqrhurJE4bq24buRS8OA4buR4bqw4bqy4bq64bqya+G7kVjhurbhurJw4buRSuG7ueG7keG7mEfhurLhu5F44bq2TUThurDhu5FLw4rhurJq4buRw4pE4bqw4buR4bq34bqyROG6tuG7kXjhurbEkOG7kXfhurLDgEtq4buRSuG6skThurbhu5HEqHDhu5Hhu5hy4buRQkdE4buRQsOBROG7kcON4buR4bqq4bq2TOG7keG7iuG6tuG6vuG7keG7mVdq4buR4buK4bq24buMSEThurDhu5HDncOKROG6sOG7kX3Egmrhu5Hhu5ZM4burS+G7kUvhurbhu6lE4buRS8SoxJBE4bqw4buRQ+G7hkvhu5HhurDhurJw4buRw73DgkThurbhu5FEw4pE4bqw4buReeG7qUThu5FE4bqw4bq2w6jEkGrhu5FEw4FE4buRw73DgEThu5HhuqrhurbhurLhu5FC4but4buK4buR4bqw4bqycOG7kcO9w4JE4bq2auG7kXhM4buGeOG7kUrhur5E4bqw4buReMOTcOG7kcOKROG6sOG7keG6sOG7p+G7iuG7kUThurbhurLhuqBM4buR4bqq4bq2ReG7keG6quG6tsO6RGvhu5E7ckThurDhu5FE4bqwcsagauG7kUThurDEkHLhurLhu5FCckPhu5FD4burxqDhu5FKcsSQ4buRxKhM4buGROG6sOG7keG7mHLhu5F44bq2w7pE4buRREzDiuG6suG7kUJJRGrhu5HhurByauG7keG7mEnhu5F44bq24buAROG6sOG7kcOKROG6sOG7keG7lsSQcMag4buR4buWw43hu5HDvcOT4buRROG6sOG6tuG6oOG7kcO9w4Phu5F4ReG7kUvhurbDgUPhu5FL4bq2TOG7kUThurbhu63hu4rhu5FE4bq24buMROG6sOG7kXjDkkThurDhu5HhuqrhurbDikThurDhu5FL4bq2xJBxS+G7keG6quG6tuG6uuG6suG7kUThurDhurbDqMSQ4buR4bqq4bq2RWvhu5F9ckPhu5HhurDDguG7kcO9w4Phu5FL4bq2xJBxS+G7keG6quG6tuG6uuG6suG7kXhM4buGeOG7kUrhur5E4bqw4buR4bqq4bq2ReG7keG6quG6tsO6RGrhu5Hhu5jhu4xGROG7kULDgUThu5FCckPhu5HhurDhurJyTOG7kXjhurbhurRE4bq24buRw71xROG6sOG7kUJy4buRw73hurLhuqBM4buRQkzDikThu5FCckPhu5HDikThurDhu5FKTMag4buRROG6sOG6tuG6rGrhu5FLxKjDukThu5FLxKjDjWvhu5HDneG7p3jhu5F34bqy4bqiS+G7keG6quG6tuG6suG7kUvhurZwQ+G7keG6sOG6snDhu5Hhu5hyxJDhu5E74bqz4bq74buRxIPhurbhu4xGROG6sOG7kTrhurJwauG7kcO94buMSXjhu5FD4bq44bqy4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FL4bq0ROG7kUThurbhurLhuqJD4buRd+G7sUzhu5FCckPhu5F44bq2w5Phu5FE4bq24bqy4bqiQ+G7kTvhurPhurtq4buRw4pE4bqw4buRQnPhurLhu5F4ckThurDhu5Hhu4hMxqDDgEvhu5FL4bupQ+G7keG6sOG6sk3hu4rhu5Hhu5Z14buR4buY4bqyw4FE4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Thu5HhuqrhurJE4bq24buRS8OAa+G7kVvhurLhuqJE4bqw4buRREXhurLhu5FLcMag4buRQnJDauG7kcOKROG6sOG7kcO9deG7kXhF4buRSnFE4bqw4buR4bqq4bqyw4BE4buR4bqq4bq2cOG6suG7kUvhurZxeOG7kXjDikThurDhu5FLxKjDgkThurbhu5F54bupROG7kUrhurJE4bq2auG7kUPDjeG7keG7luG7jMONROG6sOG7kcO9TXjhu5Hhur5E4bqw4buRd+G6suG7keG6sOG6snDhu5F4w4pE4bqw4buRw73Dg+G7kULDueG7iuG7kcO94bunS+G7kXhxeOG7keG6tuG6ouG7kUvhurbhur5E4bqw4buRS+G6tsSQcUvhu5FE4buMR3hr4buRXeG6tkjhu5FCckPhu5F4ReG7kXjhurbhu6tL4buRQuG7jElE4bqw4buRRMOBROG7kUp0ROG7keG7iuG6tuG7r0Phu5F4w5Nw4buR4bqw4bqycOG7kcO9w4JE4bq24buRw4pE4bqw4buRS+G6ssOBTOG7kUvhurZP4buRS+G6vktq4buRS8OV4buRecSQcEThurbhu5FL4bq2TOG7kXjhurbhuqbhu5Hhu5hy4bqy4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO9w4BE4buRRHDGoOG7keG7luG7jMONROG6sOG7kcO9TXjhu5Hhur5E4bqw4buRd+G6suG7kXjDk3Dhu5HDikThurDhu5F44bq2xJDhu5F5xJBwROG6tuG7kUvhurZM4buR4bq2ckThurDhu5FEw7pD4buRw71zS+G7keG6tnJE4bqw4buRS8Sow7pD4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO94buAROG6sGvhu5FXw4FE4buReHNE4bq24buRw71FauG7kcOKROG6sOG7kXjDkkThurDhu5FE4bq24butROG7kUvhurbDgUPhu5HEqEzhu4ZE4bqw4buRw73Dg+G7kUp0ROG7keG7lkzhu6tL4buRQk1wa+G7keG6t3BM4buR4bqq4bq24bqy4buRS8OCQ+G7keG6tuG6ssODTOG7keG6quG7oOG7kcON4buRROG6tuG6suG6oEzhu5FERuG6smrhu5HDikThurDhu5Hhu4hMxqDDgEvhu5HDveG6pEThurbhu5Hhu5hwxqDhu5Hhu5jhur5E4buRROG6sOG7qUThu5HhurZyROG6sOG7kXhOROG6sOG7keG7mEfhurLhu5HhurRL4buR4buY4bq+ROG7kcO9deG7kUvhurR44bq24buRQsOSxqDhu5HDveG7jEl44buRQ0xw4buR4buV4buRQ3HGoOG7kXhyxqDhu5FLxKjhuqThu5HhurDhurJx4buRxqHhu5Phu5FLxKjhurLhuqJM4buRw73hu4BE4bqw4buRw73Dg+G7keG7iuG6tk944buR4buYT+G7kUp0ROG7keG7lkzhu6tL4buReOG6tsSQ4buR4bqw4bqycOG7kcO9w4JE4bq24buR4buYcuG7kXdy4buReMSQROG7kUvEqMSQROG6sOG7keG6tknhu4rhu5FLcXjhu5Hhu5Z1a+G7kV3DukPhu5Hhu5Xhu5Phu5Phu6Hhu5HDikThurDhu5FCc+G6suG7kUvhurLDgOG7iuG7kUtPeOG7keG7mHDGoOG7kUvhurbDgUPhu5FE4bqw4bupROG7keG6tnJE4bqw4buR4bq2ckThurDhu5FLxKjDukPhu5FLxKjhurLhuqJM4buRw73hu4BE4bqw4buRw73Dg+G7kUrDuUPhu5FDccag4buR4bqw4bunS+G7kUvEqOG6pOG7keG6sOG6snHhu5HhurDhu7FE4buR4buV4bub4buT4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO94buAROG6sGrhu5FEw7pD4buRS+G6ssOA4buK4buRS+G6tuG7s8SQ4buRw71F4buRw4pE4bqw4buRSsO5Q+G7kUvhurbDgUPhu5FDccag4buR4bqw4bunS+G7keG7mHLhu5FDccag4buReHLGoOG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kXjhurbhuqbhu5Hhu4rhurZPeOG7keG7mE/hu5FLxKjDgUThu5HDveG6pHDhu5F3ckThu5FDcuG7kXjDiUThu5HDjeG7kXhxeOG7keG6tkzGoOG6okThu5FC4bupROG7kXjhu61EauG7kXh04buRw43hu5F4cXjhu5FL4bqmROG6tuG7keG6quG6tnF4a+G7kVfDgUThu5F4c0Thurbhu5HDvUVq4buRw4pE4bqw4buRS+G6ssOA4buK4buRS0944buR4buYcMag4buR4buY4bq+ROG7kcO9w4Phu5FKw7lD4buRxqHhu5F44bq24bqyw4B44buRw4rhu5FLw4rhu5F44bq2w43hu5HhurZyROG6sOG7keG6tkVw4buRS+G6tkzDgWvhu5Hhuq9McOG7kUThurbhurLhuqBM4buRRMO6Q2rhu5FLw5Xhu5FKdEThu5Hhu5ZM4burS2rhu5HhuqrhurJE4bq24buRecSQcEThurZq4buR4bqw4bqycOG7kcO9w4JE4bq24buRw4pE4bqw4buRw7114buReEXhu5FL4bq2TOG7kUThurbhu63hu4rhu5Hhu5hy4bqy4buRS8Sow7pD4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO94buAROG6sC/hu5FEw7pDauG7kUtzxJDhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRQnJD4buR4buCROG7kcO94bqkROG6tuG7kXjhurbEkOG7kUvDleG7keG7o+G7kcO9w4BE4buR4buf4buRQnDEkOG7kcO94buGROG6sOG7keG7mEfhurLhu5FL4bqy4bqgROG7kXjDikThurDhu5F3w4JE4bq24buR4buITOG7qUThu5FLw5Xhu5HGoeG7kcO9w4BE4buR4bub4buRS8So4bqy4bqiTOG7kcO94buAROG6sC/hu5FL4bq2cUThurBr4buRw6lH4bqy4buR4buYcOG6suG7kUvEqMOJ4buRQnLhu5HhurDhurJxQ+G7kcO94bq+eOG7kTvhurPhurvhu5HEg+G6tuG7jEZE4bqw4buROuG6snBq4buRw4pE4bqw4buRQkzDikThu5FE4buE4buRQsOUeOG7kUvDlUThurDhu5F34buMR3jhu5HDveG7jHDhu5E74bqz4bq74buRROG6sHLGoOG7kXhyROG6sOG7keG7iuG6tnFL4buRS8So4bqyw4NEauG7kcO9ceG7iuG7keG7jkThurDhu5FE4bq2TOG7kXjhu7FM4buReOG6tsSQ4buR4buWdeG7keG7mOG6ssOBROG7keG7mOG6oOG7kXhMROG6sOG7keG7jkThurDhu5F54bqkeOG6tuG7keG7mE9q4buR4buY4butS+G7kUvhu4zhu5FEw4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7imvhu5F74bq2w4pE4bqw4buReOG6tuG6puG7kXjhurZN4buRS+G7qUPhu5Hhu4rhurZxS+G7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6skThurbhu5FLw4Dhu5HhurDhurJw4buRw73DgkThurZq4buRw4pE4bqw4buR4bq34bqyROG6tuG7kXjDiUThu5FL4bq0eOG6tuG7kXjDlHjhu5FL4bq2cEPhu5HhurDhurJw4buReHF44buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7keG7lnXhu5Hhurbhu4bhurLhu5F5xJDhu5HDveG6pHDhu5Hhu4rhurbhu4xGROG6sOG7keG7iuG6tnFL4buRw73hu4ZE4bqwauG7kUrGsEThu5FKckThurDhu5HhurDhurJN4buK4buRw73DjGrhu5F44bq24bqycOG7kUrhu7nhu5Hhu5hH4bqy4buRROG6tuG7kkThurDhu5HhurbEkHJE4buReHRE4bq24buR4bqq4bq2ReG7keG6quG6tsO6RGrhu5HDveG7jkThurDhu5HEqHDhu5FL4bq0ROG7kXjhurbhu6vhu4rhu5HhurDhurJN4buK4buReHF44buR4bq24buG4bqy4buR4buY4bqyw4FE4buRS8SoxJBE4bqw4buR4bqq4bq2TOG7keG7iuG6tuG6vuG7keG7mHDGoOG7keG7mOG6vkThu5FE4bqw4bupROG7keG6tnJE4bqw4buRw73Dg+G7keG7iuG6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUvDgGrhu5HhurDhurJN4buK4buRROG6tuG6suG6oEzhu5Hhurbhu4bhu5HhurDhurJw4buRw73DgkThurbhu5Hhu5hwxqDhu5Hhu5jhur5E4buRSnRE4buR4buWTOG7q0tq4buR4bqq4bqyROG6tuG7kXnEkHBE4bq24buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRQnXhurLhu5Hhu5hH4bqy4buRSuG6vuG7kUvhurLhuqBE4buR4bqw4buxROG7keG7leG7k+G7k+G7kUvEqOG6suG6okzhu5HDveG7gEThurBr4buRw6lH4bqy4buRROG6tuG7kkThurDhu5FL4bq2ckThurbhu5FL4bq0eOG6tuG7kcO9RWrhu5HDikThurDhu5HhurPEqOG7jEZE4bqw4buR4bq34bqyROG6tuG7kcO9deG7kcO94buMSXjhu5HhurVXXVnhu5FL4bqmROG6tuG7kUvhu6dE4bqw4buRd+G7pUThurDhu5Hhuqrhurbhu7NE4buR4bq24buG4buR4bqw4bqycOG7kcO9w4JE4bq24buRSnRE4buR4buWTOG7q0vhu5HhurDhurLhurrhurJr4buRNEThurDhu5F4w4lE4buR4buY4bqyROG6tuG7kXnDlOG7kcO94buMSXjhu5HhurVXXVnhu5FL4bq2ckThurbhu5Hhu4rhurbhur7hu5HDncOKROG6sOG7kTty4buReMOKROG6sOG7kUThurbhu61E4buRw73hurLDg0Thu5HhurbDgkThurbhu5FL4bqyw4FE4buRS+G6ssOAROG7kXjDk3Dhu5FL4bq2ckThurbhu5Hhu4rhurbhur5r4buRfSPhu5HhurM7VCLhu5Et4buRO+G6teG6vSRd4buRXTvhurVdOm8v4buKw7M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi
2015-11-04 09:01:38

(QT) - Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có gần 5.000 ha trồng cà phê, trong đó hơn 4.400 ha cà phê đã cho thu hoạch, sản lượng hàng năm gần 48.000 tấn, mang lại nguồn...

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt
2015-11-03 09:05:18

(QT) -Vùng đồng bằng cũng như vùng núi, gò đồi của tỉnh đều có nhiều sông, đầm, hồ nên các địa phương đã chú trọng phát triển nuôi cá nước ngọt, tạo việc làm ổn định và thu...

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp
2015-10-30 07:00:51

(QT) - Tỉnh Quảng Trị có gần 71% dân cư sống ở nông thôn và 55,5% lao động nông nghiệp; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Hiện...

Làm giàu trên cát trắng

Làm giàu trên cát trắng
2015-10-29 07:28:51

(QT) - Vượt một chặng đường xa, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Văn Hương, ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Dù đã bước qua tuổi 59, thế nhưng...

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn
2015-10-29 07:27:54

(QT) - Thành lập tháng 5/2014, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đoàn Kết (gọi tắt HTX Đoàn Kết), xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tập hợp những hộ chăn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết