Cập nhật:  GMT+7
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04oCc4bqtTuG6osah4bqmw4p14oCdxqHhu5zhu5Lhu4jhurrGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoeG6pOG6rMO5xqHhu7fDjeG6rMO1L+G6puG7ncO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0wpw4F14bu54buXw7Thu43DouG6reG7j8ahLcahKcOS4bug4bq24bq6xqEp4buS4buK4bq64bqkxqEpw4p1xqHhu43DosOS4bun4bq64bqkxqHhuq1OQuG7j8ah4bu3w4rGoeG6pHjhurrGoXDDs+G7m+G7m+G7m8ah4bqmdcahw5NOR+G6uuG6pMah4bu3w7nGoUzhuqbEgm/GocOTTuG6vOG6uuG6pMahQcOKxqHhuqbDjOG6usah4buhw7Phu6Hhu5vhu5vGoeG6pnXGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoUHFqcah4bu34bqm4bq8xqHDk+G6psOSxqHhuqbhurzhu6Xhu7fhuqZvxqFP4bun4bq6xqHDieG7ksSo4bq64bqkxqHhuqbDueG6uuG6pMah4bq6xrDhurjGoeG6pHjhurrGoeG7oXPDs+G7m+G7m+G7m8ahw5N34bq6b8ah4bq4deG6uuG6pMahw4nhu6XhuqzGoeG6uuG6pMOSR+G6usahw5PhuqbDksah4bqkeOG6usah4buj4bub4bubxqHDk1PGoUFH4bq64bqkw7PGoeG7tnbhu6DGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoUHFqcah4bucw7nGoUF14bq64bqkxqHDk05KxqHDk+G6psO54bq64bqmxqHhu7d24bugxqHDk05H4bq64bqkxqHhu7fhuqbDlMahw4nhu5bhu7fGoeG7t8OUdcah4bqmw5Lhu6DhurbhurpvxqHhuqTDikzGoUzhuqZ44bq6xqFJ4bq6xqFBQuG6uuG6psah4bucw7nGoeG6unbhurrhuqTGoeG7t3XhurzGoUHhu4jhuqzGoU9G4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMah4bu5duG6um/GoUHhu7Hhu7fGoeG7teG6rOG6tsOTxqHDicO5xqFBRuG6rMah4buc4buK4bqsxqFBR+G6uuG6pMah4bu1w7nhurzGoeG7uXbhurrGocOTSOG7t8ah4bq1dcahIOG7hG/GoeG6v3bhurrGoSDhuqzhurDDksOzxqHhuq3DkuG7oMah4bq64bqm4bqsxILhurpvxqHhu7nhurzGocOTTkfhurrhuqTGoUHFqcah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoeG6usaw4bq4xqHhurrEguG6usah4bqm4bqs4bq24bq6xqHhurp14bugxqHDk07EguG6usahQUJ1xqHhu7XDueG6usah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7t8OKxqHhuqR44bq6xqHhurhIw5PGoeG6usagdcah4bu54bqs4bq24bq6xqHDk+G6qOG7t+G6psahw5NOR+G6uuG6pMah4bu3w7nGoUzhuqbEgsah4bu3w4rGocOTw5JJ4bqsxqFB4buI4bqsxqHDk+G7lMah4bud4bujxqEtxqHhu51wxqHhurrGsOG6uG/GoUF14bq64bqkxqHhu7Xhu5Lhu4rhu7fGoeG7nMO54bq8xqHhuqThuqx14bqsxqFB4bq84bul4bq6xqHhuqThuqzDucah4bu3w43huqxvxqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqHhu5zDucah4bu34bqmd8OTxqHDieG7ksSo4bq64bqkxqFB4bqww5LGoeG6pOG6rOG7p+G6uMahTuG7gsahTuG6tsOTb8ah4bu3w4rGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu34bqmQ8ahQeG7pcOTxqHDk+G7lMahdOG7m+G7m8ahLcah4budw7Phu5vhu5vhu5vGoUXhuqTGoU3DkuG7p8ahw5Phu5LDjOG6rC/huqZ1w7PGoeG6reG6psOB4bq8xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGocOTTkfhurrhuqTGoeG7t8O5xqFM4bqmxIJvxqHhu5zhuqzhurbhu7fGoUzhuqbDleG7t8ah4bqmR+G6rMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhu5zhu5Lhu4jhurrGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoeG6pOG6rMO5xqHhu7fDjeG6rMah4bqk4buxTMahTnfDk8ah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoUXhuqbDisahReG6psaw4bq6xqHhurrhuqbhu5JtxqHDk+G6puG6rOG6rsOSxqFNw5Lhu6DGocOTTuG6quG6uuG6psahRVTGocOT4bqmw5J5w5NvxqHhurrhuqTDkkfhurrGoeG6pOG6rEbhurrhuqTGocOTTkfhurrhuqTGoeG6uOG7iuG6rMahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bu14bun4bq8xqFB4bun4bq4b8ah4bu34bqm4bqsxqFM4bqm4bqoxqHDieG7iuG6usahReG6puG6rMahTOG6puG7p+G6rMahTOG6psO6xqFB4bqsxqFM4bqmeOG6usahw4nhu4rhurrGoeG7ueG6rOG6tuG6usahw5Phuqjhu7fhuqbGoUHhurLGocOTTkfhurrhuqTGoeG6uOG7iuG6rMahw4nhu6XhuqzDs8ah4bqtTuG7kuG7iuG7t8ahw5Phuqbhu5bhu7fGocOT4bquxqFBw4pvxqHhurrhuqbDiuG6uMahw5PDuuG7t8ah4bqk4bqs4bunxqEy4bqkw5Lhu6DhurThurrGoeG7tOG7p+G7oMah4bucw7nGoTLhuqTDkuG7oOG6tOG6usah4bqt4bqmdeG6uuG6psah4bqt4buO4bq64bqkxqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGocOT4bul4bqsxqHhuq1Ow5LhurrhuqTGocOTduG6uMahIOG6psOS4bug4bqu4bq6xqHhurrhu4ThurrhuqQtxqEg4bqmw5Lhu6Dhuq7hurrGoeG6uuG6pOG7ksah4buNIDIgMuG7j8ahw5ND4bq64bqmxqFBxanGoUHhurDGoeG7nsOSd8OTxqHhu5zDucahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5PhuqbDueG6uuG6psah4bu34buE4bq64bqkxqFB4bqwxqHDk8O54bqsxqHhu7fhu6fhuqzGocOT4bul4bq8xqHhu7d24bugxqHhu7fDucahTOG6psSCxqHhu7fhuqbDqMah4buN4bu2dcOT4bqs4bq44bq8TuG7j8ahSsahw5PhuqZCxqHDk0534bq6xqEg4bqmw4HGoeG6p3XhurrhuqbGoeG7nMO5xqHhu57FqcahKeG7kuG7iuG6uuG6pMah4bq14bqm4buO4bq64bqkxqHhu43huqbDkuG7oOG6tuG6usahKeG7kuG7iuG6uuG6pMahKcOKdeG7j8ah4bu14bur4bq64bqkxqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDukzGoeKAnEFG4bq6xqFBdcOS4oCdxqHhu5zDucah4oCcQUbhurrGoUzhuqbhu4rDk+KAncahReG6rsOTxqHhuqbEqEzGoeG7t+G6psaw4bq4xqFPw4rhu7fGoUzhuqbDleG7t8ah4bqmR+G6rG/GoeG6unbhurrhuqTGoeG7t3XhurzGoeG6usaw4bq64bqkxqFPw5J3w5PGoeG7t3bhu6DGocOTTkfhurrhuqTDs8O1w5N14bu1w4nDgcahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G6uHVO4bqk4bqs4bq6beG7o0zhu57GoXXDksOT4bq84buXw7TDtcOTTsO0w7XDk+G7ucO0w7XhuqzhurjhuqTGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fDs+G7tXXhurxNw5J14bq64bqkw5NO4bqsw7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4budcOG7oeG7oS/hu6Fz4bu54buf4bubdOG7m+G7neG7n3PDk+G7neG7m+G7neG7neG7m+G7ncOJ4budw7PEkEzhuqThu5fGoS/DtMO1L8OT4bu5w7TDtS/Dk07DtMO1w5NOw7TDtcOT4bu5w7TDtUzDtOG6reG6pnXhurjGoU3DknXhurrGoeG6uOG7hMah4bqm4bqq4bq64bqmxqHhu5fDk07huqLGoeG6psOKdeG7l8ah4buc4buS4buI4bq6xqHhu7d24bugxqHhu7fDucahTOG6psSCxqFKxqEp4buS4buK4bq64bqkxqEpw4p1w7UvTMO0w7Uvw5Phu7nDtMO1L8OTTsO0w7Uvw5N14bu1w4nDgcO04bqtTnXhurzGoUFJ4bqsxqHhu5zhu4rhuqzGoeG7t+G6puG7jOG6uuG6pMahw5Phu4ThuqxvxqFFVMahT+G7ksahMuG6pMOS4bug4bq04bq6xqHhu7Thu6fhu6BvxqHDk07hu5JK4bq64bqkxqHhurrhuqbDiuG6uMahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahQeG6sMahw5PDueG6rMah4bqk4bqs4bun4bqsxqHDk+G6puG6qOG7t+G6pm3GoeKAnEBG4bq6xqFBdcOS4oCdxqHDicO5xqHDk+G6psOSecOTxqHhurrhuqThu5rGoeG7t+G6pkPGoUVUxqHDk+G6psOSecOTxqHhu7fhu5J1xqFBRuG6usahw5NO4bqs4bq2w5PGoUHhurLGoeG6uuG6puG7q+G6uMah4bu34bun4bqsxqHDk+G7peG6vMahw4nDueG6uMahw5NO4bqixqHhuqbDinXGoeG7t8OMxqHhu7Xhu6fhurrGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu3duG7oMah4bu3w7nGoUzhuqbEgsah4bqk4bqsw7nGoeG7t8ON4bqsbsah4bu34bq+4bq6xqHigJxBRuG6usahTOG6puG7isOT4oCdxqHDk+G6puG7luG7t8ah4bu34bqmd8OTxqHDicO5xqFFVMahw5PhuqbDknnDk8ahT8agdcah4bu3w7nhurrhuqbGocOT4bul4bq8xqHDk8O64bq6xqHhu7fhuqbhurzGoeG7t3bhu6DGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoeG6psO54bq64bqkxqHhurrGsOG6uG/GoeG6uEjDk8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu7fDuuG7t8ah4bu14bqs4bq24bq6xqFM4bqmw7pMxqFFVMahw5PhuqbDknnDk8ahTcOSdeG6usahw5NO4buA4bq64bqkxqHhuqThuqzhu4xMxqHhu7fhuqbhurzGoeG7t3bhu6DGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoeG7t8OKxqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bu3w7nhurrhuqbGoeG6puG7msOSxqHhuqbhuqzhurbDksahQeG7ksSo4bu3xqFM4bqmduG6usah4bu1ScahQeG6sMOSxqHDk07hurzhurrhuqTGocOTw7rhurpvxqHhu7fhuqbhurzGoU3DkuG7p8ah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoeG7nMO5xqFJ4bq6xqFBQuG6uuG6psahTcOSdcah4bu3w7rhu7fGoeG6usaw4bq4w7PGoeG6rU7hurzhurrhuqTGoUHDisah4buc4buK4bqsxqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDukzGoUFG4bq6xqFBdcOSb8ah4bu3duG7oMah4bu3w7nGoUzhuqbEgsah4bqk4bqsw7nGoeG7t8ON4bqsxqFB4buSxKjhu7fGoeG7t+G7knXGocOT4bq8w7nhurrGoeG7tUjGocOT4bqmduG6usah4bu34bqmQ8ahQeG6ssahw4nhu6XhuqzGoUHhurzhu6XhurrGoeG6pEbhu7fGoeG7t8O64bu34bqmxqHhurjhu7HDk8ahQXfDk8ah4buj4bubxqHigJPGoeG7o3DGoeG7t+G6uG/GoeG7teG6sMah4bq44buxw5PGoeG7t+G7qcOTxqFM4bqm4but4bq64bqkxqHhu5zDucah4bucw7rDk8ah4budxqHhuqTDiuG7t8ah4buhcMahQUhvxqFPdcOSxqFF4bqm4bqsxqHhu7fhu5J1xqHhu57hurzhurrhuqTGoUzhuqbhu6fhuqzGocOT4bqmw5LGoeG7ueG7gOG6usahT+G7peG7t+G6psah4buc4buS4buI4bq6xqHhu7d24bugb8ahTuG7p+G6rMah4buc4buE4bqsxqFF4bqmxqDGocOTTuG7juG6uuG6pG/GoeG7t8O54bugxqHhuqbhurzhu7Hhu7fGoeG7t8OSRuG7t8ahw5PhurzDueG6usah4bu1SMah4bq44buxw5PGoUF3w5PGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4buc4buS4buI4bq6xqHhu7fDuuG7t+G6psah4bqkRuG7t8ah4bu3duG7oMah4bu3w7nGoUzhuqbEgsahReG6puG6vOG7p+G6uuG6pMahcOG7m8ah4bu34bq4xqHhurrhuqbhu6vhurjGoeG7t+G7qcOTxqFB4buYw5PGoU7hurTGoeG6pOG6rMO5b8ahw5Phu6XhurzGoU7hurTGoeG6uOG7iuG6rMahTOG6psO6w5PGocOTTuG6rOG6suG6usOzxqHhu7bhur7hurrGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahTOG6psO6TMahQUbhurrGoUzhuqbhu4rDk8ahw4nDucah4bu3w7rhu7fhuqbGoU/GoMah4bu5w5XhurrhuqTGoUXhurDhurjGoeG7t+G6psOS4bugxILhurrGoeG7ucOV4bq64bqkxqHhuqbhurzhu7Hhu7fGoeG7t+G7knXGoeG7t+G7qcOTxqHhu5zDusOTxqHhu57huqzEguG6usah4bqkw4rhu7fGoeG7oXDGoUFIxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoUHhurzhu6XhurrGocOT4bqmduG6usah4bu3w7nhurrhuqbGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG7t+G6vuG6usahReG6puG7p8ah4bq6xrDhurrhuqTGoeG7t+G6puG6vMahTcOS4bunxqHDk07EguG6usah4bu3duG7oMahQcWpxqHhuqThuqzDucah4bu3w43huqzDs8ah4bq/4buUdcah4bu54buz4bq6xqHhu7fhuqbhu4zhurrhuqTGocOT4buE4bqsxqHigJzhurjDleG7t8ahT0rGocOT4bqmQuKAncah4buc4buS4buI4bq6xqHhu7fDucahTOG6psSCxqHhu7fDlHXGoeG6uOG6quG6uuG6pm/GoeG7hOG6uuG6pMah4bq14bqmdeG6usahIOG6rsah4bqt4bq84bul4bqsxqFKxqFF4bqmw5LGoUzhuqZG4budxqHhu43Dk+G6pkLGocOTTnfhurrGoSDhuqbDgcah4bqndeG6uuG6puG7j2/GoeG6uEjDk8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHhuqZ14bqsxqHhuqZIxqHDk+G6puG7luG7t8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHhurjhu4TGoeG6puG6quG6uuG6psah4oCcQUbhurrGoUF1w5LigJ3GoeG7nOG7lHXGoUXhurJtxqHhu5tvccah4bqmdcah4bu3w7nGoUzhuqbEgsah4bu3w5R1xqHhuqThuqx1xqFB4bqq4bq64bqmxqHhu4ThurrhuqTGoUHFqcahQeG7ksSo4bu3xqHhu53hu6HGoeG6usaw4bq4xqHDk8OSSeG6rG/GoeG6uOG7seG7t8ah4bu54buOxqFBxanGoUF4w5LGocOT4buSxqHhu7fhuqbGsOG6uMahT8OK4bu3xqFOd8OTxqFFVMah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqHhu5zhu7PhurrGoU53w5PGocOT4bqmd0xvxqHhu7fhuqZDxqFB4bulw5PGocOT4buU4budb3PGoeKAk8ah4bujxqHDk3fhurrGoU3DkuG7p8ahw5Phu5LDjOG6rC/huqZ1L+G6usaw4bq4b8ahT3bDksah4bu14bq24bq64bqmxqHhurrhuqbhuqzhurDDksOzxqEy4bqm4bqs4bqww5LGocOJeOG6usah4bqk4bqsdcahQeG6quG6uuG6psahQULhurrhuqbGoUzhuqbDusah4bu14buGxqFB4bqyxqHDk05H4bq64bqkxqHDieG7peG6rG/GoeG6uuG6puG7kuG6uuG6pMah4bu34bqm4buSdcah4bu3w4rGoUHhuqzhurDDksahReG6rOG6tuG6usOzxqFAeMOSxqHhurrGsOG6uMah4buj4bub4bud4bufb8ahw5PhuqbDgeG6vMah4bqm4buS4buK4bq64bqkxqHhu7nhu7PhurrGoeG7t8OUdcah4bu3w7rhurrGoeG7tUjGoUVUxqHDk+G6psOSecOTb8ah4buE4bq64bqkxqFBxanGocO6TMah4bu5w5XhurrhuqTGocOT4bqm4bqoxqFB4bqs4bqy4bq4xqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDukzGoeKAnEFG4bq6xqFBdcOS4oCdxqFB4bqyxqHDk07huqLGoeG6psOKdcah4buc4buS4buI4bq6xqHhu7fDucahTOG6psSCxqHhuqThuqzDucah4bu3w43huqzGoeG7t8OUdcah4bq44bqq4bq64bqmxqHhu5zhu4rhuqzGoeG7ueG6rOG6tuG6usahw5Phuqjhu7fhuqbGoeG7m2/hu53GoeG6pnXDs8ahOeG6uuG6pMah4bqt4bq84bul4bqsxqHhu7fhuqbhurzGoeG7teG6rOG6rsOTbcah4buX4bq/w7nhurzGocOT4bqmw7rhurrhuqTGoeG7nS/hu6Phu5vhu53hu59vxqHDk+G7hOG6rMah4bu34buSdcah4bqkeOG6usah4bujxqFPw7nhurzGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoeG6pOG6rMO5xqHhu7fDjeG6rG/GoeG7t+G6pkPGoUHhurLGocOJ4bul4bqsxqHhu7fDuuG7t+G6psah4bqkRuG7t8ahReG6puG6vOG7p+G6uuG6pMah4buj4bubxqHhu7fhurjDs8ah4bu2duG7oMah4bu34buSdcahQUbhurrGoeG7nuG6vOG6uuG6pMahw5Phu4ThuqzGoeG7t8OSRuG7t8ahTsWp4bq64bqmxqHhu7Xhu4bGoUzhuqZ24bq6xqHhu5514bq64bqmb8ahTOG6pnbhurrGoeG7nOG6rMahT+G6rOG6uuG6psah4bucw7nGoU7hu6nhu7fGoeG7nOG7hOG6rMah4bu1SMOTxqFB4bqyxqHDk+G7peG6vMah4bq4w7nDkm/GoeG6pOG6rOG7p+G6uMahQUjGoeG7t+G6psOSdcah4bu34bqm4bq8xqFBd8OTb8ahTcOSdcahQcOKxqFF4bqo4bu34bqmxqHDk+G6puG6qOG7t+G6psah4bu3duG7oMah4bu3w7nGoUzhuqbEgsahT+G6rOG6uuG6psahw5NO4buSSuG6uuG6pMah4bq64bqmdeG6uuG6psOzxqHhuqd1w5LGoeG6psOM4bq6xqHhu51zxqHDk+G6psO64bq64bqkb8ah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhu7d24bugxqHhu7fDucahTOG6psSCxqHDk07DjMah4bqkRuG7t8ah4bq64bqkw7nhu6DGoeG6usO54bq8xqFBxanGoUzhuqbDusOTxqHDk07huqzhurLhurrGoeG6uuG6puG7ksah4bu3duG7oMah4bu3w7nGoUzhuqbEgsahw5NOR+G6uuG6pMah4bq44buK4bqsxqHhurrGsOG6uMahw5Phuqbhu5jGoeG7n8ah4bucw7nGoeG7teG7qcOTxqFBeMOSxqHhu7fhuqbhurzGocOTTsO64bqsb8ahT+G7p+G6usahw4nhu5LEqOG6uuG6pMahQeG7pcOTxqHhuqbDjOG6usahcuG7o+G7m8ahReG6pG/GocOT4buSw4zhurrhuqTGoUHhu5LDjOG6uuG6pMah4bq6xrDhurrhuqTGoU/DknfDk8ahcm/hu6PGocOTd+G6ui/GoeG6pnVvxqHhu7d14bq8xqHhuqbDjOG6usahw5Phu5TGoeG7nW9wxqHigJPGoeG7o29wxqHDiXjhurrGoU/hurzGoeG7nOG7iuG6rMah4bu3w7rhu7fGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu3w7nGoUzhuqbEgsahw5PDuuG6rMah4bu3deG6uuG6psahw5NOR+G6uuG6pMah4bq44buK4bqsxqHhu5zDucah4bu3w7rhu7fGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu3w7nGoUzhuqbEgsah4bqk4bqsw7nGoeG7t8ON4bqsxqHDk07EguG6usahQUJ1xqHhu7XDueG6usOzxqHhur/hu4rhuqzGocOTRuG7t8ahQUjGoUzhuqbDusOTxqHDk07huqzhurLhurrGoeG7t8OUdcah4bu3duG7oMah4bq64bqm4buSxqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG6unXhu6BvxqHhurrhuqzEguG6usah4bucw5XGoeG7o+G7m+G7neG7ocah4oCTxqHhu6Phu5vhu51wxqHhuqbhu5h1xqHhuqbhuqDhurrGoU/Dg8ah4bu34bqm4bq8xqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqHhu7d14bq8xqHhuqbDjOG6usah4bq64buadcOzxqEy4bqk4bq8w7nhuqzGoU51xqHhu5zhu5Lhu4jhurrGoeG7t+G6vuG6usah4bu3w4rGoUXhuqbhu6fGoeG6usaw4bq64bqkxqHhu7fhuqZCw5LGoeG6puG7peG6usah4bu3deG6vMah4bucw7nGoeG6qMOTxqHhu7VCxqHhu7fDuuG7t8ahQUbhuqzGocOT4buSxKjhurrhuqTGoU92w5JvxqHhu7XhurbhurrhuqbGoUzhuqbDusOTxqFP4bqs4bq64bqmxqHhuqR24bugxqHhuqbhu6XhuqzDs8ah4bqtTuG6vOG6uuG6pMahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG6pOG6rHXhurrGocOT4buK4bqsxqHDk+G7hOG6rMahT8ODxqHDukzGoeG7ucOV4bq64bqkxqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDukzGoeG7t+G7p+G6rMahw5Phu6XhurzGocOTTuG6osah4bqmw4p1xqHhurrDueG7oMahTnXGocOT4bq8w7nhurrGoeG7tUjGoeG7ueG6rOG6tuG6usahw5Phuqjhu7fhuqbGocOTTkfhurrhuqTGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoeG7t+G6vuG6usahw4nhu6XhuqzGoeG7t8OUdcah4bqk4bqsdcahQeG6quG6uuG6psah4bq44bqq4bq64bqm4oCdw7PGoeG7tuG6vuG6usahw5Phu6XhuqzGoeG6uOG7hMah4bqm4bqq4bq64bqmxqHDukzGoeG7ucOV4bq64bqkxqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDukzGoeKAnEFG4bq6xqFM4bqm4buKw5PigJ3GoUHhu5LEqOG7t8ahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5Phu6XhuqzGoeG7nsWpxqEp4buS4buK4bq64bqkxqHhurXhuqbhu47hurrhuqRvxqHhu4ThurrhuqTGoTLhuqTDkuG7oOG6tOG6usahQOG6quG6uuG6psahQOG7pcOTb8ah4bqmSMahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bq44buExqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bqs4bquw5NtxqHhur/hu5Lhu4jhurrGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoU5I4bq64bqkxqHhu5tvc8ah4bqmdcah4bu3w5R1xqHhuqThuqx1xqFB4bqq4bq64bqmxqHhu4ThurrhuqTGoUHFqcahQeG7ksSo4bu3xqHhu53hu6PGoeG6usaw4bq4xqHDk8OSSeG6rG/GocOTw5Lhu6DGoeG6uuG6puG6rMSC4bq6xqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqHDk+G6psOSxqHhuqbhurzhu6Xhu7fhuqbGoeG6usaw4bq4xqHhu7d14bq8xqHhurrhuqZ3w5PGoeG7t+G6pkPGoUHhu6XDk8ah4bujb3DGocOTd+G6usahTcOS4bunxqHDk+G7ksOM4bqsL+G6pnVvxqHhu7fhur7hurrGocOJ4bul4bqsxqHhu7XhuqrhurrhuqbGoU3DknbhurrGoeG7t+G6pkPGoUHhu6XDk8ahw5Phu5Thu51vdMah4oCTxqHhu6PGocOTd+G6usahTcOS4bunxqHDk+G7ksOM4bqsL+G6pnVvxqFBw4rGocOJw7nGoeG7t+G6puG7knXGoUXhurLGoU92w5LGoeG7teG6tuG6uuG6psah4bq64bqkw7nhu6DGoeG7t8O54bq64bqkxqFM4bqmw7rDk8ahT+G6rOG6uuG6psah4bucw7nGoeG6pHbhu6DGoeG6puG7peG6rMOzxqHhuqd1w5LGoUXhuqbhuqzGoeG7t+G7p+G6rMahw5Phu6XhurzGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu3duG7oMah4bu14bur4bq64bqkxqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDukzGoeKAnEFG4bq6xqFM4bqm4buKw5PigJ3GoeG7t3bhu6DGoUzhuqbDusOTxqHDk07huqzhurLhurrGocOTRsOTb8ah4bu3duG6usahQUbhuqxvxqHhuqbhu6XhurrGoeG7t+G6puG6rsah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoUFG4bqsxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqFPdsOSxqHhu7XhurbhurrhuqbGoeG6pHbhu6DGoeG6puG7peG6rMOzxqHhu7bhuqZDxqFPdcOSxqHhuqbDjOG6usah4budxqHhurrGsOG6uMahQcWpxqHhu7fhuqbhurzGocOT4bqmw5LGoeG6puG6vOG7peG7t+G6pm/GoUHhu6XDk8ah4bq6xrDhurrhuqTGoU/DknfDk8ah4bqkeOG6usahcW9yxqHDk3fhurov4bqmdW/GoeG7t3XhurzGoeG6psOM4bq6xqFP4bq8xqHhu5zhu4rhuqzGoeG7t8O64bu3xqHhu5zhu5Lhu4jhurrGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGoUXhuqbDuuG7t8ahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGocOT4buUxqHhu53GoeKAk8ah4budb+G7o8ahw5N34bq6L+G6pnXGoeG7nMO5xqHhu7d14bq8xqHhuqbDjOG6usah4bqkeOG6usah4bujb3DGocOJeOG6usahT+G6vMah4buc4buK4bqsxqHhu5zhu5Lhu4jhurrGocOTTkfhurrhuqTGoeG7t8O5xqFM4bqmxILGocOTTuG7kuG7iuG7t8ahQXbhu6DGoeG7t8OUdcah4bqk4bqsdcahQeG6quG6uuG6psOzxqHhuq3huqbDgeG6vMah4buE4bq64bqkxqFA4bulw5NvxqHhurjDleG7t8ahQeG6qOG7t+G6psah4bu3w5R1xqHhu5zhuqzhurbhu7fGoeKAnEFG4bq6xqFM4bqm4buKw5PigJ3GocOJw7nGoeG7t+G7knXGoUFG4bq6xqHhu7fhu6fhuqzGocOT4bul4bq8xqHDieG7peG6rMah4bu1SMahReG6psOS4bq64bqkb8ahw5Phu6XhurzGocOTw7rhurrGoeG7t3bhu6DGoeG6pOG7gOG6um/GoeG6pOG6rOG7jEzGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu3duG7oMahw5Phuqbhu4ThurrhuqTGocOT4bqm4bq8w7rhurrhuqRvxqHhu7fhu6nDk8ah4bu14buGxqHhu7fDuuG7t8ah4bu3w7nhurrhuqbGoeG6uuG6puG6rOG6tOG6uMahT3bDksah4bu14bq24bq64bqmb8ah4bu3w7nhurrhuqbGoeG6pOG6rMO5xqHhu7fDjeG6rMah4bq6xILhurrGoeG7nOG6rOG6tuG7t8ahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5Phu5LDjOG6uuG6pMahQUbhuqzGoUHDjOG6usah4bqk4bqs4bun4bq6b8ahw5PDkuG7oMah4bq64bqm4bqsxILhurrGoUHhurLGoUHhu6XDk8ah4bq6xrDhurrhuqTGoU/DknfDk8ah4bu3deG6vMah4bu3eOG6usahTOG6puG7p+G6rMahw5PGsOG6uuG6pMah4bu34buS4buI4bq64bqkxqHhu7XDiuG6usahTOG6pnbhurrGoeG7nMO5xqHhu5zhu4ThuqzGoeG6uuG6puG7q+G6uMah4bu34bun4bqsxqHDk+G7peG6vMah4buc4buS4buI4bq6xqHhu7d24bugw7PGoeG6reG6psOB4bq8xqFFVMahT+G7ksahMuG6pMOS4bug4bq04bq6xqHhu7Thu6fhu6BvxqHhu7fDuuG7t8ah4bq44buExqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG7t+G7p+G6rMahw5Phu6XhurzGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu3w7nGoUzhuqbEgsah4bqk4bqsw7nGoeG7t8ON4bqsxqHhu7Xhu6vhurrhuqTGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahTOG6psO6TMah4oCcQUbhurrGoUF1w5LigJ3GoeG7nMO5xqHigJxBRuG6usahTOG6puG7isOT4oCdxqFBxanGoeG6uHXhurrhuqTGocOJ4bul4bqsxqHhuqbhuqzhurbDksahTcOS4bunxqFF4bqs4bq64bqmxqHDk+G6rsah4bu3deG6vG/GoUzhuqbhu47GoeG6psSoTMah4buc4buK4bqsxqFB4bqs4bqww5LGoUXhuqzhurbhurrGoUFCdcahTOG6puG7ksOM4bq64bqkb8ah4bu54bq0xqHDk+G6puG7luG7t8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHhu5zDucah4bqow5PGocOTRuG6usahRcOA4bq4w7PGoeG6v+G7iuG6rMahTOG6puG7ksOM4bq64bqkxqFM4bqmw7pMxqHigJxBRuG6usahQXXDkuKAncah4bu3duG7oMah4bu3w7nGoUzhuqbEgsah4bu34bqm4bq8xqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqHDk07DuuG6rMahSeG6usahQULhurrhuqbGocOT4buUxqHhurrGsOG6uMahw5Phuqbhu5jGoeG7o2/GoeG7t+G6vuG6usah4buc4buK4bqsxqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDukzGoeKAnEFG4bq6xqFM4bqm4buKw5PigJ3GoeG7t+G6puG6vMah4bq6xrDhurrhuqTGoU/DknfDk8ahSeG6usahQULhurrhuqbGoeG6uuG6pHXhu6DGocOT4buUxqHhurrGsOG6uMahQXjDksahw5PhuqzEguG6usOzxqHhu7Z24bugxqHhu7fDucahTOG6psSCxqFPdcOSxqFF4bqm4bqsxqHhu7fhu6fhuqzGocOT4bul4bq8xqHhu7fDisahw5PhuqbhurLGocOT4bqmw5LGoeG6puG6vOG7peG7t+G6psahw5PhuqbEguG6uMahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu5zhur7hurrhuqTGoXDGoeG6usaw4bq4xqHhurjhu4rhuqzGoUzhuqbhu6fhuqzGocOT4bqmdeG7oMahw5Phuqbhuq5uxqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqHhu7fDlHXGoeG7nOG7kuG7iOG6usah4bu3w7nGoUzhuqbEgsahT3XDksah4bu34bun4bqsxqHDk+G7peG6vMah4bu3deG6vMah4bqmw4zhurrGoeG7t8O64bu3xqHhu5zhu5Lhu4jhurrGoUHhu6XhuqzGocOTTsO5xqHDk07EguG6usahQUJ1xqHhu7XDueG6usahw5Phu5TGoeG7ncahLcah4budb+G7o8ahw5N34bq6L+G6pnXGoeG7nMO5xqHhuqR3TMah4bujb3DGocOJeOG6usahT+G6vMah4buc4buK4bqsxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoeG7nOG7kuG7iOG6usahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bq44buExqHhuqbhuqrhurrhuqbGoUHDisahw5NO4buS4buK4bu3xqFBduG7oMOzxqHhur/hu4rhuqzGoeG6psOM4bq6xqHhu6PDs+G7m+G7m+G7m8ah4bqmdcah4bu3w7nGoUzhuqbEgsahQcWpxqFNw5J1xqHhu7fhuqbDksahRVHGoUXhuqZ14bqsxqHDk+G6psO64bu3xqHhu5zDucah4buew5JG4bq64bqkxqHhu7d3TG/GoeG6usaw4bq64bqkxqFPw5J3w5PGoUHhu6XDk8ahw5PhuqZ3TG/GoeG7t+G6pkPGoUXhuqbhurzhu6fhurrhuqTGoeG7ueG7kuG7iuG6rMah4budxqHDk3fhurrGoU3DkuG7p8ahw5Phu5LDjOG6rC/huqZ1b8ah4buc4bqs4bq24bu3xqHhurrhuqZ24bq6xqFOSOG6uuG6pMah4bq44buExqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG6usO54bugxqHhu7fDisahUMah4bq64bqk4bqmRHXGoU53w5PGoU3DknXhurrGocOTTuG7gOG6uuG6pMahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu5zhuqzhurbhu7fGoeG6unbhurrhuqTGoeG7t3XhurzGocOT4bqmw5LGoeG6uuG6pnlMb8ah4bu34bun4bqsxqHDk+G6puG6rOG6tuG6usahQeG7iOG6rMahT0bhurrhuqTGoeG7t+G6puG6vMah4bu1w7nGoeG7t+G6vOG6usahQUfhurrhuqTGoeG7tcO54bq8xqHhu7fDuuG7t8ah4bu5duG6usahw5NI4bu3xqHDk07EguG6usahQUJ1xqHhu7XDueG6usah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoSnhu5Lhu4rhurrhuqTGoSnDinXDs8ah4bu0w7nhuqxvxqHhu6fhurrhuqZtxqHhuq0pY+G7tsahw6Lhuqnhu4MmMsO1L0zDtA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt
2015-11-03 09:05:18

(QT) -Vùng đồng bằng cũng như vùng núi, gò đồi của tỉnh đều có nhiều sông, đầm, hồ nên các địa phương đã chú trọng phát triển nuôi cá nước ngọt, tạo việc làm ổn định và thu...

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp

Tối ưu hóa sản xuất để tái cơ cấu nông nghiệp
2015-10-30 07:00:51

(QT) - Tỉnh Quảng Trị có gần 71% dân cư sống ở nông thôn và 55,5% lao động nông nghiệp; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Hiện...

Làm giàu trên cát trắng

Làm giàu trên cát trắng
2015-10-29 07:28:51

(QT) - Vượt một chặng đường xa, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Văn Hương, ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Dù đã bước qua tuổi 59, thế nhưng...

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi quy mô lớn
2015-10-29 07:27:54

(QT) - Thành lập tháng 5/2014, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đoàn Kết (gọi tắt HTX Đoàn Kết), xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tập hợp những hộ chăn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết