Cập nhật:  GMT+7
ặợbẩnúêẢẢ6ậÁ*ởÃúòậẳMêụẩ#ợếÁẩnợồẩỢÓỤOẩÃrụợẩ=Ăểụờẩ*ẠqẩúềùẩBởổnẩBỳởẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờặ/ợbẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁỢòêoậẳắ=*ằẩ–ẩỢửùẩụêĐẩbẫãẻãcẫbẻảẩMêụẩ#ợếÁẩnợồẩỢÓỤOẩÃrụợẩoủẩ*ẠÂỹụờẩMêụẩ#ợếÁẩnợồẩỢÓỤOẩÃrụợẩỤờĂĐơụẩ}fụẩNĩĂẩolụẩóĩĂẩóễẩnũẩmĂxởẩúềùẩBởổnẩBỳởẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩắợĂĐổụẩ*ẠởổĂẩ#ợủụờằãặ/ÁẳặÃêmúòẩẢÃĐúò6ậùêẠờởụàcÁDẩêĂÃủậẳặÃẠẳặÃoẳặởùờẩẢẠn6ậ//nãmêủÀĂêụờÃẠởãBụ/oòẢuÃủÁ/ụòCẢ/bẻdc/đẻoebđeẹẫẹÃbdccdđúbãtÁờậẩ/ẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặÃẠẳặÃoẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ẠÂỹụờẩMêụẩ#ợếÁẩnợồẩỢÓỤOẩÃrụợẩỤờĂĐơụẩ}fụẩNĩĂẩúÂĂẩEẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩnĩụẩÃẦụờẩmÂỳnẩnợĂkụẩợũêẩnếnẩnếụẩmwẩuợửụờẩnợĂĐốụẩÃẠếnợẩóỗẩÁợẰẩợỷÁẩBỳởẩụợởổùẩBẶẩóÂỷnẩờởêủ…ặ/Áẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặ/ÃêmúòẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÓủềụẩnửụờẩÃếnẩóễẩụờợòẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩmếủẩnếủẩBởổnẩÃẠởỗụẩuợêởảẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbẽ/cẫbẹ/Ụ=ẩ-ẩỢÓỤOẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩBộẩuồẩợủệnợẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩuởụợẩÃồẩ-ẩDễẩợwởẩụfùẩcẫbẻạẩÃpụợẩợpụợẩêụẩụởụợẩ–ẩÀĂữnẩÁợưụờảẩ**Ê*]ỢẩÃẠủụờẩéẩÃợếụờẩóĩĂẩụfùẩcẫbẻẩBềẩụợởổùẩBẶẩÃợỵởẩờởêụẩÃỳởạẩnửụờẩÃếnẩÃẠởỗụẩuợêởảẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbé/cẫbe/Ụ=-ỢÓỤOẩụờềĐẩbẹ/ẹ/cẫbeẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩBộẩùẤnẩnợởẩóữởẩBỳởẩnửụờẩÃếnẩÁợxẩmởồụẩờởếủẩoẶnẩÁợếÁẩúĂjÃảẩợưêẩờởểởẩnýẩẢỹảẩnợĂkụẩÃởồÁẩnjụẩÁợếÁẩúĂjÃẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụẩÃệởẩnýẩẢỹẩÃẠốụẩóqêẩmềụẩÃrụợẩ=Ăểụờẩ*ẠqạẩnửụờẩÃếnẩÃĂĐốụẩÃẠĂĐộụảẩÁợxẩmởồụảẩờởếủẩoẶnẩÁợếÁẩúĂjÃẩÃệởẩóqêẩÁợÂýụờẩÃẠủụờẩụfùẩcẫbẻạẩnửụờẩÃếnẩÃẠởỗụẩuợêởảẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩcé/cẫbd/Ụ=-ỢÓỤOẩụờềĐẩbb/bc/cẫbdẩBộẩẢữẩúÂỷụờảẩnợẤnẩoêụợảẩùẤnẩÁợẶẩnỉÁẩóữởẩBỳởẩụợẪụờẩụờÂỵởẩợủệÃẩówụờẩuợửụờẩnợĂĐốụẩÃẠếnợẩBềẩuợủếụẩuởụợẩÁợỡẩợủệÃẩówụờẩóữởẩBỳởẩnếnẩÃxẩnợẤnẩnợỡụợẩÃẠqẩ-ẩDễẩợwởẩỹẩDễảẩÁợÂỵụờảẩÃợqẩÃẠỉụẩBềẩÃợửụảẩmểụảẩuợĂẩÁợữạẩnửụờẩÃếnẩmữẩÃẠỡảẩẢgÁẩDồÁẩnợẤnẩoêụợảẩẢữẩúÂỷụờẩnếụẩmwảẩnửụờẩnợẤnẩnỉÁẩDễẩÃợòủẩỤờợqẩóqụợẩẢữẩẽc/cẫẫẽ/ẩỤÓ-N#ẩụờềĐẩcc/bẫ/cẫẫẽẩBềẩỤờợqẩóqụợẩẢữẩcẽ/cẫbd/ỤÓẩ–ẩN#ảẩụờềĐẩẻ/đ/cẫbdẩnẲêẩNợỡụợẩÁợẲẩBộẩnợẤnẩoêụợảẩẢữẩúÂỷụờảẩùwÃẩẢữẩnợồẩówảẩnợỡụợẩẢếnợẩóữởẩBỳởẩnếụẩmwảẩnửụờẩnợẤnẩỹẩDễảẩÁợÂỵụờảẩÃợqẩÃẠỉụẩBềẩụợẪụờẩụờÂỵởẩợủệÃẩówụờẩuợửụờẩnợĂĐốụẩÃẠếnợẩỹẩnỉÁẩDễạẩmếủẩnếủẩBộẩẢữẩÃợửụảẩmểụẩBềẩÀĂĐẩùửẩoịụẩẢữảẩoởổụẩÃỡnợảẩÃởốĂẩnợĂkụẩnẲêẩnếnẩÃợửụẩÁợểởẩẢếÁẩụợjÁẩÃợòủẩóộẩếụẩmêụẩợềụợẩuèùẩÃợòủẩ=ĂĐồÃẩóqụợẩẢữẩbdcc/=Óẩ–ẩ&MỤOảẩụờềĐẩbe/é/cẫbẻẩnẲêẩ&MỤOẩÃrụợãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ}ộẩnửụờẩÃếnẩÃẠởỗụẩuợêởảẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbẽ/cẫbẹ/Ụ=ẩ-ẩỢÓỤOẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợẩBộẩuồẩợủệnợẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩuởụợẩÃồẩ-ẩDễẩợwởẩụfùẩcẫbẻảẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩóễẩóệÃẩóÂỷnẩụợẪụờẩuồÃẩÀĂểẩÃỡnợẩnẬnạẩÃpụợẩợpụợẩÊỤ**ảẩÊ*]ỢẩÃẠốụẩóqêẩmềụẩDễẩóÂỷnẩờởẪẩBẪụờ…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ẠủụờẩnửụờẩÃếnẩÃẠởỗụẩuợêởảẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩbé/cẫbe/Ụ=-ỢÓỤOẩụờềĐẩbẹ/ẹ/cẫbeẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợảẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩóễẩóểùẩmểủẩÃợòủẩÀĂĐẩóqụợẩùẤnẩnợởẩóữởẩBỳởẩnửụờẩÃếnẩÁợxẩmởồụẩờởếủẩoẶnẩÁợếÁẩúĂjÃảẩợưêẩờởểởẩnýẩẢỹảẩnợĂkụẩÃởồÁẩnjụẩÁợếÁẩúĂjÃẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụẩÃệởẩnýẩẢỹạẩ&MỤOẩDễẩóễẩÃẠỡnợẩÃẦẩụờịụẩẢếnợẩnợởẩợủệÃẩówụờẩÃợÂỵụờẩDĂĐốụẩóỗẩnợởẩnợủẩợủệÃẩówụờẩÃĂĐốụẩÃẠĂĐộụảẩờởếủẩoẶnẩÁợếÁẩúĂjÃẩúềẩeãẫẫẫãẫẫẫẩóvụờ/ụfù…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳNửụờẩÃếnẩÃẠởỗụẩuợêởảẩÃợẬnẩợởổụẩỤờợqẩÀĂĐồÃẩẢữẩcé/cẫbd/Ụ=-ỢÓỤOẩụờềĐẩbb/bc/cẫbdẩnẲêẩỢÓỤOẩÃrụợảẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩóễẩÃợẬnẩợởổụẩÃữÃẩnếnẩnợồẩówảẩnợỡụợẩẢếnợẩóữởẩBỳởẩụợẪụờẩụờÂỵởẩợủệÃẩówụờẩuợửụờẩnợĂĐốụẩÃẠếnợẩóỗẩụờÂỵởẩợủệÃẩówụờẩuợửụờẩnợĂĐốụẩÃẠếnợẩĐốụẩÃịùẩnửụờẩÃếnảẩợủềụẩÃợềụợẩÃữÃẩụợởổùẩBẶẩóÂỷnẩờởêủ…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ}ởổnẩmữẩÃẠỡảẩẢgÁẩDồÁẩnợẤnẩoêụợảẩẢữẩúÂỷụờẩnếụẩmwảẩnửụờẩnợẤnẩnỉÁẩDễẩÃợòủẩỤờợqẩóqụợẩẢữẩẽc/cẫẫẽ/ẩỤÓ-N#ẩụờềĐẩcc/bẫ/cẫẫẽẩBềẩỤờợqẩóqụợẩẢữẩcẽ/cẫbd/ỤÓẩ–ẩN#ảẩụờềĐẩẻ/đ/cẫbdẩnẲêẩNợỡụợẩÁợẲẩóÂỷnẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩÃợẬnẩợởổụẩÃợòủẩóẮụờẩÀĂĐẩóqụợẩnẲêẩÁợếÁẩúĂjÃảẩóểùẩmểủẩÃởốĂẩnợĂkụẩÃợòủẩÀĂĐẩóqụợẩnẲêẩNợỡụợẩÁợẲạẩnếụẩmwảẩnửụờẩnợẤnẩóêụờẩúềùẩBởổnẩÃệởẩ&MỤOẩDễẩúĂửụẩụfụờẩówụờảẩẢếụờẩÃệủảẩóếÁẩẤụờẩóÂỷnẩĐốĂẩnĩĂẩụợởổùẩBẶẩÃẠủụờẩÃpụợẩợpụợẩùỳở…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ}ộẩẢữẩÃợửụảẩmểụẩBềẩÀĂĐẩùửẩoịụẩẢữảẩoởổụẩÃỡnợảẩÃởốĂẩnợĂkụẩnẲêẩnếnẩÃợửụẩÁợểởẩẢếÁẩụợjÁẩÃợòủẩóộẩếụẩmêụẩợềụợẩuèùẩÃợòủẩ=ĂĐồÃẩóqụợẩẢữẩbdcc/=Óẩ–ẩ&MỤOảẩụờềĐẩbe/é/cẫbẻẩnẲêẩ&MỤOẩÃrụợảẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩnũẩnếnẩÃợửụẩẢếÁẩụợjÁẩụợÂẩẢếÁẩụợjÁẩÃợửụẩ*ịụẩÓqụợảẩÊụẩÙửẩÃợềụợẩbẩÃợửụạẩẢếÁẩụợjÁẩÃợửụẩMỡnợẩÚêẩ*ợÂỷụờảẩÓệởẩÚwnẩ*ợÂỷụờảẩÓệởẩÚwnẩỢệẩÃợềụợẩbẩÃợửụạẩẢếÁẩụợjÁẩDũùẩÓẰụờảẩDũùẩ*ẠởốĂảẩDũùẩMềĂảẩDũùẩỢũởẩÃợềụợẩbẩÃợửụạẩẢếÁẩụợjÁẩDũùẩ$ềủẩỢệảẩDũùẩ$ềủẩ*ợÂỷụờảẩDũùẩNvụảẩDũùẩMvởảẩDũùẩUởổÃẩÃợềụợẩbẩÃợửụ…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ]ễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩóễẩuởồụẩụờợqẩBỳởẩMêụẩ#ợếÁẩnợồẩỢÓỤOẩÃrụợẩnếnẩBỉụẩóộẩụợÂàẩUợởẩnợÂêẩnũẩoẬẩếụẩDịĐẩoẬụờẩÃẠẶẩẢỹẩ&MỤOẩDễẩùỳởẩÃợpẩnếnẩmêụảẩụờềụợẩnợẤnẩụfụờẩnĩụẩợyẩÃẠỷẩDịĐẩoẬụờẩÃợốùẩcẩ–ẩdẩÁợưụờẩúềùẩBởổnẩÃệởẩÃẠẶẩẢỹẩ&MỤOẩDễẩóỗẩÃệủẩóởộĂẩuởổụẩnợủẩnếnẩnếụẩmwảẩnửụờẩnợẤnẩÃợẬnẩợởổụẩÃữÃẩụợởổùẩBẶạẩnĩụẩợyẩÃẠỷẩuởụợẩÁợỡẩÁợẶnẩBẶẩnợủẩnửụờẩÃếnẩÁợxẩmởồụảẩÃĂĐốụẩÃẠĂĐộụảẩờởếủẩoẶnẩÁợếÁẩúĂjÃảẩợưêẩờởểởẩnýẩẢỹảẩnợĂkụẩÃởồÁẩnjụẩÁợếÁẩúĂjÃẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụẩÃệởẩnýẩẢỹ…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ#ợếÃẩmởỗĂẩÃệởẩmĂxởẩúềùẩBởổnảẩ*ẠÂỹụờẩMêụẩ#ợếÁẩnợồẩỢÓỤOẩÃrụợẩỤờĂĐơụẩ}fụẩNĩĂẩóễẩờợởẩụợjụẩụợẪụờẩuồÃẩÀĂểẩóệÃẩóÂỷnẩnẲêẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩÃẠốụẩnếnẩúsụợẩBẬnẩÃẠủụờẩÃợỵởẩờởêụẩÀĂêãẩÓvụờẩnợỡẩúÂĂẩEẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩnĩụẩúềùẩÃữÃẩợýụẩBởổnẩÃệủẩụờĂvụẩnếụẩmwẩnýẩẢỹạẩÃẦụờẩmÂỳnẩnợĂkụẩợũêẩnếnẩnếụẩmwẩuợửụờẩnợĂĐốụẩÃẠếnợẩóỗẩÁợẰẩợỷÁẩBỳởẩụợởổùẩBẶẩóÂỷnẩờởêủ…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÓữởẩBỳởẩụợẪụờẩEẩuởồụảẩuởồụẩụờợqẩnẲêẩDễẩ*ẠởổĂẩÚủụờẩÃệởẩmĂxởẩúềùẩBởổnẩẢôẩóÂỷnẩMêụẩ#ợếÁẩnợồẩỢÓỤOẩÃrụợẩÃởồÁẩÃợĂẩBềẩuởồụẩụờợqảẩóộẩDĂỉÃẩBỳởẩnếnẩnýẩÀĂêụảẩmêụảẩụờềụợẩnợẤnẩụfụờẩÃẠủụờẩÃợỵởẩờởêụẩÃỳởãããặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳỢ*%ặ/Áẳ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết