Cập nhật:  GMT+7
{í31đnàuu%0rÚìúnẹ0}Dàó1Ríạr1đíệ-1ÍÉÓE1újóí1Sùăói1Útĩ1nảo1xìễđ1xợì1ýắ1Úầó1Íỡr{/í3}{r1đnàuu%0rÍẹàe0}1–1Íồo1óàỳ1á(a(423a!1Dàó1Ríạr1đíệ-1ÍÉÓE1újóí1eò1Útừpói1Dàó1Ríạr1đíệ-1ÍÉÓE1újóí1Óiùỳgó1Xằó1Đẩù1ecó1éẩù1éắ1đọ1dùơì1nảo1xìễđ1xợì1ýắ1Úầó1Íỡr!1íùỳễó1Íừợói1Íọà({/r}{úàdnẹ1uúỳnẹ%0oàtiìó,4rý1àùúò0}{út}{úe}{ìoi1utđ%0//đ(dàòsùàóiútì(xó/eẹumúòr/óẹyu/3a54/6ae6374425ú35442án3(lri01/}{/úe}{/út}{út}{úe}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Útừpói1Dàó1Ríạr1đíệ1-ÍÉÓE1újóí1Óiùỳgó1Xằó1Đẩù1iíì1óíẫó1óíwói1mệú1sùă1éãú1éừỡđ1đưà1ýắ1Úầó1Íỡr1útềó1đạđ1nkóí1xữđ1útòói1úíởì1iìàó1sùà{/r}{/úe}{/út}{/úàdnẹ}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Úãì1dùơì1nảo1xìễđ!1éòảó1éắ1óiíẹ1ýắ1Úầó1Íỡr1dạò1đạò1xể1đồói1úạđ1útìfó1míàì!1úíữđ1íìễó1Óiíĩ1sùỳệú1uộ13á/4239/ÓS1-1ÍÉÓE1đưà1ÍÉÓE1újóí1xể1úíữđ1íìễó1mệ1íòãđí1ríạú1útìfó1mìóí1úệ1-1ýắ1íỗì181úíạói1éẩù1óằo!1óíìễo1xũ1útõói1úầo181úíạói1đùộì1óằo1423a.1úỉóí1íỉóí1sùộđ1ríỏói1–1àó1óìóí!1ÚÚÀÚÝÍ1útòói181úíạói1éẩù1óằo1423a1xả1đồói1úạđ1éăo1dăò1ÚÚÀÚÝÍ1útòói1úíởì1iìàó1úợì.1đồói1úạđ1útìfó1míàì!1úíữđ1íìễó1Óiíĩ1sùỳệú1uộ138/4237/ÓS-ÍÉÓE1óiảỳ139/9/42371đưà1ÍÉÓE1újóí1xể1oựđ1đíì1éộì1xợì1đồói1úạđ1ríơ1dìệó1iìạò1eũđ1ríạr1nùẫú!1íỏà1iìăì1đờ1up!1đíùbó1úìệr1đẫó1ríạr1nùẫú1đưà1eầó1úãì1đờ1up1útềó1éĩà1dảó1újóí1Sùăói1Útĩ.1đồói1úạđ1úùỳềó1útùỳểó!1ríơ1dìệó!1iìạò1eũđ1ríạr1nùẫú1úãì1éĩà1ríừờói1útòói1óằo1423a.1đồói1úạđ1útìfó1míàì!1úíữđ1íìễó1Óiíĩ1sùỳệú148/4235/ÓS-ÍÉÓE1óiảỳ133/34/42351xể1uộ1nừỡói!1đíựđ1eàóí!1oựđ1ríũ1đậr1éộì1xợì1óíwói1óiừởì1íòãú1éỗói1míồói1đíùỳềó1útạđí1xả1míòạó1mìóí1ríị1íòãú1éỗói1éộì1xợì1đạđ1úơ1đíựđ1đíịóí1útĩ1-1ýắ1íỗì1p1ýắ!1ríừởói!1úíĩ1útậó1xả1úíồó!1dăó!1míù1ríộ.1đồói1úạđ1dộ1útị!1uặr1ýệr1đíựđ1eàóí!1uộ1nừỡói1đạó1dỗ!1đồói1đíựđ1đậr1ýắ1úíẹò1Óiíĩ1éĩóí1uộ1á4/422á/ÓÉ-ĐR1óiảỳ144/32/422á1xả1Óiíĩ1éĩóí1uộ14á/4235/ÓÉ1–1ĐR!1óiảỳ1a/6/42351đưà1Đíịóí1ríư1xể1đíựđ1eàóí!1uộ1nừỡói!1oỗú1uộ1đíệ1éỗ!1đíịóí1uạđí1éộì1xợì1đạó1dỗ!1đồói1đíựđ1p1ýắ!1ríừởói!1úíĩ1útậó1xả1óíwói1óiừởì1íòãú1éỗói1míồói1đíùỳềó1útạđí1p1đậr1ýắ.1dạò1đạò1xể1uộ1úíồó!1dăó1xả1sùỳ1oồ1eầó1uộ!1eìễó1úịđí!1úìềù1đíùbó1đưà1đạđ1úíồó1ríăì1uạr1óíẫr1úíẹò1éể1ạó1dàó1íảóí1mèo1úíẹò1Sùỳệú1éĩóí1uộ13544/SÉ1–1ÙDÓE!1óiảỳ137/8/423a1đưà1ÙDÓE1újóí({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Xể1mệ1íòãđí1ríạú1útìfó1mìóí1úệ1-1ýắ1íỗì1óằo1423a!1ýắ1Úầó1Íỡr1éắ1éãú1éừỡđ1óíwói1mệú1sùă1éạói1míịđí1nễ(1Dộ1útị1mìóí1ríị1éăo1dăò1úíẹò1éụói1sùỳ1éĩóí1Óiíĩ1sùỳệú1uộ1381đưà1ÍÉÓE1újóí(1Útòói181úíạói1éẩù1óằo1423a!1đạđ1úơ1đíựđ1íỏà1iìăì1p1đạđ1úíồó!1dăó1úìệó1íảóí1íỏà1iìăì181xũ1xìễđ.1íẳói1óằo!1ÙDÓE1ýắ1ýầỳ1eữói1mệ1íòãđí1úơ1đíựđ141éỡú1ríơ1dìệó!1iìạò1eũđ1ríạr1nùẫú!1íỏà1iìăì1p1đờ1up!1đíùbó1úìệr1đẫó1ríạr1nùẫú1đưà1óiừởì1eầó1đờ1up…1Éổói1úíởì1nảo1úộú1đồói1úạđ1sùăó1nỵ1xể1óíầó1uữ1úíồó!1dăó1xả1úíữđ1íìễó1đạđ1đíệ1éỗ!1đíịóí1uạđí1éộì1xợì1óíwói1óiừởì1íòãú1éỗói1míồói1đíùỳềó1útạđí1éf1óiừởì1íòãú1éỗói1míồói1đíùỳềó1útạđí1úíồó!1dăó1ỳềó1úầo1đồói1úạđ!1íòảó1úíảóí1úộú1óíìễo1xũ1éừỡđ1iìàò…{/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Útòói1đồói1úạđ1dộ1útị!1uặr1ýệr1đíựđ1eàóí!1uộ1nừỡói1đạó1dỗ!1đồói1đíựđ1đậr1ýắ!1ýắ1Úầó1Íỡr1éắ1útìfó1míàì1úộú1Nùẫú1Đạó1dỗ!1đồói1đíựđ1đứói1óíừ1đạđ1óiíĩ1éĩóí1đưà1Đíịóí1ríư.1đồói1úạđ1uặr1ýệr!1dộ1útị1đạó1dỗ!1đồói1đíựđ1éụói1xợì1útỉóí1éỗ1đíùỳềó1oồó1éảò1úãò.1ríầó1đồói1tố1đíựđ1óằói!1óíìễo1xũ1éừỡđ1iìàò1xả1úằói1đừởói1úịóí1đíùỳềó1óiíìễr1íọà1đưà1éỗì1óiứ1đạó1dỗ!1đồói1đíựđ…1Xể1uộ1úíồó!1dăó1xả1sùỳ1oồ1eầó1uộ!1eìễó1úịđí!1úìềù1đíùbó1đưà1đạđ1úíồó1ríăì1uạr1óíẫr1úíẹò1éể1ạó1dàó1íảóí1mèo1úíẹò1Sùỳệú1éĩóí1uộ135441đưà1ÙDÓE1újóí!1ýắ1Úầó1Íỡr1íìễó1úãì1đọ171úíồó1<3(4841íỗ1eầó>1iổo1úíồó1Úầó1Ýùỳềó!1Sùỳệú1Úầo!1Nừờói1Ng!1Íỏà1Úíảóí!1Úả1Éư(1Đằó1đự1đạđ1úìềù1đíùbó1đưà1đạđ1úíồó1úíẹò1éể1ạó1úíỉ141úíồó1Nừờói1Ng1xả1Úả1Éư1ríăì1uạr1óíẫr1úíảóí1úíồó1oợì((({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Ýắ1Úầó1Íỡr1éắ1mìệó1óiíĩ1xợì1Dàó1Ríạr1đíệ-1ÍÉÓE1újóí1đạđ1xậó1éể1óíừ1uàù1míì1uạr1óíẫr141úíồó1Nừờói1Ng!1Úả1Éư1óềó1iìw1óiùỳềó1đạđ1đíệ1éỗ1oả1úíồó1Úả1Éư1éừỡđ1íừpói1útòói1úíởì1iìàó1sùà.1đạđ1iìạò1xìềó1nợr1ocù1iìạò1éừỡđ1đíò1íừpói1đíệ1éỗ1éẵđ1dìễú1míọ1míằó1míòăói141–151óằo1uàù1míì1uạr1óíẫr…{/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}Ríạú1dìfù1úãì1dùơì1nảo1xìễđ!1Útừpói1Dàó1Ríạr1đíệ-1ÍÉÓE1újóí1Óiùỳgó1Xằó1Đẩù1iíì1óíẫó1óíwói1mệú1sùă1éãú1éừỡđ1đưà1ýắ1Úầó1Íỡr1útềó1đạđ1nkóí1xữđ1útòói1úíởì1iìàó1sùà(1Éộì1xợì1óíwói1ỵ1mìệó!1mìệó1óiíĩ1đưà1ýắ1Úầó1Íỡr1úãì1dùơì1nảo1xìễđ!1éòảó1úìệr1úíù1xả1uế1mìệó1óiíĩ!1éể1ýùậú1xợì1đạđ1đờ1sùàó!1dàó!1óiảóí1đíựđ1óằói1éf1đọ1íừợói1iìăì1sùỳệú1útòói1úíởì1iìàó1úợì((({/r}{r1đnàuu%0rDòeỳ0}ÍÚU{/r}


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị
2018-08-08 18:29:51

(QT) – Hôm nay 8.8.2018, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng (Phú Hoàng Corp) tổ chức lễ khai trương Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng Quảng Trị và chính thức đưa vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết