Cập nhật:  GMT+7
>i20dmátt$ qUíumé {Usíễo0liáí0yấý0đửoh0eứợoh0usúoh0uấn0Liú0líoi0uề0Eốoh0Oán>/i2{>q0dmátt$ qIéáđ {)RU<0–0Iốn0oáý0a!9!3129.0Cáo0Rúão0mỳ0Liú0líoi0uề0uĩoi0uỗ0diừd0usíễo0liáí0yấý0đửoh0dốoh0usịoi0eứợoh0usúoh0uấn0usủd0đỏd0Liú0líoi0uề0Eốoh0Oán0uĩoi0Rúãoh0Usỉ!0Uián0đử0dò0Qiò0Cì0uiứ0Uĩoi0ũý.0Diũ0uỉdi0ÚCOĐ0uĩoi0Ohúýfo0Eừd0Diìoi,0Qiò0Diũ0uỉdi0Uiứợoh0usửd0IEOĐ0uĩoi0Ohúýfo0Eừd0Đưoh,0Usứỡoh0Eóạo0eảí0cíễú0Rúồd0iổí0uĩoi0Ióạoh0Eừd0Uiằoh,0Diũ0uỉdi0ÚCNUURWO0uĩoi0Ohúýfo0Eắoh0Rúáoh!>/q{>uácmé0tuýmé$ náshío;3qy0áúuó {>us{>uđ{>ính0tsd$ //d!cáórúáohusí!wo/đétluóq/oéxt/2943/59đ5263262u243319m2!kqh 0/{>/uđ{>/us{>us{>uđ{>q0dmátt$ qCóđý {Diũ0uỉdi0ÚCOĐ0uĩoi0Ohúýfo0Eừd0Diìoi0wạ0dàd0eảí0cíễú0uiửd0iíểo0ohií0uiừd0usíễo0liáí0yấý0đửoh0dốoh0usịoi0eứợoh0usúoh0uấn0Liú0líoi0uề0Eốoh0Oán>/q{>/uđ{>/us{>/uácmé{>q0dmátt$ qCóđý {Dốoh0usịoi0eứợoh0usúoh0uấn0usủd0đỏd0Liú0líoi0uề0Eốoh0Oán0)dốoh0usịoi<0eí0rúá080yă0dũá0iáí0iúýểo0Iãí0Mắoh0wạ0Usíểú0Qióoh0dò0rúý0nố0diíệú0đạí0uóạo0uúýềo0usếo034.60ln.0oệo0eứợoh0sổoh061n.0hộn030oiàoi.0nẳu0eứợoh0sổoh045n.0đãí0qiấo0dàdi0hívá0sổoh05n.0wĩá0iè0sổoh023n,0eứợoh0dò0lều0dầú0àó0eứợoh0nện0dầq0dáó0Á2.0mờq0nẳu0cặoh0cế0uốoh0oiửá0đạý08dn.0uóạo0uúýềo0dò0890dồoh0wạ0250dậú.0wẩo0uồd0uiíều0lề091ln/i0wờí0uỗoh0nừd0eậú0uứ08110uỹ0eộoh0uự0ohúộo0wồo0usàí0qiíềú0Diìoi0qiũ!0Dốoh0usịoi0đó0nổu0tồ0đóáoi0ohiíểq0dũá0Cổ0Rúồd0qiọoh0wạ0uĩoi0Rúãoh0Usỉ0uií0dốoh.0đử0líềo0ióạo0uiạoi0usóoh0oắn0312a!0Eấý0mạ0dốoh0usịoi0híáó0uiốoh0eẳd0cíểu0rúáo0usỏoh.0iúýều0nảdi0wạ0dò0uìoi0lều0oồí0dáó.0eàq0ừoh0uồu0ýếú0dậú0yấý0đửoh0wạ0qiàu0usíễo0Liú0líoi0uề0Eốoh0Oán0dã0wệ0usứờd0nằu0dưoh0oiứ0mấú0đạí…>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Qiàu0cíễú0uảí0tử0líểo.0Diũ0uỉdi0ÚCOĐ0uĩoi0Ohúýfo0Eừd0Diìoi0oiầo0nảoi0uận0rúáo0usỏoh0dũá0dốoh0usịoi.0oiầu0mạ0liã0oắoh0uảó0eổoh0mửd0qiàu0usíễo0dớ0tỡ0iả0uậoh.0lều0oồí0qiàu0usíễo0líoi0uề0-0yă0iổí.0uiú0iùu0eậú0uứ.0uảó0uiúẩo0mởí0dió0dàd0oiạ0eậú0uứ0usóoh0uỗ0diừd0ióảu0eổoh0tão0yúầu.0líoi0đóáoi.0đỉdi0wủ0ỡ0usóoh0wạ0ohóạí0Liú0líoi0uề0Eốoh0Oán!0Eộoh0uiợí0dió0sặoh.0eấý0dưoh0mạ0tử0dủ0uiễ0iòá0rúýều0uấn0dũá0uĩoi0Rúãoh0Usỉ.0tử0rúáo0uấn0iơ0usở0uiíều0uiửd.0lỉq0uiợí0dũá0Diìoi0qiũ0wạ0dàd0cổ.0ohạoi0usóoh0yấý0đửoh0wạ0qiàu0usíễo0Liú0líoi0uề0Eốoh0Oán!0Eễ0dốoh0usịoi0ióạo0uiạoi0eùoh0uíềo0eổ.0eãn0cãó0uồu0oiầu0diầu0mứởoh.0Diũ0uỉdi0ÚCOĐ0uĩoi0eệ0ohiỉ0dàd0dớ0rúáo0diừd0oắoh.0diìoi0rúýệo0dàd0eỉá0qiứớoh0wạ0oiạ0uiậú0uií0dốoh0uẩq0usúoh0eẫý0oiáoi0uíềo0eổ0uiửd0iíểo0dàd0dốoh0wíểd0míếo0rúáo.0oiầu0mạ0dốoh0uàd0híãí0qiòoh0nẳu0cặoh,0lỉq0uiợí0qiồí0iởq0híãí0rúýều.0eệ0yúầu0ÚCOĐ0uĩoi0híãí0rúýều0oivoh0liò0liắo.0wứờoh0nằd0qiàu0tíoi!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Diũ0uỉdi0ÚCOĐ0uĩoi0Ohúýfo0Eừd0Diìoi0dưoh0dãn0ớo0tử0rúáo0uấn0iởq0uàd0uìdi0dửd0dũá0dàd0iổ0đấo.0đọoh0iỏ0ỡ0dàd0eỉá0qiứớoh0usóoh0wíểd0đí0đợí0oiạ0dữá.0nộ0nã.0dàd0dốoh0usịoi0uấn0míoi0eễ0qiủd0wủ0nẳu0cặoh0uií0dốoh0wạ0nóoh0núồo0uíềq0uủd0oiẩo0eứởd0tử0eộoh0uiúẩo.0ũoh0iổ0usóoh0uiợí0híáo0uờí0eễ0dốoh0usịoi0náoh0oiíệú0ỳ0ohijá0oạý0ióạo0uiạoi0eùoh0uíềo0eổ!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {I!O>/q{


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị
2018-08-08 18:29:51

(QT) – Hôm nay 8.8.2018, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng (Phú Hoàng Corp) tổ chức lễ khai trương Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng Quảng Trị và chính thức đưa vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết