Cập nhật:  GMT+7
ĨỮDMPỸN>>KL(ỵV=ỸSLJỉ9VM=Ữ2ÒVMQ2N1ỮM1ỬỮVƯ(MẳÓMPỮW1ỮM)"ấŨ1MRYNM(Ữả#1ỬMEM=Ý1ỮMy"Ọ1ỬMỵ>KL(ốSNQLJỊyỵỈM-MỵÒVM=Ý1ỮMỡ"ỶQNỮN1,MỵỮOVMởN1,MẲVƯ1MỡỤMợ81ỬMẳăNM(Ữ9VMỮ^(Mẳ$VMPỮW1ỮM)"ấŨ1MEM=Ý1ỮMy"Ọ1ỬMỵ=ấỸSKL0N<ỬV1:Đ(âMN"=2LJĨ=Ỷ=2(/1Sẵ>/DÊEĐ/ÉÊQÉDẸĐDÉD=DEĐĐCẼỸD.Ỵ(ỬLM/JĨ/=QJĨ/=>KL(í2QấLJỉ2Ó1MRÒVMỠVỨ"M=Ý1ỮMy"Ọ1ỬMỵ>KL(í2QấLJỵÒVMỮ~VM1ỬỮY,MPOPMQ2N1ỮM1ỬỮVƯ(MPàNMEM=Ý1ỮMy"Ọ1ỬMỵ>KL(í2QấLJìáM=ỮỨMRŨM1ỬỮYMPỮW1ỮM)"ấŨ1MPOPM=Ý1ỮMỬVỌ0M0ãPM=Ữ"M(ỮWMẳÓMỸƯM(ỮWMPỮ2M(ỮaMỮ^(MQắNM=<Ụ1M>2M>O1ỮMẳ$VMPOPMPỒ(MPằNMỶỮỢ"M=<21ỬMẳa1ỬM1ỮỐ0M=Õ1ỬMPả%1ỬM=W1ỮMPÒ1ỮM=ằMQá1ỬMP#M>&MỮÒM=Ớ1ỬMR9VMẳ$VM(Ữả#1ỬM=VƯ1MẳỜ1M=ỌVMỮÓ1ỬM181ỬM>Ọ1;MỬVỌ0MPOPMỸ2ÒVM(ỮWMẳÓMỸƯM(ỮWMR9VMẳ$VMâ"Ơ=M1ỮỜ(MỶỮỢ"MỮÓ1ỬM181ỬM>Ọ1M=ÒVMỮNVMPỒ(MPằNMỶỮỢ"MởN2MíỌ2M-MỉS1MỳNMẲỘ1MẳÓMỳNẳN11NỶỮS=M–Mỡ"ỶQNỮN1…MỵÒ2MRVŨ"MỶVƯ1M=Ữ PMRỢấMẳÓM(ỮO=M=>KL(í2QấLJỉŨM1ỬỮYM=Ý1ỮMy"Ọ1ỬMỵ>KL(í2QấLJpỬ2ÓVM2O=M=<51ỬM=ỌVM(Ữả#1ỬM=VƯ1MẳỜ1MPỮ"ấỨ1MỮÓ1ỬMỮ3NM181ỬM>Ọ1M=<Ụ1M="ấỦ1MRả%1ỬMcốDẺMỊRả%1ỬMẾỈMỠỤ1M(ỮWNM=Ý1ỮMỳNẳN11NỶỮS=;MỠ6Mỵ<Ò0MỶVỨ0M=2O=…Ĩ/(JĨ(MPỸN>>KL(í2QấLJxỮO=MỠVỨ"M=ÒVMỮ~VM1ỬỮY,MxỮ3MìỮàM=YPỮMỷípịM=Ý1ỮMy"Ọ1ỬMỵÙMâS0MâT=M1ỬỮVỤ1MPã"MPa1ỬMẳ$VMĐM=Ý1ỮMỳNẳN11NỶỮS=M-Mỡ"ỶQNỮN1M=ỮắPMỮVƯ1MPOPMRŨMâ"Ơ=MP3M=W1ỮMỶỮỌM=ỮVMPN2,MRŨMâ"Ơ=MPOPMỬVỌVM(ỮO(M>$0MP3MỮVƯ"MỸắPM=<21ỬM=ỮắPM=VỪ1,M=Ò2MRVŨ"MỶVƯ1MPỮ2MPOPMQ2N1ỮM1ỬỮVƯ(M(ỮO=M=>KL(í2QấLJỉ`1ỬMầM)"N1MRVỨ0Mẳ$VM=Ý1ỮMy"Ọ1ỬMỵÙM=>KL(í2QấLJỵ.ỵĨ/(J


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị
2018-08-08 18:29:51

(QT) – Hôm nay 8.8.2018, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng (Phú Hoàng Corp) tổ chức lễ khai trương Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng Quảng Trị và chính thức đưa vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết