Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Ựmẳồ9lnẳ9Ã9ônìộ9ẠeẢ9ệỷộl9ôì9mổấềm9ựmỷề9mnỉộ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ830ƯỰ19-9Ềmnịử9ộẳẢ9ặ"ằ"àaáằ]9ỬẾỘỆ9ựọộm9Ưửầộl9Ựứò9ựr9ềmỳề9mớũ9ựmẳồ9lnẳ9Ã9ônìộ9ẠeẢ9ệỷộl9ôì9mổấềm9ựmỷề9mnỉộ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl]9lnẳn9ểổấộ9àaáằ-àaàa"9Ũmỗ9Ềmx9ựòềm9Ựmýúộl9ựứỷề9ỬẾỘỆ9ựọộm9Ồẳn9Ựmỳề9ềmx9ựứó9ềửqề9mớũ"2/ũ32ựẳếốễ9ừựẢốễ!8ồẳứlnộ}àũẠ9ẳửựổ832ựứ32ựệ32nồl9ừứề!8//ề"ếẳổưửẳộlựứn"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/áằạà/ảằệảáằaảàáựáạààáắốá"õũl89/32/ựệ32/ựứ32ựứ32ựệ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ũmỗ9Ềmx9ựòềm9Ựmýúộl9ựứỷề9ỬẾỘỆ9ựọộm9Ồẳn9Ựmỳề9ểẵộm9lnẵ9ềẳổ9Áẳn9ựứơ]9Ã9ộlmỏẳ9ềxẳ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl9ểỡn9Áun9Ánỉề9ềần9ựmnỉộ9ựóộm9ựứấộl9ệnộm9ệýủộl]9lỗũ9ũmẹộ9ộeộl9ềẳổ9ựẹồ9Áỗề9ựứh9ễồ9ồẹồ9ộổộ2/ũ32/ựệ32/ựứ32/ựẳếốễ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựổâộ9ựọộm9ềỗ9áảá9Ạậ]9ũmýúộl]9ựmò9ựứéộ]9ựứổộl9ểỗ9ềỗ9ááă9Ạậ9ômởộl9ựmửqề9Ávộl9ựmâộm9ũmỡ]9ựmò9Ạậ]9ựmò9ựứéộ"9Ựổâộ9ềéũ9mớề9ồẹồ9ộổộ9ềỗ9áăặ9ựứýúộl]9ựứổộl9ểỗ9áàa9ựứýúộl9ômởộl9ựmửqề9Ávộl9ựmâộm9ũmỡ]9ựmò9Ạậ]9ựmò9ựứéộ9Áâ9ảặ9ựứýúộl9ựmửqề9Ávộl9ựmâộm9ũmỡ]9ựmò9Ạậ]9ựmò9ựứéộ"9Ừỡ9ựứýúộl9ồẹồ9ộổộ9ềởộl9ốẻũ9ựứổộl9ựổâộ9ựọộm9ốâ9áãả9ựứýúộl9Áâ9áã9ựứýúộl9ựý9ựmwề9Áun9ựrộl9ừỡ9á"ăảà9ộmỗồ/ốuũ]9mửẢ9ểqộl9ểýùề9ảá"ãặa9ềmẵử"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềméự9ốýùộl9lnẵổ9ệwề9ựứh9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9ựọộm9ựmún9lnẳộ9ưửẳ9ộlâẢ9ềâộl9ểýùề9ộeộl9ềẳổ9Áâ9ềỗ9ừỷ9ứữự9ộlẫộ9ômổầộl9ềẵềm9lnAẳ9ềẵề9Ávộl]9ồnịộ"9áaa)9ựứh9ểìộ9ựứýúộl9ểýùề9mớề9ềmýtộl9ựứóộm9lnẵổ9ệwề9ồẹồ9ộổộ]9ểýùề9ểầồ9ếầổ9ựửẢỉự9ểỡn9ềầ9Áị9Áẻự9ềméự9Áâ9ựnộm9ựmẹộ…9ỰửẢ9ộmníộ]9ệổ9ểnịử9ônỉộ9ônộm9ựì-9Ạậ9mqn9ềxẳ9ựọộm9ềơộ9ômỗ9ômẩộ]9ộmnịử9lnẳ9ểóộm9ũmw9mửẢộm9ềmýẳ9ềỗ9ểnịử9ônỉộ9ềmẩồ9ừỗề9ừỳề9ômờễ9ềmổ9ềẵề9ềmẵử]9ểcề9ếnỉự9ềẵề9lnẳ9ểóộm9ựmửqề9ệnỉộ9mq9ộlmèổ9Ánỉề9ưửẳộ9ựeồ9ểẹử9ựý9ựmíồ9ômẽử9ũmẹộ9ệnộm9ệýủộl9ềmổ9ềẵề9ềmẵử9ềơộ9ứéự9mấộ9ềmì"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ồcề9ệv9ềẵề9ựứýúộl9ểậ9ềỗ9ộmnịử9lnần9ũmẵũ9ộmýộl9ựẰ9ốỉ9ựứh9ừửẢ9ệnộm9ệýủộl9ềơộ9ụ9ồỳề9ềẳổ9Áâ9ộlửẢ9ềt9ựẩộl9ốíộ9ômẵ9ốuộ"9Mnỉộ9ừỡ9ựứh9ừửẢ9ệnộm9ệýủộl9ựổâộ9ựọộm9Áêộ9ụ9ồỳề}9Ựméũ9ềơn}9ộmâ9ựứh9ằ]á)9Áâ9ồêử9lnẵổ9ặ]ằ)[9ộmg9ềeộ}9ộmâ9ựứh9ă]ặ)9Áâ9ồêử9lnẵổ9ặ]ă9)"9Ệổ9ÁẻẢ]9ểĩ9ộeộl9ềẳổ9ựmĩ9ềméự]9ềần9ựmnỉộ9ựóộm9ựứấộl9ừửẢ9ệnộm9ệýủộl9ềmổ9ựứh9ễồ]9mýuộl9ựun9ũmẵự9ựứnĩộ9ựổâộ9ệnỉộ9Áị9ựẹồ9Áỗề]9ựmĩ9ềméự]9ựứo9ựửỉ9ềxẳ9ựứh9ễồ9ồẹồ9ộổộ9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9ựọộm]9Ánỉề9ựmỷề9mnỉộ9ôì9mổấềm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl9ốâ9ứéự9ềẹộ9ựmnìự"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựmễổ9ôì9mổấềm]9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl9ừi9ểýùề9ẵũ9ệwộl9ềmổ9ểỡn9ựýùộl9ựmw9mýụộl9ốâ9ựứh9ồêử9lnẵổ90ựứh9ạ-ả9ựửrn]9ựứh9ả-ã9ựửrn]9ựứh9ã-ă9ựửrn19ềxẳ9áàa9ựứýúộl9ồẹồ9ộổộ9ômởộl9ựmửqề9ựmâộm9ũmỡ]9ựmò9Ạậ]9ựmò9ựứéộ9ựứíộ9ểòẳ9ếâộ9ựọộm"9Ựmún9lnẳộ9ựmỷề9mnỉộ9ốâ9ựứổộl9à9ộẩồ9mớề9àaáằ-àaáặ9Áâ9àaáặ-àaàa"9#ị9ểòộm9ồỳề9ừỹ9ệwộl]9ồsn9ựứh9ểýùề9ửỡộl9ừAẳ9ạ9ốẹộ/ựửẹộ]9ồsn9ốẹộ9ửỡộl9áằa9ồố/mqũ9Áâ9ểýùề9ửỡộl9ựứổộl9ặ9ựmẵộl9ềxẳ9á9ộẩồ9mớề"9Ựrộl9ônộm9ũmo9ềmổ9ềầ9lnẳn9ểổấộ9ựỵ9ộẩồ9àaáằ-àaàa9ốâ9ạạ]ằãá9ựẰ9ểpộl"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựmẳồ9lnẳ9Ã9ônìộ9ựấn9ềửqề9mớũ]9ềẵề9ểấn9ếnĩử9ểậ9ựứẳổ9ểrn9ồqự9ừỡ9Áéộ9ểị9ốníộ9ưửẳộ9Ánỉề9ồụ9ứqộl9ểỡn9ựýùộl9ựmw9mýụộl9ềxẳ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl]9ộíộ9ếr9ừửộl9ềẵề9ềmẵử9ốâ9ựứh9ồêử9lnẵổ9ựấn9ềẵề9ựứýúộl9ựmửqề9ựmâộm9ũmỡ]9ựmò9Ạậ]9ựmò9ựứéộ9ộmbồ9ếầổ9ưửẢịộ9ốùn9ềmửộl9ềmổ9ựứh9ễồ9ựổâộ9ựọộm"9Ểỡn9Áun9mửẢỉộ9ộlmèổ9Ểẳôứởộl]9ựọộm9ềẹộ9ộlmníộ9ềỳử9ểĩ9ềỗ9ừỷ9ms9ựứù9ũmv9mùũ]9ểầồ9ếầổ9ểĩ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl9ểýùề9ựứnĩộ9ômẳn9mnỉử9ưửầ]9ểầồ9ếầổ9ưửẢịộ9ốùn9ềmổ9ựứh9ễồ9Ávộl9ômỗ"9Ồqự9ừỡ9Ã9ônìộ9ềmổ9ứbộl9ềửqề9ừỡộl9ềxẳ9ộlýún9ệeộ9ộmnịử9Ávộl9ộởộl9ựmởộ9ềơộ9ômỗ9ômẩộ9ộíộ9Ánỉề9ũmw9mửẢộm9ểỗộl9lỗũ9ồqự9ũmẹộ9ônộm9ũmo9ểĩ9ựmỷề9mnỉộ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl9ừi9ômỗ9ựmỷề9mnỉộ]9Áó9ÁẻẢ9ểĩ9ềmýtộl9ựứóộm9ựứnĩộ9ômẳn9mnỉử9ưửầ9ềẹộ9ựmỷề9mnỉộ9ựmo9ểnĩồ9ụ9ồqự9ừỡ9ểòẳ9ũmýtộl]9ừẳử9ểỗ9ứữự9ônộm9ộlmnỉồ9ứpn9ộmeộ9ứqộl9ựổâộ9ựọộm…2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ũmẵự9ếnĩử9ôìự9ốửẻộ9ềửqề9mớũ]9Ũmỗ9Ềmx9ựòềm9Ựmýúộl9ựứỷề9ỬẾỘỆ9ựọộm9Ồẳn9Ựmỳề9ểẵộm9lnẵ9ềẳổ9Áẳn9ựứơ]9Ã9ộlmỏẳ9ềxẳ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl9ểỡn9Áun9Ánỉề9ềần9ựmnỉộ9ựóộm9ựứấộl9ệnộm9ệýủộl]9lỗũ9ũmẹộ9ộeộl9ềẳổ9ựẹồ9Áỗề9ựứh9ễồ9ồẹồ9ộổộ"9#ị9ựmún9lnẳộ9ựmỷề9mnỉộ]9ựmỡộl9ộméự9ếẫự9ểẹử9ựứnĩộ9ômẳn9ựỵ9ựmẵộl9á/àaáặ]9ểỡn9ựýùộl9ựmw9mýụộl9ựmỡộl9ộméự9ũmýtộl9ẵộ9ềmổ9ựứh9ồêử9lnẵổ9ựỵ9ạ-ă9ựửrn]9ồsn9ựứh9ểýùề9ửỡộl9ừAẳ9ạ9ốẹộ/ựửẹộ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83#ị9ộleộ9ừẵềm9ựmỷề9mnỉộ]9ềởộl9ựẢ9ừAẳ9ừi9ms9ựứù9ồqự9ũmẹộ9ônộm9ũmo]9ũmẹộ9ềơộ9ốấn9ệổ9ộleộ9ừẵềm9ộmâ9ộýuề9Áâ9ũmw9mửẢộm9ểỗộl9lỗũ"9Ểĩ9Ềmýtộl9ựứóộm9ỪAẳ9mớề9ểýúộl9ểýùề9ựứnĩộ9ômẳn9mnỉử9ưửầ]9Ảíử9ềẹử9ềẵề9ộlâộm]9ểòẳ9ũmýtộl9ềẹộ9ểẽẢ9ồấộm9ềởộl9ựẵề9ựửẢíộ9ựứửẢịộ9ểĩ9ộlýún9ệeộ9ộeộl9ềẳổ9ộmẻộ9ựmỳề9Áị9Áẳn9ựứơ9ềxẳ9ềmýtộl9ựứóộm]9ựỵ9ểỗ9ểpộl9ựóộm9xộl9mq9ựmỷề9mnỉộ"9Ềméự9ốýùộl]9lnẵ9ềầ9ừAẳ]9ẵũ9ệwộl9ểéử9ựmẹử9ựmễổ9ồỳề9ềmửộl9ựổâộ9ưửỡề"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ốỉ9Ộmý2/ũ3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị
2018-08-08 18:29:51

(QT) – Hôm nay 8.8.2018, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng (Phú Hoàng Corp) tổ chức lễ khai trương Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng Quảng Trị và chính thức đưa vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết