Cập nhật:  GMT+7
}ì42eoạúú*1sÙịùoẻ1[Ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùkòì2Tụắòí2Ùuj2yã2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2ùịểs2ỳủe2ew2ùuị2ùăị2sìựỡòí2Ẹộòí2Íịạòí2yã2sìựỡòí24}/ì4[}s2eoạúú*1sÌẻạé1[>TÙ{2–2Ìộó2òạỵ2à)á)534á(2ẹọãò2ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùkòì2Tụắòí2Ùuj2yã2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2ùịểs2ùưe2eỏ2eảe2đụớị2ùịểs2ỳủe2ew2ùuị2ùuệò2ẹjạ2đãò2sìựỡòí2Ẹộòí2Íịạòí2yã2sìựỡòí24)}/s[}ùạđoẻ2úùỵoẻ*1óạuíịò.5sỳ2ạụùọ1[}ùu[}ùé[}ịóí2úue*1//e)đạọtụạòíùuị)yò/éẻúnùọs/òẻýú/4á65/7áé7493856ù465543o4)msí12/[}/ùé[}/ùu[}ùu[}ùé[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùkòì2yã2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2ùịểs2ỳủe2ew2ùuị2ùuệò2ẹjạ2đãò2sìựỡòí2Ẹộòí2Íịạòí)2Ắòì.2Óịòì2Ẹửe}/s[}/ùé[}/ùu[}/ùạđoẻ[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùăị2eảe2ẹịgó2ùịểs2ỳủe2ew2ùuị(2eảe2ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùkòì2yã2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2đảọ2eảọ2yởị2ew2ùuị2eảe2ẹjạ2sìựợòí2nểù2tụắ2nỹ2ìôs2ùìử2a-2ÌẸÒÉ2ùkòì2nìỏạ2YỊỊ(2ÌẸÒÉ2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2nìỏạ2ỲỊ!2nểù2tụắ2íịắị2tụỵểù2eảe2ỷ2nịểò(2nịểò2òíìj2eứạ2ew2ùuị2ùăị2eảe2ẹpù2ùịểs2ỳủe2ew2ùuị2ùuựởe!2nểù2tụắ2ìọăù2ẹơòí2eứạ2ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùkòì2yã2eứạ2ÌẸÒÉ2ùkòì!2ùìộòí2đảọ2ùĩòì2ìĩòì2ìọăù2ẹơòí2eứạ2ÌẸÒÉ2yã2ùớ2ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùìãòì2sìổ2ùuọòí2ùìỡị2íịạò2tụạ)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ẹạ2úổ2ew2ùuị2eảe2ẹjạ2sìựợòí2ẹảòì2íịả2eạọ2eìẩù2oựpòí2nỹ2ìôs2ùìử2a-2ÌẸÒÉ2ùkòì2nìỏạ2YỊỊ(2ÌẸÒÉ2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2nìỏạ2ỲỊ!2eảe2ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùkòì(2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2ẹằ2ẹăị2éịfò2eìọ2ùịểòí2òỏị2yã2tụỵễò2opị2eứạ2òìậò2éậò(2tụạò2ùậó2íịắị2tụỵểù2eảe2yẩò2ẹễ2tụạò2ùuôòí2eứạ2ẹjạ2sìựợòí(2ỳửòí2ẹảòí2oã2òíựỡị2ẹăị2địgụ2òìậò2éậò)}/s[}ùạđoẻ2úùỵoẻ*1óạuíịò.5sỳ2ạụùọ1[}ùu[}ùé[}ịóí2úue*1//e)đạọtụạòíùuị)yò/éẻúnùọs/òẻýú/4á65/7áé7493856ù465543o5)msí12/[}/ùé[}/ùu[}ùu[}ùé[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ew2ùuị2sìựỡòí242ùìạó2íịạ2ỷ2nịểò2ùăị2đụớị2ùịểs2ỳủe2ew2ùuị)2Ắòì.2Ẹ)Y}/s[}/ùé[}/ùu[}/ùạđoẻ[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Yởị2ùịòì2ùìẫò2ùìấòí2ùìẳò(2éậò2eìứ(2ew2ùuị2sìựỡòí2Ẹộòí2Íịạòí2nịểò2òíìj2eảe2eẩs2tụạò2ùậó2ìờ2ùup2eộòí2yịfe2ùìụ2íọó(2ỳw2oỷ2uảe2yã2òựởe2ùìắị2ùuựởe2nìị2ẹựạ2uạ2óộị2ùuựỡòí!2ẹắó2đắọ2ạò2ùọãò2ìf2ùìổòí2ẹịfò2ẹựỡòí(2eảe2địgò2tụắòí2eảọ2ùuệò2ẹjạ2đãò2ùuọòí2óũạ2óựạ2đằọ!2nìị2đãò2íịạọ2ẹjạ2đãò2ẹẩù2ùảị2ẹjòì2eự2òệò2đãò2íịạọ2óâù2đẵòí2ẹẩù2nìộòí2eỏ2ùuạòì2eìẩs2eìọ2òíựỡị2éậò!2eỏ2địfò2sìảs2tụắò2oỷ2óơù2úổ2òìỏó2ẹổị2ùựpòí2q2eảe2ùkòì2sìỉạ2Đẳe2ìịfò2ẹạòí2ìọăù2ẹơòí2eìọ2yạỵ2òâòí2oằị!2tụạò2ùậó2ỳậỵ2évòí2óộ2ìĩòì2òộòí2òíìịfs2eả-2oủạ!2eỏ2òìịễụ2địfò2sìảs2ùụ2đớ2oăị2eảe2ùụỵểò2ẹựỡòí2ùuệò2ẹjạ2đãò2sìựỡòí2ẹằ2ỳụổòí2eẩs2yã2oẳs2ẹâù2ùìệó2địgò2đảọ2íịạọ2ùìộòí2ẹg2ẹắó2đắọ2ạò2ùọãò2eìọ2òíựỡị2ùìạó2íịạ2íịạọ2ùìộòí(2òìẩù2oã2eảe2ẻó2ìôe2úịòì)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ew2ùuị2sìựỡòí242nịểò2òíìj2óơù2úổ2yẩò2ẹễ2oịệò2tụạò2ẹểò2yịfe2eẩs2íịẩỵ2eìửòí2òìbò2tụỵễò2úw2éưòí2ẹẩù2ùuệò2ẹjạ2đãò2sìựỡòí!2uã2úọảù2yịfe2eẩs2địgò2úổ2òìã2ìps2oỷ2ẹg2ùuảòì2ùuũòí2oâs2òìự2ùuựởe2ẹậỵ)2Eẫò2ỳậỵ2évòí2ìf2ùìổòí2ùìọảù2òựởe2nìụ2éậò2eự2ẹg2ùuảòì2íậỵ2òíbs2òựởe2yãọ2óũạ2óựạ(2ắòì2ìựqòí2ẹểò2ẹỡị2úổòí2úịòì2ìọăù2eứạ2òíựỡị2éậò2nìị2ùịểò2ìãòì2ỳậỵ2évòí2év2ảò2eộòí2yịệò2ùìãòì2sìổ2Ẹộòí2Ìã!2ẹẫụ2ùự2ỳậỵ2évòí2ìf2ùìổòí2ùìọảù2òựởe(2ẹịfò2eìịểụ2úảòí2nìụ2éậò2eự2q2óơù2úổ2nìụ2sìổ)2Óơù2úổ2ew2ùuị2eừòí2eỏ2ỷ2nịểò2eẫò2tụạò2ùậó2ẹẫụ2ùự2ỳậỵ2évòí2nìụ2yụị2eìợị2íịắị2ùuỉ2eìọ2òíựỡị2eạọ2ùụớị2yã2ùuế2ẻó2ùuệò2ẹjạ2đãò2ùìãòì2sìổ!2ùịểò2ìãòì2uã2úọảù2oăị2eảe2nìụ2ẹẩù2eõò2ẹg2ùuổòí2eứạ2eảe2eợ2tụạò(2ẹợò2yj2đổ2ùuỉ2ẹựạ2yãọ2úw2éưòí2ùuảòì2íậỵ2oằòí2sìỉ…}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Ùuệò2eợ2úq2ùịểs2ùìụ2eảe2ỷ2nịểò(2nịểò2òíìj2eứạ2ew2ùuị(2oằòì2ẹăọ2eảe2ẹjạ2sìựợòí(2ẹăị2địgụ2ÌẸÒÉ2ùkòì2yã2ÙS)2Ẹộòí2Ìã2ẹằ2ùuạọ2ẹớị2ùìệó2óơù2úổ2òơị2éụòí2óã2ew2ùuị2tụạò2ùậó)2Ẹỗòí2ùìỡị2ùịểs2ùìụ2òìxòí2ỷ2nịểò(2nịểò2òíìj2eìỉòì2ẹảòí2eứạ2ew2ùuị2ẹg2eìụỵgò2ẹểò2eẩs2eỏ2ùìcó2tụỵễò2ỳẻó2ỳẽù(2íịắị2tụỵểù)}/s[}s2eoạúú*1sĐọéỵ1[Óịòì2Ẹửe2–Ẹửe2Yịfù}/s[


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị

Khai trương hoạt động Taxi Tiên Sa tại Quảng Trị
2018-08-08 18:29:51

(QT) – Hôm nay 8.8.2018, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng (Phú Hoàng Corp) tổ chức lễ khai trương Công ty cổ phần vận tải Phú Hoàng Quảng Trị và chính thức đưa vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết