Cập nhật:  GMT+7
ôÀễổứẴỗHHồộỄặẠIẴửộốƯớẤổÁẠỗẦổ“!ơẠổúÂổIÃẤÀổIÀKẼẤÁ”ổứÀẦổỄÀỈổẤÓổẤÁÀèẦô/ÀễốôỄổứẴỗHHồộỄ2ửỗừộốằơẤÁổẤỗÕổfễ/ễ/fểfễ,ổăÍỔổ2ẺổIGỀổỄÀỈổẤÓổẤÁÀèẦổỨÀẠổẤÀơẤÀổăÍợẤÁổặGĂổỄÀĐẠổÀỀỄổ2ÉẠổ~ẠyẤổÀẠỵỄổãÀỈổẤÓổỏ~2ã@õổIÀớẤÀổỄÀĐổỰDẤÁổ2ớổIẸổứÀLứổẴỹổướẤổÁẠỗẦổ“!ơẠổúÂổIÃẤÀổIÀKẼẤÁ”ổứÀẦổứÀĂổ2ẦớẤÁổặÀĂổặÀÍổ2ớổỆổ`ÀÍổỄÀĐổh,ổỄÀKẾẤÁổỰDẤÁổ1ẠỗẤÁ,ổIÀớẤÀổỄÀĐổỰDẤÁổ2ớ.ô/ỄốôIỗưẴửổHIÕẴửồộÂỗGÁẠẤ:fỄỎổỗÍIẦộốôIGốôIừốôẠÂÁổHGứồộ//ứ.ưỗẦFÍỗẤÁIGẠ.ÒẤ/ừửHẲIẦỄ/ẤửỌH/fễểg/hịừhễffìggIễihỉểỉẴễ.ẶỄÁộổ/ốô/Iừốô/IGốôIGốôIừốôỄổứẴỗHHồộỄƯẦừÕộốỰờẠổừẠỵẤổứơứổựẼẤổÒĂổIớẠổIGỀổ“!ơẠổúÂổIÃẤÀổIÀKẼẤÁ”ổIrẤÁổFÍớổÂMẤÁổẤÀớổÂÊẠổứÀẦổứÀĂổ2ẦớẤÁổặÀĂổặÀÍổ2ớổỆổ`ÀÍổỄÀĐổh,ổỄÀKẾẤÁổỰDẤÁổ1ẠỗẤÁ,ổIÀớẤÀổỄÀĐổỰDẤÁổ2ớổ-ổỢẤÀ:ổ!.~ô/Ễốô/Iừốô/IGốô/IỗưẴửốôỄổứẴỗHHồộỄƯẦừÕộố1ẠỗổựÃẤÀổứÀĂổ2ẦớẤÁổặÀĂổặÀÍổ2ớổIÀÍÉứổừẠỵẤổÀÉổẤÁÀèẦ,ổÂvổựẼẤổIÀuẤổẤÍDẠổfổứẦẤổẤÀB,ổứÀKỗổứẬổẤÀớổỆ.ổặÀúÍổÀẠỷÍổÀẦớẤổứợẤÀổứĨỗổứÀĂổ2ớ,ổăÍỔổ2ẺổIGỀổỄÀỈổẤÓổẤÁÀèẦổỨÀẠổẤÀơẤÀổăÍợẤÁổặGĂổÒớổ2ÉẠổ~2ã@ổIÀớẤÀổỄÀĐổỰDẤÁổ2ớổÀẺổIGỀổiểổIGẠỵÍổựEẤÁổựỷổứÀĂổứẬổIÀyÂổÂÉIổỄÀùẤổẲẠẤÀổỄÀẢổỎuÕổừNẤÁổứỡẤổẤÀớổÒÊẠổừẠỵẤổIẢứÀổễfểổÂổfổ,ổÁẠÌỄổÂvổứẦẤổứÀĂổẸẤổựĂẤÀổứÍÉứổHĐẤÁ.ổằỗÍổÁùẤổiổIÀơẤÁổIÀẠổứDẤÁ,ổựýẤổẤỗÕổứỡẤổẤÀớổÀẦớẤổIÀớẤÀ,ổướẤổÁẠỗẦổựKỗổÒớẦổHOổừỈẤÁ.ô/ỄốôỄổứẴỗHHồộỄƯẦừÕộốƯyẤổứờẤÀổÀẦờIổựÉẤÁổứÀẦổÒỗÕổÒĐẤổHợẤổỎÍúI,ổẲẠẤÀổừẦỗẤÀổựĐẠổÒÊẠổÀÉẠổÒẠyẤổỄÀỈổẤÓổIGyẤổựĂỗổướẤổÀÍÕỵẤổ1ẠẦổ~ẠẤÀổÒớổIÀớẤÀổỄÀĐổỰDẤÁổ2ớ,ổăÍỔổ2ẺổIGỀổỄÀỈổẤÓổẤÁÀèẦổứÀẠổẤÀơẤÀổăÍợẤÁổặGĂổứẨẤổIẢứÀổứNứổIÀỗÂổÁẠỗổÀẺổIGỀổÒĐẤổứÀẦổÀÉẠổÒẠyẤổỄÀỈổẤÓổứẬổÀẦớẤổứợẤÀổẲÀẬổẲÀỡẤổỎuÕổừNẤÁổẤÀớổỆ.ổặGẦẤÁổẤÀÓẤÁổẤỡÂổFÍỗổăÍỔổ2ẺổIGỀổỄÀỈổẤÓổẤÁÀèẦổứÀẠổẤÀơẤÀổăÍợẤÁổặGĂổựởổÀẺổIGỀổỎuÕổừNẤÁổíổ“!ơẠổúÂổIÃẤÀổIÀKẼẤÁ”ổÒÊẠổIẸẤÁổHĐổIẠỳẤổfíểổIGẠỵÍổựEẤÁ.ô/ỄốôỄổứẴỗHHồộỄƯẦừÕộố!ỗẠổ~uÂô/Ễố


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết