Cập nhật:  GMT+7
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukThu6Uk4bq84buYw5kw4buY4bq84buYw4zhu5jhurzDmVjhu4g84bq84buWPVfDmuG6vCnDjFfDmuG6vDzhu4hY4bq8b+G7i2/hu6Xhurzhu5bDjC7hurwwV8Oa4bq8KTLhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNXLeG6vOG7rOG7pFfDmeG6vDxQ4bq8LeG6vDdK4bq8w5k94buk4bq84buYXcON4bq8POG7qFfDmUMvw5nhur5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4buLxqDDjeG7lOG6ukTDucOMV8Oa4bq8V8ONOOG6vOG7gOG6vi/hur4v4buAw4rhu4Dhur7huqbhurzDs+G7pOG7oFfhurzDmeG7pFIu4bq84buYw4zhu5jhurzhu4s94buk4bq8b8OZWMON4bq8w5nhu7Lhu5jhurw14buK4bq84bus4bqh4bq8PMOZPsOVPOG6vOG6qm/hu4vhurJv4bulQuG6vHU+xKhXw5rhurzhu6Uoxq/hurw8JOG6vOG7mMOZMOG7mOG6vMOZPeG7pOG6vFfDmsOZxq/hurw8JFfDmuG6vOG7rFA84bq84buY4bu4V8Oa4bq8PMOM4buY4bq8V0tW4bq84buAw4rhu4DDiuG6puG6vDwo4bukU1fhurzhu6zDmcON4buk4bq8V8OZ4bukUlbhurw1W+G6vFdLVuG6vOG7gMOK4buA4bq+4bqsQy8uREM8w43hu5Lhu67GoOG6vCk8OOG7rsagxILhurpWw40ow5rhu6RXw4Lhu4AuN+G6vMONPjxY4bq6REM8KERDPOG7lERD4bukVsOa4bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4bqs4buSw41YIT7DjVfDmjwo4buk4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G7gOG6vsOK4buGL+G7gkjhu5Thu4Lhur7hur7hu4bhu4Dhu4Lhu4A84bq+4buE4buCScOKR+G7ruG6vuG6rOG7sC7DmuG6uuG6vC9EQy884buUREMvPChEQzwoREM84buUREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqcOZXeG6vDzGr+G7mMOZ4bq8w7Phu6Thu6BX4bq8w5nhu6RSLuG6vOG7mMOM4buY4bq84buLPeG7pOG6vG/hu4vhurJv4bul4bq8dT7EqFfDmuG6vOG7pSjGr+G6vOG7pSjhu45X4bq84buNw5rhu7Lhu5jhurzDs8OSV+G6vDwow41Y4bq8w5rhu6Thu4w44bq84busw5nGoFfhurzhu5jDmVjhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7mMOM4bq8V8OZw5JX4bq8NeG7iuG6vDzDlS7hurw8w5lT4bq84buYWeG6vDzDmeG7ilfDmeG6vDzhu6bhu5jDmeG6vDc+4buMPOG6vClM4buY4bq8PChYV8Oa4bq84buY4bu4V8Oa4bq8PMOM4buY4bq8V0tW4bq84buAw4rhu4DDii3hurzhurFXw5nDguG6vOG7jcO9Qy8uREMvPOG7lERDLzwoREMvPMON4buS4buuxqBEQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7jUtW4bq84buAw4rhu4DDiuG6puG6vOG7ksOMVuG6vCnDjDzhurwpMuG6vOG7rkpXw5nhurzhu5bhu4hY4bq84buYXcON4bq8POG7qFfDmeG6puG6vOG7mF3DjeG6vMOz4buk4bugV+G6vMOZ4bukUi7hurzhu5jDjOG7mOG6vOG7iz3hu6Thurxv4buL4bqyb+G7peG6vMO94bukUjzhurzhu43DjVbhuqbhurzDs+G7pOG7oFfhurzDmeG7pFIu4bq84buYw4zhu5jhurzhu4s94buk4bq8b+G7i+G6sm/hu6Xhurx1PsSoV8Oa4bq84bulKMav4bq84buYw5ld4bq84buWPVfDmuG6puG6vCnDjFfDmuG6vDzhu4hY4bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurw8QDzhurzhu5jhu7hXw5rhurw8w4zhu5jhurzhu5hdV8Oa4bq84buYQOG6vDXhu4rhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzDmT3hu6ThuqThurzhu5bDlDjhurxW4buIV8OZ4bq8PMOZ4bu4V8Oa4bq8POG7pFfhurw8Pjjhu6BX4bq8PCg+OFFX4bqm4bq8LsOZJOG6vOG7kuG7pFBX4bq84bus4bukUFfhurw8w5kw4buY4bqk4bq8PCDhurw14buMV+G6puG6vC7DmcSoV+G6vOG7kuG7pFJX4bqm4bq8w5rhu6TDjFbhurzhu5bGr1fDmeG6vDdK4bq8w5k94buk4bqk4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurxXw5rDmeG7pOG7oFfhurzhu5gwPuG6puG6vDBXw5rhurzhu5RbV8Oa4bqm4bq84buYw5k+OFNX4bq8w5rhu6TDjVjhurzhu6zDmVjDjeG6vMOZ4buy4buY4bq8NeG7iuG6vOG7mOG7uFfDmuG6vFfDmsOZUuG6vOG7mCJXw5rhurxXw5kg4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurw8w5nhu4pXw5nhurzhu5jhu7hXw5rhurzDmT3hu6Thurw8w5nhu6Thurwpw4xXw5rhurw84buIWOG6vOG7rOG6oeG6vDzDmT7DlTzhurzDmlku4bq8LsOZ4buOV+G6vCE+w41X4bq8PCjhu7JXw5rhurwuw5lb4buY4bq8NVvhurwpMuG6vC7DmcOMPOG6vDwo4bukU1fhurzhu6zhu6RXw5nhurw8UC3hurw3SuG6vMOZPeG7pOG6vOG7mF3DjeG6vDzhu6hXw5nhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG6u07hu5jhurzhu5Lhu6RSPOG6puG6vMOz4buk4bugV+G6vMOZ4bukUi7hurzhu5jDjOG7mOG6vOG7iz3hu6Thurxv4buL4bqyb+G7peG6vHU+xKhXw5rhurzhu6Uoxq/hurwuw5lA4buk4bq8w5k6LuG6vDUm4buk4bq8ZcONV+G6vOG7pT444bugV+G6vMOa4bukw4xY4bq84bul4buoV8OZ4bq8XTjhurw8JOG6vOG7mMOZMOG7mOG6vMOZPeG7pOG6vDzDmcSoWOG6puG6vMOZPeG7pOG6vFfDmsOZxq/hurzDmlku4bq8OeG6vDXhu4pY4bq84buUMuG6vDzDmcSoWOG6vMO9S1fhurzhu6zhu6RSV+G6vDwoxahXw5nhurzhurvhu4jhu6ThurzDmT3hu6ThurzhurvEqFfDmuG6vOG7kj3hurw84buoV8OZ4bq84buu4buOV+G6vDzDmTDhurzhu7XDveG7ieG7ieG6vDXhu4rhurzhu5Qy4bq8PMOZxKhY4bq8w71LV+G6vOG7rOG7pFJX4bq8PCjFqFfDmeG6vOG6u+G7iOG7pOG6vMOZPeG7pOG6vOG7ruG7jlfhurw8w5kw4bq84bu14buJ4buJ4buJ4bq84buYXcON4bq84bq7xKhXw5rhuqzhurx0w5lA4buk4bq8w5k6LuG6vDUm4buk4bq8w7Phu6Thu6BX4bq8w5nhu6RSLuG6vOG7mMOM4buY4bq84buLPeG7pOG6vG/hu4vhurJv4bul4bq8w73hu6RSPOG6vOG7jcONVuG6vDwk4bq84buYw5kw4buY4bq8w5k94buk4bq8V8Oaw5nGr+G6vMOaWS7hurw54bq8NeG7iljhurzhu5Qy4bq8PMOZxKhY4bq8w71LV+G6vOG7rOG7pFJX4bq8PCjFqFfDmeG6vOG6u+G7iOG7pOG6vMOZPeG7pOG6vOG7ruG7jlfhurw8w5kw4bq84bu14buJ4buJ4buJ4bq84buYXcON4bq84bq7xKhXw5rhuqzhurzhu6Uk4bq84buYw5kw4buY4bq8w5k94buk4bq8PMOZxKhY4bq8PCDhurw14buMV+G6puG6vC7DmcSoV+G6vOG7kuG7pFJX4bq8NeG7iuG6vMOa4bukw4xW4bq84buWxq9Xw5nhurw3SuG6vMOZPeG7pOG6vDfDkjjhurzhu5QyV8Oa4bq8w5lS4bq8PMOZQFfDmuG6vOG7mCrhurwpO+G6vOG7lDThurzhu67hu6RSPuG6vDVR4bq84buS4bukUFfhurzhu5Yk4buk4bq84busw5nhu6bhurzDmcOVPuG6vOG7mMOZWOG6vDzhu6hXw5nhurx1PsSoV8Oa4bq84bulKMav4oCmQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDvVHhurxXw5nhu6RSVuG6vDVb4bq8V0tW4bq84buAw4rhu4Dhur7huqbhurzDs+G7pOG7oFfhurzDmeG7pFIu4bq84buYw4zhu5jhurzhu4s94buk4bq8b+G7i+G6sm/hu6Xhurx1PsSoV8Oa4bq84bulKMav4bq84buYw5l74bq8PCjhu7JXw5rhurzhu5jhu7hXw5rhurw8w4zhu5jhurw8w5nhu7hXw5rhurw84bukV+G6vDw+OOG7oFfhurw8KD44UVfhurwuw5kk4bq84buS4bukUFfhurzhu6zhu6RQV+G6vDzDmTDhu5jhuqThurw8IOG6vDXhu4xX4bqm4bq8LsOZxKhX4bq84buS4bukUlfhurw14buK4bq8w5rhu6TDjFbhurzhu5bGr1fDmeG6vDdK4bq8w5k94buk4bqk4bq84buWw5Q44bq8VuG7iFfDmeG6vFfDmsOZ4buk4bugV+G6vOG7mDA+4bqm4bq8MFfDmuG6vOG7lFtXw5rhuqbhurzhu5jDmT44U1fhurzDmuG7pMONWOG6vOG7rMOZWMON4bq8w5nhu7Lhu5jhurw14buK4bq84buY4bu4V8Oa4bq8V8Oaw5lS4bqk4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzhu5jDjOG7mOG6vMOZWOG7iDzhurzhu5Y9V8Oa4bq8KcOMV8Oa4bq8POG7iFjhurxv4buLb+G7peG6vOG7lsOMLuG6vDBXw5rhurw44bugPuG6vOG7mOG7jj7hurzhu5bDneG7pOG6vMOZ4bu04buk4bq8KTLhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurwt4bq8N0rhurzDmT3hu6Thurzhu5hdw43hurw84buoV8OZ4bq8PChYV8Oa4bq8PMWoV8OZ4bq8w5nFqFfDmeG6vFYm4buk4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu43Dmj44VFfhurzDveG7pFfDmUMvLkQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ
2021-01-19 19:43:34

QTO - Hôm nay 19/1/2021, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện và quy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết