Cập nhật:  GMT+7
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQeG6ocOVPcav4bue4buOxILDnVjhu5Lhu57DlcSC4oCcw7RNw53Eglnhu7Lhu6LEgjrhu4IuLcSCw6pNw53EguG7nsOaw5TEgi5M4buyxILDncOVPcav4bue4buO4oCdxIJJw5Xhu6DEgklV4bue4buOxILhu57DleG7gOG7nnnEguG7nOG6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47hu7kvw5XhurBB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWY+G7iuG6qsONw4NB4bqhw5XDlE7hu7LEguG7nuG6qi7EguG6tuG6ri/hurAv4bq24bqu4bq24bqwecSCw51Ew5TEgsOdw5VD4buew5XEglbDlcOaxILDo1Xhu57hu47EgmNDecSC4bq/w5RM4buexILDjOG7oEPhu57EguG6v+G6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47EguG7teG6v8Oj4bq/w6Phu7fEgsOd4buU4buew5XEglbDlcOaw5TEgsOV4buwVsSCOuG7qMOUxILhuqFV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EguG7nuG7jkPhu57DlcSC4bqhVeG7nuG7jsSCw53DlT3Gr+G7nuG7jsSCw53hu6bEgknDlSRJxILhuqHDlT3Gr+G7nuG7jsSCw51Y4buS4buew5XEgsODw7RNw53Eglnhu7Lhu6LEgjrhu4IuLcSCw6pNw53EguG7nsOaw5TEgi5M4buyxILDncOVPcav4bue4buO4oCdxILhu57DieG7osSC4bq24bqu4bq24bqwxIJJw5Xhu6DEgklV4bue4buOxILhu57DleG7gOG7nsSC4buc4bqq4bugxILDjOG7pOG7nuG7jsSCSVDEgsOV4bugQ+G7nsSCScSQ4buew5XEguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsO9xILDssOVUMSCw6Dhu5DEgsOdw5U9xILDtMOVPeG7quG7nuG7jsSCw51YKknEgsO04buU4buew5XEgkAuecSC4bqhw5VAxILDneG7mEnDlcSCY8Oj4buH4bqjxILDneG7lOG7nsOVxILhu4fhu47hu7Iuw5Lhu57EgsOjw4nhu57hu47EguG7jeG7suG6quG7nuG7jnjEgsOyw5VQxILhuqHDlUDEgsOd4buYScOVxIJjw6Phu4fhuqPEgsOd4buU4buew5XEguG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCw7RY4buC4buexIJj4buyLnjEgsOyw5VQxILhuqHDlUDEgsOd4buYScOVxILhu5HDoOG7h+G6o8SCw53hu5Thu57DlcSCY+G7oEPhu57hu47EguG7h+G6quG7osSCw53DleG6quG7osSCw40qxIJJw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVw73hu7kvVkHhu7nDneG6qkjhu5zhu4rEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDg+G7ouG6qljhu47DlOG7nnfhurZWLMSC4bqq4buyw53hu6DDg0Hhu7nDnVhB4bu5w53DjUHhu7nDlOG7ouG7jsSCWVhJ4bupw4MvL0nDvUjhuqrhu6BX4buy4bqq4bue4buOw51Yw5TDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6tuG6sOG6ruG6si/hurThuqzDjeG6suG6sOG6rMOC4bqow4Lhuq7DneG6sMOC4bq04bqs4bqs4bqm4buc4bqww73GoFbhu47Dg8SCL0Hhu7kvw53DjUHhu7kvw51YQeG7ucOdWEHhu7nDncONQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7LDlVDEgsOg4buQxILDncOVPcSCw7TDlT3hu6rhu57hu47EgsOdWCpJxILDtOG7lOG7nsOVxIJALsSC4buH4buO4buyLsOS4buexILDo8OJ4bue4buOxILhu43EguG7suG6quG7nuG7jsSCw51Y4bqq4bugxIJX4buyQ8SCScOV4bugxIJJVeG7nuG7jsSC4buew5Xhu4Dhu57EguG7nOG6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47EgklQxILDleG7oEPhu57EgknEkOG7nsOVxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu54txIIi4buew5V3xILDtMO94bq/4bu5L1ZB4bu5L8Odw41B4bu5L8OdWEHhu7kvw53huqpI4buc4buKQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7REw5TEgknDlT3Gr+G7nuG7jsSCw51Y4buS4buew5V5xILDoOG6quG7nsSCw7Thu6bEgknDlSRJxILDjEXEgsOdWOG6quG7oMSC4bqw4bqu4bquxIJZ4buy4buGw53Eglfhu7JDecSC4buixajDlMSCWeG7suG7hsOdxILDnVjhu5jEguG7jsOUQsSC4bqwxILDnVjDlE/hu7LEgsOMw5nhu57hu47EgknDleG7oMSCSVXhu57hu47EguG7nsOV4buA4buexILhu5zhuqrhu6DEgsOM4buk4bue4buOxIJJUMSCw5Xhu6BD4buexIJJxJDhu57DlcSC4buaw5VQxILhu5rDlcOJ4buew73EguG7h8OVP+G7nuG7jsSCw5Xhu6BEw53EgsOM4buk4bue4buOxILDncOVw5RNw53EgsOdw5UqScSCw50lxIJJw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVxIJZS8SC4buc4bqq4buexILDneG7oMSQxILhu57hu45DLsSCSUPhu57hu47Eglnhu4Dhu7LEgljhu6Thu57hu47EgsOVxq/hu555xILhu45QVsSCVsOV4buC4buexILhu5xD4buixILhu4bhu6LEguG7nFHhu57hu47EguG7nsOVP+G7nuG7jsSC4bue4buOPeG7qsOUxILhu5zhuqrhu6DEgsOM4buk4bue4buOxIJJUMSCw5Xhu6BD4buexIJJxJDhu57DlcSC4buaw5VQxILhu5rDlcOJ4buexILhu5rDlcOUxILDtE3DncSCw4xN4buexIIs4buy4buA4buexII6TsO9xILDo8OZ4bue4buOxILDncOV4buqw5TEguG7jlBWxIJWw5Xhu4Lhu57EgsOdw5UqScSCw5XDlE/hu57EgsOdw5rDncSCV+G7suG6quG7nsSCw4zDlMOT4buiecSC4bui4bu4ScSCw53DlEzhu7LEgklA4bqqxILDo8SQ4bue4buOxII6TsSCLOG7gC7EgsONKuG7nuG7jsSC4buOw5ThuqrDlMSCSeG7hlbEgklV4bue4buOxILhu57DleG7gOG7nsSC4buaw5VV4bue4buOxILhu57hu44l4bue4buOxILhu5zhu6jhu57EguG7okThu57DlXnEguG7msOVw4rhu57hu47EgsOM4buY4buew5XEgjrhuqrDlMSCw51YUXnEgjrhu5jEgsOdWOG7kMSCSUDhuqrEgsOd4bumxIJJw5UkScSCSVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsSCw51Y4bug4bue4buOxILDneG7kuG7nsOVxILDleG7kuG7nsOVxILhu6Lhu6jDlMO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDssOVQsOdxIJIw5TDk+G7ssSCw51Ew5TEgknDlT3Gr+G7nuG7jsSCw51Y4buS4buew5V5xILDssOVUMSCw6Dhu5DEgsOdw5U9xILDtMOVPeG7quG7nuG7jsSCw51YKknEgsO04buU4buew5XEgkAuxILhu4fhu47hu7Iuw5Lhu57EgsOjw4nhu57hu47EguG7jeG7suG6quG7nuG7jsSC4buew5Xhu4bhu57EguG7okThu57DlXnEguG7nsOJ4buixILhurbhuq7hurbhuq55xILDncOVw5RM4buexILDneG6qsOUecSCw43hu5hJw5XEgkhP4buew5XEgsOMRcSCxJDhu57DlcSCw5U94bus4bue4buOxILDjE3hu57EguG7olLDlMSC4bue4buOPeG7qsOUxILDjeG7gOG7nsSCw51YTOG7nsSCw4zhu5jhuqrEgkhD4buexILDneG7lOG7nsOVecSCw51Y4bug4bue4buOxILDjFDEgsOdWCpJxILDncOUTVbEguG7nEPEguG7nCpJxILhu5w94buw4bue4buOxIJJVeG7nuG7jsSC4buew5Xhu4Dhu57EguG7nOG6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47EgsOdRMOUxIJJQknEguG7nuG7jkPhu57DlcSCSVXhu57hu47EguG7nuG7jsOVw5RPVnnEgsOdw5U9xq/hu57hu47EguG7okTDlHnEgsON4buYScOVxII64bu4w73DvcO9w7RYPeG7qEnEgsOd4buS4buew5XEgsOV4buS4buew5XEgsOMUHnEgklCScSCSeG7hlbEgklV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCw53hu5Thu57DlcSCw4xFxIJWw5XDmsOUxILDleG7sFbEgknDleG6vMOdxIJJw5VLxII64buow5TEgklCScSCw43hu6Dhuqrhu57DlcSC4bue4buOw5XDlE9WxILDjMOTxILhu5rhu5hWxILDncOV4buqw5TEgsOM4buk4bue4buOxII6w5RM4bueecSCScOVw4nhu6LEguG7nOG7oMSCScOV4bugxIJJVeG7nuG7jsSC4buew5Xhu4Dhu57EguG7nOG6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47EgklQxILDleG7oEPhu57EgknEkOG7nsOVxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu57DvcSC4buHw5Xhu6rEgjrhu4QuxILDjEXEgsOM4buk4bue4buOxII6w5RM4buexILhu5rhu5hWxILDncOV4buqw5R5xILhu47DlOG7tFbEguG7nuG7jj3hu6rDlMSC4buc4bqq4bugxILDjOG7pOG7nuG7jsSCOj3hu7DDncSC4buaw5VQxII6Pcav4buexILhu5xM4bueecSCLkzhu57EgsOd4buA4buixILhu5zhuqrhu6DEgsOM4buk4bue4buOxIJZxJDhu57Egizhu7Lhu4bDncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDoz3hu7BJxIJIw5RNw515xIJJw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVxILigJzDtE3DncSCWeG7suG7osSCOuG7gi4txILDqk3DncSC4buew5rDlMSCLkzhu7LEgsOdw5U9xq/hu57hu47igJ3EguG7nsOJ4buixILhurbhuq7hurbhurDEgsOMPeG7sEnEguG6oVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsSC4bue4buOQ+G7nsOVxILhuqFV4bue4buOxILDncOVPcav4bue4buOxILDnVjDlMOT4buexILhu5rDleG6qsOUxILhu5rDlULEglnhu6jhu6LEgjpDxILDjD3hu7BJxIJJQknEgklV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EgknGr8SCWeG7rMSCw4zDmeG7nuG7jsSC4buc4bugRMOdxILDlT3hu6zhu57hu47EgiThu57hu47DvcSC4buH4buO4bugQ8OUxIJJw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVxILDjD3hu7BJxILDneG7psSCScOVJEnEguG7rMSCV+G7si7EguG7olXEgknhu4ZWxILDneG7lOG7nsOVecSC4buew5XDlE7hu7LEgklV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EgknGr8SCWeG7rMSCw4xFecSCw4zhuqrhu57hu47EgjpDxIJZS8SCw53hu6bEgknDlSRJxIJJQknEgsOV4bugRMOdxILDjOG7pOG7nuG7jsSCScOVw4nhu6LEguG7nOG7oMSCScOV4bugxILhu57hu4494buqw5TEguG7nOG6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47Egkjhurrhu57hu47EguG7nsOVw5RO4buyxILDleG7oETDncSCw4zhu6Thu57hu47EgsOdw5XDlE3DncSCw53DlSpJw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG6v0/EguG7h8OVPeG7uS9WQQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ
2021-01-19 19:43:34

QTO - Hôm nay 19/1/2021, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện và quy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết