Cập nhật:  GMT+7
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554but4bqv4bqsw5rDveG7juG6rMWow73hurrhuq7DlcO94bq44buiw73hurxKScOVw70xxILDlcO9asSoVlLDleG7iMO94bu04buww71qTsOVxKjDveG7rEDDveG7i8av4bqyw5Xhu4jDvWrhu6RNw73Dmcav4bqyw5XDveG7jCPDvcOV4buIxKhOw73EqFbGr8O9w5XDguG7jsO94bu34buz4bu34buz4buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7rTLEqEpIxq/DvcOVxIJAw73hu7fhu7Mv4bu1L+G7t+G7s+G7t+G7teG7p8O9asSoVlLDleG7iMO9xajhu6RZ4bq6w71qTsOVxKjDveG7rEDDvcWo4buew73hurrEqFfhurrDveG6uMav4bueSsO94buI4bqsw5rDveG7juG6rMWow73hurrhuq7hurrDveG6uuG6rsOVw73hurjhu6LDvcWoxKjGr+G7ouG6usO94bq8SknDlcO9McSCw5XDvWrEqFZSw5Xhu4jDveG7tOG7sMO9ak7DlcSow73hu6xAw73Dmcav4bqyw5XDveG7jCPDvcOK4bq0w73DleG7iMSoTsO9xKhWxq/hu6fDveG6usSoxq9Aw43DlcO94bq6xqDDleG7iMO9xajhuq7hurrDveG7pMSCw73DleG7iMOU4bqwSsO9NOG6ssOV4buIw73hurjhu6LDvcWoTsOVxKjDvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7t+G7s8Wpw73DrMSo4buQw70xS8O9xajEqFbDvWrEqFZSw5Xhu4jDvcWo4bukWeG6usO9ak7DlcSow73hu6xA4bunw70yxKjhu6zDvcWoTeG6usSow73hurE0YzPDvcWoTsOVxKjDvWPhu4jGr0DDjMOVw700w4LDleG7iMO94buLxq/EgsOV4buI4bulw71q4bukVlTDleG7iMO9McSCw5XDvWrhu57DveG6usSoV+G6usO9ak7DlcSow73hu6xAw73DrMSoxILDlcO94buTw4LDlcO9w6zEqOG7sMOV4buI4bulw71q4bukVlTDleG7iMO9McSCw5XDvWrGr0BGw5XDveG7iErhuq7DlMO9ak7DlcSow73hu6xAw73hurHhu5zDvTThurZKw71jxILhu47DveG6vFnDveG6uMav4bueSsO94buI4bqsw5rDveG7juG6rMWoxanhu7Evw5rhu63hu7HFqMSC4bq44buM4bq+w73hu6bFqEDhu4zhur5xeeG7jsSC4buk4buISsOVw7nhu7fDmuG7uMO9xILGr8Wow5R54but4buxxajhu6Thu63hu7HFqOG6vOG7reG7sUrhu47hu4jDvcSC4buMxahxeXnDveG7puG7pOG6unF5xKjFqMWow5rDuS8v4bq4xILDlMOZxq/EgsOV4buIxajhu6RKxanhu7TDlS/DrMOU4bukxajEguG7jOG7pi/hu7Mvxq/hu6bhur7hu6Thu4pK4buM4bq+4bumL+G6oOG6oi8zazLhu5Phurc1al/hu7fhu7fhu7fhu7fFqeG6rcOs4bqvecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73Dg+G7s+G7s8Oa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvcOA4buz4buzw5rhu7jhu6V5w73FqErFqOG7jOG6vnF5eS/hu63hu7Evxajhurzhu63hu7Evxajhu6Thu63hu7HFqOG7pOG7reG7scWo4bq84but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bqr4bq0w5XEqMO9w4rhurbDlMO9xahOw5XEqMO9xajhuqzDleG7iMO9xKjDlMSCw73hurrEqMOUw73hurrhuq7hurrDveG6uuG6rsOVw73hurjhu6LDvcWoxKjGr+G7ouG6usO94bq8SknDlcO9McSCw5XDvWrEqFZSw5Xhu4jDveG7tOG7sMO9ak7DlcSow73hu6xAw73Dmcav4bqyw5XDveG7jCPDvcOV4buIxKhOw73EqFbGr+G7p8O94bq6xKjGr0DDjcOVw73hurrGoMOV4buIw73FqOG6ruG6usO94bukxILDvcOV4buIw5ThurBKw7004bqyw5Xhu4jDveG6uOG7osO9xahOw5XEqMO9w5XDguG7jsO94bu34buz4bu34buzLcO9LMOVxKjDucO9NOG7k+G7sS/DmuG7reG7sS/FqOG6vOG7reG7sS/FqOG7pOG7reG7sS/FqMSC4bq44buM4bq+4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butw6zEqOG6rsWow73hurhKw43Gr8O9xajhurZKw73hurjGr+G7nkrDveG7iOG6rMOaw73hu47huqzFqOG7p8O9w6zEqOG7kMO9MUvDvcWoxKhWw71qxKhWUsOV4buIw73FqOG7pFnhurrDvWpOw5XEqMO94busQMO9Y+G7iMavQMOMw5XDvTTDgsOV4buIw73hu4vGr8SCw5Xhu4jDveG6uuG6suG7jsO9UMOVw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcOK4buQw5Xhu4jDveG7iOG7kMOaw73hurrGoMOV4buIw73hu6ZX4bq64bunw73FqOG7pEvDvcWoxq9Jw73hurrhu6zEgsO94bq64bqu4bq6w73hurrhuq7DlcO94bq44buiw73DiuG6tMO9w5Xhu4jEqE7DvcSoVsavw73EqMOU4bqs4bq6w73hurrEqMavQMONw5XDveG6usagw5Xhu4jDvcWo4bqu4bq6w73DiuG7mkrDveG7tFFKw73hu6ZZw73DmsSo4bquxajDvcWo4bukSsONw5XDveG6uuG7rMSCw73FqE7DlcSow73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWoxKhSSsO94buISsSCw5XDvcOZxq/EgsWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butYsOUw5Xhu4jDveG7jsav4buaw5XDveG6uuG6ruG6usO94bq64bquw5XDveG6uOG7osO9w4rhurTDvcOV4buIxKhOw73EqFbGr8O9xKjDlOG6rOG6usO94bq6xKjGr0DDjcOVw73hurrGoMOV4buIw73FqOG6ruG6usO9xahKR8Oaw73FqOG7sOG6usO9w5rEqOG6rsWow73EqMavQMO9xahKw5XEqMO9xajEqETDleG7p8O9xajhu6Thuq7hurrEqMO9w5XEqEpJ4buO4bunw73FqEvhurrEqMO94bq6WeG6usO9xajEqMSC4buOw73hu4hKxILDveG7tOG6sMOUw73DmsSow5TDleG7iMO9xajhu6ThurDDlOG7p8O9xKjDlOG6tsWow73DiuG7osOV4buIw73FqOG6tkrDvcOKTcSCw73DmsSoVlDDleG7iOG7pcO9w5nGr8SCw5XDvcWoQuG7juG7p8O9xajEqOG6vsOUw73hurzhu5ZK4bunw73hurrhu57DveG7tOG7ruG7p8O9w4rhu6LDleG7iMO94bu0SkbDlcO94bq6xKjDlMO9McSCw5XDvWrEqFZSw5Xhu4jDveG7tOG7sMO9ak7DlcSow73hu6xA4bunw70xxILDlcO9MsSoQ8Oaw73EqOG6sMOVxKjDvTThurLDleG7iMO94bq44buiw73FqE7DlcSow73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOZxq/huq7DvcWo4bukTMOVxKjDveG7jOG6tMOVxKjDvcOK4bq2w5Thu6fDveG6usSoTsO9w4rhurbDlOG7p8O9w4pKSMavw73EqOG6sMOVxKjhu6fDveG7iOG7kMOaw73DmsSoRMOVw73hurrhu6rDleG7iMO9NOG6ssOV4buIw73hurjhu6LDvcWoTsOVxKjDvcSow5ThurDDlcO9xajEqOG6sMOVxKjDvcWoxKjhuqTDleG7iMO94buMU0rDvWPhu4jEqE3DvcOZxq9AR8Wow7004bq2SsO9xKjhu6JKw7004bqyw5Xhu4jDveG6uOG7osO9xahOw5XEqMO94buMRMOVw73FqMSoV8O94buV4buT4bq34bq3w73hurrhu67DleG7iMO9w5XEqFbDvcOVxKhKSeG7jsO94bu04buww73DmsSo4bquxajDvcWo4bukSsONw5XDvcOSSsOVxKjDvcWoR8O9LcO94bu44bq0w73EqOG7okrDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73DlcOC4buOw73FqEpHw5rDvcWoxKjhur7DlMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butNOG6tkrDveG6vEpJw5XDveG6uuG6rsOVw73hurjhu6LDvcOV4buIxKhOw73EqFbGr8O9xKjDlOG6rOG6usO94bq6xKjGr0DDjcOVw73hurrGoMOV4buIw73FqOG6ruG6usO94bq64bqy4buOw71Qw5XDvWrEqFZSw5Xhu4jDvcWo4bukWeG6usO9ak7DlcSow73hu6xAw73DiuG6tMO9w5nGr8SCw5XDvcWoQuG7juG7p8O9xajhu57DveG6usSoV+G6usO94bq4xq/hu55Kw73hu4jhuqzDmsO94buO4bqsxajDvcWoxKhCw5XDvcWoTMOVxKjDveG7tOG6sMO9Q+G7jsO94bq64buow5Xhu4jFqcO9NOG7nMOV4buIw73FqMSoUkrDvcSoV8SCw73hu6bhu4TDvcWoSkfDmsO9xajhu7DhurrDveG6uuG7kMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73DiuG7kMOV4buIw73hu4jhu5DDmsO94bq6xqDDleG7iMO94bumV+G6uuG7p8O9xajhu6RLw73FqMavSeG7p8O9w4rhu5zDleG7iMO9xKjhurDDlcSow73hu7RRSsO94bumWcO9w5rEqOG6rsWow73FqOG7pErDjcOVw73hurrhu6zEgsO9xahOw5XEqMO9xajhu6TDlMOV4buIw73FqMSoUkrDveG7iErEgsOVw73FqFFKxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu600V+G6usO94buTSknFqOG7sS/DmuG7rQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ
2021-01-19 19:43:34

QTO - Hôm nay 19/1/2021, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện và quy...

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021

Triển khai nhiệm vụ văn phòng cấp ủy năm 2021
2021-01-19 17:02:00

(QTO) - Chiều nay 19/1/2021, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết