Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7tcOy4bqmRuG7nMag4buE4bqm4bua4buU4bqgV8OJ4buaw5PhuqDhuqzhu5zhuqDDisag4bqgRsOS4buc4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqgKuG7puG7jOG6oFfDmuG7msOT4bqgV+G7rsOU4bqgw5Phu4zhuqzhuqDDk+G6vuG7muG6oMODdsOD4bqgV+G7kOG6oEhU4buaw5Phu7Mvw5LDg+G7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7tWHDkuG7jEtY4bqg4bua4bqmOuG6oMSC4bqiL8ODL8SC4bqixILDg3bhuqDhu4854bq94buN4buNb+G6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqgV+G7jErhu7DhuqDhu5rDkuG7gOG7muG6oMOD4bqid+G6tsOCw4PhuqBGw5Lhu4xKRuG6oOG6rOG7nOG6oMOKxqDhuqAq4bum4buM4bqgV8Oa4buaw5PhuqBX4buuw5ThuqDDk+G7jOG6rOG6oMOT4bq+4bua4bqgw4N2w4PhuqBX4buQ4bqgSFThu5rDk+G6oEbhu7ThuqbhuqDDqsOT4bq84bua4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oOG7jcOS4bu44buk4buaw5PhuqDGoOG6quG7jOG6oGHDmuG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqgw7Lhuqjhu4zhuqDhuq3hu57hu5rhuqDhu43DkuG7uOG7pOG7msOT4bqg4buN4buO4bua4bqgecOy4bqmRuG7nMag4buE4bqm4bua4buUw73huqDDksOZ4bqgV+G7rsav4bqgRuG6rEbhuqBJxqDhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5LhuqBX4bqq4buM4bqgxILEguG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BG4bqgV+G7rsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqgV+G7kOG7msOSd+G6oGHDkuG7tOG6oFfDlEbDkuG6oOG7jznhur3hu43hu41v4bqg4buf4buMTFfhuqDDquG6psag4bqgV+G7kOG7msOS4bqgw6Dhuqjhu5zhuqDhur3huqrhu5rDkuG6oOG6qcOd4buaw5PhuqBX4buMSuG7sOG6oOG7msOS4buA4bua4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr3fhu7Mv4buw4bu14buzV+G6puG7hOG7lknhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4DGoOG6puG7rsOT4buM4bua4butxILhu7A/4bqg4bqmWFfhu5zDgOG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7jMagw5PhuqBW4buuRuG7p8OALy9Gd+G7hOG6puG7nOG7rFjhuqbhu5rDk1fhu67hu4x3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsOD4bqi4bquL+G6sMOCR+G6rsOD4bq04bqw4bqixILEglfDg+G6tuG6sMOCw4LhurDhu5bDg3fhu5jhu7DDk8OA4bqgL+G7teG7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzV+G7ruG7teG7s1dH4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOg4bqq4buM4bqgR+G7jEzhu5rhuqDhu5ZD4buaw5LhuqBI4bqq4buc4bqgw6rDk+G6vOG7muG6oMOS4bqo4buaw5PhuqDDsuG6pkbhu5zGoOG7hOG6puG7muG7lOG6oFfhu67huqbhu5zhuqBXw4nhu5rDk+G6oOG6rOG7nOG6oMOKxqDhuqBGw5Lhu5zhuqBG4bqsRuG6oEnGoOG6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oCrhuqjhuqDhu43huqlhw7LhuqDhuqlC4buM4bqg4bq7THbhuqBXw5LDlOG6oD9D4bqgb1hC4buaw5PhuqDhu43hu67DlOG6oC3huqB94buaw5Lhu63huqDhuql34buN4oCL4buzL+G7sOG7teG7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzL1fhuqbhu4Thu5ZJ4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tWHDkuG7tOG6oFfDlEbDkuG6oOG7jznhur3hu43hu41v4bqg4buf4buMTFfhuqDDquG6psag4bqgV+G7kOG7msOS4bqgw6Dhuqjhu5zhuqDhur3huqrhu5rDkuG6oOG6qcOd4buaw5PhuqBXw5JS4buaw5PhuqBX4buM4bua4bqgKkvhuqBXw5Xhu5rDkuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG7jMSo4bua4bqgV+G6puG7jHbhuqBHw5RGw5LhuqDhu4RM4buaw5LhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osSC4bqi4bqgKuG6qOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgV8OS4buMTFfhuqDDkuG6quG7jOG6oOG7msOJ4buaw5PhuqDhu5pL4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqgV+G7kOG7msOS4bqgb1hC4buaw5PhuqDhu43hu67DlHfhuqDDoFThu5rDk+G6oFfDksWo4buMduG6oMOTw5Lhu4zhuqDhu5rDkuG7gOG7muG6oCrhuqjhuqBGQsag4bqg4buk4bua4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDGoOG7ouG7muG6oOG7rFjhuqjhuqBXw5Lhu4xKV+G6oFfDkj1G4bqgRuG7tOG6puG6oMOy4bqmRuG7nMag4buE4bqm4bua4buU4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqgb1hC4buaw5PhuqDhu43hu67DlHbhuqBXI+G6oEjhu6LhuqBW4buI4bqgSFXhu5rDk+G6oCrhu4zEqOG7mnbhuqDhu5TDkuG7jkbDkuG6oOG7lkzhuqBG4bqsRuG6oEnGoOG6oOG7lMOSxJBG4bqg4buww5Lhu7JG4bqg4buUw5Lhu6LhuqDhu5TDkkThu5p24bqg4buaw5nhuqDhu5Y9RuG6oMOS4bugRuG6oFfhu4Dhu7DhuqBXU1d34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDocOU4buw4bqg4bua4bqoOnbhuqBI4buc4bqo4bua4bqgSEPhuqBISuG7muG6oFfDkkTGoOG6oCrhuqjhuqBX4buuPUbhuqBX4buMSuG7sOG6oFfhu67huqbhu5zhuqBXw4nhu5rDk+G6oOG6tOG6ssOC4bqgRsOS4buMSkbhuqDhuqzhu5zhuqDDisag4bqgRsOS4buc4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqg4buN4buu4bu4xajhu5rDk+G6oOG7jeG7jE1Y4bqgw5Lhu6BG4bqgKuG6qOG6oOG7jeG6qWHDsuG6oOG7jeG7ruG7jExY4bqgw6BVduG6oMOSWDpM4bua4bqg4buN4buu4buMTFjhuqBuw5Lhu5zhu5rDk+G6oCrhuqjhuqDhurDhuqTDguG6oEbDkuG7jEpG4bqg4bqs4buc4bqgw4rGoOG6oEbDkuG7nOG6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oCrhuqjhuqDhu43huqlhw7LhuqDhuqlC4buM4bqg4bq7THbhuqBXw5LDlOG6oD9D4bqgb1hC4buaw5PhuqDhu43hu67DlHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOg4bu4xq9G4bqg4buE4buMSld24bqgV8OSxajhu4zhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oOG7rFjhuqZ24bqgRsOd4buaw5PhuqAq4bum4buM4bqgKuG7jExG4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBXU1fhuqDhu5rDkuG7jEzGoOG6oCrhu7LhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oEfhu5zhuqbhu5rDknbhuqDDsuG6pkbhu5zGoOG7hOG6puG7muG7lOG6oEhD4bqgSFThu5rDk+G6oMOS4bqo4buaw5J24bqgV8Oa4bqgRsOSQEbhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgRsOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oFcj4bqgV8OS4buMTOG7muG6oOG7msOS4bq84bua4bqgSOG6quG7nOG6oDvhuqDhu5rDk8OS4buS4bqm4bqgV+G6quG7jOG6oOG7msOS4buMS1jhuqBX4buQ4buaw5J24bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqDhu7DDklPhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBGQuG6oOG7muG7uOG7pkZ24bqg4busWOG6puG6oEjhu6J24bqgRsOS4buM4bqm4bqgVuG7iuG6oCrhu6bhu4zhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgR+G6vOG7mnbhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5LhuqBG4bui4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBGQuG7msOS4bqg4buUw5Lhu6LhuqDhu5TDkkThu5p24bqgw5Phu6Lhu7DhuqDhu7DDkuG6vuG7muG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgV1NX4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhuqxG4bqg4bqm4bua4bqgVuG7jOG7msOS4bqgP0PhuqDDklXhu4x34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XhuqnhuqjhuqDhu43hu67huqbhu5rDk+G7sy/hu7Dhu7U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ
2021-01-19 19:43:34

QTO - Hôm nay 19/1/2021, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện và quy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết