Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurZp4buc4buk4buGw5nhu5rhuqxDxJDhuqjhuqxN4bukw5nhuqwlPcOMKuG6rE8u4bu0TeG6rEDhu5zhu6zhu6Lhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rCXhu5zDk+G7pOG6rFThu5Dhuqzhu5zhu6Thu4BN4buc4bqsTeG7huG7ouG6rCXhu4Dhu6ThuqxP4bq+w5nhuqwlPcOMKuG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7o+G7nMOT4buk4bqsJeG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7osOZ4bqsJSjhuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsJcOMw5rhuqxp4bucKl3hu5DDmeG6rMOZ4buww5nhu5rhuqwlUcOZ4buc4bqg4bqsJeG7nsOZ4buc4bqsJSjhuqxP4buIKuG6rMOZ4buEw5rhuqxC4bqo4bqq4bq64bqsT+G7kMOZ4bqsw5nhurxd4bqg4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsJVHDmeG7nOG6rE3hu6bhuqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqxDxJDhuqjhuqxN4bukw5nhuqwlPcOMKuG6rE3DiuG7ouG6rCU94bukw5nhu5rhuqxPVuG6rCUqV+G7ouG6rCThu6LDmeG7nOG6rCThu4bDmeG6rE8u4bu0TeG6rCXhu5w64bqsJeG7osOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsJeG7gOG7pOG6rCXhu5zDk+G7pOG6rFThu5Dhuqzhu5zhu6Thu4BN4buc4bqsTeG7huG7ouG6rCXhu4Dhu6ThuqxP4bq+w5nhuqwlPcOMKuG6rE074bq84bqsw5nhu5rhur7DmeG7nOG6rMOZ4buww5nhu5rhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mEDhuqLhuqzDquG7osOKw5rhuqxP4busTeG6rOG7oz0qw5nhu5rhuqwlw4zDmuG6rGnhu5wqXeG7kMOZ4bqsw5nhu7DDmeG7muG6rCVRw5nhu5zhuqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4bujPSrDmeG7muG6rOG6v8SoKuG6rE3hu5zhu6Thuqzhu5zhurxd4bqg4bqsJeG7pOG6vsOZ4bqsJVHDmeG7nOG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsTeG7puG6rCVXw5nhu5rhuqxP4bq+w5nhuqwlPcOMKuG6rCU9w5TDmeG6rEJC4bqi4bqo4bqo4bqo4bqsTeG7pMOZ4bqg4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE/hu6bhuqwlPcOMKuG6rCThu6LDmeG7nOG6rCThu4bDmeG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmuG6rFThu5zhu6Thu4bDmeG7muG6rEThuqjhu7XhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6Phu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsTeG7nFHhuqxP4buA4buk4bqsTTvhurzhuqzhu53hu7bhuqzhu4vhu7DDmeG7muG6rMOZ4bua4buc4bui4buYQOG6rHvhur7huqzhu5fhu6Phu4vhu6PhuqDhuqxN4bucLlnDmeG7muG6rCU94bugw5nhu5zhuqxN4buG4bui4bqsJeG7gOG7pOG6rE/hur7DmeG6rCU9w4wq4bqsTy7hu7RN4bqsJT0qw5nhu5rhuqwlw4zDmuG6rCXhu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsJSjhuqxP4buIKuG6rMOZ4buEw5rhuqxC4bqo4bqq4bq64bqsT+G7kMOZ4bqsw5nhurxd4bqi4bqsw6w6TeG6rE/hu55N4buc4bqsTTvhurzhuqxN4bucLlnDmeG7muG6rCU94bugw5nhu5zhuqzDmeG7nEfDmuG6rE3hu4bhu6Lhuqwl4buA4buk4bqsJeG7iMOa4bqse+G7pk3huqxNO+G6vOG6rE/hur7DmeG6rCU9w4wq4bqg4bqsJeG7gOG7pOG6rE/hur7DmeG6rMOZw4rhu6LhuqzDmeG7ksOZ4bqsT+G7gCXhuqwl4buiw5Qq4bqsTeG7nCpKw5nhuqxP4buU4bqsTeG7nCpKw5nhuqxMUOG6rE3hu5zhu6Thuqzhu5wuw53DmeG7muG6rFXhurzhu6Lhuqwl4bui4buQQOG6rCXhu5zDk+G7pOG6oOG6rMOa4bu24bqs4bucLsOdw5nhu5rhuqxP4bui4bqsw5rDneG7ouG6rCU94bukw5nhu5rhuqxN4buc4buEw5nhuqzDmSrhu7Dhu6LhuqwlPcOMKuG6rFXhu4pd4bqsJeG7nFAl4bqsJeG7nMOT4buk4bqs4bucLsOdw5nhu5rhuqzhu5zhur7DmeG7muG6rOG7nOG7puG6vOG6oOG6rCUow5nhu5rhuqxMLsOdTeG6rFThu5xGTeG6rEDhu5w6TeG6rCXhu6DDmeG7nOG6rCU94buAw5nhu5rhuqzhu5rhu6Lhurzhu6ThuqxA4buc4bus4bui4bqsTcSow5nhuqzhu5wqXeG7kCXhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqLhuqzDouG7nC5Zw5nhu5rhuqwlPeG7oMOZ4buc4bqsTy7hu7RN4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqwl4buA4bui4bqsTcOKTeG6rOG7nCpd4buYw5nhuqxP4buuw5nhu5rhuqxMR8OZ4bua4bqs4bua4buuw5rDgeG6rOG6v+G7huG7ouG6rMOt4buEw5nhu5rhuqDhuqzhu6M94bui4buYKuG6rOG7l+G7nOG7pMOZ4bua4bqg4bqsw6LhurzDmuG6rMOtVuG6oOG6rMOq4bui4buk4bqsw63hu6LDmeG7nOG6oOG6rMWpUsOZ4buc4bqsw63hu6LDmeG7nOG6rHvDneG7ouG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4bqs4bua4bui4busw5nhu5rhuqxN4bucO+G6rF3hu5Aq4bqsVeG6vuG6rOG7muG7ouG7rMOZ4bua4bqsJT3DjCrhuqzDrCo94bq84bqsTeG7puG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4bqs4bua4busTeG6rCUo4bqsxIPDmeG6rOG6p1bhuqx74bq+4bqsw5pWJeG6rCThu6zhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rCU9w4wq4bqsw5lW4bui4bqsJSpd4buUw5nhuqxN4bucxq/DmeG6ouG6rOG6p+G7rOG7ouG6rCUu4bu0w5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rE3hu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rFXhur7huqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE3hu6TDmeG6rCU9w4wq4bqsTcOK4bui4bqsTeG7puG6rCU9xq/DmeG7muG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqwlKOG6rELhurjhuqjhuqxU4bua4bqsJT3hu7bhuqxVw5TDmeG6oOG6rE3hu6bhuqxU4buc4buG4bqsw5nhu4TDmeG7muG6rCThu6LDmeG7nOG6rCThu4bDmeG6rCXhu6wl4bqi4bqs4bujPcOMKuG6rE3DiuG7ouG6rCXhu5w64bqsJeG7osOZ4buc4bqsw5nhu5zDjMOZ4bqsJeG7gOG7pOG6rE8u4bu0TeG6rOG7nFjhuqwlPeG7tOG6rMSQ4bqo4bu14bqsTcOKTeG6rFXhu6Thu4Dhu6Lhuqx7xKgl4bqsJS7huqzDmeG7nC7DgeG6rCXhu6LDmeG7nOG6rE3Gr8OZ4bua4bqsPeG7gOG6oOG6rMOZ4buiJVnhuqDhuqxOOsOZ4bua4bqsTTrhuqwl4bucOuG6rCXhu6LDmeG7nOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rCXhu4Dhu6ThuqLhuqzhu6Phu6Lhu5LDmeG6rE3hu7DDmeG7muG6rEDhu5zhu6zhu6Lhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rCUo4bqs4bqqQuG6qOG6rOKAk+G6rELhuqjhuqjhuqzDmeG7muG6vsOZ4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTuG7pOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE7DjMOZ4bqsJSnhuqxN4buc4bui4bqsJT3hu4bhuqLhuqzDquG7osOKw5rhuqxP4busTeG6rOG7oz0qw5nhu5rhuqwlw4zDmuG6rGnhu5wqXeG7kMOZ4bqsw5nhu7DDmeG7muG6rCVRw5nhu5zhuqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqs4bujPSrDmeG7muG6rOG6v8SoKuG6rE3hu5zhu6ThuqxM4bui4buQJeG6rCXhu5zDlMOaw4HhuqzigJzhu6Mo4bqsT+G7iCrhuqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qOG6quG6uuG6rE/hu5DDmeG6rMOZ4bq8XeG6oOG6rE3hu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rE/hu4LhuqxA4buc4bus4bui4bqs4bua4bui4busw5nhu5rhuqwlPcOUw5nhuqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqxDxJDhuqjhuqxN4bukw5nhuqwlPcOMKuG6rE3DiuG7ouG6rHvhur7huqwk4buiw5nhu5zhuqwk4buGw5nhuqxPLuG7tE3huqzhuqpC4bqo4bqsTeG7pMOZ4bqsw5nhu5rhu5zDkuG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oz3hu6TDmeG7muG6rCMqw4rhuqwlPeG7oMOZ4buc4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqDhuqwlPSrDmeG7muG6rCXDjMOa4bqsT+G7guG6rCVX4bqsTeG7nCFN4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVcOdQOG6rCXEqEDhuqzhu5wq4buKw5nhuqx74buS4bqsVDLhuqwl4bucKsSoJeG6rE3hu5zhu4TDmeG6rMOZKuG7sOG7ouG6rCU9w4wq4bqse+G6vuG6rE084bqsTcOKw5nhuqxMVuG6rFXhur7huqxUMuG6rCQu4bqsTeG7nOG7hMOZ4bqsw5kq4buw4bui4bqsJT0pTeG6rCXhu6Lhu5BA4bqsJeG7nMOT4buk4bqsTuG7quG7ouG6oOG6rOG7nC7DncOZ4bua4bqsTkvDmeG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE7DjMOZ4bqi4bqs4bqnw4xd4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsVeG6vuG6rMOa4buKKuG6rE3hu5zhu6wl4bqsT+G7lOG6rE3hu5zhu6ThuqxU4buQJeG6rCMq4buG4bqsJeG7nDrhuqwl4buc4bq84bui4bqsTeG6vOG7pOG6rHvhur7huqxM4buG4buk4bqsT+G7hsOa4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTTvhurzhuqxN4bucLlnDmeG7muG6rCU94bugw5nhu5zhuqLhuqzhuqXhu6ThuqwlxKhA4bqsIyrDisOZ4bqsTeG7nOG7hMOZ4bqsJeG7nOG7huG6rCXhu5zhu6Lhu5Aq4bqsIyrhu4bDmeG6rFUi4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6rMOZw5TDmeG6rEDhu5zhu4jDmeG6rMOZ4bq+4buk4bqs4buaw4xd4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6rCU94bukw5nhu5rhuqwjKsOK4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rCXhu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqse+G6vuG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bucLuG7tsOZ4bua4bqsT+G7kMOZ4bqsVOG7kCXhuqwjKuG7huG6rEDhu5zhu6zhu6Lhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rE074bq84bqsTeG7nC5Zw5nhu5rhuqwlPeG7oMOZ4buc4bqi4bqs4bujKl3huqx7xKhd4bqg4bqsTC7DnU3huqxP4buIKuG6rE3hu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rE/hu4LhuqxU4bucScOZ4bua4bqsT1DDmeG7nOG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqwjKuG7huG6rHvhur7huqzhu5rhu6ImQOG6rMOaViXhuqxMVuG6rEDhu5zEqMOZ4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqzDmeG7nMSow5nhuqwl4bucIU3huqxPLuG7tE3huqwl4buIw5rhuqwjKuG6vMOZ4bqsJT3Gr8OZ4bua4bqsTTvhurzhuqxN4buc4buEw5nhuqzDmSrhu7Dhu6LhuqwlPcOMKuG6rCXhu5zDk+G7pOG6rOG7nC7DncOZ4bua4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqzhu5zhu6bhurzhuqDhuqxA4bucw4ol4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rFThu6LDmeG7nOG6rCXhu5DigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M94buIw5nhuqzhu6MqXeG7ksOZ4bqwL0DhurY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ
2021-01-19 19:43:34

QTO - Hôm nay 19/1/2021, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện và quy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết