Cập nhật:  GMT+7
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4bqvxJBR4bqy4buF4buo4buz4bqy4buD4buaw53hurLhu7jhu5hW4buU4bqy4bug4buYxahS4buS4bqy4buI4buYw5LhurLhu6rhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG7uOG6uuG6slBXUuG6suG6r+G7mEZA4bqyw7Thu5jhu5ThuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6ouG7mcSQQOG6slHhu6jhu7jhurLhu7jhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4bqy4bu44bq4UeG6slDhur5S4buS4bqyKUDFqFLhu5Lhu7fhurLhu5jhu5Thu45S4bqyUsSQPOG6suG7iuG7jlLhu5jhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG7uOG6uuG6slBXUuG6suG6r+G7mEZA4bqyw7Thu5jhu5ThurJK4bq84bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu24buUUuG7mOG6suG7uOG7tFjhurJQ4bq44buU4bqy4bu44bq44buU4bqyKeG6vOG6suG6r8SQUeG6smfhu5Lhu5jhu6LEkOG7t+G6suG7mEA84buOUuG6suG6r8SQUeG6suG7heG7qOG7ueG6suG7leG7tCbhu67hu4jhurLhu7jGoFLhu5jhurLhu5jGoFLhu5jhurLEqOG7lMOUUuG6suG7iuG7lMOSUuG6ssOd4buYP+G7iOG6suG7uOG6uMOd4bqy4buIJcSQ4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhu45S4buY4bu34bqyUuG7mC5S4buS4bqyUuG7ksOJPOG6suG7skDEkOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqyw53hu5hVUuG7kuG7t+G6suG7iOG7mMWoUuG7kuG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4buK4buOUuG7mOG6skrEkFLhu5LhurJKJlfhu4jhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4bqy4buyQDzhu4xS4bqy4buIReG7iOG6suG7iEfDneG7t+G6slLhu5LDiVLhu5jhurLhu4jhu5g/4buI4bqyUsOKUuG7kuG6siHDieG6slLhu5ImVuG7lOG6ssSoRlLhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLhu4g74buI4bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurIh4buu4buU4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLhu5Lhu5Thurrhu5ThurLDneG7mEXDneG6slLhu5jhu4BR4bqy4bug4buYxahS4buS4bqy4buI4buYw5LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqySsOV4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhu45S4buY4bqyUEY84bqyUMSQUuG6suG7uOG7tMOTUuG6ssSo4buU4buOUuG6suG7tOG7qFLhu5Lhu7nhuqAvw53huqLhuqDhu7jEkOG7ilBL4bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2UcSQ4bu04buS4buUUuG7s+G6pMOdKeG6ssSQQOG7uFPhurbhuqLhuqDhu7jhu7ThuqLhuqDhu7jEqOG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iOG7ueG7isSQU+G7skDEkFLhu5Lhu7jhu7Thu5Thu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pMOC4bq04bqmL+G6rEPEqOG6puG6pMOC4bqmROG6rMOC4bu4w4LhuqjhuqxDRMOCUMOC4bu54buew53hu5LhurbhurIv4bqi4bqgL+G7uMSo4bqi4bqgL+G7uOG7tOG6ouG6oOG7uOG7tOG6ouG6oOG7uMSo4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6omXhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLhu4rDieG6suG7leG7tEhS4bqy4buV4buY4bua4bqyZ+G7ksOa4buI4bqyIOG7lOG6siks4bqyUD7hurLhu4jhu5hAxq9S4buS4bqy4bu44bu04bq44buU4bqy4bu2xJBA4bqy4bug4buY4buU4bqyUFdS4bqyUeG6vuG7iOG6suG7iuG7jlLhu5jhurLDneG7mOG6uuG7lOG6suG7uOG7lMOTQOG6suG7mCU84bqyLeG6sjJS4buY4buz4bqyIuG7uXXhuqAvw53huqLhuqAv4bu4xKjhuqLhuqAv4bu44bu04bqi4bqgL+G7uMSQ4buKUEvhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqvJOG6suG7uOG7mMOV4bu34bqy4buK4buOUuG7mOG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4bu44bq64bqyUFdS4bqy4bqv4buYRkDhurLDtOG7mOG7lOG6skrhurzhurIpQEfhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4bu44bq44buU4bqy4bu44bu0xJBS4buS4bqy4bu44bu04bq44buU4bqy4buI4buYw4pS4bqyUkDhu6bhu5ThurLhu4glxJDhurLhu4rDieG6suG7leG7tEhS4bqy4buV4buY4bua4bqyZ+G7ksOa4buI4bqyIOG7lOG7t+G6sljhurLhu7jhu5jhu6ZS4bqy4bqvQOG6ssOpU8SQUuG7t+G6sinhurzhurLhuq/EkFHhurJn4buS4buY4buixJDhu7nhurLhu5nFqOG6slBXUuG6suG7iuG7muG6slHhur7hu4jhurLhu4rhu45S4buY4bqyUMOJ4bqy4bqo4bqy4buIU1LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7tsWo4bqy4bu44buqUuG7kuG6skrDiVLhurLhuqZC4bqy4buIU1LhurIh4buu4buU4bqy4bu44bu0w5pS4buS4bqyUCZXUuG7kuG6slDDieG6suG6quG6pkLhurLhu6Dhu5Lhu7nhurLhu5Xhu5hLU+G6suG7iOG7rOG6suG7skDEkFLhurLhu7jhu5gj4bqyPOG6suG7iOG7mFPhurLhu4rhu5TDkuG7uOG7t+G6skrhu5TDlVHhurLEqOG7muG7iOG7mOG6slLDiTzhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5jhurrhu5ThurJQRjzhurJS4buY4buUw5RR4bqy4bu4OuG6slLhu6zhu5ThurLhu6Dhu5hF4buI4bqySsOSUuG6slHDieG6ssSoU+G6ssOd4buYReG7uOG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu7jhurjhu5ThurLhu4jhu5jhu7Dhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiw6nhu5Thu45S4bqy4bu4U8OJUuG6suG7iuG7qOG6suG7tsWo4bqyUFdS4bqyUsOJPOG6skrhurzhurJKJlfhu4jhurLhu7jhu5TDk0DhurLhu5glPOG6suG7uOG7mEtT4bqySiNS4buS4bqy4buyQDzhurJK4buaUuG7mOG7ueG6suG7leG7tCbhu67hu4jhurLhu7jGoFLhu5jhurLhu5jGoFLhu5jhurLEqOG7lMOUUuG6suG7iuG7lMOSUuG6ssOd4buYP+G7iOG6suG7uOG6uMOd4bqy4buIJcSQ4bqy4buK4buOUuG7mOG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4bu44bq64bqyUFdS4bqy4bqv4buYRkDhurLDtOG7mOG7lOG7t+G6suG7l8SDZ+G6seG6suG7mEA84buOUuG6suG6r8SQUeG6suG7heG7qOG6skrhurzhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq4U+G6suG7iEXhu4jhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bu34bqyUuG7ksOJUuG7mOG6slDhu5TDk1LhurLhu7JAxJBS4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4buIJlZS4buS4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLEqMOMUuG6slLhu5ImVuG7lOG6suG7iOG7mMOKUuG6slJA4bum4buU4bqy4bu44buYJlZS4buS4bqyKUA8w5NS4bqyIeG7juG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu4jhu5hAxq9S4buS4bqy4bu44bu04bq44buU4bu14bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG6ssOd4buYQFLhurLhu7jhu5hAxajhu4jhurLhu7jhu5TDk0DhurJK4buo4buI4bqy4bug4buYLOG6suG7uOG7tD1S4buS4bu34bqy4bu04bq64buU4bqyIeG7puG7lOG7t+G6siks4bqyUD7hurLhu4rEkFPhurIhRjzhurLhu6rhurLEqOG7muG7iOG7mOG7ueG6suG6t8avUuG7kuG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu7jDilLhu5LhurLhu4gmVlLhu5LhurLhu7hAPMOTUuG6suG7uOG7tEA84buMUuG6slLhu5jhu4BR4bqyUkZS4buS4bqy4buIxJBT4bqyPuG6suG7uOG7mD/hu4jhurLhu4glxJDhurJS4buSJlbhu5ThurLEqEZS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6ssOd4buYVVLhu5LhurJS4buSOsSQ4bu14bqy4buILOG6suG7iEVS4bqy4buK4buo4bqy4buI4buYQDzDk1LhurJR4bumUuG6suG7uOG7mCZWUuG7kuG6silAPMOTUuG6suG7oOG7lMOVUeG6suG7uOG7tMSQ4bu34bqy4bug4buaw53hurLhu7jhu5hW4buU4bqyw53hu5hF4bu44bqy4buY4buU4buOUuG6slLhu5guUuG7kuG6skrhu5TDlVHhurLEqOG7muG7iOG7mOG6slHhu67hu5ThurLhu4hU4bqy4bu44buYw5XhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7bhu5RS4buY4bqySsOV4bqy4buIVOG6suG7iuG7lOG7jlLhurLDneG7mEXDneG6siks4bqyUD7hu7fhurLhu5jhurhS4bqy4buI4buYw5LhurLhu7jhu5jhu5Thu47hu7jhurLhu5jhurjhu5ThurLhu4jhu5hT4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4buI4buYw4pS4bqyUkDhu6bhu5Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bq3w5JS4bqy4bu44buYVuG7lOG6skrhu5TDlVHhurJSw4k84bu34bqy4bu2xJBA4bqy4buY4busUuG6slHhu6jhu7jhurLhu7hASFLhurLDneG7mEXhu7jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyxKjhu5rhu4jhu5jhurLhu7jhurrhurJQV1LhurLhuq/hu5hGQOG6ssO04buY4buU4bqy4bu44bq44buU4bqyKeG6vOG6suG6r8SQUeG6smfhu5Lhu5jhu6LEkOG7t+G6suG7mEA84buOUuG6suG6r8SQUeG6suG7heG7qOG6skrhurzhurLhu4jhu6zhurLhu4rhurpS4bqy4bug4buYxahS4buS4bqy4buI4buYw5LhurJKJlfhu4jhurLEqOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG7jlLhu5jhurIhw4nhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buIVOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu6rhurLEqOG7muG7iOG7mOG6slHhu67hu5Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiIlLhu5jhurJ1KuG6oC/DneG6og==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ
2021-01-19 19:43:34

QTO - Hôm nay 19/1/2021, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hiện và quy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết