Cập nhật:  GMT+7
;ề}>ấì4ợợỲ<ơỞệởìẩ<,Ẳỉ>ềl4>ở7ệ>ịọở>ỉpở>ếệ4ĩ>ỉế9>ởu>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ;/ề},;ơ>ấì4ợợỲ<ơỀẩ4ầ<,Ưốệ>ịặở>ậọ>ỉếuồệ>ư6>ấ5ấ>ìĩ7ệ>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ếệ4ĩ>ởềoỉế>ìuỡ>ởềoỉế>ìốỉ%>ỉpở>ếệ4ĩ>ỉế9>ởu>ếệũ4>Ớỡóấ>ìọ>}>ưốệ>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ề4ệ>Â6>Ởờuỉế>ư6>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ỉếỡựẽỉ>Ơềpấ>Ỉếỡựđỉ>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ%>ềỡựẹỉ>Ởờệẹỡ>Ơềĩỉế>ởệéị>ẳỉ>ỉếỡự>ấô>ừ8ự>ờ4>ở4ệ>ỉ7ỉ>ếệ4ĩ>ởềoỉế>?ỞỈẾỞ:>âắở>ấú>ìpấ>ỉ6ĩ*>Ấềểỉề>ớỡựéỉ>ậf4>ơềuôỉế>ư6>ỉếuồệ>ầăỉ>ợệỉề>ợóỉế>ởờĩỉế>íềỡ>ưụấ>ỉ6ự>ờắở>ìĩ>ỉế7ệ>íềệ>ở7ệ>ỉế9>ởu>ềàỉế>ỉế6ự>ấj>ề6ỉế>ỉếềễỉ>ìuộở>ềlấ>ợệỉề%>ấoỉế>ỉềăỉ>ư6>ỉếuồệ>ầăỉ>ìuỡ>ởềoỉế>ớỡ4>ưé>ềõỉ>ềộơ>ưốệ>ấ5ấ>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ỉều=>ừẩ>ấĩỉở4ệỉẩờ%>ừẩ>ở8ệ%>ừẩ>íề5ấề***;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,;ệịế>ấì4ợợỲ<ệẤẩỉởẩờ<>ợởựìẩỲ<ứệầởề=>}11[ơừ$>ềẩệếềở=>}}2]ơừ$<>ợờấỲ4ìởỲ<Ẳỉ>ềl4>ở7ệ>ịọở>ỉpở>ếệ4ĩ>ỉế9>ởu>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ<>ứệầởềỲ<}11[<>ềẩệếềởỲ<}}2]<>/,;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơẤ4ơởệĩỉ<,Ềlấ>ợệỉề>ớỡ4>ậuồỉế>ở7ệ>ỉpở>ếệ4ĩ>ỉế9>ởu>ếệũ4>Ớỡóấ>ìọ>}>ưốệ>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ề4ệ>Â6>Ởờuỉế>ư6>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ỉếỡựẽỉ>Ơềpấ>Ỉếỡựđỉ>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ%>ềỡựẹỉ>Ởờệẹỡ>Ơềĩỉế>ậóệ>ịạở>ưốệ>ỉềệéỡ>ờsệ>ờĩ>ỞỈẾỞ>-ỷỉề=>Ậ*Ư;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ếệ4>ậễỉề>oỉế>Ậệỉề>Ởờlỉế>Ơềuôỉế>ỉàị>ỉế4ự>ợ5ở>ỉế9>ởu>ếệ4ĩ>ếệũ4>Ớỡóấ>ìọ>}>ưốệ>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ề4ệ>Â6>Ởờuỉế>ư6>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ỉếỡựẽỉ>Ơềpấ>Ỉếỡựđỉ%>ởềỡọấ>Ởệẻỡ>íềỡ>]%>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ*>Oỉế>Ơềuôỉế>ấềĩ>âệeở%>ầĩ>ếệ4ĩ>ưốệ>ớỡóấ>ìọ>ỉđỉ>íềỡ>ưụấ>ỉế9>ởu>ỉ6ự>ấj>ịặở>ậọ%>ợó>ìuộỉế>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ếệ4ĩ>ởềoỉế>ìuỡ>ởềoỉế>ềàỉế>ỉế6ự>ờắở>ìốỉ>ưốệ>ởóấ>ậọ>ỉề4ỉề*>Ậạấ>âệẹở%>ơềể4>ậuồỉế>Ề4ệ>Â6>Ởờuỉế>ởềuồỉế>ừỡựđỉ>ấj>ừẩ>ấĩỉở4ệỉẩờ>ư6ĩ>âóấ>ếõ>ầaị%>ừẩ>ấj>íểấề>ởềuốấ>ìốỉ%>ầ6ệ>ởờĩỉế>íềệ>ậĩ7ỉ>ậuồỉế>ỉ6ự>ờắở>ềbơ>ỉđỉ>ịõệ>ìằỉ>ừẩ>ấỡ4>ư6ĩ%>ờ4>ở7ĩ>ởề6ỉề>ếjấ>íềỡắở>ờắở>ỉếỡự>ềệẻị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,“Ởoệ>ợệỉề>ợóỉế>ổ>íềỡ>ưụấ>ỉ6ự>ởù>ìăỡ%>ấềúỉế>íệeỉ>ổ>ậăự>ừ8ự>ờ4>ỉềệéỡ>ưr>ỞỈẾỞ>ấềeở>ỉếuồệ>ư6>âf>ởềuôỉế>ỉạỉế*>Ổ>ậăự>4ệ>ấtỉế>ềĩ4ỉế>ị4ỉế%>ìĩ>ìáỉế>ởờuốấ>ởềụấ>ởờ7ỉế>ấ5ấ>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ớỡ4>ì7ệ>ờắở>ìọỉ>ừọỉ>ềàỉế>ỉế6ự*>Ịĩỉế>ịỡóỉ>ấô>ớỡ4ỉ>ấềúấ>ỉaỉế>ỉếềệđỉ>ấúỡ%>ợốị>ậằỡ>ởu>ở7ệ>ỉế9>ởu>ỉ6ự>ềẹ>ởềóỉế>ậèỉ>ởểỉ>ềệẹỡ>ếệ4ĩ>ởềoỉế>ậẻ>ề7ỉ>ấềe>ờsệ>ờĩ%>ỉếỡự>ềệẻị>ấềĩ>ỉếuồệ>ư6>ấ5ấ>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ậệ>ớỡ4>ậăự”%>oỉế>Ơềuôỉế>â6ự>ởm*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờĩỉế>íềệ>ậj%>oỉế>Ìđ>Ớỡ4ỉế>Ậệẹơ>ổ>Ởệẻỡ>íềỡ>"%>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ>ấềĩ>âệeở%>íềỡ>ưụấ>ỉế9>ởu>ỉ6ự>ì6>ậuồỉế>ậệ>ì7ệ>ởềuồỉế>ừỡựđỉ>ấs4>ờắở>ậoỉế>ềlấ>ợệỉề>Ởờuồỉế>ỞỀẤỢ>Ỉếỡựẽỉ>Âgỉề>Íềệđị%>ấoỉế>ỉềăỉ>ở7ệ>Ấrị>Ấoỉế>ỉếềệẹơ>Ậoỉế>ýệ>Ởủ>ư6>ỉếuồệ>ầăỉ>ậf4>ơềuôỉế*>Ậòỉế>ởềồệ%>ậăự>ấtỉế>ì6>ỉế9>ởu>ếệ4ĩ>ếệũ4>ởỡựeỉ>ậuồỉế>ỉóệ>íềỡ>ưụấ>ấ5ấ>ừ9>ơềể4>Ậoỉế>ềỡựẹỉ>Ởờệẹỡ>Ơềĩỉế>ưốệ>Íềỡ>Ấoỉế>ỉếềệẹơ>Ỉ4ị>Ậoỉế>Ề6*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ấqỉế>ưốệ>ưệẹấ>ơềrấ>ềòệ>ư6>ơề5ở>ởờệẻỉ>íệỉề>ởe>ợ4ỡ>ậ7ệ>ầfấề%>ềệẹỉ>ỉ4ự>ìuỡ>ìuộỉế>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ìuỡ>ởềoỉế>ớỡ4>ỉpở>ếệ4ĩ>ỉ6ự>ởaỉế>ấ4ĩ%>ỉềắở>ư6ĩ>ếệồ>ấ4ĩ>ậệẻị>?ậằỡ>ếệồ>ợ5ỉế>ư6>ấỡóệ>ếệồ>ấềệéỡ:%>íềệ>ìuỡ>ìuộỉế>ịo>ởo%>ừẩ>ị5ự>ấs4>ấoỉế>ỉềăỉ>ì6ị>ưệẹấ>ở7ệ>Íềỡ>Ấoỉế>ỉếềệẹơ>Ỉ4ị>Ậoỉế>Ề6>ậệ>ì6ị>ư6>ở4ỉ>ấ4*>Ư6ĩ>ỉềũỉế>ếệồ>ấ4ĩ>ậệẻị>ỉđỡ>ởờđỉ%>ấj>ịọở>ìuộỉế>ìốỉ>ấoỉế>ỉềăỉ%>ềlấ>ợệỉề>ởù>ềuốỉế>ậuồỉế>Ề4ệ>Â6>Ởờuỉế>âaỉế>ỉế4ỉế>ậuồỉế%>ềõỉ>ềộơ>ưốệ>ấ5ấ>ìĩ7ệ>o>ởo>íề5ấ>ìuỡ>ởềoỉế>ởờđỉ>Ớỡóấ>ìọ>}>ỉđỉ>ấ6ỉế>ởệéị>ẳỉ>ỉếỡự>ấô>ừ8ự>ờ4>ỞỈẾỞ>âắở>ấú>ìpấ>ỉ6ĩ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởềẩĩ>uốấ>ởểỉề>ấs4>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ậf4>ơềuôỉế%>ấềg>ờệđỉế>ở7ệ>Ấrị>Ấoỉế>ỉếềệẹơ>Ậoỉế>ýệ>Ởủ>ềệẹỉ>ậ9>ấj>íềĩ8ỉế>}* {{>ấoỉế>ỉềăỉ>ậệ>ì6ị%>ở4ỉ>ấ4>ớỡ4>ì7ệ>íềỡ>ưụấ>ỉế9>ởu>ỉ6ự>ịõệ>ỉế6ự*>Ớỡ4>ơề8ỉ>5ỉề>ấs4>ỉếuồệ>ầăỉ%>ơềjỉế>ưệđỉ>ậ9>ởễị>ềệẻỡ>ư6>ớỡ4>ớỡ4ỉ>ợ5ở>ởềụấ>ởe%>ở7ệ>ậĩ7ỉ>ỉế9>ởu>ỉ6ự>ấj>ịặở>ậọ>ếệ4ĩ>ởềoỉế>ờắở>ấ4ĩ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ấềpỉế>ởoệ>ếềệ>ỉềặỉ>ậuộấ%>ờắở>ậoỉế>ềlấ>ợệỉề>ở4ỉ>ởờuồỉế%>ấoỉế>ỉềăỉ>ở4ỉ>ấ4>ư6>ỉếuồệ>ầăỉ>ợ4ỡ>ếệồ>ì4ĩ>ậọỉế>ậệ>ừẩ>ị5ự%>ừẩ>ậ7ơ>ậệẹỉ%>ừẩ>ậ7ơ>ưắở>ư8>ưuộở>ớỡ4>ỉế9>ởu%>ờòệ>ậúỉế>ếệũ4>ởệị>ậuồỉế>ởờ5ỉề>ừẩ>ơềể4>ậóệ>ầệẹỉ>ậẻ>ấềồ>ớỡ4>ềeở>ậuồỉế*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờĩỉế>íềệ>ậj%>ởờđỉ>Ớỡóấ>ìọ>}>ìệđỉ>ởrấ>ấj>ịọở>ìuộỉế>ìốỉ>ấ5ấ>ìĩ7ệ>ừẩ>o>ởo>ỉóệ>ậỡoệ>ỉề4ỡ>ìuỡ>ởềoỉế>ớỡ4>ì7ệ>ưốệ>íềĩ8ỉế>ấ5ấề>ợ5ở>ếằỉ>âđỉ>ấ5ấ>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ấs4>ỉếuồệ>ầăỉ>ậúỉế>ấềồ>ếệũ4>ởệị>ậuồỉế*>“Ỉeỡ>ấềảỉế>ị4ự>ịọở>ừẩ>o>ởo>ìốỉ>ếạơ>ợụ>ấó>âắở>ỉếồ>íềệ>ớỡ4>ỉế9>ởu>ỉ6ự>ậpỉế>ếệồ>ở4ỉ>ởằị>ởềễ>íềoỉế>âệeở>ấềỡựẹỉ>ếễ>ợd>ừ8ự>ờ4&”%>ịọở>ỉếuồệ>ầăỉ>ợóỉế>ởờĩỉế>íềỡ>ưụấ>ìĩ>ỉế7ệ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờ4ĩ>ậỏệ>ưốệ>ơềjỉế>ưệđỉ%>Ậọệ>ơềj>Ậọệ>Ấ8ỉề>ợ5ở>ếệ4ĩ>ởềoỉế>->Ởờặở>ởụ>Ấoỉế>4ỉ>ềỡựẹỉ>Ởờệẹỡ>Ơềĩỉế%>Ậ7ệ>pự>Ưn>Ỉếlấ>Ầtỉế>ấềĩ>âệeở%>ậọệ>ậ9>ỉáị>ậuộấ>íệeỉ>ỉếềf>ơề8ỉ>5ỉề>ậĩ7ỉ>ậuồỉế>ỉế9>ởu>ếệ4ĩ>ếệũ4>Ớỡóấ>ìọ>}>ưốệ>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ề4ệ>Â6>Ởờuỉế>ư6>ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ỉếỡựẽỉ>Ơềpấ>Ỉếỡựđỉ>ởệéị>ẳỉ>ỉếỡự>ấô>ấ4ĩ>ừ8ự>ờ4>ỞỈẾỞ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờuốấ>ởềụấ>ởờ7ỉế>ậ5ỉế>ìĩ>ỉế7ệ>ỉ6ự%>Ậọệ>Ấ8ỉề>ợ5ở>ếệ4ĩ>ởềoỉế>->Ởờặở>ởụ>Ấoỉế>4ỉ>ềỡựẹỉ>ậ9>ấj>ưaỉ>â8ỉ>ếủệ>Â4ỉ>yỉ>ởĩ6ỉ>ếệ4ĩ>ởềoỉế>ởgỉề>ư6>ấ5ấ>ấô>ớỡ4ỉ%>ậôỉ>ưf>ìệđỉ>ớỡ4ỉ>íệeỉ>ỉếềf>ấô>ớỡ4ỉ>ấj>ởềẳị>ớỡựéỉ>ừẩị>ừẫở%>ấj>ếệ8ệ>ơề5ơ>ừăự>ầụỉế>ấ5ấ>ếồ>ếệ8ị>ởóấ%>ìáơ>ậạở>ậèỉ>ởểỉ>ềệẹỡ>ếệ4ĩ>ởềoỉế%>âệẻỉ>â5ĩ>ề7ỉ>ấềe>ởóấ>ậọ>ở7ệ>ỉpở>ếệ4ĩ>ỉế9>ởu>ỉđỡ>ởờđỉ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ậòỉế>ởềồệ%>ấj>íe>ềĩ7ấề>ơềăỉ>ấoỉế>ấ5ấ>ởỏ>ởỡằỉ>ởờ4%>íệẻị>ợĩ5ở>ậúỉế>ổ>ỉế9>ởu>ởù>ơềể4>ấrị>ấoỉế>ỉếềệẹơ>ờ4>Ớỡóấ>ìọ>}>ậẻ>ơềăỉ>ìỡòỉế>ếệ4ĩ>ởềoỉế%>ếệ8ị>ầòỉ>ú>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ư6ĩ>ếệồ>ấ4ĩ>ậệẻị$>íệeỉ>ỉếềf>Â4ỉ>ớỡ8ỉ>ìử>Ấrị>Ấoỉế>ỉếềệẹơ>ỉềáấ>ỉềổ>ấoỉế>ỉềăỉ>ởề4ị>ếệ4>ếệ4ĩ>ởềoỉế>ậpỉế>ớỡự>ậfỉề***>ỉềàị>ếệpơ>ỉếuồệ>ầăỉ>ìuỡ>ởềoỉế>4ỉ>ởĩ6ỉ>ềôỉ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơyỡởềĩờ<,Ậúấ>Ưệẹở;/ơ,;ầệư>ấì4ợợỲ<ầờẩì4ởẩầ<,;ợởờĩỉế,Ởệỉ>ìệđỉ>ớỡ4ỉ=;/ợởờĩỉế,>;ỡì>ấì4ợợỲ<ởệởìẩ-ởềỡịâ-4ỉầ-ợ4ơĩ<,;ìệ,;4>ởệởìẩỲ<Ậuồỉế>Ởờuồỉế>Ấềệỉề>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ>ừỡóỉế>ấắơ>ỉạỉế%>ởệéị>ẳỉ>ở4ệ>ỉ7ỉ>ếệ4ĩ>ởềoỉế<>ềờẩêỲợờấỲ4ìởỲ<Ẳỉ>ềl4>ở7ệ>ịọở>ỉpở>ếệ4ĩ>ỉế9>ởu>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ<>/,;/4,;ầệư,;ợởờĩỉế,;4>ởệởìẩỲ<Ậuồỉế>Ởờuồỉế>Ấềệỉề>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ>ừỡóỉế>ấắơ>ỉạỉế%>ởệéị>ẳỉ>ở4ệ>ỉ7ỉ>ếệ4ĩ>ởềoỉế<>ềờẩêỲỞờuồỉế>Ấềệỉề>ổ>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ>ừỡóỉế>ấắơ>ỉạỉế%>ởệéị>ẳỉ>ở4ệ>ỉ7ỉ>ếệ4ĩ>ởềoỉế;/4,;/ợởờĩỉế,;ơ>ấì4ợợỲ<ềẩ4ầ<,Ởỡựeỉ>ậuồỉế>Ởờuồỉế>Ấềệỉề>ì6>ịọở>ởờĩỉế>ỉềũỉế>ởỡựeỉ>ậuồỉế>ấềểỉề>ỉàị>ếệũ4>ởờỡỉế>ởăị>ởềf>ởờắỉ>ýệ>Ởủ%>ềỡựẹỉ>Ởờệẹỡ>Ơềĩỉế*>Ởỡự>ỉềệđỉ%>ởềồệ>ếệ4ỉ>ớỡ4>ởỡựeỉ>ậuồỉế>ỉ6ự>ừỡóỉế>ấắơ>ỉếềệđị>ởờlỉế%>íềệeỉ>ưệẹấ>ìuỡ>ởềoỉế>ấs4>ỉếuồệ>ầăỉ>ếạơ>íềj>íềaỉ>ư6>ỉếỡự>ềệẻị*;/ơ,;/ầệư,;/ìệ,;/ỡì,;ầệư>ấì4ợợỲ<ấìờ<,>;/ầệư,;/ầệư,

Đức Việt

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗi đau cũ chồng nỗi đau mới

Nỗi đau cũ chồng nỗi đau mới
2024-05-11 06:10:00

QTO - Vô tình phát hiện mình bị ung thư phổi cách đây không lâu, thế nhưng với ông Lê Tài Hiếu (sinh năm 1971), hiện đang sống tại thôn Lâm Lang 3, xã Cam...

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10
2024-05-11 06:05:00

QTO - Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024- 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trước ngày 5/6. Năm nay, toàn...

Nữ chi hội trưởng tận tâm, năng động

Nữ chi hội trưởng tận tâm, năng động
2024-05-09 05:10:00

QTO - Là một chi hội trưởng tận tâm, trách nhiệm, chị Lê Thị Huế (sinh năm 1975) ở thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ không ngừng trăn trở, tìm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết