Cập nhật:  GMT+7
N:ỒÔW{ỠằằFÕãẶ;ặ{ÝÕOứ8;ÔYỠẳÔWậÔW:5[?Ô[8;ÔYỠẳÔ}a;N/:ỒONãÔW{ỠằằFÕãqÝỠXÕOE3Ôặ.[:Ôã:PặÔ:;$[Ô}.[:ÔV!Ôẳ[?Ôặ:ẩÔã:7;ÔWPW:ÔYƯẻÔ>:3[?Ô{ƯẳĨÔặ:#Ô[:ẩ[?Ôea;Ô3[?Ôũ@ÔẶQ;Ôq;#ẳÔLằ;[:Ô[U}ÔỒỞỜỒMĨÔ:;$[ÔYỠ[?Ôằ4[?ÔặR;Ôặ:3[ÔũƯ}ÔũỠ[?ÔỔĨÔẹTÔọỠ}ÔẶ:ầẻĨÔ:ẳẻ$[ÔọỠ}Ôũ6ĨÔ[8;Ô{]ÔằàÔW][ÔWP;Ôe.Ô}5ÔW3;Ô}QÔặ:ỨặÔ:0WÔW [Ô{a[Ô:9[Ô?ỨãÔeR[Ô{Ừ[Ô[8;ÔYỠẳÔX]ÔV$[:ÔặỰặÔ}Ỡ[?Ô{R;JÔứ8;Ô{]ÔỨẻÔ>:;#[Ô3[?Ô}ỨặÔ[?ầÔ[:;=ẳÔY@}Ô{;=[JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕON;}?ÔW{ỠằằFÕ;ọÝ[ặÝắÕÔằặẻ{ÝFÕé;Xặ:ỊÔỚỐỐỐãẹỈÔ:Ý;?:ặỊÔỖỐỐỐãẹỈÕÔằắWFÕ//WJVỠ]ăẳỠ[?ặắ;Je[/XÝằ>ặ]ã/[Ýéằ/ỘỖỒỞ/ỒỒỖXƠỐỚỔƠỘỖặỜƠỢỚ{ỒỐ-ã:ẳ][?-ỚỢƠỖJ<ã?ÕÔỠ{ặFÕứ8;ÔYỠẳÔWậÔW:5[?Ô[8;ÔYỠẳÔ}a;ÕÔé;Xặ:FÕỚỐỐỐÕÔ:Ý;?:ặFÕỖỐỐỐÕÔ/ON/ãONãÔW{ỠằằFÕãọỠãặ;][ÕOẰ;[:Ô:]RặÔ:Ù[?Ô[?QẻÔWầỠÔ3[?Ôq;#ẳÔY=ẳÔã:ấÔặ:ẳ6WÔeQ]Ô[?ẩá;Ôặ:Ư[Ôặắ][?Ô?;ỠÔY.[:Ô-Ôh[:ỊÔẶJẶN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕO“ọẳ6WÔYá;Ôặ3;ÔW"Ô[:;=ẳÔ[8;ÔVẳ5[Ô[:ẩ[?ÔVẳ5[Ô[:ỨặÔ{QÔã:S;Ô[:.[ÔeàÔW][Ôằ4[?ÔeỨặÔeSÔ}QÔ>:3[?Ôặ:%Ôã:ấÔ?;ẵãÔYẩàWÔ?.”ĨÔ[?5;ÔạÔVỰWÔWdỠÔ[:QÔ[:.[Ôặ:Ý]ÔV"[?ÔXP[?Ô[?ẩá;ÔeàÔYỠ[?ÔặỨặÔVỰặÔWQ]Ô{ẵỠÔặắẩaWÔằƯ[ĨÔ3[?Ôq;#ẳÔY1Ô:]ÝÔY3;Ô}ÚặĨÔặƯ}ÔằcÔea;ÔW:ẵ[?Ôặ3;Ô[:ẩÔặ:#JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOõẩàWÔV;#ặĨÔ[?3;Ô[:QÔ[QẻÔYẩàWÔằdỠÔằỠ[?ÔặbÔ[U}ÔỘỐỒỞÔặbÔằ4Ôặ;=[ÔVP[ÔYỨặÔWầỠÔ}ỴÔ3[?JÔứU}ÔỘỐỐỢĨÔWU[ÔV$[:Ôặ:]P;Ô:"ỠÔW6ặÔằ4[?Ô>:;#[Ô3[?Ô{;$ặÔ:]Q[Ôặ]Q[Ô[dỠÔặ:Ư[ÔXẩa;ĨÔ>:3[?Ôặ:%ÔặcÔY;Ô{R;ÔeQÔe$Ôằ;[:ÔWPÔ[:Ư[JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOẶbÔ{Ỡ]ÔY6[?ÔW:,[:Ôặắ][?Ô[:QĨÔ3[?Ôq;#ẳÔYQ[:Ô“VỨặÔ{cW”ÔY%ÔeàÔ?P[:ÔePWÔW3[?Ôe;$WĨÔ}6ặÔ}.[:Ô{Q}Ô{ấ[?Ô>;#}Ôặ;=[ÔặắỠ[?ÔặắS;Ôằ;[:Ô:]RặĨÔặắSÔ[àÔ[Ừ[ÔeQÔ[6ãÔ:0WÔã:,ÔW:]ÔW][JÔọPW:ÔYƯẻÔ>:3[?Ô{ƯẳĨÔ>:;Ôã:PặÔ:;$[Ô}.[:ÔYỠ[?Ô}Ỡ[?ÔWU[ÔV$[:Ôẳ[?Ôặ:ẩÔã:7;ĨÔ}0;Ôặ:ẫÔặắẩaWÔ}ÚặÔ3[?Ô?Ừ[Ô[:ẩÔặ4;ÔằỪ}Ô{R;JÔứ8;ÔYỠẳÔWậÔW:5[?Ô{@[Ô[8;ÔYỠẳÔ}a;Ô>:;#[Ô[?ẩá;ÔYQ[Ô3[?Ô?ỪẻÔ? ĨÔ4}Ôẻ#ẳÔỨẻÔ?Ừ[Ô[:ẩÔ>:3[?Ôặ:%Ô?Ú[?Ô?ẩà[?ÔYẩàWÔ[đỠJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOưỠẻÔ}Ú[Ôặ:ỠẻÔ?;đỠÔ[:đ[?Ôặ:dÔặ:PW:ÔWầỠÔWẳ6WÔằ4[?ĨÔeàÔW:5[?Ô3[?Ôq;#ẳÔW"Ô[;=}ÔỠ[Ôầ;Ô{a[Ô{Ỡ]Ô>:;ÔỔÔW3ÔW][Ô?P;ÔắỨặÔ[?]Ỡ[Ô[?]T[ÔeQÔW:U}Ô:0WJÔqỠ;ÔW3ÔW][Ô?P;ÔYỪẳÔWầỠÔ3[?Ô:;$[ÔYỠ[?Ô{QÔằ;[:Ôe;@[ÔẶắẩá[?ÔọỠ]ÔYỦ[?ÔẺÔặ#ÔĂẳS[?ÔẶắ!ÔeQÔọỠ]ÔYỦ[?ÔẰẩÔã:R}ÔĂẳS[?ÔẶắ!JÔọ3ÔW][Ô?P;ÔẵặÔ:;$[ÔYỠ[?Ô{QÔ:0WÔằ;[:Ô{aãÔỒỐJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOứ";Ôe=ÔW][Ô?P;ĨÔ3[?Ôq;#ẳÔ{R;Ôắ9}Ôắa}Ô[ẩaWÔ}ÚặỊÔ“ọPWÔW][Ôặ3;Ô{QÔ[:đ[?ÔYẫỠÔặắỶÔ:;%ẳÔW:ẳẻ$[JÔẶ:ẩ9[?ÔW:ỠÔ}ỴÔeỨặÔeSĨÔWPWÔW:PẳÔặb[?ÔW"ÔẽÔY![:Ô[?:(Ô:0WÔY;Ô{Q}ÔY%Ôã:ấÔ?;ẵãÔ}ỴÔW:U}Ôằ"WÔVỠĨÔ[ẳ3;ÔÝ}JÔứ:ẩ[?ÔeàÔW:5[?Ôặ3;ÔY6[?Ôe;@[ÔWPWÔW:PẳÔắÙ[?ÔW:(ÔW"Ô:0WÔặỰãÔ}a;ÔW"ÔW9Ô:6;ÔY7;ÔYá;JÔẶ3;Ô{Q}ÔW:ỠÔ}QÔ[:.[ÔW][ÔWP;Ôã:S;Ô:ẻÔằ;[:Ôe.Ô}.[:ĨÔYỠẳÔYa[Ô{Ú}JÔẶ3;Ô?;áÔ>:3[?ÔW"Ô[8;Ô{]Ô[Q]Ô:9[Ô[?]Q;Ôe;$WÔW][ÔWP;Ôe.Ô[?:è]ĨÔe.Ô}5ÔW3;Ô}QÔã:S;Ôặ:ỨặÔ:0W”JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOx[?Ôq;#ẳÔ:;$[ÔYỠ[?ÔYẩàWÔ:ẩạ[?ÔW:#ÔY6ÔWầỠÔ[?ẩá;Ô>:ẳẻ#ặÔặỰặÔYỤWÔV;$ặÔ[Ụ[?JÔẶẳẻÔ}8;Ô[U}Ô3[?ÔeỮ[ÔYẩàWÔY!ỠÔã:ẩ9[?ÔăẳỠ[ÔặƯ}ĨÔặắỠ]ÔặỤ[?Ô[:đ[?Ôã:Ừ[ÔăẳQÔY6[?Ôe;@[ÔeQ]ÔX!ãÔ{*ĨÔặ#ặĨÔằ][?Ô:]Q[ÔWS[:ÔWầỠÔ3[?ÔeỮ[ÔắỨặÔWỪ[ÔằcÔW:ẳ[?ÔặỠẻÔWầỠÔWPWÔặỨ}Ô{ [?Ô:S]ÔặƯ}Ô?Ừ[ÔẹỠJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãểẳặ:]ắÕOẶ:S]ÔẶắỠ[?N/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕONVOIư0;ÔằcÔầ[?Ô:6Ô3[?Ôũ@ÔẶQ;Ôq;#ẳÔẹ;[Ô?d;ÔY#[ÔòP]ÔĂẳS[?ÔẶắ!ĨÔỔỒỒÔqâ[?ÔEẩ9[?Ô-Ôặ:Q[:Ôã:4Ôõ3[?ÔqQÔLõẶỊÔỐỞỒỞỐỐỒỔỒỜMÔ:]ỤWÔW:ẳẻ%[ÔeQ]ÔặQ;Ô>:]S[ỊÔòP]ÔĂẳS[?ÔẶắ!ĨÔằ4ÔẶủỊÔỐỜỜỒỐỐỐỐỐỐỖƠỚÔặR;ÔứqẶưọÃÔứ?]R;Ôặ:ẩ9[?ÔE;$ặÔứỠ}-ọ:;Ô[:P[:ÔĂẳS[?ÔẶắ!Ô:]ỤWÔ?d;ÔặắcWÔặ;#ãÔe=Ô?;ỠÔY.[:Ôặ:Ý]ÔY!ỠÔW:(ỊÔ3[?Ôũ@ÔẶQ;Ôq;#ẳĨÔặ:3[ÔũƯ}ÔũỠ[?ÔỔĨÔẹTÔọỠ}ÔẶ:ầẻĨÔ:ẳẻ$[ÔọỠ}Ôũ6ĨÔặ([:ÔĂẳS[?ÔẶắ!JN/VON/ãO

Thảo Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10
2024-05-11 06:05:00

QTO - Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024- 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trước ngày 5/6. Năm nay, toàn...

Nữ chi hội trưởng tận tâm, năng động

Nữ chi hội trưởng tận tâm, năng động
2024-05-09 05:10:00

QTO - Là một chi hội trưởng tận tâm, trách nhiệm, chị Lê Thị Huế (sinh năm 1975) ở thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ không ngừng trăn trở, tìm...

Gặp những chiến sĩ Điện Biên năm xưa

Gặp những chiến sĩ Điện Biên năm xưa
2024-05-07 05:30:00

QTO - Tròn 70 năm sau Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, những ký ức về một thời “mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn” đầy...

Thời tiết