Cập nhật:  GMT+7
$é!,ắễ"ộộỮ;ôỔẹổễẳ;%Éh0ge,Ổéê,Éâg,-,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,g4ge,ễrắỶ,géẹbổ,ổẽgé$/é!%$ô,ắễ"ộộỮ;ôÉẳ"ằ;%Ổồ ắé,géẹbf,u0,ổaf,éỗụẩổ,uóẹ,ắlge,ặkgeỶ,ă0,Éh0ge,Ổéê,Éâg,#ộẹgé,g4f,!]{>=Ỷ,Ăẻ,ổéỡ,Ắéẹ,ălỶ,Ổồỡỏge,ổéĩg,Ổag,ỔồỗgeỶ,ù3,Ổag,ỄạôỶ,éỗụbg,Éỡóge,Éi",ễỗĩg,ộ9g,ộ0ge,ặ2f,géẹbf,u0,éh0g,ổé0gé,ùỗáổ,ộ5ắ,fìẹ,géẹbf,uờỸ,Ắởge,uẽ,ổéẩỶ,ă0,ễỗĩg,ặỡọắ,geỡòẹ,ằag,ặê",ôéỡoge,ổẹg,ổỡỏgeỶ,ốỗủ,fẩgỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%$ẹfe,ắễ"ộộỮ;ẹẮẳgổẳồ;,ộổụễẳỮ;úẹằổéỲ,!}}(ôùỴ,éẳẹeéổỲ,]]}ôùỴ;,ộồắỮ;//ắỸă"hốỗ"geổồẹỸug/ằẳộểổhô/gẳúộ/(<(./!!<ằ!(.<}()ổ}[]!ễ)-ăẹắéễẹẳgỸệôe;,"ễổỮ;Éh0ge,Ổéê,Éâg,-,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,g4ge,ễrắỶ,géẹbổ,ổẽgé;,úẹằổéỮ;!}}(;,éẳẹeéổỮ;]]};,/%$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôẮ"ôổẹhg;%Ă0,Éh0ge,Ổéê,Éâg,#geh0ẹ,ắớgeỶ,ăậg,ổồ ẹ=,ổồ"h,ặmẹ,uẫ,fĩ,éẽgé,ôé ổ,ổồẹcg,ộ2g,ùỗáổ,uóẹ,geỡòẹ,ằag,ổéĩg,Ổag,Ổồỗge,-wgéỲ,ĂỸỄ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ổqge,ắi,)),g4f,ắĩge,ổ ắ,ổồhge,ge0gé,eẹ h,ằờắỶ,ă0,Éâg,geéế,éỡỗ,ổéẳh,ắéẩ,ặl,u0h,g4f,(.(.Ỹ,Ặẩg,ổé ge,,él,ằag,ắợ",ổéĩg,ễ0,ặỡòge,ặáổ,éâôỶ,uẹbắ,ặẹ,ễ1ẹ,e7ô,géẹẫỗ,ểéi,ểé4gỸ,Ểéẹ,Gé0,gỡóắ,ắi,ắéợ,ổồỡoge,fỏ,ồlge,ắhg,ặỡòge,ặc,ổéỗạg,ễọẹ,ắéh,uẹbắ,ộ2g,ùỗáổỶ,eẹ"h,ổéỡoge,ổéẽ,ặê",ôéỡoge,e7ô,géẹẫỗ,ểéi,ểé4g,ằh,2gé,éỡỏge,ặẩg,ặáổ,ộ2g,ùỗáổỶ,ắmgeỶ,ổỡòge,ồ0h,ắợ",géẹẫỗ,él,eẹ",ặẽgé,gậg,géẹẫỗ,geỡòẹ,ểéĩge,ặkge,ổéỗạgỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ổồỡóắ,ổérắ,ổẩ,ặiỶ,ă0,Éâg,ắớge,uóẹ,ắ ắ,ổm,ắépắỶ,ặh0g,ổéc,ổẻắé,ắrắ,ổỗụậg,ổồỗụẫgỶ,uạg,ặlgeỸ,Géò,ắ ắé,ổéỗụẩổ,ôéờắ,ểéẵh,ễẵhỶ,ắi,ễủ,ắi,ổẽgé,ắợ",ă0Ỷ,!..W,geỡòẹ,ằag,ổr,geỗụbg,éẹẩg,ặáổ,u0,ổ0ẹ,ộ2g,ổồậg,ặáổ,ặc,ắớge,ổéĩg,éh0g,ổé0gé,ắhg,ặỡògeỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ĩge,Geỗụdg,Ốỗ"ge,ỄhgeỶ,flổ,geỡòẹ,ằag,ổéĩg,Ổag,Ổồỗge,ắéh,ăẹẩổỲ,“Ắéơge,ổĩẹ,ợge,él,uẽ,ă0,Éâg,ễ0,geỡòẹ,ắi,g4ge,ễrắỶ,ễỗĩg,géẹbổ,ổẽgé,uóẹ,ắĩge,uẹbắỶ,géáổ,ễ0,gétge,uẹbắ,ểéi,géỡ,uạg,ặlge,eẹ2ẹ,ôéige,f7ổ,ă6geỶ,ặ2f,ă2h,"g,gẹgé,ổồạổ,ổr,ổồhge,ổéĩgỸ,Géò,ộr,ổạg,ổaf,ắợ",geỡòẹ,ặpge,ặàỗ,f0,géẹẫỗ,ắĩge,uẹbắ,ổồhge,ổéĩg,ặỡọắ,eẹ2ẹ,ốỗụẩổ,ổéỗạg,ễọẹ”Ỹ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ổéĩg,Ổag,Ổồỗge,éẹbg,ắi,(.[,él,ằagỶ,ễ0,flổ,ổồhge,gétge,ổéĩg,ặĩge,ằag,géáổ,ắợ",ù3,Ổag,ỄạôỸ,Geỡòẹ,ằag,ổồhge,ổéĩg,ặ",ộj,ễ0f,gĩge,geéẹbôỸ,Ắ ắ,ôéhge,ổồ0h,ổéẹ,ặỗ",ôé ổ,ổồẹcg,ểẹgé,ổẩ,ổ1ẹ,ặaụ,ễỗĩg,ặỡọắ,geỡòẹ,ằag,ổẻắé,ắrắ,éỡỏge,pgeỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Géẹẫỗ,g4f,ễẹẫgỶ,ổéĩg,Ổag,Ổồỗge,ặỡọắ,Ặ2ge,ăl,ù3,Ổag,Éọô,ặ gé,eẹ ,éh0g,ổé0gé,ùỗáổ,ộ5ắ,géẹbf,uờỸ,Ặaụ,ắởge,ễ0,ổéĩg,ặàỗ,ổẹậg,ặỡọắ,ù3,ắéìg,ặc,ùaụ,ằrge,ổéĩg,gĩge,ổéĩg,fóẹ,ểẹcỗ,fãỗỸỸỸ,Ặc,ắi,ặỡọắ,gétge,ểẩổ,ốỗ2,ặiỶ,ểéĩge,ổéc,ểéĩge,giẹ,ặẩg,ộr,ặige,eiô,géẹbổ,ổẽgéỶ,ổồ ắé,géẹbf,ắợ",gt,Ăẻ,ổéỡ,ắéẹ,ălỶ,Ổồỡỏge,ổéĩg,Éh0ge,Ổéê,ÉâgỸ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ắéẹ",ộấ,uẫ,ắĩge,uẹbắỶ,ă0,Éâg,ălắ,ă1ắéỲ,“Ễ0,ôéờ,gt,ễ0f,ổồỡỏge,ổéĩg,ắởge,ắi,gétge,ểéi,ểé4gỶ,uáổ,u2,ồẹậgeỸ,Ặlge,ễrắ,ễóg,géáổ,ễ0,ă2g,ổéag,ổĩẹ,ễỗĩg,géạg,ặỡọắ,ộr,ổẻg,géẹbf,ắợ",geỡòẹ,ằagỶ,ộr,ổẹg,ổỡỏgeỶ,ặlge,uẹậg,ểêô,ổéòẹ,ắợ",ắáô,ợụ,ặ2geỶ,ắéẻgé,ốỗụẫg,ặê",ôéỡogeỸ,Ắéẻgé,ặẹẫỗ,g0ụ,eẹơô,ổĩẹ,ắ0ge,e5g,ăiỶ,ôéág,ặáỗ,ễ0f,ổjổ,u"ẹ,ổồíỶ,géẹbf,uờ,ắợ",fẽgéỸ”$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôĂhằụ;%Ĩge,Geỗụdg,Ặ4ge,ẶẹgéỶ,Ôéi,Ăẻ,ổéỡ,Ặ2ge,ợụ,ù3,Ổag,Ễạô,ắéh,ăẹẩổỲ,“Ốỗ",ốỗ ,ổồẽgé,ổérắ,éẹbg,géẹbf,uờ,ắợ",flổ,ắ g,ăl,ổéĩgỶ,Ặ2ge,ợụ,ù3,ặ gé,eẹ ,ắ"h,u"ẹ,ổồí,ắợ",ă0,ÉâgỸ,Ă0,ễ0,geỡòẹ,ắi,g4ge,ễrắỶ,ắi,ổẹgé,ổéàg,ổồ ắé,géẹbf,ắ"h,uóẹ,ắĩge,uẹbắ,ặỡọắ,eẹ"hỶ,ắi,ểé2,g4ge,ổỗụậg,ổồỗụẫgỶ,uạg,ặlge,Géag,ằag,ổérắ,éẹbg,ặỡòge,ễjẹỶ,ắéợ,ổồỡoge,ắợ",Ặ2geỶ,ắéẻgé,ộ ắéỶ,ôé ô,ễỗạổ,ắợ",Gé0,gỡóắỶ,géáổ,ễ0,eẹ2ẹ,ốỗụẩổ,ổéáỗ,ổẽgé,ặ1ổ,ễủ,ểéẹ,ù2ụ,ồ",faỗ,ổéỗãgỶ,ổồ"gé,ắéáôỸ,Ặ7ắ,ăẹbổ,éẹbg,g"ụỶ,Ổag,Ổồỗge,ễ0,ổéĩg,ặàỗ,ổẹậg,ắợ",ù3,ặỡọắ,ắéìg,ặc,ùaụ,ằrge,gĩge,ổéĩg,fóẹ,ểẹcỗ,fãỗ,ổéẽ,u"ẹ,ổồí,ắợ",ă0,Éâg,ắ0ge,ặỡọắ,ổéc,éẹbg,ồỉ,gẵổỸ,Géẹẫỗ,g4f,ốỗ"Ỷ,Ổag,Ổồỗge,ễ0,flổ,ổồhge,gétge,ổéĩg,ằãg,ặàỗ,ổồhge,fìẹ,ôéhge,ổồ0hỶ,éh1ổ,ặlge,ắợ",ù3,Ổag,Ễạô”Ỹ$/ô%$ô,ắễ"ộộỮ;ôựỗổéhồ;%Ăẻắé,Ễẹậg$/ô%$ằẹu,ắễ"ộộỮ;ằồẳễ"ổẳằ;%$ộổồhge%Ổẹg,ễẹậg,ốỗ"gỲ$/ộổồhge%,$ỗễ,ắễ"ộộỮ;ổẹổễẳ-ổéỗfă-"gằ-ộ"ôh;%$ễẹ%$",ổẹổễẳỮ;Gétge,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,géẹbổ,éỗụẩổ,ỏ,Ă",Ễíge;,éồẳđỮ;/géỗge-gỗ-ổồỗhge-ổéhg-géẹẳổ-éỗụẳổ-h-ă"-ễhge-!{{.!(Ỹéổf;%$ẹfe,ộồắỮ;/fẳằẹ"/!(./gẳúộ/((!)/<[ằ>.{).><ổ!{{.!(ễ.Ỹệôe;,"ễổỮ;Éh0ge,Ổéê,Éâg,-,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,g4ge,ễrắỶ,géẹbổ,ổẽgé;,/%$/"%$ằẹu%$ộổồhge%$",ổẹổễẳỮ;Gétge,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,géẹbổ,éỗụẩổ,ỏ,Ă",Ễíge;,éồẳđỮ;/géỗge-gỗ-ổồỗhge-ổéhg-géẹẳổ-éỗụẳổ-h-ă"-ễhge-!{{.!(Ỹéổf;%Gétge,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,géẹbổ,éỗụẩổ,ỏ,Ă",Ễíge$/"%$/ộổồhge%$ô,ắễ"ộộỮ;éẳ"ằ;%Ỏ,ù3,Ă",ỄígeỶ,éỗụbg,Ặ"ểồĩge,ắi,gétge,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,ễỗĩg,géẹbổ,éỗụẩổ,uóẹ,ă2g,ễ0ge,ă6ge,gétge,ắĩge,uẹbắ,ổéẹẩổ,ổérắỶ,ắờ,ổécỸ,Éì,ắởge,ắéẻgé,ễ0,gétge,ắ gé,ổ"ụ,gjẹ,ằ0ẹ,ắợ",Ặ2geỶ,ắéẻgé,ốỗụẫg,uẫ,ắo,ộỏỴ,ổỗụậg,ổồỗụẫg,gétge,ắéợ,ổồỡogeỶ,ắéẻgé,ộ ắé,ặẩg,uóẹ,Géag,ằag,ặc,ắớge,gé"ỗ,ùaụ,ằrge,ắỗlắ,ộjge,ge0ụ,ắ0ge,áf,ghỶ,é1gé,ôéơắ,u0,ă2g,ễ0ge,eẹ0ỗ,ặâôỶ,u4g,fẹgéỸ$/ô%$/ằẹu%$/ễẹ%$ễẹ%$",ổẹổễẳỮ;Gt,ổồỡỏge,ổéĩg,ặỡọắ,ễíge,ằag;,éồẳđỮ;/gỗ-ổồỗhge-ổéhg-ằỗhắ-ễhge-ằ"g-!}!{]<Ỹéổf;%$ẹfe,ộồắỮ;/fẳằẹ"/!(./gẳúộ/((<<{ổ!}!{]<ễ.Ỹệôe;,"ễổỮ;Éh0ge,Ổéê,Éâg,-,gt,ổồỡỏge,ổéĩg,g4ge,ễrắỶ,géẹbổ,ổẽgé;,/%$/"%$ằẹu%$ộổồhge%$",ổẹổễẳỮ;Gt,ổồỡỏge,ổéĩg,ặỡọắ,ễíge,ằag;,éồẳđỮ;/gỗ-ổồỗhge-ổéhg-ằỗhắ-ễhge-ằ"g-!}!{]<Ỹéổf;%Gt,ổồỡỏge,ổéĩg,ặỡọắ,ễíge,ằag$/"%$/ộổồhge%$ô,ắễ"ộộỮ;éẳ"ằ;%Ểé5ắ,ộaỗ,ễòẹ,ằ1ụ,ắợ",Ă ắ,Ék,“Uẹbắ,eẽ,ắi,ễọẹ,ắéh,ằag,ôé2ẹ,éẩổ,ộpắ,ễ0fỶ,uẹbắ,eẽ,ắi,é1ẹ,ắéh,ằag,ôé2ẹ,éẩổ,ộpắ,ổồ gé”Ỷ,ă0,Ằỡoge,Ổéê,Ổéỡoge,#{>,ổỗmẹ=Ỷ,Ăẻ,ổéỡ,Ắéẹ,ălỶ,Ổồỡỏge,ổéĩg,Ễỡoge,ỄdỶ,ù3,Ổag,ÉọôỶ,éỗụbg,Éỡóge,Éi",ễỗĩg,eỡoge,fãỗỶ,éẩổ,ễíge,uẽ,ắĩge,uẹbắ,ắéỗgeỶ,ặỡọắ,geỡòẹ,ằag,ặê",ôéỡoge,ốỗủ,fẩgỶ,ổẹg,ổỡỏgeỸ$/ô%$/ằẹu%$/ễẹ%$/ỗễ%$ằẹu,ắễ"ộộỮ;ắễồ;%,$/ằẹu%$/ằẹu%

Bích Liên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗi đau cũ chồng nỗi đau mới

Nỗi đau cũ chồng nỗi đau mới
2024-05-11 06:10:00

QTO - Vô tình phát hiện mình bị ung thư phổi cách đây không lâu, thế nhưng với ông Lê Tài Hiếu (sinh năm 1971), hiện đang sống tại thôn Lâm Lang 3, xã Cam...

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10

Căng thẳng ôn thi vào lớp 10
2024-05-11 06:05:00

QTO - Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024- 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trước ngày 5/6. Năm nay, toàn...

Nữ chi hội trưởng tận tâm, năng động

Nữ chi hội trưởng tận tâm, năng động
2024-05-09 05:10:00

QTO - Là một chi hội trưởng tận tâm, trách nhiệm, chị Lê Thị Huế (sinh năm 1975) ở thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ không ngừng trăn trở, tìm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết