Cập nhật:  GMT+7
ứỊýxÉÓẢÙÙỡwTỉỈỤÓẼwừồẰỶxÚẢxỹxÝỨxTỊẮÒxTỊÃTxỊJỌỊxÙWxÓĂÒxýxỌÌỬPỈxÉỊỄỤxÝĂxỷxỌÌỬPỈxEKxỤỊỬỞỌÌứ/ỊýừứTxÉÓẢÙÙỡwTăẼẢẸwừũíỉưx-xỉVxỌÌĂỶxỵý/ý/ỳyýỷxẺỄỌxỌÌĂỶxỵ/ỳ/ỳyýỷxỤÚỂỌxẺKẢxEĂỌxỤLỌỊxíỦẰỌÌxỉÚKxỴẰỶxÚẢxỹxÝỨxTỊẮÒxTỊÃTxỊJỌỊxÙWxÓĂÒxýxỌÌỬPỈxÉỊỄỤxÝĂxỷxỌÌỬPỈxEKxỤỊỬỞỌÌùxÓĂÒxỤỊỈGỤxỊẮỈxOỊỎẰỌÌxýỹxỤÚỈGỦxẺƠỌÌxũỤẲỌÌxỳxÝỨxÙỎxÝỠỈxÉƯỌÌxO@xỌẲÒxỌÌỎÃỈưụx0ỞxUỦẢỌxẺỈFỦxỤÚẢxẺẶxÓĂÒxÚỘxỵxÝỨxÝỠỈxỷxẺỖỈxỤỬQỌÌụứỤẢEÓẼxÙỤỶÓẼỡwÒẢÚÌỈỌuỳTỴxẢỦỤỎwừứỤÚừứỤẸừứỈÒÌxÙÚÉỡw//ÉụEẢỎUỦẢỌÌỤÚỈụÝỌ/ẸẼÙOỤỎT/ỌẼỲÙ/ýỷyỹ/ỷÀẸýýAýỹỳýỤÁÁỷÁÁÓýụNTÌwx/ừứ/ỤẸừứ/ỤÚừứỤÚừứỤẸừứTừ0ỔỌÌxẢỌxỤỊĂỌỊxTỊỖx2ỔỌÌxăĂxỤẲỌÌxÉỬPỌÌxỤỦBỌxỤÚẢxOỈHÒxÙỎÃỤxỤÚỎỌÌxẸKTxỤỄỤxãỈÃTxẫÌỐứ/Từứ/ỤẸừứ/ỤÚừứ/ỤẢEÓẼừ2ỈHỌxỊJỌỊxÝỨxÌỈỄỤxỌÌỬPỈxỤÚỂỌxẺKẢxEĂỌxOỊỦxTỊỖxỷxũTỊỬPỌÌxýùxỤỊĂỌỊxTỊỖx2ỔỌÌxăĂưxÝỠỈxỤĨỌỊxÉỊẪỤxÉWÉxO@xẸẶxÒẢỌụxôĂỎxÓŨÉxỷxÌỈPxÙÃỌÌxỌÌĂỶxÒƯỌÌxỵxỤỄỤùxẩẢỈx0ỊỈỄỌxỉỊẴỌÌùxÙỈỌỊxỌÌĂỶxỹ/ý/ýẠÀyùxỤỊỬPỌÌxỤÚŨxỤẮỈxỹỳxẺỬPỌÌxăĂÒxẫÌỊỈxũOỊỦxTỊỖxỷùxTỊỬPỌÌxýùxỤỊĂỌỊxTỊỖx2ỔỌÌxăĂưxẺẶxẸƯỌÌxẸẢỎxẸĂỈxOỊỎẰỌÌxỳyÉÒxÝĂỎxTỊÔỌÌxỌÌỪxẺẨÒxỌỊỈFỦxỌỊÃỤxÝĂỎxÝQxÓĂxẫụỉụăùxÙỈỌỊxỌẲÒxýẠÀỵxOỊỈỄỌxỌẮỌxỌỊẨỌxÉỊỄỤxỤẮỈxÉỊỜụxẫÌỦỶỂỌxỌỊẨỌxẸỎxÒẨỦxỤỊỦĐỌxÉỊỦỶGỌxỤJỌỊxÉẰÒxÝQxÉỊƠỌÌxỤÚỬỠÉxẺÕụx2ỄỌxÀxÌỈPxÉƯỌÌxỌÌĂỶùxẺỖỈxỤỬQỌÌxỌĂỶxẺỄỌxÉỞxUỦẢỌxÉỔỌÌxẢỌxẺBỦxỤỊŨxÝFxỊĂỌỊxÝỈxÉỪẢxÒJỌỊụxầỊÃÒxỌÌỊỈGÒxỤXxỤỊỈxÉỊỎxỤỊẪỶùxỌẮỌxỌỊẨỌxỤXxÝỎỌÌxẸỎxÉỊẪỌxỤỊỬỞỌÌxÙỐxỌẶỎùxEKxẺẨÒxÝĂỎxÝƯỌÌxÉỜxÝĂxÒẤỤxOỊỎẰỌÌxýyxỌỊÃỤụxẫÌỎĂỈxÚẢxÉÔỌxỹxÝỨxỴẨỦxDỦxÌẨỶxỤỊỬỞỌÌxỤĨÉỊxẸỎxÒẨỦxỤỊỦĐỌxÉÃxỌỊẨỌxÝĂxÙXxẸỨỌÌxÚỬQỦxEỈẢùxÓĂÒxÁxỌÌỬPỈxOỊÃÉxEKxỤỊỬỞỌÌxỌỊẾụx0ỞxUỦẢỌxÉỊỮÉxỌẲỌÌxẺẶxỴXxÓỸxỊĂỌỊxÉỊĨỌỊụxôFxỤJỌỊxỊJỌỊxỤẢỈxỌẮỌxÌỈẢỎxỤỊỔỌÌùxỤỊẼỎxỤỊỔỌÌxỤỈỌxỤVx0ỔỌÌxẢỌxỤLỌỊxíỦẰỌÌxỉÚKxỤỊJxỤÚỂỌxẺKẢxEĂỌxỤLỌỊxỴẰỶxÚẢxýỳxÝỨxỤẢỈxỌẮỌxÌỈẢỎxỤỊỔỌÌùxÓĂÒxÉỊỄỤxỵxỌÌỬPỈùxEKxỤỊỬỞỌÌxỳyxỌÌỬPỈxũỤẲỌÌxýýxÝỨùxỳxỌÌỬPỈxÉỊỄỤùxýÀxỌÌỬPỈxEKxỤỊỬỞỌÌxÙỎxÝỠỈxÉƯỌÌxO@xỌẲÒxỌÌỎÃỈưụx ỂỌxÉẮỌỊxẺÕùxÉỔỌÌxỤÃÉxUỦẰỌxÓỸxÝỰxOỊĨùxÝCỤxÓỈGỦxỌỜxẺỬQÉxỤỊỬPỌÌxỴỦỶỂỌxÉỊŨxỤÚỐỌÌxụx0ỔỌÌxẢỌxÉÃÉxỊỦỶGỌxỌỊỬxỊỦỶGỌxăẰỈxậẲỌÌùxăỬỠỌÌxăỎÃùx2ỔỌÌxăĂxẺẶxTỊÃỤxỊỈGỌùxEẴỤxÌỈYxAxÝỨxÝỠỈxẠxẺỖỈxỤỬQỌÌxEỦỔỌxEÃỌùxỤĂỌÌxỤÚYùxÝCỌxÉỊỦỶHỌxTỊÃỎùxỤỊỦxÁOÌxTỊÃỎxÉÃÉxÓỎẮỈụxăỈGỌxÉỞxUỦẢỌxÉỔỌÌxẢỌxẺẢỌÌxÓCTxỊƠxÙỞxỴXxÓỸụx2ỬQÉxEỈỄỤùxẺHxỌỊẨỌxẸẨỌxỊỬRỌÌxỤỄỤxãỈÃTxẫÌỐxẢỌxỤỎĂỌùx0ỔỌÌxẢỌxỤLỌỊxíỦẰỌÌxỉÚKxẺẶxTỊẨỌxÉỔỌÌxÓWÉxÓỬQỌÌxỤẲỌÌxÉỬPỌÌxÉÃÉxEỈGỌxTỊÃTxẺẰÒxEẰỎxỉỉ%ỉồă-%ỉãỉxỤÚỂỌxẺKẢxEĂỌụxỉỊẼỎxẺÕxẺẶxỤÚỈHỌxOỊẢỈxẺẰÒxEẰỎxỤÚCỤxỤWxẺỈHÒxEẴỌxTỊÃỎxỊỎẢxẺỂÒxÌỈẢỎxỤỊVẢùxÉÃÉxỊỎẮỤxẺỚỌÌxÝỦỈxỤỄỤxÉỰỌÌxỌỊỬxỌỊYỌÌxÒỨÉxỤỈỂỦxỤÚỐỌÌxẺỈHÒxOỊÃÉụxỉỈỌùxẰỌỊuxẩắẫăxỉĩ{ẫứ/Từ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết em vợ

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết em vợ
2014-02-02 11:16:16

(TNO) - Tối 31.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Võ Văn Thành (22 tuổi, ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, tạm trú...

Sai phạm nghiêm trọng tại Agribank

Sai phạm nghiêm trọng tại Agribank
2014-02-01 11:06:43

(SGGP) - Ngày 27-1, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển...

Trộm tiền hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

Trộm tiền hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách
2014-01-30 15:39:58

(TNO) - Sáng 29.1, Công an huyện Hoài Ân báo cáo đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Định khen thưởng đột xuất 4 cán bộ công an về thành tích nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm...

Nam Định giảm án cho 40 phạm nhân

Nam Định giảm án cho 40 phạm nhân
2014-01-29 09:51:11

(TNO) - Ngày 27.1, Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt 1 năm 2014 cho 40 phạm nhân.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết