Cập nhật:  GMT+7
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4nhurXDtMOs4bql4bu4NyDDqeG7uG7hu5nhu7jhurXhuqUuNuG7uOG6teG6pSzhurnhu7jDqWZq4bu4w6Jpw6nhu7gkQEDhu7hk4bq14bu4asOiLuG6ueG7uMOpZ+G7uDYuNuG7uMSR4bq5KOG6pVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tljhu65Ow4nhurhW4bu4LeG7uE0sb+G7uMOiLOG6peG7uG7Doi7DqeG6teG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4OOG7i27hu7g2LOG6ueG7uDjhuqXhurFl4bu4asOi4bq9w6nhurXhu7jDqeG6teG7kyzhu7jGoSHhu7jDqeG6tT7DqeG7uDbDolvDqeG7uMah4bql4bqvNuG7uDjhu4Nu4bu4asOiLuG6ueG7uDfhuqlq4bu4TsOjbuG7uDZn4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uOG7quG7uG7huqvDqcOi4bu4TsOiLuG6peG7uMO94bqtw6nDouG7uDg84bu4bsOib+G7uDjDtOG7izbhu7jDomnDqeG7uCRAQOG7uGThurXhu7hqw6Iu4bq54bu4N+G6ueG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDcgw6nhu7hu4buZ4bu4w6nhurVv4buj4bqvw6nhu7jhurXhuqUs4bq54bu4w6lmauG7sFcvalhXbiw1xJE54bu4bW7hu6PEkTlV4bu2ZSxs4bq14bqlw6nGrz1q4bud4bu4LG9u4bq54bu2WFdubFhXbjdYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhX4bqlZeG6teG7uCzEkW5V4bu24bu24bu4bWw2VeG7tsOibm5qxq8vL+G7m+G7m+G7m+G7sG7DoizDqcOiw6nhuqU5w6nhu7A24bq5ZeG7sMahw6kvSuG6pTZub2w5bT1AIyVAIy9Ow6Isw6nDol/EkG8sw6kvPy9qw6Is4bq5LU7DoizhuqUtw73huqXDqcOi4buwY2rhurXhu7YvWE5zw4nhu7Xhu7jDom/hu6Phuq/DqeG7uE7Doi7huqXhu7hOw6Lhu43hu6Phu7jhu65u4bqrw6nDouG7uE7Doi7huqXhu7jDveG6rcOpw6JW4bu44bud4buV4bu4xJHDtG/hu7g4ZsOp4bq14bu4xqHhu43hu7g1b+G7h8Op4bu4NS7DqeG7uGrDoi7hurnhu7g44bqx4bu4bm/hu6PhuqPDqeG7uG5sb+G7o8SDw6nhu6rhu7hsPsOp4bu4ODnhu7gt4bu4w7nDqcOixq/hu7jDguG6uSHDqeG6teG7uMSQ4bq5w6nhurVXL2pYVy9uN1hXL25sWFcvbiw1xJE5WFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buzw6LhuqXEg2/hu7g9OuG7sCPhu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uE5sMcOp4bu44bucbyDDqeG7uE5v4bujw6Nu4buq4bu44bq04bqlLmXhu7g44buDNuG7uOG7s+G7h8Op4bq14bu4LMOp4bu4buG6q8Opw6Lhu7hOw6Iu4bql4bu4w73huq3DqcOi4bu4NsOi4bq54bu4NeG6pcOjbuG7uMOpPmXhu7jDqSzhu6Phu7g2Ljbhu7jGoeG7jeG7uMah4bql4bqvNuG7uMSR4bql4bqjw6nhu7hrbyzDqeG7uDjDo8Op4bu4asOiLuG6ueG7uMOpZ+G7uDg84bu4OMO04buLNuG7uMOp4bq1PsOp4bu4NsOiW8Op4buq4bu4ZOG6pcSDZeG7uDbDosOj4bu44buJ4bu4ZeG7kTbhu7hu4buD4bql4bu4OCzhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhEw6Nu4bu4a28p4bu4bOG7geG7uMOpYW7hu7jDqcOiMG7hu7jEkSHhu7hubOG6ucOp4bq14bu4w6Is4bql4bu4bsOiLsOp4bq14bu4a28s4bu4NuG6u+G7uCMmJuG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6Lhu4tq4bu4buG7meG7uOG6teG6pS424bu44bq14bqlLOG6ueG7uMOpZmrhu7g2w6Lhurnhu7g2aeG7uGtvLMOp4bu4NuG7h8Op4bq14bu4LMOp4bu4Ni424bu4xJHhurko4bql4bu4asOiLuG6ueG7uMOpZ+G7quG7uGrDoi7hurnhu7jDouG6uSzhu7g2IOG7o+G7uDfhurnhu7jDqcO0w6024bu4w6nhurXhurkh4bql4bu4bSnDqeG7uOG7nW8wbuG7uMahw63huqXhu7huZ8Op4bq14bu4ZMOi4buD4bql4bu4xJHDtOG7i8Op4bq14bu4w6Jpw6nhu7gkQEBk4bq14buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw73huqPDqeG7uDYow6nDouG7uDjhurvhu6rhu7g2Ljbhu7jEkeG7mTbhu7jEkcO04buLw6nhurXhu7g2w6Lhu5E24bu4w6k+w6nhurXhu7g24bq9w6nhu7huw6Jv4bu4w6Lhu4XhuqXhu7gkJuG7uGTDojNv4bu4bcOzw6nhurXhu7hrbyDDqeG7uDfhu43DqeG6teG7quG7uG3Ds8Op4bq14bu4buG7meG7uDbDosOj4bu4bsOi4buHw6nhurXhu7hrbyzhu7jGoeG6peG6rzbhu7hubzHDqeG7uG5sLOG7quG7uGrDoi5u4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uMahIeG7uG7hu5nhu7jDqeG6tW/hu6Phuq/DqeG7uOG6teG6pSzhurnhu7jDqWZq4bu4NuG7jyzhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g3IMOp4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buzw7XDqeG6teG7uG7Dojnhurnhu7jhu4fDqeG6teG7uE5v4bujw6Nu4buq4bu4xqEww6nhu7jDqSjDqeG7uDVv4buHw6nhu7g1LsOp4buq4bu4biHDqeG6teG7uG5s4buX4bu4xqEh4bu4OOG7g27hu7hqw6Iu4bq54bu4Ni424bu4w6k+ZeG7uG5sw7TDrTbhu7huKOG6peG7uE7Doi7huqXhu7jDveG6rcOpw6Lhu7huw7Rpw6nhurXhu7g44buD4bql4bu4asOi4buRNuG7uG4oauG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE3hurnDqeG6teG7quG7uMOpPmXhu7jDqSzhu6Phu6rhu7g2w7LDqeG6teG7uMahw63huqXhu7jGoeG6peG6rzbhu7hub+G7o+G6o8Op4bu4bmxv4bujxIPDqeG7quG7uE7Doi7huqXhu7jDveG6rcOpw6Lhu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7hk4buf4bu4Nixl4bu4ZMOjbuG7uDjDo8Op4bu4buG7k8Op4bq14bu4w6Jm4bu4NyDDqeG7sOG7uMO94bqjw6nhu7g2KMOpw6Lhu7g44bq74buq4bu4Nmnhu7hrbyzDqeG7uG7DouG7mTbhu7huw6LhuqXhu7hqw6IuauG7uMSRbzJu4bu4NuG6vcOp4bu4buG6pzbDouG7uDbhu5k24bu4OOG6pcSDb+G7uG5sLOG7quG7uOG7neG7leG7uMSR4buf4bu4w6nhurXDouG6peG6o2Xhu7g2Ljbhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOi4buLauG7uMah4bql4bu4asOiKGXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljigJzhu7fhurHhu7hu4bqlw6Nq4bu4buG7jTbhu7jDoijDqeG7uDbDosOj4bu4buG7g+G6peG7uDgs4bu4Ni424bu4w6Ihw6nDouG7uMah4bql4bu4xqHEg+G7uGrDoi7hurnhu7hubOG6ucOp4bq14bu4N+G6qWrhu7hOw6Nu4bu4w4nhurVv4buj4bqjw6nhu7g4LsOp4bu44bq04bqlLmrhu7jDieG6tcOq4buq4bu4TsOiLuG6peG7uMO94bqtw6nDouG7uG3huqHhu7hu4bqlw6PDqeG7uMOiIcOpw6Lhu7huw6Lhu4fDqeG6teG7uDUu4bq54bu4NuG7h8Op4bq14bu4ZMOiLOG6peG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uMah4bql4bu4asOiKGXhu7hubOG6o8Op4bu4Ni424bu4asOiw7Rpw6nhurXhu7hu4bql4bqvw6nhu7huw6Lhu4fDqeG6teG7uG7huqXDqeG7uDgo4bql4bu4NsOiw7PDqeG6teG7uMahIeG7uOG7neG7leG7uMSR4buf4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uDjDreG6peG7uG5sLjbDouG7uMOpw6LhuqXhuq9l4bu4NuG7jyzhu7g2aeG7uGtvLMOp4buq4bu4OGnDqeG7uMah4bqp4bu4ZMOi4bql4bu4OOG6seG7uDYuw6nhu7g1ZuG7quG7uDbhu4fDqeG6teG7uDbDouG7kTbhu6rhu7jDqcOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uMah4bql4bu4asOiKGXigJ3hu6rhu7jhu4fDqeG6teG7uE5v4bujw6Nu4bu4w6nhurvhuqXhu7Dhu7jDguG6uSHDqeG6teG7uMSQ4bq5w6nhurVXL2pY


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nam Định giảm án cho 40 phạm nhân

Nam Định giảm án cho 40 phạm nhân
2014-01-29 09:51:11

(TNO) - Ngày 27.1, Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt 1 năm 2014 cho 40 phạm nhân.

Sốc với vụ thiêu sống vợ

Sốc với vụ thiêu sống vợ
2014-01-26 15:10:30

(TNO) - Chiều 25.1, Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết công an quận đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Vinh (37 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) để làm rõ hành vi...

Bắt kẻ trốn truy nã 10 năm

Bắt kẻ trốn truy nã 10 năm
2014-01-26 15:09:48

(TNO) - Chiều 25.1, Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, quê ở phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Quang...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết