Cập nhật:  GMT+7
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4buEWyhj4bueM1shZOG7niTDnTZ74buefeG6veG6tzZ74bue4bql4buexrA3xq82e+G7nmN9xq82feG7mC99UOG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxrAq4bumJOG7ouG7lOG7kOG7hDbhu59n4bqt4bqrKmJi4buS4bueLeG7nuG7m31bIWThu55VL1Hhu5574bu0NuG7nlDDleG7oOG7oOG7oOG7njNbIWThu54jxq834bue4buFIeG7nuG6qWQs4bue4busNuG7nkMuY+G7nuG7m+G7pjZ94bue4bud4bu0NuG7niXhu7Dhu54kw502e+G7nn3hur3hurc2e+G7nmNbLDbhu55j4bqv4bueY+G7qFvhu57GsDfGrzZ74bueY33GrzZ94bueQ33hu6w2e+G7nnk3Nnvhu57hu4XGr+G7niThu4Hhu540POG7nmNbPDbhu55Dxag34bue4bqpZMOdNsOV4buYL+G6reG7lOG7mGPhu6YjNCrhu55iY2g0Kkvhu6I14bum4bqre1s2w5JR4bqtZ+G7nuG7pmRjN+G7ouG7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7mFs1e+G7nn0qW3t9Y0vhu6JSUOG7oOG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7ouG7nmZbJGN9S+G7olPhu6Thu6Dhu6Lhu54jN+G6qyQq4bqrS+G7ouG7oOG7ouG7nmLhuqs9S+G7on1jY+G6rcOSLy9mZmbDleG7hTYqZ+G6reG6qypiYsOVNipjL+G7p1s0KmIvQmQjMio9Yy9SxqEvxKlQL8OZ4bukL8Oa4bufL8awQ19DN+G7pjYtPeG7pjZ9w5Uy4bqte+G7oi/hu5Thu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7mFs1e+G7nn0qW3t9Y0vhu6JS4bugw5rhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu6Lhu55mWyRjfUvhu6JT4buk4bug4bui4bueIzfhuqskKuG6q0vhu6Lhu6Dhu6Lhu55i4bqrPUvhu6J9Y2Phuq3Dki8vZmZmw5Xhu4U2Kmfhuq3huqsqYmLDlTYqYy/hu6dbNCpiL0JkIzIqPWMvUsahL8SpUC/DmeG7pC/DmuG7ny/GsENfQzfhu6Y2LT3hu6Y2fVHDlTLhuq174buiL+G7lOG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4bubfVshZOG7njbhu6Zo4buO4bueNOG7sDZ94bueJeG7qDfhu55ExqHhu7Phu53hu55jfcavNn3hu57huq194bqj4buexrDGr+G7nuG7s8SDW+G7juG7nsahxIPhu57hu7N7N+G7qFvhu557W+G7pjfhu47hu57hurho4bueI+G7pjbhu57hu7N9xq/hu5424bq94bqzPeG7nuG7hSHhu57hu7N74bq94bq1W+G7nuG7hFsoY+G7nuG7s+G7pjXhu57huqXhu5424bq94bqzPeG7njZ7N8avW+G7nj1lNnvhu5574bu0NuG7nlDDleG7oOG7oOG7oOG7njNbIWThu54jxq834bueJeG7sOG7nmN94bumNeG7niThu4Hhu540POG7niTDnTZ74buefeG6veG6tzZ74bue4buFxq/hu540POG7nn3Eg1vhu57hu4Thu6w24buefTjhu6bhu55j4buoW+G7nsawN8avNnvhu55jfcavNn3hu55DfeG7rDZ74bueeTc2e+G7nuG7kMawxq/hu57hu7PEg1vhu5LDleG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4buYWzV74buefSpbe31jS+G7olJRUuG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7ouG7nmZbJGN9S+G7olPhu6Thu6Dhu6Lhu54jN+G6qyQq4bqrS+G7ouG7oOG7ouG7nmLhuqs9S+G7on1jY+G6rcOSLy9mZmbDleG7hTYqZ+G6reG6qypiYsOVNipjL+G7p1s0KmIvQmQjMio9Yy9SxqEvxKlQL8OZ4bukL8Oa4bufL8awQ19D4bqrNzZ7LX03W8OVMuG6rXvhu6Iv4buU4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5RC4bumZOG7nuG6rX3hu7Q24buePeG7puG7njZ94buoPeG7nmPhuqtkaCE24bueY33huqM2e+G7juG7nj3FqD3hu54zWyFk4bueI8avN+G7nmN94bq94bqlNnvhu55jfcOqPeG7nmNbLmPhu541w6k94bueY+G6q+G6ozZ74buefcSDW+G7nkN94busNnvhu555NzZ7w5Xhu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7mFs1e+G7nn0qW3t9Y0vhu6JSUcOa4bui4bue4bumNGNL4bui4bui4bueZlskY31L4buiU+G7pOG7oOG7ouG7niM34bqrJCrhuqtL4bui4bug4bui4bueYuG6qz1L4buifWNj4bqtw5IvL2ZmZsOV4buFNipn4bqt4bqrKmJiw5U2KmMv4bunWzQqYi9CZCMyKj1jL1LGoS/EqVAvw5nhu6Qvw5rhu58vxrBDX+G6q2Q3PVDDlTLhuq174buiL+G7lOG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4budN+G7nn3huqE14bueNuG7pmjhu540xq/hu542e8avaOG7njZ74bq94bq1W+G7niTDnTbhu55jWzw24bue4bqhNnvhu57hu5vhuqE2e+G7nuG6oTZ74bueQ8WoN+G7nuG7hSHhu55j4bqr4bu0ZOG7nmPhuqvhurVb4bueNiw24bueY+G6qzc2e+G7nuG6rX3hu7Q24bueNnt9W+G7njQ84buO4bueNns3xq9b4bueJTfGrzbhu55jLuG7njQ84buO4bueNcSR4bumw5XDlcOVw5Xhu549OTbhu549OOG7nuG6rX3hu7Q24bue4bqr4bq94bqzPeG7nmN94bu0NuG7niMu4bqtw5Xhu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7mFs1e+G7nn0qW3t9Y0vhu6JSVFPhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu6Lhu55mWyRjfUvhu6JT4buk4bug4bui4bueIzfhuqskKuG6q0vhu6Lhu6Dhu6Lhu55i4bqrPUvhu6J9Y2Phuq3Dki8vZmZmw5Xhu4U2Kmfhuq3huqsqYmLDlTYqYy/hu6dbNCpiL0JkIzIqPWMvUsahL8SpUC/DmeG7pC/DmuG7ny/GsENf4bu1NnstPTc2ey03NnstY+G7pjfDlTLhuq174buiL+G7lOG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buUxrAiNn3hu57hu6o2feG7nn3hu6Zb4bue4buFIOG7nmN94bu0NuG7niMu4bqt4bueJeG6vcOiPeG7nmPFqFvhu559Wyg24bue4buFZFvhu542fcSDNuG7nuG6qWThu6bhu559IjZ94bueM33hu6494bueY+G6v+G7nn034bum4bue4bqpZOG7qsOV4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5Thu5hbNXvhu559Klt7fWNL4buiU8OZU+G7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7ouG7nmZbJGN9S+G7olLDmeG7oOG7ouG7niM34bqrJCrhuqtL4bui4bug4bui4bueYuG6qz1L4buifWNj4bqtw5IvL2ZmZsOV4buFNipn4bqt4bqrKmJiw5U2KmMv4bunWzQqYi9CZCMyKj1jL1LGoS/EqVAvw5nhu6Qvw5rhu58vxrBDX+G7m+G7pi09fSrhuq0tY33hu6Zjw5Uy4bqte+G7oi/hu5Thu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7mFs1e+G7nn0qW3t9Y0vhu6JSUVLhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu6Lhu55mWyRjfUvhu6JT4buk4bug4bui4bueIzfhuqskKuG6q0vhu6Lhu6Dhu6Lhu55i4bqrPUvhu6J9Y2Phuq3Dki8vZmZmw5Xhu4U2Kmfhuq3huqsqYmLDlTYqYy/hu6dbNCpiL0JkIzIqPWMvUsahL8SpUC/DmeG7pC/DmuG7ny/GsENf4bub4bumLT19KuG6rS17W+G7psOVMuG6rXvhu6Iv4buU4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5RC4bumZOG7njQ84bue4bqr4bq94bqzPeG7juG7nuG6oTZ74buePcWo4buePX0m4bqt4bueY33hu7Zj4bueYjvhu54l4bq9w6I94bue4bqtfTg2e+G7nmJbNn3hu549OTbhu57huqE2e+G7nj3FqOG7nj19JuG6reG7nntb4buyaOG7nmI74bueJeG6vcOiPeG7nn044bum4bue4buFxq82e+G7niUp4buePcSRNnvhu55jWzw24buePcWoPeG7nuG7hSDhu55jfeG7tDbhu57hu4Uh4bueY+G6q+G6tVvDleG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4buYWzV74buefSpbe31jS+G7olLhu6BT4bui4bue4bumNGNL4bui4bui4bueZlskY31L4buiU+G7pOG7oOG7ouG7niM34bqrJCrhuqtL4bui4bug4bui4bueYuG6qz1L4buifWNj4bqtw5IvL2ZmZsOV4buFNipn4bqt4bqrKmJiw5U2KmMv4bunWzQqYi9CZCMyKj1jL1LGoS/EqVAvw5nhu6Qvw5rhu58vxrBDX8ah4bumNi1jfTfDlTLhuq174buiL+G7lOG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buUxqHGrzbhu55jfeG6teG7nmN94bqv4buePeG6oTZ74bueJeG6vcOiPeG7niVXY+G7njZ7N8avW+G7nmPhuqvhurVbw5Xhu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7mFs1e+G7nn0qW3t9Y0vhu6JSUeG7pOG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7ouG7nmZbJGN9S+G7olPhu6Thu6Dhu6Lhu54jN+G6qyQq4bqrS+G7ouG7oOG7ouG7nmLhuqs9S+G7on1jY+G6rcOSLy9mZmbDleG7hTYqZ+G6reG6qypiYsOVNipjL+G7p1s0KmIvQmQjMio9Yy9SxqEvxKlQL8OZ4bukL8Oa4bufL8awQ180Ki1jKsOVMuG6rXvhu6Iv4buU4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5R5POG7nmMu4bueI+G7rmPhu54l4bu0ZMOVw5XDleG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4buYWzV74buefSpbe31jS+G7olJVUOG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7ouG7nmZbJGN9S+G7olPhu6Thu6Dhu6Lhu54jN+G6qyQq4bqrS+G7ouG7oOG7ouG7nmLhuqs9S+G7on1jY+G6rcOSLy9mZmbDleG7hTYqZ+G6reG6qypiYsOVNipjL+G7p1s0KmIvQmQjMio9Yy9SxqEvxKlQL8OZ4bukL8Oa4bufL8awQ18kNz0tI+G7pjYtI+G7pjfDlTLhuq174buiL+G7lOG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buUw5XDlcOV4bueI1Y2e+G7niPGr1vhu57hu4Xhu6w24bueYy7hu549xag94bue4buFIOG7nkNbLDbhu54lLuG7nnlp4bueLeG7nkPhuqvhu7Q24bueLeG7nnksw5Xhu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mGPhuqvhu5Thu5hjJOG7lOG7mFs1e+G7nn0qW3t9Y0vhu6JSUFPhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu6Lhu55mWyRjfUvhu6JT4buk4bug4bui4bueIzfhuqskKuG6q0vhu6Lhu6Dhu6Lhu55i4bqrPUvhu6J9Y2Phuq3Dki8vZmZmw5Xhu4U2Kmfhuq3huqsqYmLDlTYqYy/hu6dbNCpiL0JkIzIqPWMvUsahL8SpUC/DmeG7pC/DmuG7ny/GsENfxrA34bumLWN9ZDc2ey0k4bumNnstfWQ3NnvDlTLhuq174buiL+G7lOG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buUeeG7sDZ94bueJeG7qDfhu5494bq54bum4bueRMah4buz4bud4bueY33GrzZ94bue4bqtfeG6o+G7nsawxq/hu57hu7PEg1vhu47hu57GocSD4bue4buzezfhu6hb4buee1vhu6Y34buO4buexalbxag34buefcSDW+G7nuG6rH3hu7Zj4buee1vFqDfDlcOVw5Xhu540xq814bueNDzhu54kw502e+G7nn3hur3hurc2e8OV4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5Thu5hbNXvhu559Klt7fWNL4buiUlJT4bui4bue4bumNGNL4bui4bui4bueZlskY31L4buiU+G7pOG7oOG7ouG7niM34bqrJCrhuqtL4bui4bug4bui4bueYuG6qz1L4buifWNj4bqtw5IvL2ZmZsOV4buFNipn4bqt4bqrKmJiw5U2KmMv4bunWzQqYi9CZCMyKj1jL1LGoS/EqVAvw5nhu6Qvw5rhu58vxrBDX+G7neG7plstYmQtxKk2fcOVMuG6rXvhu6Iv4buU4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5RDWy7huq3hu54lOOG7njTGr+G7niUuNuG7nj3FqD3hu54zWyFk4bueI8avN+G7nj1lNnvhu54l4buoW+G7niRbKDbhu549xag94buePeG6t+G7nuG6qWThu6Y24bueNns34buoW+G7nntb4bumN+G7nuG6peG7nsawxq/hu57hu7PEg1vDleG7mC9jJOG7lOG7mC9j4bqr4buU4buYY+G6q+G7lOG7mGMk4buU4buYWzV74buefSpbe31jS+G7olJQVeG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7ouG7nmZbJGN9S+G7olPhu6Thu6Dhu6Lhu54jN+G6qyQq4bqrS+G7ouG7oOG7ouG7nmLhuqs9S+G7on1jY+G6rcOSLy9mZmbDleG7hTYqZ+G6reG6qypiYsOVNipjL+G7p1s0KmIvQmQjMio9Yy9SxqEvxKlQL8OZ4bukL8Oa4bufL8awQ18zWypkLSPhu6Y3LSThu6Y2ey19ZDc2e8OVMuG6rXvhu6Iv4buU4buYL2Mk4buU4buYL2Phuqvhu5Thu5hj4bqr4buU4buYYyThu5RC4bumZOG7njQ84bueJMOdNnvhu5594bq94bq3Nnvhu47hu549xag94bueM1shZOG7niPGrzfhu55iO+G7nmPhurNb4bueQ31bLDbhu54l4bq94bq1Nnvhu57GoeG7qjfhu55C4bq3NuG7niThu4Hhu55jWyg94buePX1bLGThu54l4buwW+G7nmdkw5024bue4buFxq/hu540POG7nn3Eg1vhu57hu4Xhu6w24buefTjhu6bhu549xag94bueJMOdNuG7nmPEgz3hu57hu4RbKGPhu57hu7Phu6Y1w5Xhu5gvYyThu5Thu5gvY+G6q+G7lOG7mC9j4bumIzQq4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lENbLjbhu57hu53hurs2e+G7mC/huq3hu5Q=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
2024-05-23 11:04:00

QTO - Sáng nay 23/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc...

Festival trái cây đầu tiên tại Việt Nam

Festival trái cây đầu tiên tại Việt Nam
2010-02-07 11:43:44

(VnExpress) - Lễ hội diễn ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, từ ngày 19 đến 24/4 với nhiều hoạt động đặc sắc. Dự kiến ba kỷ lục Việt Nam cũng sẽ được thiết lập trong...

Làng nghề một thoáng Việt Nam

Làng nghề một thoáng Việt Nam
2010-02-07 11:43:29

(TPO) - Từ một đầm lầy chi chít hố bom của vùng đất thép Củ Chi (TPHCM), sau 20 mươi năm cải tạo, xây dựng bởi của những người trở về sau cuộc chiến khốc liệt, Làng nghề Một...

Mộc Châu những ngày áp Tết

Mộc Châu những ngày áp Tết
2010-02-07 11:42:51

(VnExpress) - Trong làn nắng nhẹ của buổi sáng cao nguyên Mộc Châu, hoa mận nở trắng, đào rừng khoe sắc hồng, các em nhỏ dân tộc tung tăng dạo chơi. Nét xuân hiện về lặng lẽ...

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones
2010-02-06 07:57:53

(TTO) - Johnny Depp - nổi danh qua vai diễn cướp biển vùng Caribê - vừa trở lại vai trò đạo diễn của mình qua bộ phim về ngôi sao của The Rolling Stones - Keith Richards.

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood
2010-02-06 07:57:42

(VnExpress) - “Phù thủy Hermione” dẫn đầu top 9 nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất Hollywood năm qua. Sinh năm 1990, Emma Watson cũng là ngôi sao trẻ nhất được xướng tên.

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật
2010-02-06 07:57:30

(VnExpress) - Đứa con tinh thần của đạo diễn Lưu Trọng Ninh thai nghén từ bốn năm trước, trải qua lần ra mắt hụt với Hãng phim truyện Việt Nam đã tìm được nhà sản xuất mới và...

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ
2010-02-06 07:56:54

(TTO) - Đền thờ vua Lê Lợi đã được khánh thành sáng ngày 5-2 tại một ngọn đồi phía bắc, trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu sau 4 tháng khởi công xây dựng.

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho
2010-02-06 02:52:05

(TPO) - Tiền đạo tuổi teen nông nổi, Mario Balotelli, đào sâu mối bất hòa với HLV Inter Milan Jose Mourinho, sau khi anh phản ứng lại quyết định thay người của ông thầy trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết