Cập nhật:  GMT+7
ẲỞCẪOÙẾ**ỵẨ=ỡỠ&ÙỌẨẴẫỤỤẾẪừẾ&*ŨỦẪÙỆẪ*ẾŨẪỦ}ẪOẾŨẪỢỠỀẪỦỞĨ&ẪệŨÙÙ ]ŨŨÓẲ/ỞCẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ệỌẾÓẨẴẰứỦẫ"=%Ọ**ẶẪ-Ẫ“ớỞ;Ẫ&Ở. ẪệỌ%ỤỠŨỦỌ”ẪÓMỦẪÒJ?Ẫ&Ũ=ẪÊẪỦ}ẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẪÚỠỘỤẪ&ỠỔỦẪỢỠỰỠẪỦỞĨ&ẪệŨÙÙ ]ŨŨÓẪỦGỤẪ$?ẾĂẪởỠỦỞẪỦGỤẪCÊÊBÃẪẫỤỤẾẪừẾ&*ŨỦẪO!ỦỢẪÙỆẪỦỢỮỠẪ*ẾŨẪ&%ÔẪỦỞĨ&ẪÒ(ỸOẪ"(ỴỦỢẪ&ỒỦĂẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴỡỂ=ẪOỞPẪứẾỦỠ& ẪếẾỠ%Ẫ[<ẾẪÒ(ẾẪ%ẾẪÓẾỦỞẪ*ỀOỞẪỦỞ}ỦỢẪỦỢ(ỶỠẪOƯẪ&Ở?ẪỦỞK=ẪOẾŨẪỦỞĨ&Ẫ@ẪệŨÙÙ ]ŨŨÓẪỦGỤẪ$?ẾĂẪĩỞ}ỦỢẪ&ỒỦẪ&?YỠẪ&Ở?XOẪ=ỞỀỠẪỤỂỦỞẪOỞỠỘỤẪ&ŨỆỦẪNXẪ&Ũ=ẪCBĂẪẫỤỤẾẪừẾ&*ŨỦẪ"Ộ=Ẫ&Ở)ẪCEÃẪÙỆẪỦỢỮỠẪ*ẾŨẪỦ}ẪÒỂ&Ẫ[RẪ&%PẪOẾŨẪỦỞĨ&ÃẪ[(Ỹ&ẪỤÍ&ẪỦỞ}ỦỢẪ&ỒỦẪ&?YỠẪÒQỦỞẪÒỀỤẪỦỞ(ẪởẾỦÓ%ẾẪấ?ÙÙŨOÚÃẪ5ỦỢỌÙỠỦẾẪíŨÙỠỌÃẪầẾỤỌ%ŨỦẪậỠẾzẪ[ỆẪíỌỦỦỠỜỌ%Ẫ5ỦỠ*&ŨỦĂẲ/=ẴẲ&ẾNÙỌẪ*& ÙỌỵẨỤẾ%ỢỠỦẠD="ẪẾ?&ŨẨẴẲ&%ẴẲ&ÓẴẲỠỤỢẪỞỌỠỢỞ&ỵẨÉẺBẨẪẾÙ&ỵẨẨẪ]ỠÓ&ỞỵẨĐẼBẨẪNŨ%ÓỌ%ỵẨCẨẪ*%OỵẨỞ&&=Ạ//]]]Ă[ỦỌ"=%Ọ**ĂỦỌ&/ếỠÙỌ*/ở?NUỌO&/Đấ/5C/ẼẼ/ấD/CĂU=ỢẨ/ẴẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ&%ẴẲ&ÓẴẫỤỤẾẪừẾ&*ŨỦẪ&%ÔẪ&?YỠÃẪỢỠỰỠẪỢỠẾỦỢÃẪ"ỠỦỞẪÒÕ=Ẫ[ỆẪỢỠỆ?ẪOƯĂẪ9ỦỞẠẪỡỌỌỦẪểÓŨÙẪĂẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ/&ẾNÙỌẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴẫỤỤẾẪÙ?ỮỦẪ&? ỒỦẪNVẪOỮẪỤ?VỦẪ*VỦỢẪO?XOẪÒỶỠẪO.ẾẪỤX&ẪỦ}Ẫ*ỠỦỞẪNQỦỞẪ&Ở(ỶỦỢÃẪ&%ỀỦỞẪ"ẾẪ&ỞỘẪỢỠỴỠẪỦỢỮỠẪ*ẾŨẪ@ẪệŨÙÙ ]ŨŨÓĂẪỡ? ẪỦỞỠỒỦÃẪ*VẪ&ỠỔỦẪỤỆẪOỮẪÚỠỘỤẪÒ(ỸOẪ$?ỀẪỦỞỠỔ?Ẫ*ŨẪ[ỴỠẪỦỢ(ỶỠẪNQỦỞẪ&Ở(ỶỦỢÃẪDBẪ&%ỠỖ?ẪNỄỦỢẪ5ỦỞẪẰÉẼBẪ&3ẪÒWỦỢẶĂẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴĩGỤẪDBBÊẪÙỆẪỤX&ẪỦGỤẪ&? Ỗ&Ẫ[ỶỠẪÒVỠẪ[ỴỠẪẫỤỤẾĂẪầỮẪN(ỴOẪ$?ẾẪ&?YỠẪ&ỌỌỦÃẪÒ(ỸOẪỦỞKỦẪ[ỆŨẪÒỂỠẪỞỪOẪ[ỴỠẪ*VẪÒỠƠỤẪ"?Ĩ&Ẫ*HOÃẪÒWỦỢẪ&ỞỶỠẪ&%@ẪỦỒỦẪ%Ĩ&ẪỢỠỆ?ẪOƯĂẪỡYỦỢẪ*VẪ&ỠỔỦẪỤỆẪẫỤỤẾẪÚỠỘỤẪÒ(ỸOẪỞŨỆỦẪ&ŨỆỦẪỦỞỶẪỞẾỠẪ=ỞJỦẪO?VỠẪO;ỦỢẪO.ẾẪÙŨỂ&Ẫ=ỞỠỤẪệẾ%% ẪớŨ&&Ọ%Ẫ-ẪỡỞỌẪậỌẾ&ỞÙ ẪệẾÙÙŨ]*ẪĂẪỡ%ŨỦỢẪÒƯÃẪOỮẪÓỠỚỦẪ[ẾỠẪ=Ở;Ẫ&Ở. Ẫ&ỞỮỦỢẪỤỠỦỞẪệỌ%ỤỠŨỦỌĂẲ/=ẴẲ&ẾNÙỌẪ*& ÙỌỵẨỤẾ%ỢỠỦẠD="ẪẾ?&ŨẨẴẲ&%ẴẲ&ÓẴẲỠỤỢẪỞỌỠỢỞ&ỵẨĐEBẨẪẾÙ&ỵẨẨẪ]ỠÓ&ỞỵẨEẼBẨẪNŨ%ÓỌ%ỵẨCẨẪ*%OỵẨỞ&&=Ạ//]]]Ă[ỦỌ"=%Ọ**ĂỦỌ&/ếỠÙỌ*/ở?NUỌO&/Đấ/5C/ẼẼ/ấD/DĂU=ỢẨ/ẴẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ&%ẴẲ&ÓẴầỄẪNXẪNẾẪ&%ŨỦỢẪẨệẾ%% ẪớŨ&&Ọ%ẨẪÒỔ?ẪÒ(ỸOẪ&Ở;ẪÙẾŨẪ%Ĩ&ẪOẾŨĂẪ9ỦỞẠẪ5ớẪĂẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ/&ẾNÙỌẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴấẾẪỦỢ(ỶỠẪNỂỦẪ&ỞỈỦẪ&%ŨỦỢẪệẾ%% ẪớŨ&&Ọ%ẪÒỔ?ẪOƯẪỤÍ&Ẫ&%ŨỦỢẪÓẾỦỞẪ*ỀOỞẪO.ẾẪứẾỦỠ& ẪếẾỠ%ẪĂẪậẾỦỠỌÙẪợẾÓOÙỠỜỜỌẪÒ)ỦỢẪ&Ở)ẪẸẪ[ỴỠẪDÉÃẸẪ&%ỠỖ?ẪNỄỦỢẪ5ỦỞẪẰẺÉBẪ&3ẪÒWỦỢẶĂẪ“ầK?ẪNỎẪ=Ở;Ẫ&Ở. ”ẪO!ỦỢẪÙỆẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẪOƯẪ&Ở)ẪỞỂỦỢẪOẾŨẪỦỞĨ&ÃẪN@ỠẪỦỞ}ỦỢẪỦỢ(ỶỠẪÒ)ỦỢẪ&%ỒỦẪẾỦỞẪÒỔ?ẪÙỆẪỦỞ}ỦỢẪÒỂŨẪÓỠỚỦẪ[ỆẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&ĂẪậẾỦỠỌÙÃẪ*ỠỦỞẪỦGỤẪCÊẼÊÃẪOỨỦẪ"Ộ=ẪỞỂỦỢẪOẾŨẪỞỲỦẪOỄẪấỌỦẪở&ỠÙÙỌ%Ẫ[ỆẪỡŨỤẪệẾỦÚ*ĂẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴỉỄỦỞẪO?VỠẪO.ẾẪNXẪNẾÃẪợ?=Ọ%&Ẫề%ỠỦ&ÃẪ&%ŨỦỢẪ[ẾỠẪợŨỦÃẪ&? ẪÚỞỮỦỢẪÙỪ&Ẫ[ỆŨẪ&Ũ=ẪCBÃẪỦỞ(ỦỢẪO!ỦỢẪ"?Ĩ&ẪỞỠỖỦẪ@Ẫ[RẪ&%PẪ&Ở)ẪCÉĂẲ/=ẴẲ&ẾNÙỌẪ*& ÙỌỵẨỤẾ%ỢỠỦẠD="ẪẾ?&ŨẨẴẲ&%ẴẲ&ÓẴẲỠỤỢẪỞỌỠỢỞ&ỵẨÉCÉẨẪẾÙ&ỵẨẨẪ]ỠÓ&ỞỵẨĐẼBẨẪNŨ%ÓỌ%ỵẨCẨẪ*%OỵẨỞ&&=Ạ//]]]Ă[ỦỌ"=%Ọ**ĂỦỌ&/ếỠÙỌ*/ở?NUỌO&/Đấ/5C/ẼẼ/ấD/ĐĂU=ỢẨ/ẴẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ&%ẴẲ&ÓẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴẩỂŨẪÓỠỚỦẪỉỠOỞẾỌÙẪấẾ ẪÒ)ỦỢẪÒJ?ẪÓẾỦỞẪ*ỀOỞẪỦỞỶẪ&ỞỆỦỞẪOỮỦỢẪO.ẾẪỡ%ẾỦ*ỜŨ%ỤỌ%*ẪĂẲ/=ẴẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ/&ẾNÙỌẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴờ?Ế Ẫ&%@ẪÙỂỠẪ[ỴỠẪÓẾỦỞẪ*ỀOỞẪỦỞ}ỦỢẪỦỢ(ỶỠẪỢỠỆ?ẪỦỞĨ&ẪệŨÙÙ ]ŨŨÓẪDBBÊĂẪỡ%ẾỦ*ỜŨ%ỤỌ%*ẪÚỞỮỦỢẪÒQỦỞẪÒỀỤẪNIỦỢẪ5[Ế&Ế%ẪÃẪỦỞ(ỦỢẪÙỸỠẪỦỞ?KỦẪ&<Ẫ=ỞJỦẪDẪO.ẾẪNXẪ=ỞỠỤẪNŨỤẪ&ĨỦẪỦỆ ẪÒFẪÒ(ẾẪỉỠOỞẾỌÙẪấẾ ẪÙỒỦẪ[RẪ&%PẪÓMỦẪÒJ?ÃẪ[(Ỹ&ẪỤÍ&ẪíẾỤỌ*ẪầẾỤỌ%ŨỦĂẪẩỂŨẪÓỠỚỦẪO.ẾẪ5[Ế&Ế%ẪOỞSẪ[ỔẪ&Ở)Ẫ&(ÃẪ&%ŨỦỢẪÚỞỠẪÒ)ỦỢẪ&Ở)ẪỞẾỠẪÙỆẪÒỂŨẪÓỠỚỦẪÚỠỒỤẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&ẪÙ<ỦỢẪÓẾỦỞẪở&Ọ[ỌỦẪở=ỠỌÙNỌ%ỢĂẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴởẾ?ẪÒỈ ẪÙỆẪÓẾỦỞẪ*ỀOỞẪÒJ ẪÒ.ẠẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴĩỞ}ỦỢẪỦỢỮỠẪ*ẾŨẪÚỠỘỤẪ&ỠỔỦẪỢỠỰỠẪỦỞĨ&ẪệŨÙÙ ]ŨŨÓẪDBBÊẠẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴCĂẪỉỠOỞẾỌÙẪấẾ ÃẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&Ẫ-ẪÒỂŨẪÓỠỚỦẠẪCDÉẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪDĂẪở&Ọ[ỌỦẪở=ỠỌÙNỌ%ỢÃẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&Ẫ-ẪÒỂŨẪÓỠỚỦẠẪẼÉẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪĐĂẪợŨÙẾỦÓẪẫỤỤỌ%ỠOỞÃẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&Ẫ-ẪÒỂŨẪÓỠỚỦẠẪẺBẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪEĂẪíẾỤỌ*ẪầẾỤỌ%ŨỦÃẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&Ẫ-ẪÒỂŨẪÓỠỚỦẠẪÉBẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪÉĂẪỡŨÓÓẪớỞỠÙÙỠ=*ÃẪÒỂŨẪÓỠỚỦẠẪEEẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪẸĂẪậẾỦỠỌÙẪợẾÓOÙỠỜỜỌÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪEBÃÉẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪẺĂẪấỌỦẪở&ỠÙÙỌ%ÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪEBẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪẼĂẪỡŨỤẪệẾỦÚ*ÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪĐẸẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪÊĂẪíĂẪíĂẪ5N%ẾỤ*ÃẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&Ẫ-ẪÒỂŨẪÓỠỚỦẠẪĐẸẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪCBĂẪíỌ%% Ẫấ%?OÚỞỌỠỤỌ%ÃẪỦỞỆẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&ẠẪĐÉÃÉẪ&%ỠỖ?ẪpởậẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴĩỞ}ỦỢẪỦỢỮỠẪ*ẾŨẪỦ}ẪÚỠỘỤẪ&ỠỔỦẪỢỠỰỠẪỦỞĨ&ẪệŨÙÙ ]ŨŨÓẪDBBÊẠẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴCĂẪẫỤỤẾẪừẾ&*ŨỦÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪĐBẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪDĂẪầẾỤỌ%ŨỦẪậỠẾzÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪDẺẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪĐĂẪởẾ%ẾỞẪíỌ**ỠOẾẪớẾ%ÚỌ%ÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪDEẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪEĂẪìẾ&ỞỌ%ỠỦỌẪệỌỠỢÙÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪDEẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪÉĂẪợỌỌ*ỌẪừỠ&ỞỌ%*=ŨŨỦÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪDCẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪẸĂẪ5ỦỢỌÙỠỦẾẪíŨÙỠỌÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪDCẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪẺĂẪíỌỦỦỠỜỌ%Ẫ5ỦỠ*&ŨỦÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪDBẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪẼĂẪởẾỦÓ%ẾẪấ?ÙÙŨOÚÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪDBẪ&%ỠỖ?ẪpởậẪÊĂẪì%Ỡ*&ỌỦẪở&Ọ]Ế%&ÃẪÓỠỚỦẪ[ỠỒỦẠẪCẸẪ&%ỠỖ?ẪpởậẲ/=ẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ấŨÓ ẨẴớỞẾỤẪỉỠẪị Ẳ/=Ẵ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật
2010-02-06 07:57:30

(VnExpress) - Đứa con tinh thần của đạo diễn Lưu Trọng Ninh thai nghén từ bốn năm trước, trải qua lần ra mắt hụt với Hãng phim truyện Việt Nam đã tìm được nhà sản xuất mới và...

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ
2010-02-06 07:56:54

(TTO) - Đền thờ vua Lê Lợi đã được khánh thành sáng ngày 5-2 tại một ngọn đồi phía bắc, trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu sau 4 tháng khởi công xây dựng.

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho
2010-02-06 02:52:05

(TPO) - Tiền đạo tuổi teen nông nổi, Mario Balotelli, đào sâu mối bất hòa với HLV Inter Milan Jose Mourinho, sau khi anh phản ứng lại quyết định thay người của ông thầy trong...

Roma hồi sinh: Niềm hạnh phúc màu bã trầu

Roma hồi sinh: Niềm hạnh phúc màu bã trầu
2010-02-06 02:48:55

(TTXVN) - Từ Siena đến Siena là những chiến thắng ở phút cuối cùng. Siena đầu tiên là thắng lợi đầu tay của Ranieri khi vừa nắm đội bóng của thành phố quê hương ông, mở ra một...

Lippi muốn gặp Capello ở chung kết World Cup

Lippi muốn gặp Capello ở chung kết World Cup
2010-02-05 13:51:22

(VnExpress) - Lý do khiến HLV trưởng Italy muốn so tài với đồng nghiệp đồng hương bên phía tuyển Anh ở trận tranh Cup vàng tại Nam Phi hè này chẳng liên quan gì đến các yếu tố...

Mourinho bị phạt vì lăng mạ nhà báo

Mourinho bị phạt vì lăng mạ nhà báo
2010-02-05 13:51:07

(VnExpress) - Tiểu ban kỷ luật Serie A vừa có phán quyết về vụ cãi vã giữa HLV người Bồ Đào Nha với một phóng viên tờ Corriere dello Sport hôm 13/12/2009

Real trách Man City không nhiệt tình mua Gago

Real trách Man City không nhiệt tình mua Gago
2010-02-05 13:50:52

(TPO) - Manchester City vừa phủ nhận những lời trách móc từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid rằng, phía Man City có lỗi trong vụ chuyển nhượng bất thành tiền vệ Gago.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết