Cập nhật:  GMT+7
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkMOyw4zhu6bDiuG6ueG7pOG7jHvDisagS8OK4buUw53DiuG6vVJYw4o+4bukOsOKNnvDjMOKw7JQw4rhu6fhu6Thu4rhu6bDiuG7pyVEL+G7pOG7gMSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG7ieG7msOM4buW4bq8xJBC4bun4bunw7VDw4otw4rhur1SWMOKPuG7pDrDijZ7w4zDisOyUMOKw7I74bumw4rGoEvDisagMDvhu5TDiuG7ruG7pOG7iljhu6TDij7hu6Thu4hY4bukw4o84buKWMOZw4pYw5nhu4g5w4pGLeG7hsOKPsSo4bumw4pXJD7DiljDmeG7tFjDisagPeG7psOKIeG7pMWow4zDiuG7mE3hu5ThuqzDij4pe1jDmcOKPuG7jFfDij7hu6pY4bukw4pWw6DDisOyw4zhu6bDiuG6ueG7pOG7jHvDijzDjHvDiuG7hMOKPuG7pOG7iljDmcOK4buu4bukLOG7psOK4buUQFjDmcOKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBEPsOM4buYVuG7msOKPD45VuG7muG6ruG6vFfDjCnDmeG7pljhuqThu4YhOMOKw4x7PlnhurzEkEQ+KcSQRD7hu5bEkEThu6ZXw5nDisOMVj7huq7hurzhurzDiuG7pDwhw4zhu5Thu5rhuq7hurzhur7hurzDiuG7mFkp4buW4buaKeG6ruG6vOG7gOG6vMOK4bukOSHhu5opVuG7pljhu67huq7hurzhurzDijwp4buU4bqu4bq84bukPj4h4bqkLy83Nzfhuqg+e1nhu6Y+KeG7muG6qOG7lFlX4bqoNlgv4bun4bumw4xYOVlYL8SpV8OMw5nhu5rhu7Phu6bhu5o34bqow4w8ITjDguG7p+G7pHtX4buYWMOM4bumVsSp4bq74bqu4buCw41H4buC4buAR+G6vC/EkEQvPuG7lsSQRC8+KcSQRD4pxJBEPuG7lsSQ4bq9PVjDmcOK4buY4buIWcOKw7LDjOG7psOK4bq54buk4buMe8OKPilZWMOZw4pWVcOK4buu4buk4buKWOG7pMOKPuG7pOG7iFjhu6TDisagUljDij7hu6Q6w4o2e8OMw4rDslDDisOyO+G7pkQvPuG7lsSQRC8+KcSQRC8+w4zhu5hW4buaxJDDs+G7pHvDiuG7luG7psOKPsWo4buU4bukw4pY4buIOcOKxqAwO+G7lMOKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nDisagVMOKPjAsWMOZw4pY4bukP8OKPj/hu6bDiljDmTA64bumw4rDjFjhu6TDiuG7pFtYw5nDiuG7luG7jFjDij4k4buUw4rGoEvDij7hu6Thu4xYw4rhu5Thu6Thu6ZY4bukw4pWUFjDijZbWMOZw4o+4bukMDtYw5nDiljDmXs9WMOKPEBYw5nDiuG6veG7iMOK4buW4buiIcOKVlnEqFjDiuG6vcOoWcOK4bq54buKPsOK4buJS1jDilhMV8OK4buA4buE4buC4buG4bqmw4rGoD1Yw5nDij7hu6Q64bumw4rhu5QgWMOZw4pY4bukTlfDij7EqFnDiinDjMOKVyQ+w4rGoOG7plRXw4o84bumWOG7pMOK4bukWcSoPsOKNkxYw4rhu6RZ4buKw4o+4buMV8OKVuG7pljhu6TDiuG7lOG7pFnDisagPVjDmcOK4buY4buIWcOK4buU4buK4buUw4rhu5bhu4xYw4o+JOG7lMOKxqDhu6jDjMOKIeG7pDAmWMOZ4bqsw4pYJuG7psOKPikwP+G7lMOKxqDhu4w5w4rhu5Thu6Qww4zDiuG7pFLDiuG7lMOdw4pXJD7DisagUljDiuG7lOG7pFvDjOG6rMOKV+G7plF7w4pXxKhZw4pY4buIWeG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEQ+w4zhu5hW4buaw4o8PjlW4bua4bqu4bq8V8OMKcOZ4bumWOG6pOG7hiE4w4rDjHs+WeG6vMSQRD4pxJBEPuG7lsSQROG7plfDmcOKw4xWPuG6ruG6vOG6vMOK4bukPCHDjOG7lOG7muG6ruG6vOG6vuG6vMOK4buYWSnhu5bhu5op4bqu4bq84buA4bq8w4rhu6Q5IeG7milW4bumWOG7ruG6ruG6vOG6vMOKPCnhu5Thuq7hurzhu6Q+PiHhuqQvLzc3N+G6qD57WeG7pj4p4bua4bqo4buUWVfhuqg2WC/hu6fhu6bDjFg5WVgvxKlXw4zDmeG7muG7s+G7puG7mjfhuqjDjDwhOMOC4bun4buke1fhu5hYw4zhu6ZWxKnhurvhuq7hu4LDjUfhu4Lhu4DDjeG6vC/EkEQvPuG7lsSQRC8+KcSQRD4pxJBEPuG7lsSQw7JVw4rhu4lAw4o+4bukw5VYw4pY4bukw5Qhw4o+MDtYw5nDiuG7llnDiuG7pTDDiuG7lF3DiuG7p+G7pMWo4buU4bukw4rhur3hu4hXw4rhu6d7U8OK4buU4bukIsOKPinGr8OKPuG7pDPhu5TDiuG7pOG7plNYRC8+4buWxJBELz4pxJBELz7DjOG7mFbhu5rEkOG7p1nEqMOKVsSo4buUw4o+KVBYw4pYw5nhu7RYw4rGoD3hu6bhuqzDilgm4bumw4o+KTA/4buUw4rGoOG7jDnDiuG7mOG7iMOK4buUWVjDiljDmTA64bumw4rhu5bhu4xYw4o+JOG7lMOK4buL4bum4buOOcOKLMOKOEvDiuG7j8OUV8OKw7JZ4bu2WMOZw4pC4bukezlTWMOKdeG7pFlYw5nDiuG7p+G7pCXDiuG7lCBDw4o+4bukOsOK4buUfVjDmcOKPuG7pOG7iljhu6TDij7hu6TDlVjhuqzDiuG7lMOVe8OK4buU4bukWcOKV1vDjMOKV+G7iFjDmcOKPjAm4bumw4o+Iz7huqzDiuG6vVJYw4o+4bukOsOKNnvDjMOKw7JQw4rDsjvhu6bDiuG7lMOdw4rhu67hu6ZRWMOKPil94buUw4rhu5bhu4xYw4rDmeG7psOMWMOK4buUJcOK4bukxq9Y4bukw4rhu5Thu6Q1w4rhur3hu6ZY4buk4bqow4rhur1SWMOKw5k9V8OKRsOKw5nhu6bDjFjDiuG7mE5Yw5nDisOZKsOKNj/hu6bDiuG7gsOKw5nhu6bDjFjDiljDmcOMWMOZw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDisag4bumU1jDijbhu4jDiuG7hsOKw5nhu6bDjFjDiuG7pMOUe8OK4buUe1jDmcOK4buW4bu04buUw4rhu5RbWMOZw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7pMSoWMOZw4pXXeG7lMOK4buu4buk4buK4buUw4pY4bukMMOK4buUJVjDmcOK4buU4bukxahY4buk4bqsw4rhu5jDlOG7lMOKPsOMV8OK4buU4buOIcOKNuG7iMOKxqAwOljDmcOKVlBY4bqsw4rhu67hu6R7QFjDijbhu6ZQWMOK4buU4buMOcOKOMOMWOG7pOG6rMOKPjA7WMOZw4p14bukw5Q+w4rhu5jhu4jDisO6e8OMWMOK4buMV+G6qOG6qOG6qMOKPilQWMOK4buW4bumU1jDij7FqOG7lOG7pMOK4buARuG6qOG6vuG6vuG6vlfDiuG7hsOK4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4bun4buk4buaWcOKQFjDmcOK4bq9KsOK4buJeznDisOyMHvhuqzDinXhu6TDncOK4buYw4xYw4rGoMSo4bumw4rhu5bhu6ZTWMOKWMOZMDrhu6bDiuG7lMOMWcOKPnsl4bumw4o+4buk4buow4o4S+G6rMOK4bq54bukIsOKxqDDlXvDij4ww4rhu5RAWMOZw4o+KcavWOG7pOG6rMOKPuG7pMavw4pYw5lA4bumw4rGoFJYw4pY4buIOcOKWE5Xw4o+KVlYw5nDiih7w5VYw4o+4bukVMOK4buu4bumUVjDij4pfeG7lMOK4buUIsOMw4rhu6cpe1jDmcOKPuG7jFfDijZMWMOK4bukw53DjMOK4buUJFjDmcOKxqA9WMOZw4o+4buk4buow4o4S+G6qMOK4bunJVjDmcOKxqDDlXvDij4ww4o44buMOcOK4buWM1jDmcOK4buUQFjDmcOKPinGr1jhu6TDijzDjHvDiuG7ruG7pOG7psOK4bukWeG7iFjDij7hu6Thu4hY4bukw4rDmeG7psOM4bumw4rGoFnEqFjDiuG7gMOKVuG7iMOKPilQWMOKRsOKPuG6ocOKxqA9WMOZ4bqsw4o+KVlYw5nDisagw53DijYjWMOKWOG7pOG7iMOKWDA/4buUw4pYTFfDiuG7huG6vuG6vsONw4pW4buIw4rhu4bDij7huqHDisagPVjDmeG6rMOK4buU4buyWMOKVsSo4bumw4rhu5ZZw4o+KVBYw4pI4bq+w4o+JcOK4buU4bukMeG7lOG6rMOK4buU4buKw4pY4buk4buMWMOK4buUe1jDmcOKPuG7plFYw4rhu5hOWMOZw4o+4bumUljDijbhu4jDiuG7pOG7plNYw4o2w5Q+4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQw6nDjFjDiih7SljDilZhw4rGoEvDij4lw4rhu5Thu6Qx4buUw4o2UsOKxqBSWMOKPuG7pDrDijZ7w4zDisOyUMOK4bun4buk4buK4bumw4rhu6clw4o+xKjhu6bDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjMOKOOG7pljDiuG7lOG7pOG7jFjDiuG7pDAmWMOZw4rGoDDDjMOKNlLDisagUljhuqzDisagPVjDmcOKPuG7pDrhu6bDij4yw4pYw5nhu4g5w4rhu4Yt4buGw4rGoEvDiikwP+G7lMOK4bulMMOK4buUXcOK4bun4bukxajhu5Thu6TDiuG6veG7iFfDiuG7p3tTw4osw4rhu5Thu6Rbw4zDiuG7j8OZw4zDiuG7pynEqOG7psOKQj7hu6pY4bukw4rDqU3hu5TDiuG7i+G7psOMWMOZQ8OKNuG7iMOK4buU4buK4buUw4o8MMOKPuG7pMOVOeG6rMOKPuG7pMOVOcOKIeG7pFlYw5nDij7hu6QiOcOKNlLDilbhu4hXw4pWVcOK4buJQMOKPuG7pMOVWMOKWOG7pMOUIcOKPjA7WMOZw4rGoFTDiuG7lOG7pHvhu5BYw4rhu5jhu6jDiuG7lOG7pFnDisOyVcOK4buu4buk4buKWOG7pMOKPuG7pOG7iFjhu6ThuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBEPsOM4buYVuG7msOKPD45VuG7muG6ruG6vFfDjCnDmeG7pljhuqThu4YhOMOKw4x7PlnhurzEkEQ+KcSQRD7hu5bEkEThu6ZXw5nDisOMVj7huq7hurzhurzDiuG7pDwhw4zhu5Thu5rhuq7hurzhur7hurzDiuG7mFkp4buW4buaKeG6ruG6vOG7gOG6vMOK4bukOSHhu5opVuG7pljhu67huq7hurzhurzDijwp4buU4bqu4bq84bukPj4h4bqkLy83Nzfhuqg+e1nhu6Y+KeG7muG6qOG7lFlX4bqoNlgv4bun4bumw4xYOVlYL8SpV8OMw5nhu5rhu7Phu6bhu5o34bqow4w8ITjDguG7p+G7pHtX4buYWMOM4bumVsSp4bq74bqu4buCw41H4buC4buG4bq+4bq8L8SQRC8+4buWxJBELz4pxJBEPinEkEQ+4buWxJDhur09WMOZw4rhu5jhu4hZw4rhu5bhu4xYw4o+JOG7lMOK4bun4buk4buK4bumw4o+KVlYw5nDilZVw4rhu67hu6Thu4pY4bukw4o+4buk4buIWOG7pEQvPuG7lsSQRC8+KcSQRC8+w4zhu5hW4buaxJDhu6fhu6Thu5pZw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7lF3DisOZ4bum4buIw4pYw5kwOuG7psOKxqDhu6jDjMOKIeG7pDAmWMOZ4bqsw4o24buow4o+KcWow4pYw5lA4bumw4rGoFJYw4rhu6Thu6ZTWMOKWMOMOcOKVuG7iMOKNltYw5nDisag4buOPsOKVuG7pljhu6TDij7hu6Thu6ZQWMOZ4bqsw4op4buOPsOKIeG7pFvDiuG7pDshw4rhu5Thu6RZw4o24bumU+G7lMOKOOG7jDnDiuG7lOG7jj7DiuG7lOG7iuG7lMOK4buUQFjDmcOKPinGr1jhu6TDijZMWMOK4bukWeG7isOKPuG7jFfDilbhu6ZY4buk4bqow4rhu7Phu6ZT4buUw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOK4bq9UljDij7hu6Q6w4o2e8OMw4rDslDDisOyO+G7psOKxqAwO+G7lMOKWOG7pOG7plJ7w4rhu5jhu4jDiuG7lFlYw4o+KVlYw5nDijZbWMOZw4oiWMOZw4rhu6Qkw4rhu5gs4bumw4o+KTA/4buUw4rGoOG7jDnDijbhu4hZw4pXKuG7psOK4buW4buoIcOKWMOZ4buIOcOKKU5X4bqsw4pWVcOKPlE+4bqsw4rhu5jhu4jDiuG7lFlYw4o+4bukMDpYw5nDiiHhu6RK4bumw4rGoOG7psOKVlXDij7EqOG7psOK4buU4buK4buUw4o+4buqWOG7pMOK4buu4buk4buK4buUw4op4buOPsOKNuG7jj7DijZK4bqsw4o+I1jDiuG7ruG7nFfhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu4/hu6Qww4o2w5Q5w4o8w4x7w4rhu67hu6Thu6bDijjhu4w5w4rhu5YzWMOZw4o4WVjDmcOKxqBSWMOKPuG7pDrDijZ7w4zDisOyUMOKw7I74bumw4o24buaWMOK4buYOsOKPEBYw5nDiuG6veG7iMOKPsSo4bumw4o4S8OKw7JQw4rDsjvhu6bDii3DiuG7pHs5U1jDiuG7pcavWMOK4buJPeG6rMOKw7LDjOG7psOK4bq54buk4buMe8OKPOG7oMOK4buUw53DiuG7hsOK4buW4bumw4o+xajhu5Thu6TDij7hu6Q6w4o24buow4rDo1jhu6TDiuG7pFtYw5nDiuG7luG7jFjDij4k4buU4bqkw4pXJD7DiizDij7hu6Thu6jDijhLw4rDssOM4bumw4rhurnhu6Thu4x7w4o24buIw4pXJD7Dij7EqOG7psOK4buW4bumw4o+xajhu5Thu6TDisOp4bumw4zDisOyUMOKw7I74bum4bqsw4pYJuG7psOKWOG7pOG7iMOKNnvDjMOKxqBLw4rhu67hu6RN4buUw4rGoOG7isOKxqBSw4o+4bukJsOKPilQWMOKxqAwOljDmcOK4buU4buk4bumWOG7pMOKIeG7pMSoPsOK4buY4bu0WMOKIeG7pEpYw4pWWcSoWMOKPjLDij7hu6RRw4rhu67huqHDij7hu6Qxw4rhu7fhu7PhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu6fhu6ZYw4rhurTDikpY4buk4bqkw4rDqeG6t8O1w4rhu7PhurXhu49ELyHEkA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho
2010-02-06 02:52:05

(TPO) - Tiền đạo tuổi teen nông nổi, Mario Balotelli, đào sâu mối bất hòa với HLV Inter Milan Jose Mourinho, sau khi anh phản ứng lại quyết định thay người của ông thầy trong...

Roma hồi sinh: Niềm hạnh phúc màu bã trầu

Roma hồi sinh: Niềm hạnh phúc màu bã trầu
2010-02-06 02:48:55

(TTXVN) - Từ Siena đến Siena là những chiến thắng ở phút cuối cùng. Siena đầu tiên là thắng lợi đầu tay của Ranieri khi vừa nắm đội bóng của thành phố quê hương ông, mở ra một...

Lippi muốn gặp Capello ở chung kết World Cup

Lippi muốn gặp Capello ở chung kết World Cup
2010-02-05 13:51:22

(VnExpress) - Lý do khiến HLV trưởng Italy muốn so tài với đồng nghiệp đồng hương bên phía tuyển Anh ở trận tranh Cup vàng tại Nam Phi hè này chẳng liên quan gì đến các yếu tố...

Mourinho bị phạt vì lăng mạ nhà báo

Mourinho bị phạt vì lăng mạ nhà báo
2010-02-05 13:51:07

(VnExpress) - Tiểu ban kỷ luật Serie A vừa có phán quyết về vụ cãi vã giữa HLV người Bồ Đào Nha với một phóng viên tờ Corriere dello Sport hôm 13/12/2009

Real trách Man City không nhiệt tình mua Gago

Real trách Man City không nhiệt tình mua Gago
2010-02-05 13:50:52

(TPO) - Manchester City vừa phủ nhận những lời trách móc từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid rằng, phía Man City có lỗi trong vụ chuyển nhượng bất thành tiền vệ Gago.

Bóng đá Việt Nam tăng bảy bậc

Bóng đá Việt Nam tăng bảy bậc
2010-02-05 13:50:32

(TPO) - Theo bảng xếp hạng mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố, bóng đá Việt Nam tăng thêm bảy bậc, xếp hạng 116 thế giới.

V.Ninh Bình: Gã nhà giàu tỉnh lẻ

V.Ninh Bình: Gã nhà giàu tỉnh lẻ
2010-02-05 13:49:57

(TPO) - Mang theo rất nhiều tham vọng trong mùa bóng đầu tiên xuất hiện ở V-League, nhưng chỉ qua trận đấu ra mắt với ĐT.LA, V.Ninh Bình đã bộc lộ không ít hạn chế, từ quân cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết