Cập nhật:  GMT+7
Ồ{ỠỢ#3ỤẫẫJỜầB}b3%ỜỘyã#Ợơ{YcỢ5{ệ5>Ợ5>ŨgỢỦầỢB,bỒ/{ỠỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầũ%Ụ=ỜỘÔỂ5ợfầẩ%ẫẫỐỢ-ỢBẩ65>Ợ3Ũ5Ợ5Ử5>Ợ5{&Ợ#éỤỢ@că}ỢẫỦ5>Ợ#Ụ6Ợ5>cg;5Ợyã#Ợơ{YcỌỢ{6ỤỢ4Ỵ5Ợ5âỢbẩỬ5>ỌỢ$Ũ6Ợẩê5>Ợ2{6%ỢẫỬ#Ợ{ả5>ỌỢ#Ủ#Ợ%4Ợ5{aỢ=Y5Ợbã#Ợbc5>ỢbỰ5>Ợ=Ư6Ợ#{ằ}ỎỢý*bỢfcY5Ợ{}!5Ợể.Ợ3V5>Ợ3:Ợ5ằ}Ợểđ5>Ợ5d}Ợẩê5>ỢBYgỢỗỬ#Ợ5{ệ5>Ợ5>ŨgỢ>}ỦầỢB,bỎỒ/ầỘỒbỤ@3%Ợẫbg3%JỜ4Ụẩ>}5ÓPầfỢỤcb6ỜỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUQỠỞỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUQTPỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘẨê5>Ợ{6ỤỢbẩ;5Ợ#Ụ6Ợ5>cg;5Ợyã#Ợơ{YcỢbẩ65>ỢẫỦ5>Ợẫặ4ỎỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜRÙSỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜQQỞỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUÚQỞỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜRÙSỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜQQỞỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUÚPSỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘờŨ6Ợẩê5>Ợbẩ65>Ợẫẻằ5>Ợẫặ4ỎỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUỞRUỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUỠPQỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=Ộũ6ỤỢ4Ỵ5Ợ5âỢbẩỬ5>Ợẩê5>ỢbƯ}ỢẦŨỢơ8ỌỢx675>Ợxcà5>ỎỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜRÙSỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜQQỞỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUQÙQỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘF%5Ợ>}ệỤỢểẻẳ5Ợ{6ỤỢ#Ứ}ỎỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUPTSỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQPÚỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUQRUỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=Ộý>ẻẳ}Ợ=Y5ỢẦŨỢơ8Ợ3;5Ợ5ẻằ5>Ợbẩ65>Ợ5>ŨgỢ4ặ}ỎỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜRÙSỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜQQỞỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUỠQỞỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwÚQUỠỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUQÚTỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUPUỠỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwÚỞÙSỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘơỦ#Ợ%4Ợ5{aỢx675>Ợxcà5>Ợb{ằỢb{Ỷ5Ợ=Ư6Ợ#{ằ}Ợ$ỲcỢfcY5ỎỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=ỘỒ}4>Ợ{%}>{bJỜQQỞỜỢỤ3bJỜỜỢễ}=b{JỜRÙSỜỢ@6ẩ=%ẩJỜỞỜỢẫẩ#JỜ{bbầÓ//ễễễỎể5%fầẩ%ẫẫỎ5%b/ụ}3%ẫ/Ẫc@1%#b/Qỗ/ỉỠ/ÚÙ/Úụ/ỄỳRwUÚPRỎ1ầ>Ờ/ỘỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒbẩỘỒb=Ộý{ệ5>Ợ#Ũ5{Ợ$Ũ6Ợẩê5>Ợ$ẻẵ#Ợ#{âỢể.Ợfcà}ỎỒ/b=ỘỒ/bẩỘỒ/bỤ@3%ỘỒầỢ#3ỤẫẫJỜầỗ6=gỜỘũỨ}ỢB{Ụ5{Ồ/ầỘ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones

Johny Depp làm phim về thành viên Rolling Stones
2010-02-06 07:57:53

(TTO) - Johnny Depp - nổi danh qua vai diễn cướp biển vùng Caribê - vừa trở lại vai trò đạo diễn của mình qua bộ phim về ngôi sao của The Rolling Stones - Keith Richards.

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood

Emma Watson là sao nữ cao giá nhất Hollywood
2010-02-06 07:57:42

(VnExpress) - “Phù thủy Hermione” dẫn đầu top 9 nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất Hollywood năm qua. Sinh năm 1990, Emma Watson cũng là ngôi sao trẻ nhất được xướng tên.

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật

Phim nhựa về Lý Công Uẩn làm trong bí mật
2010-02-06 07:57:30

(VnExpress) - Đứa con tinh thần của đạo diễn Lưu Trọng Ninh thai nghén từ bốn năm trước, trải qua lần ra mắt hụt với Hãng phim truyện Việt Nam đã tìm được nhà sản xuất mới và...

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ

Lai Châu đã có Đền thờ vua Lê Thái Tổ
2010-02-06 07:56:54

(TTO) - Đền thờ vua Lê Lợi đã được khánh thành sáng ngày 5-2 tại một ngọn đồi phía bắc, trung tâm tỉnh lỵ Lai Châu sau 4 tháng khởi công xây dựng.

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho

Balotelli dám “bật” thầy Mourinho
2010-02-06 02:52:05

(TPO) - Tiền đạo tuổi teen nông nổi, Mario Balotelli, đào sâu mối bất hòa với HLV Inter Milan Jose Mourinho, sau khi anh phản ứng lại quyết định thay người của ông thầy trong...

Roma hồi sinh: Niềm hạnh phúc màu bã trầu

Roma hồi sinh: Niềm hạnh phúc màu bã trầu
2010-02-06 02:48:55

(TTXVN) - Từ Siena đến Siena là những chiến thắng ở phút cuối cùng. Siena đầu tiên là thắng lợi đầu tay của Ranieri khi vừa nắm đội bóng của thành phố quê hương ông, mở ra một...

Lippi muốn gặp Capello ở chung kết World Cup

Lippi muốn gặp Capello ở chung kết World Cup
2010-02-05 13:51:22

(VnExpress) - Lý do khiến HLV trưởng Italy muốn so tài với đồng nghiệp đồng hương bên phía tuyển Anh ở trận tranh Cup vàng tại Nam Phi hè này chẳng liên quan gì đến các yếu tố...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết