Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkBROeG7hybhuqFj4buRdOG6reG7hybDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyJmI44buHJiwmw6piJuG7gXsmw7Thu5N0WSYsJsOjw6xkJsO04bubbuG7h2Im4bq/IOG7h2MmfeG7hybDtOG7oSZjZeG7h2Phu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDhuqBjZOG6peG7kSbhu4d7dCY7Pi86Olkmw5RmeyZ94buHJuG7h2M24buHJuG6ozbhu4cmw7Thurnhu4djJuG7jOG7kSLhu4diJsOU4buPw6km4buBbybDsmNk4bq14buHJsO0Znsmw7VrJsO0Y2Hhu4EmY2Xhu4djJsO14bufJnPhuq/DtCZz4buhJuG6oX3huqEmw6DDqSbhuqF94buDVybhu4Zi4buRdOG6qeG7hybDgH0m4bqgY+G7keG7h2Im4bu0w7Vk4buHYybhu4cw4buBJjo+PiHhu7ZZJsO04buP4buTJsO0XWQmw4pj4buRJsOyY8OsJixZJsOSY+G7m23hu4diJi5ZJsOUw5LDnSbDg8Ot4buHYiZDW1gm4bq+4bq1JuG7hmJn4bqhJsaw4buHYybhu7TDtWThu4djJuG7hzDhu4EmOj48POG7tlkmw7Thu4/hu5Mmw7RdZCbDimPhu5Emw7Jjw6wmKFkmw5Jj4bubbeG7h2ImOlkmw5TDksOdJsODw63hu4diJkNbJnFbJuG7hmLhu5F04bqp4buHJkNw4buRJuG6vuG7ieG6oSbhu7TDtWThu4djJuG7hzDhu4EmOj4+KeG7tlkmw7Thu4/hu5Mmw7RdZCbDimPhu5Emw7Jjw6wmLlkmw5Jj4bubbeG7h2ImOlkmw5TDksOdJsODw63hu4diJkNbJnHhuqUmw7Thu4lkJuKAnFE54buHJuG6oWPhu5F04bqt4buHJsO04buPfWQmw7Jj4bqvw7Im4bqhYzfDtCbhu4F7JsO04buTdOKAncOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYoPz/DsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6ocOdw6B74buD4buN4buRe+G7h2LDtOG7j2TDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87Oy48Lzo/KOG6ozs7Ojo+PzzDtC4hLDrhur8/LWPhu5Hhu4Phu4diw53hur3DsmIqJnvhur/DtOG7qCpROeG7hybhuqFj4buRdOG6reG7hybDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyJmI44buHJiwmw6piJuG7gXsmw7Thu5N0WSYsJsOjw6xkJsO04bubbuG7h2Im4bq/IOG7h2MmfeG7hybDtOG7oSZjZeG7h2MqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqKD8/KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypA4bqgfeG6oSbDoMOpJuG6oX3hu4Mm4buHYznhu4cm4buB4bud4bqhJn3hu4cmw7Thu6EmY2Xhu4djJnHhuqUmY1vhu4djJnFkJnE54buHJuG6oWPhu5F04bqt4buHJsO04buPfWQmw7Jj4bqvw7ImYjjhu4cmLCbDqmIm4buBeybDtOG7k3Qt4bux4buHY1cmQ8Od4buG4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDisOiw7Qm4buN4buRIibDo2ThuqXhu5Emw7Thu497JnN94bqhJsOjw6nhu4djVyZxW+G7gybhu4diW3QmLDovPC87Pzs6WSbGsOG7h2Mmw6Phu5tu4bqhJuG7geG7icO0JuG7h2Lhu5ttZCbDsmPhu5Um4buHcCbDtOG6teG7hybhu4zhu5HDuuG7h2Mm4bu0w6pjw63hu4diJuG7j2km4bq/e2Qm4bq/w6nhuqFjWSbDo8OpeybhuqFj4bq54bu2JsOjM8O0JnE34buHJsOj4bqlJsO0Y+G7keG6tSbhu4djOeG7hyZxWybDo+G7heG7h2ImYuG7hWQmLCbDqmIm4buBeybDtOG7k3Qmw6N9JuG7j+G7i2QmYuG7oWQmw6NkJsO04bq54buHYybhu4zhu5Ei4buHYibhu4Z74buBJnFsZCbDtGThuqXhu4cm4bqhw63hu4diJi4/JsO04buPZOG6p+G7kSbDo+G7i+G7h2LDnSbGsOG7h2Mm4buHYznhu4cm4bq/bWQmcVsmw7Rj4buR4bq1JuG6v11kJuG6oGPhu5Hhu4diJnFsZCbDtGThuqXhu4cm4bqhw63hu4diJjs/JsO04buPZOG6p+G7kSbDo+G7i+G7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5Thu4/hu5ts4bqhJsOj4buFWSbhu4diW3QmOjwvPC87Pzs6WSbhur7hu4nhuqEmw6Phu5tu4bqhJuG7geG7icO0JuG7h2Lhu5ttZCbDsmPhu5Um4buHcCbDtOG6teG7hybDlOG7j3vhu4diJuG7tMOqY8Ot4buHYibhu49pJuG6v3tkJuG6v8Op4bqhY1kmw6PDqXsm4bqhY+G6ueG7tiZvJuG7jOG7kSLhu4diJsOAZeG7h2Mmw7Rj4buR4bq1JnE54buHJuG6oWPhu5F04bqt4buHJuG7gXsmw7Thu5N0JmJke+G7gybhuqFj4buDJuG7h2Lhu5ttZCbDqmN94bqhWSbDtGThuqXhu4cm4bqhw63hu4diJuG7gWpkJuG6vzjhu4cmcTnhu4cm4bqhY+G7kXThuq3hu4cm4bq/WyYhJsO04buPZOG6p+G7kSbDo+G7i+G7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAUVvhu4Mm4bq/4buT4bqhJjs7JmJkbSbhu4diW3QmLDovPC87Pzs6WSbDlOG7j3vhu4diJuG6v2ThurXhu4cm4bq/XeG6oSZxbGQm4bq+4buJ4bqhJsO0Y8Ot4buHYibDoH3hu4Mm4bqh4buFJuG7h2Lhu5ttZCbDtTHDsiZiZHvhu4Mm4buBeybDtOG7k3TDnSbDimPhu4Mi4buHYiYsPybDsmPhu5PDtCbDtXvhu5FZJuG7geG7icO0JsO0Y3vhu4djJuG7h2ThurXhu4cmYmdkJsOjZOG6p+G7hyZj4bqx4buHJuG6vuG7ieG6oSbhu497JsO04buP4bubbOG6oSbhu4djWybDo+G6rSbhu4djOeG7hybDtOG7k2Qm4buHZOG6v+G7g+G7hybhu4Fb4buRJsOjaMOdJsOAZMOiw7Qmw7Thu4/hu5ts4bqhJsOj4buFJuG6v1sm4buBeybDtOG7k3Qm4buH4bq14buHJuG6vuG7ieG6oSbhu4F74buHYiZxW+G7gyZiZDfhu5Emw7Thu4/hu4Phu4diJsOyY2bhu4diJuG7h2Lhu5fDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAOigmYmRtJuG7h2JbdCY6Lz4vOz87Olkmw5Thu4974buHYibhu4djMeG7hybDtcOsJsOjZOG6p+G7hybDtGPhu4NdZCbhuqHhu5d7JuG6oGPhu5Hhu4diJuG6oWPhu4Mm4bq+4buJ4bqhJsOj4bqtJuG6v2ThurXhu4cm4bq/XeG6oSZiZHvhu4Mm4buBeybDtOG7k3TDnSbhur7hu4nhuqEmY+G6seG7hybhuqBj4buR4buHYibDo8Oi4buHJsOKZOG6p8O0JiE/JkNb4buBJuG7hmJjZFkmw5TDksOdJsODw63hu4diJkNbJsOj4bqtJuG7h2M54buHw50mw5V74buRJsOqY2Qm4buHYznhu4cmc+G7g+G7h2JZJuG6oGPhu5Hhu4diJuG6oWPhu4Mmw7XDrCbhu4F7JsO04buTdCbDo+G7hSZxW+G7gyZj4buJw7ImYmQ3dFkm4bqjfeG7hybDqsSR4buHJnFbJmLhu6FkJuG6oWPhu5F04bqt4buHJsOyY33DtCbhu4dje+G7h2Mm4bqhY+G7gyZD4buDW+G7h2Imw5Thu5E34buHJm8m4buM4buRIuG7h2Im4buGe+G7gcOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cmc+G7g+G7h2ImYmR74buDJuG6o8Op4bqhY1km4buM4buRw7rhu4djJuG6oWPhu5F04bqt4buHJsOqY+G7gyLhu4cm4bqhY+G7gybGsOG7h2MmLj8mw7Thu49k4bqn4buRWSbGsOG7h2Mm4bqhY+G7kXThuq3hu4cm4bqhY+G7gybhuqBj4buR4buHYiY6LCbDtOG7j2Thuqfhu5Emw7V74buRJsOqY2Qmw7Thu4/hu6Mmw7XDrCbDtGThuqXhu4cm4bqgY+G7keG7h2Im4buHbibDtOG7j+G7m2zhuqEmw6Phu4XDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bqgw63hu4diJsO0dCbhuqFj4buRdOG6reG7hybDsmN9w7Qm4buHY3vhu4djJsO1e+G7kSbDqmNkJsOqZOG6reG7gSbDtOG7j3smw7Rj4buZ4buHYiZjW+G7h2JZJsOyY33DtCZjZOG6p+G7hybDoOG6teG7hybDtOG7j+G7g+G7h2Imw7Thu5NkJuG7h2Thur/hu4Phu4cm4bqhY+G7nXsm4bqhfeG6oSbDtGThu4djJsO0Y+G6rSbhu4Fb4buRJsO04buPMeG7h2Im4buHYmNkJuG6v1sm4buBeybDtOG7k3Qm4buH4bq14buHJsOgfeG7gybhuqFrJuG7jeG7kXvhu4cm4bqhw63hu4diJnvhu4fDnSZRW+G7gybhu4diW3QmOy8+Lzs/OzpZJuG6oGsm4buN4buRe+G7hybhuqEi4buHYybDtX3DtCbDo2ThuqXhu5Emw7Thu497JuG6oMOt4buHYiZ74buHJsOUw5LDnSbDg8Ot4buHYiZDWybDoyAm4buPeybhur/huqfhu4djJsOgMcO0JmJkcCbhu4di4bubbWQmw7Thu4/hu4Phu4diJsO04buP4bubbeG7h2ImY27DsibDqmNh4buHJuG6oTfDsibDo8OsZCZxbGQm4bqgY+G7keG7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAxrDhu4djJnFbJuG6vuG7ieG6oSbDtXvhu5Emw6Phu4Umw6MgJsOjw6Lhu4cm4bqhaybhu43hu5F74buHJuG6ocOt4buHYiZ74buHJsOjOOG7kSbDtGPhu5PDnSbDisOiw7Qm4buN4buRIiZiZH3hu4Emw6PDqeG7h2Mm4bqhY+G7gybDtGM3dCbhuqF94bqhJsO0ZOG7h2Mmw7Rj4bqtJuG7gVvhu5Emw7Thu48x4buHYibDtGPhu5EmYmRwJsOj4bubbuG6oSbhuqHhu4Umw6pjw6xkJuG6v+G7m27hu4diJjvDnT4uOlkhYibhu4F7JsO04buTdCbhu4DEg8O0Y3vhu4HDsmPEg8O0e+G7gWThu4fEg8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkBRbGQmY1vhu4djJnFkJsOyY13hu4Emw7Thu4lkJsO04buP4bq14buHWSZD4buJZCbDo+G7i+G7h2Imc+G6r8O0JnPhu6Emw7Thu5F04bq14buHJuG6oX3huqEmw6DDqSbhuqF94buDJuG7hmLhu5F04bqp4buHJsOAfSbhuqBj4buR4buHYlkm4bq+4bq1JuG7hmJn4bqhJsaw4buHY1km4buGYuG7kXThuqnhu4cmQ3Dhu5Em4bq+4buJ4bqhJuG7geG7neG6oSZ94buHJsO04buhJmNl4buHYyZx4bqlJsO04buJZCbigJxROeG7hybhuqFj4buRdOG6reG7hybDtOG7j31kJsOyY+G6r8OyJuG6oWM3w7Qm4buBeybDtOG7k3TigJ3DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssWp4buRw7Rj4buD4buPKkDDkkND4bu4L8OyQA==

PHH

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển ma túy và pháo lậu

Liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển ma túy và pháo lậu
2022-11-23 11:30:00

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã liên tiếp...

Hướng Hóa: Hủy nổ an toàn quả bom nặng 227 kg

Hướng Hóa: Hủy nổ an toàn quả bom nặng 227 kg
2022-11-20 15:55:00

(QTO) – Hôm nay 20/11, thông tin từ Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công quả bom MK82 nặng 227 kg được người dân thôn Xuân Đức, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết