Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG6psSDZ+G6r1jhu4nhurtYMuG6u+G6r1jhu4lvZuG6q8OjWDI+4bqpWDDEgznhu4lY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG7iyXEqVjhuqk+xKlY4buJxIPEqSLhuqtY4buJP+G6r1gyKuG6qVgwb+G7g+G6r+G7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buqxILhurnhuqlY4bqrJeG7mVjhu7IkL8Odw53DmVjhu6/hurnhuqvDo1gl4bqrWOG7ieG6teG6q8SDWMONxKk64bqrw6NY4buIw6zhurNY4buTKjBY4bqrxINb4bqrWDI7WOG6p8SDZ+G6r1jhu4nhurtYw7RsWCrhuqvDmVjhuqfEg2fhuq9Y4buJ4bq7WCDhurNYMCXhuqvDmVggLuG7iVjhu4k/4bqpWMOj4bqvJeG6qVjhu7ZY4buJxIMq4bqrw6NYMuG6u+G6r1jDtOG7g+G6r1jhu4jDrH3huqtY4buIw6zEqeG6q8OjWMSC4bqvYeG6q1jFqOG7i+G6r+G6q8SDWOG6qyzhuqlYw50kPVnGr8OZWOG7icOsaljhu4nEg+G6ueG6q1jhuqol4bqpWOG7r2/hu4XhuqvDo8OZWOG7kztY4buIw6zEqeG6q8OjWOG6qiXhuqnDmVjEg8Sp4buZw6HhuqtYw5TDouG6q8SDWOG6rOG6r+G6q8SDWDLDoFgy4bqvYcSpWOG7icOsJVjDtGFY4buJw6rhuq9Y4oCcw6Phuq854buJWOG6q8Ojb+G7heG6r+KAneG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWCPhu7JZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWEBZWWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMOG7pCAlYsOtxKkl4bqrw6Phu4nDrOG6r+G7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Lhu7Y9L8OdWUAx4buyw509WeG7uFnhu7bhu4nhu7hA4bu04buy4bqtw50t4bqtJeG6r+G7pOG6pWnDo1dYJeG6reG7ieG7oFfhuqbEg2fhuq9Y4buJ4bq7WDLhurvhuq9Y4buJb2bhuqvDo1gyPuG6qVgwxIM54buJWOG6q8Ojb+G7heG6r1jhu4slxKlY4bqpPsSpWOG7icSDxKki4bqrWOG7iT/huq9YMirhuqlYMG/hu4Phuq9XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFcj4buyWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFdAWVlXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6p34bq74bqvWOG7iW9m4bqrw6NY4buIw6x94bqrWOG7iMOsxKnhuqvDo1jEguG6r2HhuqtY4buJP+G6r1gw4buHWMOtxKkl4bqrWDDhurnhuqvDo1gl4bqrLXHhuqvEg1VYxIJv4buH4bqrw6NY4bqsJuG6r+G7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buIw6xv4buDMFgyY8OZWMO0JmJY4bqnxINiOuG6q8OjWMOdJFjDo+G6r+G7hVjhuqvDoybhu5lYw509L8Odw53DmVjhu4jDrH3huqtY4buIw6zEqeG6q8OjWMSC4bqvYeG6q1jDtCZYScSDP+G6qVjDlCzhuqtYd8OzMFjFqOG7i+G6r+G6q8SDWOG6qyzhuqlYw50kPSTGr8OZWGdY4buJxIPhurnhuqtY4bqqJeG6qVjhu69v4buF4bqrw6PDmVjhu5M7WOG7iMOsxKnhuqvDo1jhuqol4bqpWDHhu41Y4buJ4bqvw6EwWOG7icOsb+G7gzBY4bqrw6Mm4buZWDBv4buD4bqvWDBtJVjhuqnDquG7iVjhuqvDo2/hu4Xhuq9YMGvhuqvDo1jhu4nEg+G6ueG6q+G7pFjhu4g/4bqvWDI+4buZWMSC4bqvYeG6q1jDtCZYd8OzMFgwY1jhu5M64buZWMOsJVjhuqk+xKlY4buJxIPEqSLhuqvDmVjhu4slxKlYMmNYMDpYxIMl4bqvWOG6q8Ojb+G7heG6r1gwa+G6q8OjWMO0YVjhuqvEgybhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qnc54bqrWOG6p8SDYjrhuqvDo1jhu7LDnVjDo+G6r+G7hVjhu7RZWGnEg2rhu4nDmVjEguG6r2HhuqtYMH3huqlYMSViWDI54bqrWDI+4bqpWHfDszBY4buJ4buPWMO0YuG6q8OjWOG6q8OjJeG7mVjhu4nDrG/hu4MwWOG6q8SDJlgwbSVY4bqrP+G6q1jhuqvEgz7huqvhu6RY4buKJcSpWDJjw5lYxILhuq9h4bqrWOG7icOsZ1jDtGFY4bqrxIMmWDB74buJWDElYljDtCZYIOG6s1jhuq3hu40wWOG6rW9m4bqrw6NY4buv4bq54bqrw6NYJeG6q1jhu5M7WOG7iMOsxKnhuqvDo1jhuqol4bqpWOG7iT/huqlYw6Phuq/DteG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqqxINb4bqrWDJvZjBY4buJ4bqv4bqrWCAqYsOZWEnEg2ThuqvDo1jhu6864bqrxINY4buLKuG7iVjEg+G6t+G6q8SDWOG7i+G7jVjhu6/hurnhuqvDo1gl4bqrWOG7ieG6teG6q8SDWMONxKk64bqrw6NY4buIw6zhurNYMOG7j1jhuq3hu40wWOG6rW9m4bqrw6NYacSD4bq74bqvWMSDZmlYw7Thu4Phuq9YScSDZOG6q8OjWOG6puG7nVjhu4nEg8SpW+G7iVjEg+G6t+G6q8SDWOG7i+G7jcOZWOG7r+G6ueG6q8OjWCXhuqtYxIPEqeG7mcOh4bqrWMOUw6LhuqvEg1jhuqzhuq/huqvEg1jhuqfEgyrhuqlY4bqrw6PEg+G6r8Oh4bqpWMSD4bqvw6HhuqtY4buJw6xv4buF4bqrw6PDmVjhuqfEgyrhuqlY4bqrw6PEg+G6r8Oh4bqpWOG7ieG7j1jhu4nEg+G6r1jhuqvDoyXhu5lY4buJw6xi4bqrw6NYMjjhuqnDmlgy4bq94bqrw6NY4buJxIPhu4Xhuq9Y4buJP+G6qVjDo+G6r8O1WMSC4bqvYeG6q1jhu4nDrGLhuqvDo1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jEg2ZpWOG6p8SDXeG6q1gwe2nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG6uOG6q8OjWOG7iD9Yw5Qs4bqrWMONxKk5w5lY4buIw6xvZ+G6q8OjWOG7icSD4bq54bqrWOG6qiXhuqlY4buvb+G7heG6q8OjWDDEg2JYIOG6rznhu4nDmVjEguG6r2HhuqtYw7QmWHfDszBYMGNY4bqp4bq74bqvWMOtxKkl4bqrWMSDw6FYxIPEkVjEgybhuqvDo+G7pFjhu4jDrG/hu4MwWDI+4buZw5lYxILhuq9h4bqrWCDhurNY4buJJeG6r1jhuqs/4bqrWDDEg3vhuqtY4buJxINv4buH4bqrw6NY4bqnxIMqWOG6qyjhuqvDo+G7pFjEguG6r2HhuqtY4bqp4buD4bqvWDJvZjBYMMSDJVjhuqk1WOG7kz7hu5lYMMSDYlgwLOG6q1jhuqvEgyZYMHtpWOG7tljhuqvEg2XDmVjEgybhuqvDo1jhuqvDoybhu5lY4bqtJuG6qVjhuqvDo8SDYVjhu4vhu48lWOG7kzNY4bqpKuG7mcOZWOG7kzNYMj9pWOG6p+G6rznhuqlY4buL4bq74bqrw6Phu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSD4buF4bqvWDLhuq/DoOG6qVjEguG6r2HhuqtYw6M+4buZWCrhuqvDmVgg4bqzWCAu4buJWDBu4bqrw6NY4bqtJljhuq1qMFjDtGZYxILhuq9h4bqrWOG6qeG7g+G6r1jhu4vhuq/huqvEg1gwYuG6q1gyfcSpWOG6rWThuqvDo1jhuqfEg2I64bqrw6NYw51Y4buJxIMq4bqrw6Phu6RY4buvZOG6q1gg4bqzWMSDP+G6r1hJxIM/4bqpWMOULOG6q1h3w7MwWOG7icSDb+G7heG6q8OjWOG7k8Sp4buZOOG6q1gy4bqvWOG6rSbhuqlYLOG6q1jhu5Mlw5lY4bqp4buD4bqvWOG7icOsZ1jDtGFYMuG6syVYacSDb+G7h+G6q8OjWMO0JuG6r1jhuqvDoybhu5lY4buJxIPhurdY4buTOuG7mVjDrCVYw7RsWMO04bqvw6Ew4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu6PEqeG7icSDYsOsV+G7quG7qOG7i+G7icOsYuG6q8Oj4buqxIJv4buH4bqrw6NY4bqsJuG6r+G7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC9p4buq

Hương Lài

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển ma túy và pháo lậu

Liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển ma túy và pháo lậu
2022-11-23 11:30:00

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã liên tiếp...

Hướng Hóa: Hủy nổ an toàn quả bom nặng 227 kg

Hướng Hóa: Hủy nổ an toàn quả bom nặng 227 kg
2022-11-20 15:55:00

(QTO) – Hôm nay 20/11, thông tin từ Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công quả bom MK82 nặng 227 kg được người dân thôn Xuân Đức, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết