Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZ4buD4bu14bq+4bujw4HhuqrDlVLhuqThur7hu6Phu6Hhu5/hurrhuqjhu6PDiuG7peG7o+G7jsOVU+G7o+G6oOG7p+G7o+G7juG7muG7o2LDksOV4bq+4bqo4buj4bqtw5VJw4Hhu6Phu6DhurThu6Phu4NCw4Lhu47hu6M14bulw4rhu5Mv4bqq4buh4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU974bqi4bulw4Dhu53hu5liYjbhu6Mt4bujMuG6quG7gOG7qeG6vuG6qOG7o+G7oeG7n+G6qOG7o+G6vuG6qMWpUuG7o+G7oXUt4buh4buh4buN4bujQMOM4buj4buO4buW4buj4bq8w4Lhur7huqrhu6NAw4zhu6PhuqDDjELhu6NAQuG6tuG6vuG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu43hu6Mj4buSw4Hhu6PhuqBC4bq0w5Xhu6Phu47DkuG7peG7o8OB4bqqSeG6vuG6qOG7o0HDlUjhur7hu6Phurzhu7XDleG7o2Lhu4rhur7huqjhu6PDgeG7ksOB4buje+G7qULhu6PDk8OV4bul4bq+4buj4bqg4bur4bujQeG7reG7juG7o8OTw5Xhu6nhu6Phu47hu6Xhur7huqjhu6Phuqrhu6VC4buj4bqgSULhu6Phu47hu5ZM4bq+4bqo4buj4bug4bu14bq+4bujw4HhuqrDlVLhuqThur7hu6Phu6Hhu5/hurrhuqjhu6PDiuG7peG7o+G7jsOVU+G7o+G7juG7iuG6vuG6qOG7o+G6qkxP4bujw4DGsOG6vuG6qOG7o+G6oOG7p+G7o+G7oMWp4buA4buj4buDNeG7j+G7ky9P4buZ4buT4buO4bulQeG6vOG6ouG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budw4rhu6XDkuG6qELhur7Ds3BPUeG7o+G7pcOV4buO4buA4bud4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7ncOB4bq6X0LDiuG7peG6qOG6ouG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujcsO54bufT1Hhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4bude+G7pULhu6PhuqBJQuG7o+G7juG7lkzhur7huqjhu6Phu6Dhu7Xhur7hu6PDgeG6qsOVUuG6pOG6vuG7o+G7oeG7n+G6uuG6qOG7o8OK4bul4buj4buOw5VT4buj4buO4buK4bq+4bqo4buj4bqqTE/hu6Mt4buj4buo4bq+4bqqw7Phu6Phu6Thu4/huq3DleG7peG6vuG6qOG7neG7o+G7jMOSw4Fq4bud4bqq4buO4buOT8OzLy/hu4zhu47hu6Xhu45Cw4Hhu4/hur7huqJQ4buP4buOw5Xhu4BC4buOw5LhuqLhu4/hu6Dhur4v4buO4buO4buAL0Iv4buMdHB0L3Dhu5/hu6FzL+G7oeG7oS/hu6F1L8OA4buAQi3hu47DleG7gOG6vuG6qC3hu47hu6Xhur7huqgt4bug4bul4buOLeG7oXJydXVzcsO5cnThu4/hurhP4bqo4budL+G7meG7ky9P4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mXvhu6VC4buj4bqgSULhu6Phu47hu5ZM4bq+4bqo4buj4bug4bu14bq+4bujw4HhuqrDlVLhuqThur7hu6Phu6Hhu5/hurrhuqjhu6PDiuG7peG7o+G7jsOVU+G7o+G7juG7iuG6vuG6qOG7o+G6qkxP4bujLeG7o+G7qOG6vuG6qsOz4buj4buk4buP4bqtw5Xhu6Xhur7huqjhu5MvT+G7meG7ky/hu47DgOG7meG7ky/hu47DkuG7meG7ky/hu47hu6VB4bq84bqi4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZI+G7kuG7o+G7juG6quG6pOG7jeG7o+G7oMWp4buA4buj4buO4bqqS0Lhu6PhuqBC4bqkw4rhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7jeG7o+G7jsawQuG7o+G6uuG6qsOV4buj4bug4bucw4Hhu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4bujw4rhu4Lhur7hu6NBQuG6tuG6vuG7o+G6qEJKQuG7o+G7juG6qsOVw4zDgeG7o+G6uuG6qsOV4buj4bug4bucw4Hhu6PDiknDgeG7o+G7oeG7oXB14buN4buj4bqgxJDhu6Xhu6NBxanhur7hu6Phu47huqpI4bq+4bqo4bujI+G7guG7ozPDlcON4bq+4bqo4buN4bujUeG7q+G7o0Dhu6nhu4Dhu6MzecOK4buN4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6Mj4bul4buA4bujM8OMw4Hhu43hu6Phurzhu5zDgeG7o+G6vOG7lkzhur7huqjhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6NP4bqq4bun4buO4buj4bqqQsOC4bq+4bujcOG7o+G6vuG6qOG6qkLhu6NP4bqqxrDDiuG7o+G7oOG7teG6vuG7o8OB4bqqw5VS4bqk4bq+4bujw4rDjOG7juG7o0Hhu6Xhu4Dhu6Phu47hu6lC4bujw4DGoOG7peG7o+G6vuG6qOG6qkLhu6PhurzFqeG7o+G6qsWp4bq+4bqo4bujw4HDvcOK4buj4bq+4bq24bq+4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4buj4bugeVLhu6NB4but4buO4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhuqvhu6XDleG7o+G6uuG6qkLhu6NB4but4buO4buj4bqoQuG7nuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G6quG7pULhu6Phur7huqjhuqpC4bujT+G6qsaww4rhu43hu6PDgcSo4bujw5PDleG7peG6vuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G6vuG7seG6vuG6qOG7o+G6oOG7q+G7o+G7jkLhurLhur7hu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G7jsOS4bul4buj4bqqxanhur7huqjhu6Phuqrhu4Dhu6fhu6Phu6Dhu7Xhur7hu6PDgeG6qsOVUuG6pOG6vuG7jeG7o0/huqrhu6fhu47hu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o0Hhu6Xhu4Dhu6Phu47hu6lC4bujw4DGoOG7peG7o8OB4buG4buj4buh4buf4buj4buOw5RC4buj4bq+QuG6vOG7gOG6vuG7o+G6oOG7huG6vuG6qOG7o+G6qOG7hkLhu6PDgeG7t+G6vuG7o+G7juG6quG7teG6vuG7jeG7o0Hhurbhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OB4bqq4bue4bul4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6qsaw4buO4bujw4rFqcOV4buj4buOw5Lhu63hur7huqjhu6PhuqDhu5LDgeG7o+G6vuG6qOG6qkLhu6PDiuG7peG7o+G7jsOVU+G7o+G7juG7iuG6vuG6qOG7o+G6qkxP4bujw4DGsOG6vuG6qOG7o+G6oOG7p+G7j+G7ky9P4buZ4buT4buO4bulQeG6vOG6ouG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budw4rhu6XDkuG6qELhur7Ds3BPUeG7o+G7pcOV4buO4buA4bud4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7ncOB4bq6X0LDiuG7peG6qOG6ouG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujcsO54bufT1Hhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budYuG7peG6vuG6qOG7o+G7oOG7teG7juG7o+G7oeG7n+G7o+G6uuG6qOG7o8OK4bul4buj4buOw5VT4buj4bqg4bun4bujLeG7o+G7qOG6vuG6qsOz4buj4buk4buP4bqtw5Xhu6Xhur7huqjhu53hu6Phu4zDksOBauG7neG6quG7juG7jk/Dsy8v4buM4buO4bul4buOQsOB4buP4bq+4bqiUOG7j+G7jsOV4buAQuG7jsOS4bqi4buP4bug4bq+L+G7juG7juG7gC9CL+G7jHRwdC9w4buf4buhcy/hu6Hhu6Ev4buhdS/hu47hu6Xhur7huqgt4bug4bul4buOLeG7oeG7ny3hurrhuqgtw4rhu6Ut4buOw5VSLcOA4bulLeG7oXJydXVzc+G7n+G7n3Hhu4/hurhP4bqo4budL+G7meG7ky9P4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhu6Xhur7huqjhu6Phu6Dhu7Xhu47hu6Phu6Hhu5/hu6Phurrhuqjhu6PDiuG7peG7o+G7jsOVU+G7o+G6oOG7p+G7oy3hu6Phu6jhur7huqrDs+G7o+G7pOG7j+G6rcOV4bul4bq+4bqo4buTL0/hu5nhu5Mv4buOw4Dhu5nhu5Mv4buOw5Lhu5nhu5Mv4buO4bulQeG6vOG6ouG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mSPEqOG7o8OTw5Xhu6Xhur7hu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6Phu45C4bqy4bq+4buj4bqqxanhur7huqrhu6Phurrhuqrhu6VC4buj4buO4bqq4bunw4Hhu6Phur7hu4bhur7huqjhu6Phuqrhu6VC4buj4bq+4bqo4bqqQuG7o0/huqrGsMOK4buN4bujUeG7p8OB4buj4bqgxJDhur7huqrhu6Phuqrhu6VC4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6Phur7FqVLhu6PhurzFqeG7o0DhurLhu6Ni4bqqxJDhu6M1QsOCw4rhu6PDtHFx4buj4buOw5Xhu4pC4buN4buj4buOw5LDlOG7o+G7jsawQuG7o1Hhu6vhu6Niw5JCw4LDleG7o8Odw5Xhu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o+G6p+G6quG7ksOB4buje+G7gMWp4buN4buj4buOReG6vuG6quG7oyPhu6Xhu4Dhu6NA4buv4bq+4bqo4buR4buj4bugxanhu6N74buAxanhur7huqjhu6Phu4Phu7Hhur7hu6Phuqfhuqrhu4Dhur7huqjhu6PDtHHDueG7o+G7jsOV4buKQuG7jeG7o+G7jsOSw5Thu6Phu47GsELhu6Phu47huqpI4bq+4bujI+G7guG7ozPDlcON4bq+4bqo4buR4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5l74bulQuG7o+G6vuG6qOG6qkLhu6NP4bqqxrDDiuG7o+G6uuG6quG7pULhu6Phur7huqrhu7Xhur7hu6PhuqDhu6vhu6Phu6Dhu7Xhur7hu6PDgeG6qsOVUuG6pOG6vuG7o+G7jEnhu6PhuqrFqeG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bq8xanhu6PDiuG7peG7o+G7jsOVU+G7o+G7juG7iuG6vuG6qOG7o+G6qkxP4bujw4DGsOG6vuG6qOG7o+G6oOG7p+G7o+G7juG7muG7o2LDksOV4bq+4bqo4buj4bqtw5VJw4Hhu6PhuqDhu5bhu6Xhu6Phu6DhurThu6Phu4NCw4Lhu47hu6M14bulw4rhu6Phu45C4bq2w5Xhu6Phu47huqrhu5Lhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mSPEqOG7o8OTw5Xhu6Xhur7hu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6PhuqDhu6vhu6Phu45C4bqy4bq+4buj4bqqxanhur7huqrhu6PhuqhC4bunw4rhu6PhuqDEkOG6vuG6quG7o+G7jMSo4bujQcOM4buN4bujUeG7p8OB4buj4bqgxJDhur7huqrhu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o0HDjOG7o+G7jEnhu6PhuqrFqeG6vuG6qOG7o+G6vsWpUuG7o8OB4buG4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu6Phurzhu5ZM4bq+4bqo4buj4bq64bqq4buA4bup4bq+4bqo4buj4buh4buf4bq64bqo4buN4buj4bqg4bq0w5Xhu6PhurzFqeG7o8OK4bul4buj4buOw5VT4buj4buO4buK4bq+4bqo4buj4bqqTE/hu6PDgMaw4bq+4bqo4buj4bqg4bun4buP4bujNOG7j+G6rWPhu6Q1PuG7ky9P4buZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng
2015-11-17 07:42:56

TTO - Ngày 16-11, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen đột xuất cho đội Phòng chống công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) vì...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết