Cập nhật:  GMT+7
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdSnhuqBQxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6quG7jOG7hMawUMOZ4buWSuG7hsaw4buq4bum4buzxrDhu57hu7PGsFBTxrBQ4buE4bq44bucxrBQVOG6rMaw4buG4bqw4buuxrDhu57hu7PGsErhu4Lhu4ThurpRxrDhu6pUxrDhuqzDmeG7mOG7nHQv4buC4burdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucOELhu7PhuqjFqXVy4buB4buFc8awLcawPOG7ksaw4buiUeG7s0rGsDxBSuG7gsaw4bug4bu1UMaw4bqq4buE4bq6UcawUOG7nuG7s8awPMOSSuG7hsaw4buzSsawUOG7guG7t0rhu4LGsOG7nOG7guG7jMawe8OSSuG7hsawOOG7t8awcuG7gVFBSuG7hsaw4buF4bueSHPGsOG7quG7puG7s8aw4bue4buzxrDhu6JR4buu4bq4UMaw4bqqSErhu4LGsOG7iuG7gsag4buExrBQ4buMxrDhu6pUxrDhu7VK4buhxrDhu4rhu4LGoOG7hMawUOG7jMaw4bqmSMaw4bqs4buzSsaw4buq4bu3xrDhuqbhuqBQxrBQ4bu5xKjGsOG7huG7hOG7s8SoxrDhuqrhu4zhu4TGsOG7quG7mOG7hMaw4buF4buC4bu14buExrDhu4XDgErhu4bGsOG7hUZKxrBy4bug4buESuG7gsawSsOAxKjGsOG7q8O9w73hu69z4buhxrBQ4bueUsawUOG7ueG7hMaw4busw4HGsDzhu7PEqMaw4buySuG7ocaw4buCUeG7ruG6vErGsDzhu7PEqMaw4bqvw5XGsOG6qsOKxrDhu4jhu7fEqMaw4buew5PGsOG7guG7t0rhu4LGsOG7quG7hMaw4bqsw5nhu5jhu5zGsOG7huG7hOG6tFDGsFDhu7fhu4TGsOG7oEFKcMaw4buF4buew5nhu5jhuqzGsOG6qkzhu6HGsFDhu6bGsOG6quG6slHGsFDhu4Lhu7VK4buGxrDDvS/hu7Hhu6nhu6t2xrDhuqrhurhKxrBK4buz4buu4buhxrA8w5JK4buGxrDhu7NKxrBQ4buC4bu3SuG7gsaw4buc4buC4buMxrB7w5JK4buGxrA44bu3xrDhu4jhu4TDiUrGsFBU4bqsxrBK4buC4bq0Ssaw4bqqw5nhu5bhuqzGsFDhu4RKxrDhuqbhu7VLxrBQ4bumxrDEqMOVUMaw4bug4buMxrBK4bu5SsawSuG7guG6sErGsOG6pkjGsOG6rMOZ4buY4bucxrBQ4bu34buExrDhu6BBSnDGsOG7heG7psawUOG7gsOSSuG7hsawUOG7hErGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqo4bqwSsawUOG7nkdK4buCxrDhuqbhu7VL4buhxrA8w5JK4buGxrDhu7NKxrDhu4Xhur9we8OSSuG7hsawOOG7t8aw4bqqw4HGsOG6rOG7gknGsOG6quG7uUvGsHvDleG7hMawPEFK4buCxrDhu6Dhu7VQxrB74buF4buF4bq/xrDhu6rhurrGsOG7heG7hW84xrDhu6rhu7dLxrDhuqxRw5XhuqzGsOG6quG7hOG6ulHGsFDhu57hu7Phu6HGsOG7rOG7teG6rMaw4buI4bq04bucxrDhuqzhu4JR4buuw4lKxrDhu7VKxrDhu6rhu7fGsFDhu55R4buuxrBQR8SoxrDhuqrhu4zhu4TGsFDDmeG7lkrhu4ZwxrAp4bqiSuG7hsaw4bqs4bu14bqsxrDhuqbhu4ThurxKxrDhu5zhu4Lhu7Xhu5zGsErhu4bhu4Lhu4Thurzhu5zGsOG7qlThu6HGsOG6rOG7teG6rMawUOG7nuG7hErhu4LGsOG7oOG7tVDGsOG6qsOBxrDhu6zhu7XhuqzGsOG6qkhK4buCxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqq4buM4buExrBQw5nhu5ZK4buGxrDhuqzhu4JR4buuw4lKxrDhuqzDmeG7mOG7nMaw4buG4buE4bq0UMawUFLhu4TGsOG7rOG7teG6rOG7gsaw4bqsVeG7s8awSuG7hsOZ4buU4buExrDhuqrhu4TGsOG6qsOZ4buUSuG7hnDGsOG7g+G7s1HGsOG7iuG7guG7hMawUOG7glHGsFDhu4LhurThu5zGsOG6quG6suG7rsaw4bqqVcaw4bqs4bu14bqsxrDhuqzhu4Lhu6RK4buGxrDhuqzhu6Thu6HGsErhu4bhu7fhu67GsHgv4bur4burL+G7seG7qeG7q3bhu6HGsOG6rOG7ksaw4buiUeG7s0rGsDxBSuG7gsaw4bug4bu1UMaw4bqq4buE4bq6UcawUOG7nuG7s8awPMOSSuG7hsaw4buzSsaw4buF4bq/cHvDkkrhu4bGsDjhu7fGsOG6qsOBxrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsOG7iOG6vErhu4LGsOG6puG6oFDGsOG7iuG7gsOCSsaw4bqs4bq24bucxrDhuqrhu4zhu4TGsOG7quG7mOG7hMaw4buF4buC4bu14buExrDhu4XDgErhu4bGsOG7hUZKcMawKcOZ4buY4bqsxrDhuqrhurJRxrDhuqrhu4zhu4TGsFDDmeG7lkrhu4bGsErhu7fhu67GsOG7iuG7guG7s+G7hMawSuG7guG6tErGsOG7quG7t0vGsErhu4bhu7fhu67GsOG7rS/hu6vhu6sv4bux4bup4burdsaw4bqqw4HGsFDhu4LFqOG6rMaw4buC4buE4bq8Ssaw4buqVMaw4bqsw5nhu5jhu5zGsOG7q8awe+G7hT57xrDhuqxV4buzxrDhuqzhu4JIxrA4cOG7hcawxINw4buDcMawcuG7oOG7hErhu4LGsErDgMSoxrDhu6vDvXl5c8awUOG7nlLGsMagxrDhu5zhu4LDmeG7lErhu4bGsHvDkkrhu4bGsDfhu4Thu7NK4buG4buhxrDhu4Xhur9we8OSSuG7hsawOOG7t3DGsOG7heG7hOG6uOG7nMawUFThuqzGsOG6quG6tlHGsFDhu57hu7NK4buC4buhxrDhu4VGSsaw4bqsTUrGsOG7iuG7guG7s+G7hMawSuG7guG6tErGsOG6qsOBxrBQ4buCxajhuqzGsOG7guG7hOG6vErGsHfGsOG7qlTGsOG6rMOZ4buY4bucxrDhu4bhu4ThurRQxrBQ4bu54buExrDhuqpI4buzxrDhuqbhu7dKxrDhu4Xhur9we8OSSuG7hsawOOG7t8aw4buq4bu3xrDhu4JR4buu4bq8SsawPOG7s8SoxrDhuq/DlcawUOG7nsOZ4buY4bqsxrDhuqpMcMaw4buF4buC4buE4bq4UcawUOG7tcawe0vhu7dKxrDhu4Xhu55OSuG7hsaw4buBUVdK4buC4buhxrB7w5Xhu4TGsFDhu57DmcagSuG7hsawe8OV4buExrA8QUrhu4LGsOG7oOG7tVDGsHvhu4Xhu4Xhur/GsOG7quG6usaw4buF4buFbzjGsDzDkkrhu4bGsOG7s0rGsOG7heG6v3B7w5JK4buGxrA44bu3xrDhuqzhu4JLxrDhuqbhu4ThurhQ4buhxrDhuqrhu4zhu4TGsFDDmeG7lkrhu4bGsOG7hUZKxrDhuqrDgcawUOG7pkrhu4bGsOG6rEzGsFDhu4ThurpKxrDhu7VKxrDhu6rhurrGsFDDleG7hMaw4bqsw5nhu5jhu5zGsOG7huG7hOG6tFDhu6HGsOG7nOG7gkHhu4TGsOG6rOG7guG6tuG7nMaw4buC4bu3SuG7gsaw4bu1Ssaw4buc4buC4bu5UMawUFPGsOG7sXjGsFDhu4Lhu7VK4buGxrDhu6rhu7fGsOG7quG7puG7s8awxKjhu5jhu4TGsOG7nuG7s8awUFNwxrDhu4Xhu4JVxrDhuqpL4bu5Ssaw4bqsVeG7s8aw4bqq4buM4buExrBQw5nhu5ZK4buGxrDhu4jhu7fGsFDhu4LDmeG7lErhu4bGsOG6rOG7gk5KxrBK4buC4buoSuG7hsaw4bqqS+G7uUrGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4buq4bqgSuG7huG7ocawRlDGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4buiUeG7s8aw4buI4bu54buE4buhxrDhu4jhu5bhu4TGsOG6qFRK4buGxrDhu6Dhu5LGsOG7gsagxrDhuqxV4buzxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsFDhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDhu4bhu4Thu7NLxrBQ4buCw5JK4buGxrDhuqzhurLEqMawUFLhu4TGsOG7rOG7teG6rOG7gsaw4buq4bu3xrBK4buC4buoSuG7hsawUOG7guG7pMaw4bqsTMaw4buG4buE4bu1xrBQ4bueSMawSuG7gsOZxrB74buFPnvGsOG6qsOKxrDhuqzDmeG7mOG7nHDGsDfhurJKxrDhuqrhurDhu67GsErhu4LhurZQ4buhxrDhu6rhu7dLxrBK4buG4bu34buuxrDhu6vhu6kv4bur4burL+G7seG7qeG7q3bhu6HGsDzDkkrhu4bGsOG7s0rGsOG7heG6v3B7w5JK4buGxrA44bu3xrDhuqrDgcaw4bqm4bqgUMaw4buK4buCw4JKxrDhuqzhurbhu5zGsOG7scaw4bqq4buM4buExrBQw5nhu5ZK4buGxrDhuq/Dicaw4buBUeG7s0rhu4bGsOG7heG7nsOZ4buUSuG7hsawcuG7oOG7hErhu4LGsErDgMSoxrDhu6vDvcO9w71zxrDhu6rhu7fGsOG6seG7s+G7hMawe+G7pOG6rMawPsWoxrBy4bug4buESuG7gsawSsOAxKjGsOG7q8O9w712c+G7ocaw4bqq4bq6UcawUOG7nlLGsFDhu7nhu4TGsOG7iuG7glHGsOG7nOG7guG7jMaww73hu6HGsOG7nOG7gsOZ4buUSuG7hsawduG7ocaw4buF4bq/cHvDkkrhu4bGsDjhu7fGsOG7qkfGsOG6rEzGsOG7guG7t0rhu4LGsOG7quG7hMaw4bqsw5nhu5jhu5zGsOG7huG7hOG6tFDGsFDhu7fhu4TGsOG7oEFKcMawe+G7jOG7hMawUMOZ4buWSuG7hsawPsWoxrDhuqzDmkrhu4bGsOG6qsOBxrDhuqxMxrBQ4buE4bq6Ssaw4bu1Ssaw4buq4bq6xrBQw5Xhu4TGsFDhu57DlcSoxrDhuqzhuqDhu5zhu6HGsOG7quG7t8aw4buq4bum4buzxrDhu57hu7PGsFBTcMawPMOaSuG7hsaw4buq4buY4buExrBQ4buCVcaw4bqqS+G7uUrGsErhu4LDmcaw4buFRkrhu6HGsOG7guG7s+G7hMaw4bqq4buM4buExrBQw5nhu5ZK4buGxrDhu4Xhu57DmeG7lErhu4bGsOG7quG7t8awPsWoxrDhuqrDgcaw4buI4buW4buExrDhuqhUSuG7hsaw4bugxajGsOG6puG6tlDGsOG6rMOCSsaw4bqsVeG7s8aw4buzSuG7gsaw4buFcOG7hXDhu7Jw4buhxrBQ4bueUsawUOG7ueG7hMaw4buK4buCUcaw4buc4buC4buMxrB34buhxrDhu5zhu4LDmeG7lErhu4bGsHbGsOG6qsOKxrDhuqzDmeG7mOG7nMawxKjDlVDGsHvhu4U+e8aw4bqvUcSo4buESuG7s8awd+G7reG7qeG7ocaw4buK4buC4buExrDhu7NK4buCxrBK4bu34buuxrDhuqrhu7NK4buGxrBQ4buC4buzxKjGsOG7huG7hOG7s8aw4buG4buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7hsawUOG7nsOJSsaw4bqqw5nhu5RK4buGcMawPOG7gknGsOG7reG7qcaw4buc4buCUlDGsOG7oOG7s1HGsOG7iuG7guG7hMaw4buG4bqw4buuxrDhu7VK4buhxrDhuqrhu4zhu4TGsFDDmeG7lkrhu4bGsOG6qsOBxrDhuqZIxrDhuqzDkkrhu4bGsOG7s0rGsOG6puG6oFDGsOG7huG7hOG7qHDGsDjhu4ThurxKxrDhuqzhu5LGsOG7olHhu7NKxrDhuqrhu4ThurpRxrBQ4bue4buzxrBQ4buE4bq44bucxrBQVOG6rMaw4buCS+G7t0rGsFDhu4Lhu4ThurxKxrDhu4Lhu47GsOG7oOG7ksaw4bqqw4rGsOG7rMavxrDhu4hWxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6quG7jOG7hMawUMOZ4buWSuG7hsawUOG7gkJLxrDhu6JR4buuxrDhuqpISuG7gnDGsOG7hTjhu7bhurc4xrDhurfhu7LhurF0L+G7nHU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng
2015-11-17 07:42:56

TTO - Ngày 16-11, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen đột xuất cho đội Phòng chống công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) vì...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết