Cập nhật:  GMT+7
Ô<ỢỚỸ1ÚậậỈƠâẨ>ẩ1=ƠỐẨéỚềX3Ớ<7ỸỚ#éằ3)ỚềẻÚỚ0<5ỚềẻÚỚầá>Ô/<ỢỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâụ=Ú@ƠỐẨẨỚ-Ớù>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3Ớ<7ỸỚ#éằ3)ỚỸ5ỚỸ<ẫễ?3Ớ2a3Ớ#Ú3)ỚầXẩỚẩ<>:ẫÒỚẨầ43)ỚấẫÙỚẩầ}3<Ớ1Ụ2Ớề>,ỸÓỚ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3Ớ)ỬâỚềaỚềỤ3Ớ0<5Ớ0<Ứ3ÒỚổa3)ỚẩÙỸỚ3ỤễỚ#Ú3)Ớẩ<>:ẫỚ2ạẩỚỸăỚỸ<:Ớẩ<á3)Ớ3Ớ<ạ>Ớẩ<Ũ4Ớ“ỂWễỚ@ẽ3)Ớ2aỚ<}3<ỚẩéỚềX3Ớ<7ỸỚ#éằ3)”Ớ@4ỚẬẳỚùỗ-ơẨỚẨÂÒụổwỚềỤỚẪxủổớúỚẩảỚỸ<ẹỸỚậÙ3)ỚỞỠ-UÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐ“x)éằ>Ớ1Ụ2ỚỸa3)ỚẩÙỸỚẩéỚềX3ỚẩW2Ớ1fỚẩầ43)Ớẩầéằ3)Ớâ<ảỚẩ,3Ớ#Ú3)Ớẩ<>:ẫỚ#>;ẫỚ0>,3ỚỸăỚậẳỚềÝẩỚỸ,ỸNỚâ<63)ỚẩéỚềX3ÓỚ#>,3Ớẩ<4Ủ>ÓỚ2ÙễỚề>Ớẩ{3<ÒÒÒỚụ>,3ỚỸ<éÚỚỸ5ỚỸ<:Ớ#ạỚỸdỚẩ<.ỚỸ<4Ớ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3Ớẩầ43)Ớ0<>Ớ#ÚỚậáỚâ<Ũ>Ớ1Ụ2Ớề>,ỸỚ3)4Ụ>Ớ)>ằÓỚỸ<éÚỚ0.Ớâ<Ũ>Ớẩ}2Ớ#:3Ớ)>ÚỚ#}3<Ớ<7ỸỚậ>3<Ớ#.Ớ<>.ẫỚầ9Ớ<4Ụ3ỚỸŨ3<ỚỸÙỸỚ=2ÒỚẨ<]3<Ớẩ<4Ũ3)Ớ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3ỚỸ63Ớ)ỬâỚầỤ4ỚỸŨ3Ớ0<ÙỸỚẩẻỚ2ạẩỚậáỚ1ẽỸỚ1éặ3)Ớẩầ43)Ớẩầéằ3)Ớ@4Ớ<7ỚỸ<éÚỚ<>.ẫỚ<:ẩỚỸ<ẹỸỚ3Ứ3)ÓỚềÚ>Ớẩầ6ỚỸđÚỚỸa3)ỚẩÙỸỚẩéỚềX3”Ớ-ỚỸaỚx)ẫễ!3ỚẨ<[ỚẨ<Ú3<Ớụéằ3)ÓỚ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3ỚẩW2Ớ1fỚẨầéằ3)ỚẨụÂẨỚộ}3<Ớụé3)Ớụ6ÚÓỚâ<ÙẩỚỶ>.ẫỚẩỦ>Ớ<ạ>Ớẩ<Ũ4ÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐwạẩỚ)>Ù4Ớề>?3Ớẩầ*ỚẩW2ỚậẽỚẩỦ>Ớ<ạ>Ớẩ<Ũ4NỚ“ẨáẩỚ3)<>,âỚỸ<ẫễ?3Ớ3)Ụ3<ỚẩW2Ớ1fỚ-Ớ)>Ù4Ớ@dỸỚ<7ỸÓỚẩa>Ớ#éặỸỚẬẳỚùỗ-ơẨỚâỚỸ<ỦễỚ#>ỚỸ<ỦễỚ1Ủ>Ớ3<>;ẫỚ1Y3ÓỚỸẫá>ỚỸc3)Ớẩa>Ớ2ắ>Ớ#éặỸỚ3<Ý3Ớề}ỚỶÚ3Ớ)>Ù2Ớ<>,ẫỚẩầéằ3)ỚỸ5ỚấẫÚ3Ớ#>.2Ớ0<ÙỸỚ3<ÚẫÒỚx)éằ>ỚỶŨ4ỚỸY3ÓỚ3)éằ>Ớ1Ủ>ỚỶŨ4Ớ0ỚỸ5Ớ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3”ÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐữỚ3)ỴẫỚ3<>?3Ớ2ỤỚa3)ỚỀỨ3Ớổa3)ỚẬÚ3)ÓỚẩầéẳ3)Ớâ<63)ỚẩảỚỸ<ẹỸỚ-ỚỸÙ3ỚỶạỚẬẳỚùỗ-ơẨỚẨÂÓỚ#ƯỚỸ5Ớ1Y3ỚẩW2ỚậẽỚềắ>ỚẨẫả>ỚẨầ*NỚ“ơ[3<ỚỶ>?3Ớ3<ỤỚẩầéằ3)ỚỸ5ỚỸ<ẹỸỚ@Ú3<Ớ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3Ớ<7ỸỚ#éằ3)Ớ3<é3)Ớ0ỚỶÚ3Ớ)>Ù2Ớ<>,ẫỚẩXẩỚỸŨỚỸÙỸỚẩầéằ3)Ớ#;ẫỚ3<Ý3Ớẩ<ẹỸỚ#YễỚ#đỚề;ỚẩY2ỚấẫÚ3Ớẩầ73)ỚỸđÚỚỸa3)ỚẩÙỸỚ3ỤễÒỚơ5Ớ1ỤỚỸ<éÚỚ0.Ớ2XễỚ3Ứ2Ớ)Y3Ớ#WễỚỸÙỸỚẩầéằ3)Ớ#éặỸỚẩẽỚỸ<đỚề;ỚẩỤ>ỚỸ<{3<Ớ3?3Ớ2ạẩỚậáỚ<>,ẫỚẩầéẳ3)ỚỸ5ỚẩW2Ớ1fỚ)>Ũ2ỚỶắẩỚ3Ũ2ỚỶắẩỚỸ<>Ớâ<{ÒỚẨ<:Ớ1ỤỚ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3Ớ0Ớ<ạ>Ớẩ<Ũ4ÓỚ3<>;ẫỚ)>Ù4Ớề>?3ỚỸ<4ỚỶ>:ẩỚ0<>Ớ1Ụ2ỚỸa3)ỚẩÙỸỚẩéỚềX3Ớ<7Ớ#ƯỚỶ[ỚỸỪẩỚ2XẩỚ0<4Ũ3ỚỠỜJỚâ,ẫỚ#à3)/ẩ<Ù3)Ớề}Ớ0ỚẨ<[Ớữ>;ẫỚ-Ớ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3ỚẨầéằ3)ỚẨụÂẨỚwÚầ>=Ớổẫầ>=Ớ-Ớ0.NỚ“vắâỚẩa>Ớ<7ỸỚ3)ỤễỚểéÚỚỸ5ỚỠTỚ3)éằ>Ớẩ<}ỚỸ<]ỚỸ5ỚỶÚỚ3)éằ>Ớ1Ụ2ỚỸa3)Ớề>,ỸỚẩéỚềX3Ớẩầ43)Ớẩầéằ3)Ớ<7ỸÒỚx<é3)Ớ<Ú>Ớ3)éằ>Ớ0>ÚỚ#Ú3)ỚỸ<ẫỲ3ỚỶ[ỚỶ8Ớ3)<;”ÒỚẨ<ẻÚỚ3<Ý3ỚềX3Ớ#;Ớẩầ?3ÓỚẨẬỚx)ẫễ!3ỚẨ<[Ớộ{Ỹ<Ớụà3)ỚỎ0<4ÚỚẩW2Ớ1fỚ)>Ù4Ớ@dỸỚẨầéằ3)ỚơụỚẬéỚâ<Ủ2ỚẨÂÒụổwÕỚỸ<4ỚầỰ3)Ớ3)<;Ớẩ<Ú2ỚềX3ỚỸ5Ớ3<ế3)Ớ3)<>,ẩỚ3)ƯỚềỤỚ,ỸỚỶỰ3)ỚỸÙ>ỚẩW2NỚ“ộŨ3ỚẩỚ0<>Ớ1Ụ2Ớề>,ỸỚẩỦ>Ớ2ạẩỚẩầéằ3)Ớâ<ảỚẩỚ1Ụ2Ớề>,ỸÓỚ3<é3)Ớề}Ớ3<Ý3ỚẩỚ1Ụ2ỚỸa3)ỚẩÙỸỚ#Ụ4ỚẩỦ4ỚỸY3Ớẩ>:âỚỸÝ3Ớ3<>;ẫỚ<ă3Ớềắ>Ớẩ<ẽỸỚẩ:Ớ3?3Ớẩa>ỚềỴ3Ớ1Ụ2”ÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐẨỦ>Ớ<ạ>Ớẩ<Ũ4ÓỚỚỶ>.ẫỚ#;ẫỚỸ<4ỚầỰ3)ỚỸY3ỚỸ5Ớ2ạẩỚỸăỚỸ<:Ớầ9ỚầỤ3)ỚỸ<4Ớ<4ỦẩỚ#ạ3)ỚẩéỚềX3Ớ<7ỸỚ#éằ3)ỚỸe3)Ớ3<éỚấẫễỚ#[3<ỚỸdỚẩ<.Ớề;Ớ3<>,2ỚềdÓỚấẫễ;3Ớ<Ủ3ÓỚỸ5ỚỸ<:Ớ#ạÓỚỸ<{3<ỚậÙỸ<Ớẩ<8ÚỚ#Ù3)ỚỸ<4Ớ)>Ù4Ớề>?3ỚẩéỚềX3Ớ<7ỸỚ#éằ3)ÒÔ/âỐÔâỚỸ1ÚậậỈƠâộ4@ễƠỐụyỉxùỚụÉĂxùÔ/âỐ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không chỉ phụ huynh đau đầu

Không chỉ phụ huynh đau đầu
2011-09-25 04:47:43

TT - Trong tình hình lạm thu tiền trường nở rộ khắp nơi, trường tôi dạy cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thôi thì thu đủ thứ: đồng phục thể dục, phù hiệu học sinh, phiếu liên...

100% sinh viên có việc làm

100% sinh viên có việc làm
2011-09-25 04:47:32

TT - Sáng 24-9, Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1976-2011). Đến nay trường có 156 cán bộ - giảng viên - công nhân viên chức với 60%...

Hợp tác với Malaysia đào tạo thạc sĩ

Hợp tác với Malaysia đào tạo thạc sĩ
2011-09-25 04:47:21

(TTO) - Sáng 24-9, Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp với Trường ĐH Mở Malaysia (OUM) tổ chức khai giảng lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế khóa đầu...

Khắc phục chứng táo bón ở trẻ

Khắc phục chứng táo bón ở trẻ
2011-09-25 04:46:46

(SK&ĐS) - Trẻ sơ sinh đi tiêu dưới 2 lần/ngày; trẻ (được bú mẹ) đi tiêu dưới 3 lần/ngày hoặc trẻ lớn đi tiêu dưới 2 lần/tuần thì được coi là táo bón. Tuy nhiên, nếu sức...

Khi thấy ho, không nên tự ý bỏ thuốc

Khi thấy ho, không nên tự ý bỏ thuốc
2011-09-25 04:46:35

Tuy nhiên khi dùng tôi cần chú ý tới một vài tác dụng phụ thường gặp do tôi gây ra. Hầu hết các tác dụng không mong muốn xảy ra là chóng mặt và ngoại ban (chiếm khoảng 2% số...

Cây seo gà chữa kiết lỵ

Cây seo gà chữa kiết lỵ
2011-09-25 04:46:24

Cây nhỏ, thân cỏ, có thân rễ mọc bò mang vảy hẹp màu hơi nâu. Lá mọc rất sít nhau. Lá màu nâu nhạt ở gốc và hơi vàng ở trên.

Thiền - “Thuốc” đa năng

Thiền - “Thuốc” đa năng
2011-09-25 04:46:11

(SK&ĐS) - Thiền là một phương pháp tập luyện có từ rất lâu đời ở phương Đông do Đức phật Thích ca thực hiện đầu tiên nhằm làm cho con người giải thoát được khổ đau, hài hòa...

Để chàng không còn mặc cảm vì... yếu

Để chàng không còn mặc cảm vì... yếu
2011-09-25 04:45:54

Tàm nga (con tằm) hoàn tán: 100g phơi âm can, tán bột, trộn mật làm hoàn, mỗi viên to bằng hạt ngô, mỗi tối uống 1 viên. Hoặc tàm nga lượng vừa đủ sao vàng, tán bột, mỗi lần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết