Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bue4bu5MeG6t8OgMFQ6MTZUxJEx4buBVDHhur3EqcOgMVQs4bus4bq9VCwk4bq94buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtT4bue4bq64bq6VC1U4bq6w6nhuqHDoDBU4bq7NMOgMVQxNMOgMVRhV8OhVOG6uzHhur1U4bq7Mn3DoFThurvDqeG7heG6q8OgMFTDoGNUw6nDolQ5MeG7ssSRVMOg4bqtMuG7lFThurvDqeG7heG6q8OgMFThurvhurcyVDtXxKlUOuG7g8OgMFQ5MeG6t8OgMFTDoOG7tMOhVMOgMOG6oVYyVGXhur3EqVRh4bq9JeG6u1Qs4bqj4buWVOG6ujHhurcyVOG6uzE0VOG6uzHhur1ULOG7h1ThursxZuG7klQs4bq1w6AwVMSRMeG7gTpU4bq7MV1UO+G7gTrhu5RUxJEx4bq/VDEyW+G6vVQxxIM6VOG6uTLDoDHhu5RUxJExMnvhur1UYTI+w6BUYVc64buUVD804busVD/hu6zhuqFU4bq7JcSRVMOsY+G7lFQ/WOG6oVQxMl3DoVTEqVThurt74buUVD9Y4bqhVDEyXcOhVOG6u+G7rDJUw6BXw6Dhu5bhu5bhu5ZU4bq6PeG6u1Q6WFQsfeG6vVQs4buFYjpU4bq7MeG6vVQ6MeG6vcOgMFTDoDDhu6zEqVTDoDHDrcOgMFTDoDBWxKlULCThur1Uw6DDncOhVDHEgzrhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55xMTZUMCTDoFThu6ZVVeG7llVVVVQs4bq1w6AwVOG6uzHhurcyVOG6ueG6ocOgMFThursx4bq9VCzhu4ViOlQ64buH4busVDrhu646VC7DoVRhVlQ5MeG6t8OgMFQ7IlQ7VsOgMOG7llTDgDHDrcOgMFTEkTHhu4FUMeG6vcSpw6AxVDkx4buuVDAyWFThursxNFQ5MeG6t8OgMFTDoOG6ozJUMDThu5RUOsOjw6BUMDLhu6xULDTDoDFUxJEx4buBVDHhur3EqcOgMVTDoDAxw6jhuqHhu5RUOiXDoFTDoDAxw6jhuqFUZeG6vVhUYVZUw6HDouG6u1TDrD3DoFQsfeG7llRzw6rDoDBUYVZUw6AwMcOo4bqhVDkx4bqlVMOgPsOgVMSRMeG7gVQx4bq9xKnDoDFUw6k94bq7VCzhu7LDoFQs4bqhVDkxMlQs4bqjw6AwVDkx4bqhWMOgVMOgVsSpVDkx4bqhWMOgVMOgxIPhu5ZU4bq6MT3EqVTEkTHhu4FUMeG6vcSpw6AxVDoxMlRhMlThurtnw6AwVCzhurXDoDBUOjHDqsOgMFThurvhurcyVOG7ieG6o+G6u1Thu4nhu6xUw6xWVOG6uzHhu4Xhuq3DoDBUYeG7ssOh4buWVOG6ujHhurfDoDBUOljDoVQ6MeG6oVTEkTHhu4FUMeG6vcSpw6AxVDkx4bq3w6AwVCzhuqPDoDBU4bq7Mn3DoFQ/WOG6oVQxMl3DoeG7lFThurvhurcyVGFXMlQ5MeG6pVTDrOG6qTJUOj3EkVThurvDqT7DoFTDrDRU4bq7MeG6vVQs4buFYjpUM+G6u+G7lFQ5MeG6t8OgMFQsV+G6u1Q6MTZU4bq7Mj7hur1Uw5pVVeG7jsag4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buew4HDouG6u1Rh4bqpxJFUOTHhuqFYw6AwVMOZVS3hu6RV4buOVDHEgzpU4bq5MsOgMVThursx4bq9w6I6VDsyW8OgVMOgVsSpVMOgMeG7hcOgMFQ6McOqw6AwVOG6u+G6tzJU4bq74bqzw6BUOTHhurfDoDBUM+G6u1Thursx4bqrMlQwMuG7rMOg4buUVDrhurfDoDBU4bq5Zjrhu5ZUcWZU4bq7w6nhu6zDoDFU4bq7MeG7h1QsJOG6vVQwMuG6q1QxxIM6VGFWVCx7w6BU4bq7MeG6vVThursyfcOgVMOsVlTDoDHhu7I6VMOgMWNUOuG7rjpULsOh4buWVHHhuqNU4bq7MnvhurtUO1fEqVTEkTFYMlQ7VsOgMVTDqeG7rFQz4bq7VDrhu4PDoDBUxagtw5pVVMSRMcOq4bq7VDox4bqhVMOsMls6VOG6uzJ9w6BUP1c64buWVMOJMnvhurtUw6nhurUyVDoxw6rDoDBU4bq74bq3MlTDoDHhu4VUOjHhu4dULDJULMOjMlTDoGLhu5ZUcTHhu4Xhu6xUw6FjVGHhuqsyVDHEgzpU4bq5MsOgMVQsWVQ/MnvhurtU4bq7MSTEqVQ64bq3VMOh4bq94bqzw6BUw6DhuqMyVDA04buWVHAye+G6u1RhVlQ64buuOlQuw6FUOjHhu4Xhu6xUOuG6o1TDoDHhu4XDoDBUOTHhurfDoDBUw6Ax4buyOlTDoDFj4buUVDHhurMyVOG6uzHDqjpUw6nhu67huqFUw6kye+G6u+G7lFQ5MeG6t8OgMFQsw6MyVMOgMeG7rMOgMVTDoDFWVOG6u8Op4buF4bqrw6AwVOG6uTxULOG7rsOgMVQwMuG7rlQ6McOqw6AwVOG6u+G6tzJUYVbDoVQ6MeG7h1TDoDEyW8OhVDkhw6Hhu5ZU4bu5MeG6t8OgMFQz4bq7VGEkw6BULOG6tcOgMFTDoDAxMlvEkVThurvhurcyVD81VMSRMT5UPzTDoDFU4bq7w6nhuqHDoDBUOuG6vcOiOlQxxIPEkVQxw6IyVCzhurXDoDBUw6nhu7TDoDBUOiTDoFTEkTFYMlQxxIM6VDHhuq8yVDkyw6AxVMOgMDEyW8OhVDrhu4fhu6xULOG6tcOgMFTDoDAxMlvEkeG7llRz4bq1w6AwVMOgMDEyW8SRVOG6u+G6tzJUw6nDquG6u1TDqeG7rFTDocOi4bq7VMOgMOG6vcSpPsOgVOG6u+G7sjrhu5JUOmZU4busMlQ6MTXhur1UMcOjVDEh4bq7VMOs4bqpMlQxxIM6VOG6u8Opw6NU4bq7MTRU4bq7MeG6vVThursyfcOgVMOpPeG6u1TDoDHhu6zDoDHhu5RUOuG6o1QxMlvhur1UZeG6vVhU4bq7ZjpU4bq7MTThu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57huroyfcOgVCwk4bq9VMOgw53DoVThursx4bq9VDpYVOG6uzHhu67DoDBUw6HhuqkyVOG7ieG6ocOgMFThursxNFQ6McOqw6AwVOG6u+G6tzJUYVcyVCzhurMyVMOh4bu24bq7VMOs4bqpMlQ5MeG6oVjDoFThursx4bq9VGXhur1uVMSRMeG7gVQx4bq9xKnDoDHhu5ZUw4DhuqMyVGFWVOG6u2hUw6Aw4bq9xKlbw6BULD3EqVTDoDHhu4XDoDBUw6Ax4buFVGFWVCHEkVQ/4bq9w6I64buWVOG6ujHhu7jDoDBU4bq7MeG7ssOgVMOhVlTDoOG6ozJUw6Axw63DoDBUOTHhuqFYw6BU4bq7Mn3DoFTDoFbEqVTDrOG6qTJUw6AxMn3hur1UMTJb4bq9VOG6u8Op4buFY8OgMFRhVlThurloVOG6ueG6s8OgMFQ6w6PDoOG7llRz4buHVOG6uzFmVMOh4buBOlQ6MTJU4bq7Z1Rl4bq9blTDoFbEqeG7klTDrFtU4bq5MsOgMeG7lFQsMlvDoOG7lFTDoOG7heG6qTrhu5RUw6Hhur3hu6xU4bq54buyw6Hhu5RU4bq74bq9VD/huqVUOuG6rVThurljVMOsJeG6u1Q6MT3hurvhu5RU4bq7MnvEkVQ5MeG7rjoxVOG7muG6uz3hurtUw6AxMj7DoFQ5MeG6t8OgMFThu6wyVDAxMlTDqeG6sVTDrCXEqeG7nOG7lFTEkTHhuqHDoDBU4bq7w6lW4bqh4buUVDkxLsOgVOG6uzHhu4Vjw6Aw4buUVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMFQs4bqhVsOgVOG6uzFd4buUVDox4bq9xKk+w6BUw6HhurfDoOG7lFQ/4bq1MlQ74buFZMOgMFQ6MeG6oVTDoDEjw6BUw6wyPsOgVMOgMVZU4bq7w6nhu4XhuqvDoDDhu5bhu5bhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hurojw6FUYWpUxJEx4buBVDHhur3EqcOgMVThursx4buF4bqrw6AwVOG6uWJUOuG6ocOgVMOhNMOgMVQ/NVTigJwsNOKAnVQx4busxKlUOTHhurfDoDBULOG7hWI6VDAy4buu4bqhVMOsMj7DoFTDoVbDoDBU4bq74bqpMlTDoD7DoFTDoDAxw6jhuqFUw6E9xKlUOuG7g8OgMFTEkTFYMlQs4bqjw6AwVDox4bqhVOG7ieG6ocOgMOG7llTDgVZUOTHhurfDoDBULOG6o8OgMFQ5MeG6t8OgMFQs4buFYjrhu5RUOuG6ocOgVDrhu64yVOG6uTxUPzVU4bq7MSTEqVQ64bq3VMOgMeG7sjpUw6AxY1Qx4bqhVjLhu5RUMeG6rcOgVMOgw63hu6xUOjHDqsOgMFTDoeG7sjpUOmRUw6zhuqkyVD9Xw6BUP8Oo4buW4buW4buWVMOAw53DoVTDoFbhuqFU4bq74bq3MlQ64buDw6AwVDrhuqNUw6Axw63DoDBUMcSDOlThurkyw6AxVMOgMDE2VDHEgzpUOlhU4bq74bq9JMOgVMOsNFThurliVOG6uzEkxKlUw6Ax4buyOlQs4bqjw6AwVOG6uzJ9w6Dhu5ZU4bq64bq3MlRhVzJU4bq74bqpMlTDoDFWVMOsJcOgVCzDosOgMFQxxIM6VOG6uTLDoDFULDJUMcSDOlTDrFZUZeG6veG7tsOgVGHDo8OgMFQ5MTJUw6AwMS5UxJEx4buBVDHhur3EqcOgMVTDoOG6ozJU4bq5aFThursxJeG6u+G7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7rzLhu65Uw6Ax4buFVDrhu646VDo9xJFUOuG6o1ThurvDqeG7rjoxVMOgMTJbw6FU4bq54bqpw6FUOjE9w6BUOjE2w6AxVCzhu4ViOlThurslw6BUMOG6szpUw6BXw6BUYVfDoVThursx4bq9VOG6uzJ9w6BU4bq7w6nhu4XhuqvDoDDhu5RU4bq7MTRUOTHhurfDoDBUOjE2VMSRMeG7gVQx4bq9xKnDoDFUw6FWVDpYVOG6uzEkxKlUOuG6t1QwMuG7ruG6oVRhVsOhVDox4buHVMOgMTJbw6FUw6Ax4buFVDoxw6rDoDBU4bq74bq3MlQ64buDw6AwVD/huqnhurtULDJUw6HDouG6u1Qw4buuw6AxVMOg4bu2w6AwVMOsVuG6oVTDoeG6pzJULCThur1Uw6DDncOhVDHEgzrhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu5524buEw4Dhu69UdsOy4buiL8SR4bue


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau
2024-05-27 14:34:00

QTO - Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người...

100% sinh viên có việc làm

100% sinh viên có việc làm
2011-09-25 04:47:32

TT - Sáng 24-9, Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1976-2011). Đến nay trường có 156 cán bộ - giảng viên - công nhân viên chức với 60%...

Hợp tác với Malaysia đào tạo thạc sĩ

Hợp tác với Malaysia đào tạo thạc sĩ
2011-09-25 04:47:21

(TTO) - Sáng 24-9, Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp với Trường ĐH Mở Malaysia (OUM) tổ chức khai giảng lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế khóa đầu...

Khắc phục chứng táo bón ở trẻ

Khắc phục chứng táo bón ở trẻ
2011-09-25 04:46:46

(SK&ĐS) - Trẻ sơ sinh đi tiêu dưới 2 lần/ngày; trẻ (được bú mẹ) đi tiêu dưới 3 lần/ngày hoặc trẻ lớn đi tiêu dưới 2 lần/tuần thì được coi là táo bón. Tuy nhiên, nếu sức...

Khi thấy ho, không nên tự ý bỏ thuốc

Khi thấy ho, không nên tự ý bỏ thuốc
2011-09-25 04:46:35

Tuy nhiên khi dùng tôi cần chú ý tới một vài tác dụng phụ thường gặp do tôi gây ra. Hầu hết các tác dụng không mong muốn xảy ra là chóng mặt và ngoại ban (chiếm khoảng 2% số...

Cây seo gà chữa kiết lỵ

Cây seo gà chữa kiết lỵ
2011-09-25 04:46:24

Cây nhỏ, thân cỏ, có thân rễ mọc bò mang vảy hẹp màu hơi nâu. Lá mọc rất sít nhau. Lá màu nâu nhạt ở gốc và hơi vàng ở trên.

Thiền - “Thuốc” đa năng

Thiền - “Thuốc” đa năng
2011-09-25 04:46:11

(SK&ĐS) - Thiền là một phương pháp tập luyện có từ rất lâu đời ở phương Đông do Đức phật Thích ca thực hiện đầu tiên nhằm làm cho con người giải thoát được khổ đau, hài hòa...

Để chàng không còn mặc cảm vì... yếu

Để chàng không còn mặc cảm vì... yếu
2011-09-25 04:45:54

Tàm nga (con tằm) hoàn tán: 100g phơi âm can, tán bột, trộn mật làm hoàn, mỗi viên to bằng hạt ngô, mỗi tối uống 1 viên. Hoặc tàm nga lượng vừa đủ sao vàng, tán bột, mỗi lần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết