Cập nhật:  GMT+7
4bucMFVTPznhu7DDqcOpw5NSZOG6uDHhurk5LFLhu6JwQOG7iVPDqSzDoFMg4buuUz8waeG7sFM4MT7hurlTOWvhu5wvMFXhu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu68s4buwOlLhu6LGoMOJ4bu3w5Vyw4nhu5pTLVPDiSzDoFMg4buuU+G6uTzDoVM4MOG7rD9TcMSDUznhurvhurPDoSDhu5hTZDDhu4PhuqvDoSBTw602U+G6uTBXw6Dhu5hTZDDhu4PhuqvDoSBTw602U+G6uTzDoVM4MMOg4buwUzDDoz/hu5BTROG6uSxlMcOpU2Hhurs54bq5MSIxOuG7sFNEw6AxZeG7lOG7nGThu6JwQOG7iVPDoTDEg+G7mFPhurkwQMOhUz/Eg+G7mFM/4bqhU+G6uTBAw6FTZV1TYcOjP1Mm4bqjU2Hhu7DDoSBTw61X4buJUzAhZFNh4buu4bq7UzDhuqcxU8OhQOG6u+G7lFPhu7nhu6xTYcOjP1NlI+G6uVPDqTLhurlTw6Ew4buw4bq74buUU+G7ueG7rFNh4buu4bq7U8OhQOG6u1PDoTBW4bq5U2JTIOG6tz9Tw63hu65TMOG6pzFTw63hu67DoSBTYlPhurllPMOh4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4buiw4ksw6BTIOG7rlNhw6M/U2Qww6JTJjE+w6FTYlNhMXvDoVPhu6HDnT9Tw63hu65T4bq4ZeG6u8OhIFMm4bq14buYU2HDoz9TYlPhurllPMOhU8Ot4busPzBTO+G7rOG7mFPDreG7rD8wUzsj4bq54buYU8SR4bq74buww6EwU+G6uTDhu67DoTBTIDE+w6Eg4buYU8Oh4bqnMVPhurkww6Dhu6zDoSBTJWFTw63hu65TYeG7rOG6ueG7lFPhu6HhurVTZDAkw6FTOsOqw6EgU+G6ucOg4buuw6FTP0Dhu4nhu5hT4bq5MOG6u1Mw4busMVPEkeG6u+G7sMOhMFPDoVlh4buU4bucL2Thu6Lhu5zhurnhu7AmOSxTw6nhurnhu4k5LMOTUmHhu7BlIDHDoeG7kMOaZOG7i1Phu7DhurvhurnDoFLhu6Lhu5zhurll4bui4buc4bq5OuG7ouG7nDFhIFPDqeG6ueG7iTksw5NSYeG7sGUgMcOh4buQU+G7pmThu4tSU+G7sDnhurnDk1JSU8OsMTrhurkww5NS4bukVFRSU8OpZT/Dk1Iw4bq54bq5ZOG7kC8vMWEg4buUw6nhurs/ODDDoCw6w6Axw6nDoMOhIOG7lMOtw6EvdmHhu7AgLMOpL+G6umQ5w6Dhu7A6LDovw4kw4buwZSwvw5pUVVUvVOG7qi/DmsOaLz/hu7Dhu4ktw6ksw6AtIOG7sOG7lOG7tUThu61SL+G7onBA4buJU8OpLMOgUyDhu67hu5Thu5wv4bq5OuG7ouG7nC/hurll4bui4bucL+G6ueG7sCY5LOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LhurgwLMOgU3LhurHDoSBT4buJU8OpLMOgUyDhu65Tw600UzvDncOhIFPDoSDDo+G6uVPDoTBW4bq54buYU+G6uTLDoTBTOVbDoTBTP+G6oVPhurnhu6w/Uzrhur/DoSBT4bq5MOG7sMOhMFPDoTAxfeG6ueG7mFPhurkxPOG6u1PDrTE8YVM54bqrMVPhurkxW+G6u+G7mFNh4bus4bq5U2Hhu6zhurvhu5hTPz1hUzlr4buUU0VdUz/huqFTw600U8OhIMOj4bq54buYUzvDncOhIOG7mFMw4bqnMVPhurk84buYU2HDqjFT4bq5MOG6p2FTMMOdP+G7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7onDhurHDoSBTOuG6v8OhIOG7kFNwMGnhu7BTw60xPGFTZeG6u+G6teG6ueG7mFPDrTE8YVM74buD4bqpw6EgU+G6uTE+4bq5U8OhMX3hurvhu5hTw60xPGFT4bq54bq74buJPsOhU8Oh4buD4bqtP1Mmw6Phurnhu5hTOWtT4buwYTJk4buYUzlrU+G6uWVnP1M4MOG6uyXDoeG7mFPDrTE8YVMg4buww6Hhu5hT4bq5ZTZTPzBX4buJU2Hhu6zhurvhu5RTw4Hhu4Phuq0/Uznhu6xT4bq54buD4bqnMVM/4bqhU+G6ueG7rD9TOuG6v8OhIFM/MGnhu7BTJsSDw6Eg4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4bu5MXvhurtTOsOqw6Eg4buQU1Xhu6ZTLVPDmVQgU8OpLMOgUyDhu65TODDhurFTxqBlXVPDreG7rlM54bus4bua4buUU3HDqsOhIFPDoSDDoOG7rjFTODDhurHDoSBTOFtTOTF74bq7Uznhu4PhuqvDoSDhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6JB4bq14bq5U8Op4bq3UzvhuqfDoVPhurkw4bq74bq3P1M/4bqhUz9A4buJU8OpLMOgUyDhu67hu5Dhu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu45TcDBp4buwUzgxPuG6uVM5a1PGoDnDoFYxUzlrU+G6uWVnP1Phurllw6rDoSDhu5rhu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6ItU0VdU8Ot4buuUznhu6xTw6ksw6BTIOG7rlPDqeG7sMOgU8SR4bq74buwUz8ww6BTP+G6oVNhw6oxU+G6uTDhuqdhU+G7pFRTLVPFqFQgU8Opw50/U8Ot4bqtMVNVVFRTLVNV4bumVGE5U8Oh4buD4bqtP+G7lFNy4bq7w6FTw6nhurExU+G6uWXDoMOhIFPDmVRTZDDhur3hurnhu5RT4butVsOhUzkj4buJU8Oh4buD4bqtP+G7mFM/MDHhu7BTOeG7rmFTw5pTOT3DoVPhurvhurfDoSBT4bq5ZcOgw6EgU8OhIOG7ruG7ieG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7oi1TcEDhu4lTw6ksw6BTIOG7rlPDmuG7pCDhu5hTPzDDqFPhurnhu4PhuqcxU1VUVCDhu5RTcuG6u8OhU8Ot4bqtMVNV4bumVFNhOVPDoeG7g+G6rT/hu5hTO+G6u8OhU+G6uWXDoMOhIFPDmVRTZDDhur3hurnhu5RT4butVsOhUzkj4buJU8Oh4buD4bqtP+G7mFM/MDHhu7BTOeG7rmFTw5pTLVPDmVM5PcOhU+G6u+G6t8OhIFPhurllw6DDoSBTw6Eg4buu4buJ4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4buiLVPDiSzDoFMg4buuU8OZVCDhu5hTw63Eg1PDqcOdw6FT4bq5MOG6u+G7iXvDoVNVw5og4buYUzsk4bq7Uzssw6FTZeG7sMOhIFM/MOG7rOG7iVPDmlQg4buUU8OJw50/4buYUz8wMeG7sFPhurvhurfDoSBTw5lTOT3DoVPhurllw6DDoSBTw6Eg4buu4buJ4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4buiLVPDiSzDoFMg4buuU8OaVCDhu5hTOkDhu4lTYeG6p1M54bqxw6EgU8OaVCDhu5hTZV1TP8SDU+G6uWXhu7DDoTBTw5pUIOG7mFNlXVNkMMOow6FTOyzDoVPDmlQg4buYUyBmw6EgU8Op4bq3w6EgU8OZUznhu6zhurnhu5RTw4nDnT9T4bq74bq3w6Eg4buYUz8wMeG7sFPDmi3DmVM5PcOhU+G6uWXDoMOhIFPDoSDhu67hu4nhu5hT4bq74bq3w6EgUznhur0/UzvhuqExU8agw4Hhu7BhUzrhu4Phuqs/U+G6uTA9w6FTMDF94bq74bua4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4buOU3AwaeG7sFM5a1M/I2RT4bq5MsOhMOG7kOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7oitTRV1TZDDDqMOhUzssw6FTw5pUIOG7mFM6QOG7iVNh4bqnUznhurHDoSBTw5pUIOG7mFNlXVPDqSzDoFMg4buuU8OaVCDhu5hTZV1TP8SDU+G6uWXhu7DDoTBTw5pUIOG7mFMgZsOhIFPhurnhu4PhuqcxU8OZUznhu6zhurnhu5RTw4nDnT9T4bq74bq3w6Eg4buUU8OBIOG7ruG7iVPhurvhurfDoSBTVVPhurkw4buww6Eg4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4buiK1NFXVNkMMOow6FTOyzDoVPDmlQg4buYU2VdU8OpLMOgUyDhu65Tw5pUIOG7mFPDrcSDU2Xhur/hurlTVVQg4buUU+G6uCPhurlTP1dTw6nhu7DDoFM7LMOh4buYU8Opw50/Uzvhu7Q/4buUU8OBIOG7ruG7iVPhurvhurfDoSBTVVPhurkw4buww6Eg4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4buOU+G6uGU0U+G7i+G6uyPhurlTMOG6u+G7iT7hurnhu5BTw4ksw6BTIOG7rlPFqFQg4buYU2VdUz9A4buJU2XhurvhurcxU8WoVCDhu5RTw4nDnT9T4bq74bq3w6EgU+G6uWXDoMOhIFPDoSDhu67hu4nhu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu45TccOqw6EgU8OhIMOg4buuMeG7kOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7oi1T4butMVhTP0Dhu4lT4bq54buD4bqnMVM7W1M7w51k4buYUz8waeG7sFPDrTE8YVPhurnhurvhu4k+w6FTw6Hhu4Phuq0/UybDo+G6ueG7mFM7McOhMFPDoTDDo+G6ueG7mFPhurkwI2RTPzAlw6Hhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6ItU8OB4buD4bqtP1PDqcOdP1M74bu0P1PDqSzDoFMg4buuUztbU2Vo4buwU2Hhur/DoVPhurllNuG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7oi1TRV1Tw63hu65TOeG7rFPDqeG7sMOgU8Ot4buuw6EgU+G6uTDhu6wxU8OhMMSD4buYUzvhurvDoVPhurllw6DDoSBTOj3hurtTw61mw6Eg4buYUznDoz9TJsSDU2VdUznhu6xTw6ksw6BTIOG7rlM7W1M5I+G7iVM6PeG6u1Phurkw4bq74bq3P+G7lFPhurgw4bq74bq3P1M6PeG6u1PDqSzDoFMg4buuUztbUybhurExUz8waeG7sFNVU8Op4bq3UyZ9w6EwU8OhIMOg4buuMVM64buwUz/hu4Hhu7BT4bq5ZShTLGHhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LDgSDhu4PhuqkxU+G6ueG7sFM/4bqjw6FTOsOqw6EgUznhu65hU+G6uTDhurvhurc/UznhuqsxU+G6uTFb4bq74buYU+G6uWU0U8Op4bq34bq5U2Uu4bq54buUU+G7rT3DoVM7QOG7ieG7mFPEkeG6u+G7sFPDoSAwMTzDoVM/4buF4bq7Uz8ww6BT4bq5MCPhu4nhu5BTP+G7sMOgU8OpLMOgUyDhu65TOzF74bq7Uz8wPlMm4buyw6EgU8Opw50/U8Ot4bqtMVPDoeG7g+G6rT/hu5hTP+G6oVPhurnhu6w/Uzrhur/DoSBT4buFP1M/MD5Tw6lnUzvhurXhurlTJjE+w6FT4bq5PlMm4buuw6BTOsOgUzDDoOG7rFM/MCPhurlTxqDhu7A/MTpTZDE/ZcOgOcOgw6ExP1PDreG7rlMmLMOhesOgZOG7iWUsw6Hhu5rhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LhurjDieG7lFPDoSDhurvhu4ldw6FTO+G7hT9TxJDhurvhu7DDoSDhu5wvZOG7og==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thiền - “Thuốc” đa năng

Thiền - “Thuốc” đa năng
2011-09-25 04:46:11

(SK&ĐS) - Thiền là một phương pháp tập luyện có từ rất lâu đời ở phương Đông do Đức phật Thích ca thực hiện đầu tiên nhằm làm cho con người giải thoát được khổ đau, hài hòa...

Để chàng không còn mặc cảm vì... yếu

Để chàng không còn mặc cảm vì... yếu
2011-09-25 04:45:54

Tàm nga (con tằm) hoàn tán: 100g phơi âm can, tán bột, trộn mật làm hoàn, mỗi viên to bằng hạt ngô, mỗi tối uống 1 viên. Hoặc tàm nga lượng vừa đủ sao vàng, tán bột, mỗi lần...

Nghĩa tình người dân xóm Bàu

Nghĩa tình người dân xóm Bàu
2011-09-24 07:11:52

(QT) - Những ngôi mộ cô hồn vô chủ nằm rải rác ở bờ khe nước, gốc phi lao, nương vườn... đã được người dân xóm Bàu (thôn Cu Hoan, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) chung...

Cần phát triển các chương trình học thế mạnh

Cần phát triển các chương trình học thế mạnh
2011-09-23 08:56:46

TT - “Chúng ta đang loay hoay trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Để đẩy mạnh phát triển, các trường đại học cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy...

Gần 50% môn học có bài giảng điện tử

Gần 50% môn học có bài giảng điện tử
2011-09-23 08:56:30

TT - Sáng 22-9, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba và khai giảng năm học 2011-2012.

Khi ban đại diện “kiện”... hiệu trưởng

Khi ban đại diện “kiện”... hiệu trưởng
2011-09-23 08:56:13

TT - Năm nay, con của bà N.T.H., trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD) Trường THCS Văn Thân (quận 6, TP.HCM), lên lớp 10. Theo quy định, bà H. sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm...

Hồ đào nhục phục vụ người cao tuổi

Hồ đào nhục phục vụ người cao tuổi
2011-09-23 08:55:57

(SK&ĐS) - Càng lớn tuổi, hầu hết các cụ đều cảm thấy sức khỏe ngày càng xuống dốc, bệnh về tim mạch, thận, hô hấp… xuất hiện. Tuy nhiên, nếu biết phối hợp một số món ăn –...

Cảnh báo suy thận mạn ở tuổi học đường

Cảnh báo suy thận mạn ở tuổi học đường
2011-09-23 08:55:33

(SK&ĐS) - Suy thận mạn (STM) là một hội chứng lâm sàng và sinh hóa tiến triển mạn tính qua nhiều năm tháng, hậu quả của sự xơ hóa các nephron chức năng gây giảm sút từ từ...

Chống hắt hơi bằng gừng tươi

Chống hắt hơi bằng gừng tươi
2011-09-23 08:55:13

(SK&ĐS) - Có một loại “thần dược” sau khi dùng 2 phút là cắt cơn hắt hơi dữ dội, cho phép người bệnh lại tiếp tục bữa ăn như thường. Đó là miếng gừng tươi đã cạo sạch vỏ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết