Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bue4bq6Z1TFqC/DmS/DmVXDmeG7pOG7lFThursxaDpUMTJbw6BUZeG6vcSpVCw1w6AxVMOh4bqpMlTDrH1UYVtUxJExM1Qsw53DoDBUOWpUOuG7hVThurvDqcOq4buiLzHDmuG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJF2LuG7rDtT4buecMOiVOG6ulYyVDoxM8OgMVTDrGfhu6xUP+G7rMOgVDFWw6AxVOG6ujHhurfDoDBU4bq74buFVOG6ueG6s1Thu6jFqC/DmVXDmcOZL+G6uuG6ui1w4bq6cVRl4bq9xKlULDXDoDFUw6FmOlThursx4bq94buUVDoxe1Qsw6JU4bq7MeG6veG7lFTDoMOixJFUw6xWVGXhur1Yw6BUYWpUYVtUxJExM1Qsw53DoDBUOWpUOuG7hVThurvDqcOq4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzvhursx4bq9w6E/VDsxMjsuVDJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVMavxq/FqMSR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVOG7psOZxajEkeG7ieG7mFNU4bq5w6k6w5JTLy864buWP+G7rOG6oWXhur3hu6zDoDDhurvDqTLhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmeG7pFXhu6Yvw5pVxq874bumw5rhu6bDmuG7pMOZxq/hurvhu6bhu6jhu6rDmWHDmS064bq9LeG6u8Op4bq94bqh4bq74bq9LuG7ljjEkTBTVOG7rGHhurvDklPhurpnVMWoL8OZL8OZVcOZ4buk4buUVOG6uzFoOlQxMlvDoFRl4bq9xKlULDXDoDFUw6HhuqkyVMOsfVRhW1TEkTEzVCzDncOgMFQ5alQ64buFVOG6u8Opw6pTVOG7izI74bq7McOSU8avxq/FqFNUMS4yMDHhurvDklPhu6bDmcWoU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6w6nhuqHDoDBULOG6o+G7lFQ64bq3w6AwVDsjw6BUw4wyW+G6u1TDgOG7rMOhVDkxMlThursxaDpUMTJbw6BU4bq7MeG7h1Thurvhu4E6VCzDncOgMFQ5alQ64buFVOG6u8Opw6pU4buaLMOdw6AwVDlqVOG6uzHhu4XhuqvDoDBU4bq7w6nDquG7lFQsw53DoDBUOWpU4bq7V8OhVOG6u8Opw6rhu5RUMDLhu6xUMVfDoFThurtXw6FU4bq7w6nDquG7lFThurvhu646MVQxw6Lhu5xUw6zhuqkyVDrhuq1UZeG6veG7rMOgVCzDncOgMFQ5alQ64buFVOG6u8Opw6pU4bq7MS7huqFUZeG6vcSpVCw1w6AxVMSRMeG7rsSRVGHhur0l4bq7VDrhu4VU4bq7w6nDqlThursxNFTEkTFYMlTDoMOixJFUYVtUxJExM1ThursxLuG6oVRl4bq9xKlULDXDoDFU4bq7VzJU4bq6MeG6t8OgMFThurvhu4VUw6BWxKnhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55x4buBVOG6uzFdVMOgMeG7hVThurnhu6zhur3hu5Lhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu54tVHPDncOgMFQ5alThursx4buF4bqrw6AwVOG6u8Opw6rhu5JUw5lV4buWVVVVLC9hJMOgVCzDncOgMFQ5alThu5rhurvDqeG7heG6q8OgMFQxYsSRVDrhurfDoDBUOyPDoFTDoMOixJFU4bq7w6loOlThursye8SR4buc4buYVMOaVeG7llVVVSwvYSTDoFQsw53DoDBUOWpU4bua4bq7w6nhu4XhuqvDoDBUMWLEkVQ64bq3w6AwVDsjw6BUw6DDosSRVDHhurVU4bq54bqtVGXhur3hu6xUOuG6pcOgMFQ7NToxVMOs4buBVDrhurfDoDBU4bq7w6loOlThurvhur3EqXvDoOG7nOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7ni1Uc8Odw6AwVDlqVOG6u1fDoVThurvDqcOq4buUVDAy4busVDFXw6BU4bq7V8OhVOG6u8Opw6pU4buaOuG7rlTDoDEjw6Dhu5RUMcOiVDAy4busVCw0w6Ax4buc4buSVMOaxajhu5ZVVVUsL2Ekw6BULMOdw6AwVDlqVOG7muG6u8Op4buF4bqrw6AwVDFixJFUOuG6t8OgMFQ7I8OgVMOgw6LEkVThurvDqWg6VOG6uzJ7xJHhu5zhu5hU4buo4buWVVVVLC9hJMOgVCzDncOgMFQ5alThu5rhurvDqeG7heG6q8OgMFQxYsSRVDrhurfDoDBUOyPDoFTDoMOixJFUMeG6tVThurnhuq1UZeG6veG7rFQ64bqlw6AwVDs1OjFUw6zhu4FUOuG6t8OgMFThurvDqWg6VOG6u+G6vcSpe8Og4buc4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bueLVRzw53DoDBUOWpU4bq7V8OhVOG6u8Opw6pU4bq7MS7huqFUO+G7rMOgMVThurnhu646MeG7lFQwMuG7rFQxV8OgVOG6u1fDoVThurvDqcOqVOG6uzEu4bqhVDvhu6zDoDFU4bq54buuOjHhu5JUw5pV4buWVVVVLC/DoDDhu4XhuqsyL2Ekw6BULMOdw6AwVDlqVOG7muG6u8Op4buF4bqrw6AwVDFixJFUOuG6t8OgMFQ7I8OgVMOgw6LEkVThurvDqWg6VOG6uzJ7xJHhu5zhu5hUxajhu5ZVVVUsL8OgMOG7heG6qzIvYSTDoFQsw53DoDBUOWpU4bua4bq7w6nhu4XhuqvDoDBUMWLEkVQ64bq3w6AwVDsjw6BUw6DDosSRVDHhurVU4bq54bqtVGXhur3hu6xUOuG6pcOgMFQ7NToxVMOs4buBVDrhurfDoDBU4bq7w6loOlThurvhur3EqXvDoOG7nOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7ni1U4bq64buuOjFUMcOi4buSVMOaVeG7llVVVSwvYSTDoFQsw53DoDBUOWpU4bua4bq7w6nhu4XhuqvDoDBUMWLEkVQ64bq3w6AwVDsjw6BUw6DDosSRVOG6u8OpaDpU4bq7MnvEkeG7nOG7mFTFqOG7llVVVSwvYSTDoFQsw53DoDBUOWpU4bua4bq7w6nhu4XhuqvDoDBUMWLEkVQ64bq3w6AwVDsjw6BUw6DDosSRVDHhurVU4bq54bqtVGXhur3hu6xUOuG6pcOgMFQ7NToxVMOs4buBVDrhurfDoDBU4bq7w6loOlThurvhur3EqXvDoOG7nOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6ujHhurfDoDBU4bq74buFVOG6ujHhurfDoDBU4bq74buFVOG6ueG6s1Thu6jFqC/DmVXDmcOZL+G6uuG6ui1w4bq6cVQ64buDw6AwVGXhur3EqVQsNcOgMVTDoDEyfeG6vVThurvDqeG7heG6q8OgMFQxYsSRVMOhMiLDoFRhW1TEkTEz4buUVD/hu6zhuqFUMOG6tcOh4buS4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6w6kpVC7DoVThursxLuG6oVRl4bq9xKlULDXDoDFU4bq7VzJUQeG6vSXhurtU4bq6w6kpVC7DoeG7mFTDoDDhu4XhuqsyVDrhu6zhuqFU4bq74bq94bqlMlThursxLuG6oVRl4bq9xKlULDXDoDFU4bq7VzJUQeG6vSXhurtUw4Aw4buF4bqrMlQ64bus4bqhVOG6u+G6veG6pTLhu5hUw6Aw4buF4bqrMlQ5MeG6vcSpe+G6u1Thursl4bq7VOG6uzEu4bqhVGXhur3EqVQsNcOgMVThurtXMlRB4bq9JeG6u1TDgDDhu4XhuqsyVDkx4bq9xKl74bq7VOG6uyXhurvhu5jhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57DgDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMFTDrOG6qTJUOuG7rjoxVMOhV8OgMFTDrFZU4bq7MSPDoFTDoDEjw6BUOuG7h+G7rFTDoDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMFTDrOG6qTJUOuG7rjoxVMOhV8OgMFThursxLuG6oVRl4bq9xKlULDXDoDFU4bq7VzJUxJAx4buuxJFUYVvDoDFU4buE4bq9VCxZMlTDoDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMFTDrOG6qTJUOuG7rjoxVMOhV8OgMOG7mOG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnPhurXDoDBUP1bhuqFUOyPDoFThurvDojpU4bq7MTJd4bq9VOG6ueG6s1RjVDrhu646VOG7iVlUOuG6o1QsMn3hur1UOTJbw6BUOTLDoDFU4bq7e1QtVOG7iVlUMcOiMlQs4bu2OlQ/MlvhurtUOTHhuqNUOTHDncOg4buYVDrhurfDoDBUOyPDoFThursx4buF4bqrw6AwVOG6u8Opw6pU4bq7VzJUOuG7rjpU4buJWVQ/Mj7DoFQwMuG6qTLhu5hUOuG6t8OgMFQ7I8OgVOG6uzHhu4XhuqvDoDBU4bq7w6nDqlThurtXMlQ64buuOlQx4bq9xKlbw6BULFjhuqHhu5hUOuG6t8OgMFQ7I8OgVOG6uzHhur3DojpUMcOiVMOgMDHDqOG6oVThursxLuG6oVRl4bq9xKlULDXDoDFUOuG7h+G7rFTEkTHhu67EkVRh4bq9JeG6u+G7mOG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnHhurfDoDBUOyPDoFThurtnVCzhu4dUw5rGr1Thurvhur3huqUyVCx7w6BUO+G7heG6qTJUw5rhu6pU4bq74bq94bqlMlTDoeG6tVQ64bq3MlQ6WFQ6MeG7rFTDrFZUw6Eo4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4oCc4bu5XVThurtnVMOgMFbEqVRVxagvVcOZL8OZVcOZ4buk4buUVMOhZjpU4bq7MeG6veG7lFQ6MXtULMOiVOG6uzHhur3hu5RUw6DDosSRVMOsVlRl4bq9WMOgVGFqVGFbVMSRMTNULMOdw6AwVDlqVDrhu4VU4bq7w6nDqlThursxaDpUMTJbw6BU4bq7MeG6s8OgMFTDoDE94bq7VOG6uzEu4bqhVGXhur3EqVQsNcOgMVThurtXMlThurox4bq3w6AwVOG6u+G7hVTDoFbEqeG7llThu4bEqVQ/4busw6BUw6AxI8OgVDsjw6BUOuG7rjpU4bq7NsOgMeG7lFThursxVsOgMVTEkTHhurNU4bq7w6loOlThursx4bq9w6I6VOG6usOp4bq9w6AwVOG7heG6rcOgMFQ64bqjVOG6u8Op4buuOjFUw6AxMlvDoVThurvDqTTDoDFUdsOiMlQs4bq1w6AwVMOgMSPDoFQ7I8OgVDrhur/DoDBUOj3EkVQ/WTJUP+G6r1Rl4bq9xKlULDXDoDFUw6x9VGFbVMSRMTNULMOdw6AwVDlqVDrhu4VU4bq7w6nDqlThurtXMlQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7VzJUOWtUMcSDxJFUdsOiMlQs4bq1w6AwVMOgMSPDoFQ7I8OgVDo9xJFU4bq7NsOgMVQwJMOgVMOgMT3hurvigJ1U4oCTVOG6ujHhurfDoDBU4bq74buFVGXhur3EqVQsNcOgMeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFv4bq94bq7MeG6ocOpU+G7nnZB4buW4buiL8SR4bue

HL.

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5 hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập

5 hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập
2023-01-14 04:16:00

QTO - Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết