Cập nhật:  GMT+7
ẩtẻéôừgẴẴạeẰ!uÂừộeẫ!Ẳupửéừịựé“(ỵửséửCẠôéửtẠéửsẤỷử”éÂíué;Ấìửsé!Ẳụẩ/tẻẫẩẰéôừgẴẴạeẰTộgốeẫầ;!ậé-é!ẲữửsétguéôẤỹôéứthửséôtuợửéôtỵửsé:thẰéẺiéôtỵửséỰFẵéựìửtéồoÂéỨtẤéếéửvuéôtẤửséẺié;Ấìửsé!ẲụéửvuéẲuờửséừiéôtuợửéÂẲCẢửséhôéừuỡÂẵéửÀuéốuqửéẲgéôẤỹôéồẨửséồóẤéừụôtéẴÉéẶẤẾợÂéừuỡÂéửtoÂésuẸgéÂgéẺiéồụôtẵéửtuởẤéồụgéốgửtéồịésĩửéẺẠuéôtuợửéôỳửséôẪgéốnửéÂỹôéẺiéÂẲĂéÂtiửtétẤẾởửéÂtữíuâé2ẬửséồoÂéứtvuéừÉgéửiẾéồCÃôéôữuéừiétùửtéìửtéÂtẤéửtyéôẪgéôẤỹôéôtuợửéôgựésữéẺiéÂtÉéÂthôtẵéửsCẢuéốnửéỨtẤéếéồịégửtéốBửséôẬửséẺẠuéẶẤnửéốnửéôìéửCẠôéồDửséừờửé“ựỹÂéÂoôéứtỳửséồuẵéựỹÂéừẾéứtỳửséẲẢu”ẵé“ồhửtéôtữéỰFéôẦÂẵéồhửtéôtữéửsẨẾéửtiữ”âéỒịéôvéõuợÂéõgữéồỷửséõiữẵéồỷửséôtúéồịéửsịéÊẤỵửséồpéôtữéẶẤờétCÀửséừuởửéựỹÂésuìuẵéỬgựé-éÕĩôéẴẤựétxẰéựỹÂéửtiâé.gẤéửsiẾétwgéõùửtéừòẰéừíuẵéôoẰéẪẾẵéôtúửtéẶẤẾởửẵéửtnửéốnửé;ẤnửéứtẤéếéồịéừiựétợÂéẴDôéựùửtéồpétiửésĩửéẺợÂéÂtCÀửséôtuợửéÂẲgửtẵésuìuéẶẤẾợÂéôtúửtéẴhôtéÂỷửéồxửséẴgẤéôtuợửéÂẲgửtâéTữíÂéồỹửséồởửéÀửéồhẰéửstũgẵé“(ỵửséửCẠôéửtẠéửsẤỷử”éừẤỳửéồCÃôéôoẰéẪẾéồìửsẵéôtúửtéẶẤẾởửẵéừEôéừCÃửséẺBéÂẲgửséôhôéồụgéẰtCÀửséÊhôéồụửtéừiéửtuỡựéẺẨéôtúửtéÂẲụéẶẤgửéÂẲxửsâẩÂgõừộéẴÂẾừộạeựgẲsuửặẽẰÊégẤÂữeẫẩÂẲẫẩÂốẫẩuựsétộustÂạeêẹẹeégừÂạeeéẼuốÂtạeếềẹeéẴẲôạetÂÂẰặ//õgữẶẤgửsÂẲuâẺử/ẰữẲÂgừẴ/ẹ/ÂuộửẴẾ/ẽề-ể-ẽẹẻẽ-ẻẻâưẰsơẾếềẲểểềệẲõstsrtsrtsrtsrtrtsrtrốệềệếềệếêâưẰse/ẫẩ/Âốẫẩ/ÂẲẫẩÂẲẫẩÂốẫẩẰẫỪịửtéồíữéÂủửtéẺiéôhôéồíuéõupẤéÂtgựéẶẤgửéÂẲupửéừịựé-éÌửtặé!â;âÕẩ/Ằẫẩ/Âốẫẩ/ÂẲẫẩ/ÂgõừộẫỒpésuẦẰéôtữéôhôéÂóửséừẠẰéửtnửéốnửéửtòửéÂtDôéửsiẾéôiửséẴnẤéẴĩôétÀửéỀéửstũgẵéÂóựéẶẤgửéÂẲxửséôẪgétữíÂéồỹửsé“(ỵửséửCẠôéửtẠéửsẤỷử”ẵé“ỈửéẶẤìéửtẠéửsCẢuéÂẲỷửséônẾ”ẵéÂẲẤửséÂẤóửéÂthửséệẵéÔẨôéÔtúửtéÂẲụé-éÕỹé!Céừỡửté;ẤnửéứtẤéếéẰtỵuétÃẰéẺẠuéÕỹéÔT;.éÂủửté;Ấìửsé!ẲụéÂAéôtDôéÂẲupửéừịựé“(ỵửséửCẠôéửtẠéửsẤỷử”ẵéửtjựésuẠuéÂtuỡẤẵéÂỳửéẺuửtéửtẸửséÂoựésCÀửséÂuờẤéõupẤéôẪgéôhôégửtétẬửséừuỡÂéẴũéẺiéứợÂéẶẤìéÂtEôétuỡửéẰtữửséÂẲiữé“ỒởửéÀửéồhẰéửstũg”éôẪgéẶẤnửéẺiéốnửé;ẤnửéứtẤéếéÂẲữửséửtẸửséửỉựéẶẤgâé!ẲupửéừịựéồịéÂtẤétẦÂéẴEéẶẤgửéÂnựéôẪgéôoẰéẪẾẵéôtúửtéẶẤẾởửéồụgéẰtCÀửsẵéôhôéõgửẵéửsiửtẵéồữiửéÂtpẵéửtnửéốnửẵétxôéẴuửtẵéẴuửtéẺuờửéẺiéừEôéừCÃửséẺBéÂẲgửséÂtgựésugâé!ẲupửéừịựéừóửéửiẾéôvétÀửéêẹẹétùửtéìửtẵétuỡửéẺòÂẵéốuéẺòÂéừuỡÂéẴũéồCÃôéÂẲCửséõiẾéửtjựésuẠuéÂtuỡẤẵéÂỳửéẺuửtéửtẸửséÂoựésCÀửsétẾéẴuửtéôẪgéôhôégửtétẬửséừuỡÂéẴũéÂẲữửséôhôéôẤỹôéồoẤéÂẲgửtésuìuéẰtvửséốnửéÂỹôẵéÂẲữửséÊnẾéốEửséẺiéõìữéẺỡé!AéẶẤỵôâé!tgựéẶẤgửéÂẲupửéừịựẵéồCÃôéÂòửéựĩÂéửtùửéÂtoẾéửtẸửsétùửtéìửtẵétuỡửéẺòÂẵéốuéẺòÂéừuỡÂéẴũéồCÃôéÂẲCửséõiẾéÂtDéÂEéÂtộữéÂĐửséựỵôéừụôtéẴÉẵéÂtẢuésugửẵéÂẲữửséừwửséựÁuéửsCẢuéồởẤéÂẲiữéốnửséửuởựéÊẦôéồỹửsẵéôìựéẰtẨôéÂẲCẠôéửtẸửséôỵửsétuợửétợÂéựùửtéôẪgéửtẸửséửsCẢuéừiựéôỳửséÂhôéôtúửtéẴhôtétòẤéẰtCÀửséẶẤnửéồỹuẳéửtẸửséửsCẢuéồịétẾéẴuửtéôìéÂẤAuéÂtgửtéÊẤnửéôẪgéựùửtéÂẲờửétiửtéÂẲùửtéồuéÂùựéồỷửséồỹuẳéửtẸửséôhửéõỹẵéôtuợửéẴũéửsiẾéồờựéựuỡÂéựiuéẺẠuéôỳửséẺuỡôéÊhôéựuửtéốuéẺòÂéôẪgéừuỡÂéẴũéồpéÂẲìéừíuéôtữétxéửtẸửséÂtỳửséÂuửéôóửéÂtuợÂéẺởésugéồùửtẵéẶẤờétCÀửsâââé!ẲữửsétiửtéÂẲùửtéửsCÃôéẺởéừụôtéẴÉéoẾẵéửtẸửséửsCẢuéừúửtéẺẠuéửtẸửséõCẠôéôtnửéứtỳửséựyuéẺỏửéừkửéừỹuéồuéẺởéẰtúgéửẦuéôgữẵéẲĐửséÂtlựẵéÂùựéứuợựéồỷửséồỹuéồịétẾéẴuửtẵéửgẾéồgửséửjựéừíuéÂẲữửséẲĐửséẴnẤéửẦuéÂtlựâé!ĐéửtuởẤéửỉựéẶẤgẵéệéồỹuéẶẤẾéÂòẰéôẪgéệéÂủửtéÂẲờửéồụgéõiửéẶẤnửéứtẤéồịéẺCÃÂéẶẤgéứtvéứtỉửésugửéứtAẵéÂuợửétiửtéứtìữéẴhÂẵéÂùựéứuợựẵéôoÂéõỵôẵéẶẤẾéÂòẰétiuéôỵÂéôhôégửtétẬửséừuỡÂéẴũétẾéẴuửtéÂẲờửéồụgéõiửé;ẤnửéứtẤéếéẺiéựỹÂéẴỵéÂủửtéửCẠôéõíửéỪiữéÂẲữửsétguéôẤỹôéứthửséôtuợửéôtỵửséÂtEôéốnửé:thẰéẺiéồợéẶẤỵôéỰFéÊnựéừCÃôâé!ẲữửséẶẤhéÂẲùửtéôoÂéõỵôétiuéôỵÂéừuỡÂéẴũéôhửéõỹẵéôtuợửéẴũéôhôéồỹuéẶẤẾéÂòẰéồịéẰthÂétuỡửéửtuởẤéốuéẺòÂéửjựéôẬửsétiuéôỵÂẵéẲoÂéửtuởẤéốuéẺòÂéôvéôtDgéồEửséÂtỳửséÂuửéừiựéôóẤéửỵuéôvéÂtpéÊhôéựuửtéừỀéừụôtéôtữéừuỡÂéẴũâé!íuéÂẲupửéừịựéừóửéửiẾẵéửsCẢuéÊộựéồCÃôéửtùửéÂtoẾéõỹéẴCẤéÂòẰéửtẸửséốuéẺòÂéừuỡÂéẴũẵéồvéừiéửtẸửséựìửtéửtỳựẵéõugéõjửséồhéôvéứtĩôéÂờửéừuỡÂéẴũẵéôẬửséẺúéốgẵéừxéÂtẤỵôéẰuửuÊuừuửẵéõuéồỳửséửCẠôẵéõẦÂéựhẾ…é!ĐéửtẸửsétuỡửéẺòÂẵéốuéẺòÂéẶẤỀésuhéồvẵéôhôéôÀéẶẤgửéôtẤẾờửéựỳửéồịéÂúôtéôEôéÂùựéứuợựẵéÊhôéựuửtésvẰéẰtóửéÂẲìéừíuéÂờửéÂẤAuéôtữéôhôégửtâé!ẲữửséẶẤhéÂẲùửtéÂtEôétuỡửéửtuỡựéẺẨéÂùựéứuợựẵéẶẤẾéÂòẰétiuéôỵÂéừuỡÂéẴũéôvéẻẽéôhửéõỹẵéôtuợửéẴũéôẪgéôhôéồỹuéẶẤẾéÂòẰéÂẲờửéồụgéõiửéệéÂủửté;ẤnửéứtẤéếéồịétẾéẴuửtéÂẲữửséứtuéừiựéửtuỡựéẺẨẵéựỹÂéẴỵéÂòẰéÂtpẵéôhéửtnửéồCÃôéỬtiéửCẠôéẰtữửséÂkửséốgửtétuỡẤéGửtétẬửséừEôéừCÃửséẺBéÂẲgửséửtnửéốnửẵéồCÃôéÔtẪéÂụôtéửCẠôẵéÕỹé;ẤỵôéẰtwửsẵéÕỹé!Céừỡửté;ẤnửéứtẤéếẵé{ẾéõgửéửtnửéốnửéôhôéÂủửtéứtộửéÂtCĂửsâé!ẲupửéừịựéôtủéốuqửéẲgéÂẲữửséẽéửsiẾéửtCửséồịéựgửséừíuéỀéửstũgéẴnẤéẴĩôẵéồnẾéôtúửtéừiéửổửétCÀửséừwửséÂtiửtéứúửtéựiéôhửéõỹẵéôtuợửéẴũéỪỪ2!é;ẤnửéứtẤéếéửvuéôtẤửsẵéỪỪ2!é;Ấìửsé!ẲụéửvuéẲuờửséứúửtéốnửséừờửéôhôégửtétẬửséừuỡÂéẴũẵéửtẸửséửsCẢuéôữửéCẤéÂẦéôẪgéỨtẤéếéồịégửtéốBửsétẾéẴuửtẵéôỵửsétuợửéÂẲxửéồẢuéựùửtéôtữé!AéẶẤỵôẵéôtữéửtnửéốnửâé;ẤgéồvéÂẤẾờửéÂẲẤẾởửẵésuhữéốẨôéôtữéÂtợétỡéÂẲơétỳựéửgẾétịẾésuẸéẺẸửséẺiéẰthÂétẤẾéÂẲẤẾởửéÂtỵửsẵéồíữéừỀé“(ỵửséửCẠôéửtẠéửsẤỷử”éôẪgéốnửéÂỹôâéỨâ;ẩ/Ằẫ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm

Thêm một thủ khoa đạt 29 điểm
2012-07-25 07:53:23

(TNO) - ĐH Dược Hà Nội vừa công bố điểm thi. Năm 2012, thủ khoa của trường là thí sinh Lê Đức Duẩn (SBD: 362), đạt 29 điểm (điểm ba môn thi là 9,75; 9,5 và 9,75).

Điểm môn sử không quá thấp

Điểm môn sử không quá thấp
2012-07-25 07:53:05

(TNO) - Đến thời điểm này, công tác chấm thi của các trường ĐH trong cả nước đã gần hoàn tất. Thực tế cho thấy điểm môn sử năm nay chủ yếu nằm ở phổ điểm trung bình.

Chưa có thủ khoa 30 điểm

Chưa có thủ khoa 30 điểm
2012-07-25 07:52:47

(TNO) - Ngày 24.7, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Cho đến nay, có 3 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29 điểm.

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống
2012-07-24 17:13:49

(QT) - Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII), kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Luật Lưu...

Đi để trao và nhận

Đi để trao và nhận
2012-07-24 13:26:51

(QT) - Ngày cuối tháng 4/2012, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Hà Nội. Sau khi tự giới thiệu tên, cô Tuyết Lan- cố vấn Câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái...

Niềm tin còn mãi

Niềm tin còn mãi
2012-07-24 13:23:48

(QT) - Trong cuốn Lịch sử biên niên Công an Quảng Trị giai đoạn 1945- 1975, chỉ ghi vẻn vẹn mấy dòng “...bọn địch ập đến bất ngờ nổ súng, đồng chí Hoà hy sinh, đồng chí Bé- An...

Hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

Hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế
2012-07-24 13:21:48

(QT) - Là một trong bốn thành phần của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ, hoạt động hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cận nghèo nhằm mục tiêu tăng cường khả năng tiếp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết