Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhxKjhu5nhu49w4bq3cOG7pXHhurfhu7Xhurbhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3w73hu7nEkeG6t+G7t+G7k2Z5w6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqFh4bu2UVLDoeG6ty3hurfEqMOzceG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t8Sp4buZ4buPcOG6t3Fl4bqmN+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t+G7i+G7k2Zw4bq34bu34buT4buZ4bq34buL4bqgZOG6t+G7i8SR4buL4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq3xKjhu5Lhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7i+G6ueG6t3HDg+G7reG7i+G6t8Sp4bq74bq34buRZ3Hhurfhu5NyZXHhurfhu7dm4bu3OOG6t+G7tuG7k+G6sOG7i+G6t+G7t8Oz4bq34buL4buTcuG6t+G7t+G7k2bhuqbhurfEqeG7meG7j3Dhurdw4bulceG6t+G7teG6tuG6t3Hhur1w4bq3cWThuqbhurfhu4vhu5PhuqDhurfhuqbDs+G7ueG6t3Hhur9w4bq3d+G6t3nhu5Phu6nhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3w6zhu5dx4buTOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu5NqcuG6t1nhu5Dhu7Qt4bu24bu04bq34bugw4Phu7nhurfhu7bhu7NkceG7kTfhurdZ4buTc+G6t+G7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7t+G7s8ODd3Hhu5HhurfEqOG7kuG6t+G7tMOD4bq3eeG7k8OpcOG6t8SoZeG6t1Hhu4Nx4buRN+G6t+KAnOG7tuG7s3Jx4buR4bq34bu34bupceG7keG6t+G7teG7p+G6t+G7kWdx4bq3w6I44bqz4bqz4bqz4bq3w6xl4buZ4bq34bu34buT4buZ4bq3cOG7pXHhurfhu7Xhurbhurfhu4vhuqBk4bq34bu34buzw4Phu69x4buRN+G6t3nhu5Phu6nhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu4vhu5PhuqDhurfhuqbDs+G7ueG6t3Hhur9w4bq3d+G6t+G7n+G7k3Lhurlx4buR4bq34bqnLeG6qTfhurfhu4vhu5Phu5nDs3Dhurfhu7fhuq7hurfhuqXhurMt4bqt4bqzMeG6t+G7teG7p+G6t8OsZeG7meG6t+G7t+G7k+G7mTjhurfhu4pz4bq34buf4buTcuG6uXHhu5HhurfDouG6s+G6t8OsZeG7meG6t+G7t+G6ruG6t+G6q+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7t+G7s3fhurfhu6FvcTfhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu6Hhu5nhu43hu7fhurfhu7Nm4bu34bq34buV4bu34oCdOOG6t+G7kOG7meG6ueG7meG6t+G7t+G7k+G7leG7i+G7k+G6t+G7t+G7k29w4bq34bq0w7Lhurfhu6Hhuqzhurfhu4ly4bq34buLc+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7oeG7meG7jeG7tzfhurdZ4buQ4bu0LeG7tuG7tOG6t+G7oMOD4bu54bq34bu24buzZHHhu5Hhurfhu4vhu5Ny4bq3w6zhu5nDs+G7tzXhurfigJzEqOG7meG7j3Dhurfhu6Hhu5nhu43hu7fhurdh4bqz4bq3xKnhu5nhu49ww6Hhurfhu4ly4bq34buTZ+G7ueG6t+G7k8Oz4bu34bq34bu24bu04bq3xKnhu4/hurfhu5Hhu5lm4bqm4bq34bu34buzw6px4buRN+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7t+G6ruG6t+G6tS3huqXhurfhu4vhu5Phu5nDs3DhurfhuqXhurMt4bqn4bqzMeKAnTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTanLhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34bu34buZceG6t+G7i+G7k0Fx4buR4bq34bu34bul4buZ4bq34buLc+G6t8Spw4N24buLN+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7t+G7k+G7meG6t3Dhu6Vx4bq34bu14bq24bq3d+G6t8So4buS4bq34bue4buTcmThurfhu5N14buL4bq34bqk4bq74bq34buTxrDhu5nhurfhurRl4bq3ceG7k+G7hXHhurfhurThur1x4bq34bu2WTjhu5Lhu4pQ4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7n+G7k+G6ueG6t8O94bu5ZHE44bq3xKjhurvhurfhu4tz4bq34bqt4bq3w6xl4buZ4bq3xKnDqeG7t+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t2Phurfhu7fhu7N34bq34buhb3E34bq34bu14bun4bq34buhw4N2ceG7keG6t8OsZeG7meG6t8Spw6nhu7fhurfEqeG7meG7j3DhurfhuqstYuG6t+G7n+G7k8SR4bq3ceG7k+G7mcOy4bu5N+G6t3nhu5Phu6nhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu7doeeG6t+G7t+G7s+G7uXHhu5Hhurd34bq34buLxJHhu4vhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu7fhuq7hurfhuqct4bqpOOG6t1fhurdwxrDhu7fhurfhu7Xhu6fhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5HhurfEqOG7kuG6t+G7n+G7k8SR4buL4bq3ceG7k8OD4bq3xKjhu5Lhurfhu57hu5NyZOG6t+G7k3Xhu4vhurfhu5Lhu7nDszfhurfEqOG7kuG6t+G7tMOD4bq3eeG7k8OpcOG6t+G7kuG7ucOz4oCm4bq3ceG7k+G7l3Hhurfhu4vhu5Phu7lx4buR4bq3cOG7geG7t+G6t8Os4bq/ceG7keG6t8Sp4buZ4buPcOG6t3Dhu6Vx4bq34bu14bq24bq34buL4bqiceG7keG6t+G7n+G7k8SR4bq34buLZHI34bq34buTZ+G7ueG6t3Hhu5PDg+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu4tz4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq34buTdnnhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7tuG7tOG6t8OsxqHhurdwZuG7t+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7iXLhurfigJzEqcSReeG6t8SRceG6t+G6tG9x4buT4oCdOOG6t+G7iuG7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t+G7i+G7k2Zw4bq34bu34buT4buZ4bq3cOG7pXHhurfhu6HGoeG7i+G7k+G6t+G7teG6tuG6t3fhurfEqOG7kuG6t+G7kuG7ucOz4bq3xKnhurvhurfhu5/Ds+G7t+G6t+G7t+G7k0Hhu4vhurdx4buRZeG6puG6t+G6tWM44bqrOOG6t+G7tuG7k2py4bq34bu34buZw7Nx4bq34bu14bud4bq3UeG7keG7ueG6psO1ceG6ty7hur1x4bq3xKjhur1x4buR4bq3LeG6t1nhu5Nz4bq34buL4buT4bqg4bq3ceG7k+G7meG7jXDhurfhu5/hu5NyZOG6t+G7oMah4buL4buT4bq34bu14bq24bq3xKjhu5Lhurfhu57hu5NyZOG6t+G7k3Xhu4vhurfhu5Lhu7nDszfhurdx4bq9cOG6t3Fk4bqm4bq34buLc+G6t3DGsOG7t+G6t8OsZeG7meG6t8Spw6nhu7fhurfEqeG7meG7j3DhurdjN+G6q+G6rTbhurfhu7Xhu6fhurfDrGXhu5nhurfEqcOp4bu34bq3xKnhu5nhu49w4bq3YuG6t+G7t+G7s3fhurfhu6FvceG6t+G7n+G7k8SR4bq3ceG7k+G7mcOy4bu5N+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7t2h54bq34bu34buz4bu5ceG7keG6t3fhurdwxILhu4vhurfhuq0t4bqpOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHigJzhu7bhu7NyceG7keG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t3Hhur1w4bq34bu34buzd+G6t+G7ocOp4buZ4bq3xKnhu4XhuqY34bq3xKnhu4Xhuqbhurfhu6Fl4bq3ceG6vXDhurdwZeG6t3nhu5Phu6nhurfEqeG7meG7j3Dhurdw4bulceG6t+G7teG6tuG6t8Spw4N24buL4bq34buLcuG7meG6t+G7oWXhurfEqWx54bq3ceG7k2bhu7c14bq34bu14bun4bq34buhw4N2ceG7keG6t8OsZeG7meG6t8Spw6nhu7fhurfEqeG7meG7j3Dhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3w6zhu5dx4buT4bq34buL4buT4buZw7Nw4bq34bu3QuG6t+G7oeG7jeG6t+G7i2RyN+G6t3nhu5Phu4Vx4bq34buTc2Thurfhu7PDueG6t+G7s+G7jeG7t+G6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5PhurfEqcaw4bq34bu24bu0N+G6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7oeG7meG7jeG7t+G6t+G7s2bhu7fhurfhu5Xhu7c44bq34buKdHHhurfhurTDsuG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t8SpxJF54bq3xJFx4bq3w6zGoeG6t+G6tG9x4buT4bq34bu1cuG6t+G6tOG7reG7meG6t8Spw7Lhurfhu7fhu5Phu5nhurfEqcOzceG6t3Fk4bqm4bq34buL4buTw4Nk4bq34buR4buT4buZ4bq3ceG7k2hx4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq34buTdnnhurdxZXLhurfhu7bhu7ThurfDrMah4bq3cGbhu7fhurfEqeG7meG7j3DhurdyZHHigJ034bq3WeG7kOG7tC3hu7bhu7Thurfhu6DDg+G7ueG6t+G7tuG7s2Rx4buR4bq3ceG7k2hx4bq3xKnGoXHhu5M44bq3LuG7nXHhu5Phurfhu4jhu7nhuqbDoC954bqh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chưa có thủ khoa 30 điểm

Chưa có thủ khoa 30 điểm
2012-07-25 07:52:47

(TNO) - Ngày 24.7, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm thi. Cho đến nay, có 3 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29 điểm.

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống
2012-07-24 17:13:49

(QT) - Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII), kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Luật Lưu...

Đi để trao và nhận

Đi để trao và nhận
2012-07-24 13:26:51

(QT) - Ngày cuối tháng 4/2012, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Hà Nội. Sau khi tự giới thiệu tên, cô Tuyết Lan- cố vấn Câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái...

Niềm tin còn mãi

Niềm tin còn mãi
2012-07-24 13:23:48

(QT) - Trong cuốn Lịch sử biên niên Công an Quảng Trị giai đoạn 1945- 1975, chỉ ghi vẻn vẹn mấy dòng “...bọn địch ập đến bất ngờ nổ súng, đồng chí Hoà hy sinh, đồng chí Bé- An...

Hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

Hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế
2012-07-24 13:21:48

(QT) - Là một trong bốn thành phần của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ, hoạt động hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cận nghèo nhằm mục tiêu tăng cường khả năng tiếp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết