Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7iOG7mcSCxJHhurPhu4l04bqz4bu54buZ4bqi4bqz4buh4buZc8SR4bqz4bqn4bq14bqzauG7lcO1ceG6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPDoeG7uFJTw6DhurMt4bqzUuG7k8Op4bqs4bqz4bql4bqtOWI44bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurNK4buYOOG6s+G7iErhurPhu7nhu5XDssO94bqz4bu54bqg4buJ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7i8Wp4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7meG7lTnhurPhu4jhu5lz4bqzasOycuG6s3LEkeG6rDjhurPhu4l04bqz4bqn4bqz4bu54buZ4bqi4bqz4buh4buZc8SR4bqzauG6ueG7ueG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nEkXPhurNy4buZZ+G7ueG6s3DDqeG6s+G6pWThurNq4buVw7VxOeG6oS/DveG6o+G6oeG7ucSR4buLcGvhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurdxxJHhu7Xhu5Phu5VyNuG6pcO94bqm4bqzxJFB4bu5c+G6t+G6o+G6oeG7ueG7teG6o+G6oeG7ucSp4bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqzxJFw4bu5MOG6t8Od4buZ4bqg4bqz4buZQeG6rHLhu5nhurPDgsOp4bqz4bu54buZ4buX4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G6pmtx4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7meG7leG6s+G7ueG6ueG7leG6s0rhu5jhurNS4buTc+G6ueG7leG6s+G7ueG7mcSC4butcuG7k+G6s+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurfhu5nhu7nhu7nDvTYvL+G6pOG6pOG6pDnhu7nhu5nEkXLhu5ly4buVa3I54buJc3E5w4JyL8Od4buV4buJ4bu5QeG7tWvhu7fhuqXhurXDouG6pWIv4bu44buZxJFy4buZL+G6rS/EqeG7lWtxLeG7ueG7mUEt4buh4buZc8SROeG7n8O94buT4bq3L+G6o8Od4buZ4bqg4bqz4buZQeG6rHLhu5nhurPDgsOp4bqz4bu54buZ4buX4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G6pmtx4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7meG7leG6s+G7ueG6ueG7leG6s0rhu5jhurNS4buTc+G6ueG7leG6s+G7ueG7mcSC4butcuG7k+G6sy3hurPhurpy4buZNuG6s1Lhu5PDuuG7ieG6s+G7uOG7meG6v3Lhu5PhuqEvw73huqPhuqEv4bu5xKnhuqPhuqEv4bu54bu14bqj4bqhL+G7ucSR4buLcGvhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7oMOy4bu54bqz4buzQeG6u+G6s+G7ueG7meG7leG6s+G7icSRc+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjSuG7mOG6s+G7iGhy4bqz4bu44buZ4butNuG6s+G7uOG7meG6ueG7ieG6s+G7t+G7o+G6syHhu6XhurPhu7jhu5nhu5vhurNS4buTw7rhu4nhurNRRDjhurPDneG7mXThurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqzw73hu5l1cuG7k+G6s0rDqXPhurPhu7nhurlzOOG6s+G7ieG7mXPhurPhu5nEkeG6rOG6s3LDqnHhurNyxJHhuqzhurPhu4l04bqz4bqp4bqtOeG6peG6q+G6q+G6s+G7ueG7meG7l+G6s+G7t+G7lXLhu5nhurPDoeG7uOG7tsOg4bqzxKnhurbhurPhu7nhu5nhu5XhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5M54bqz4bu44buZa3PhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurPhu6HDszjhurPhu4l04bqzw6LDojlk4bql4bqr4bqz4bu44bu24bqz4bu54bqw4bqzw6LhuqfhurNq4buVw7Vx4bqz4bu54bu1eOG6s3DDs3I34bqzYzlj4bqlZOG6s+G7uOG7tuG6s+G7ueG6sOG6s8Oi4bqt4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7tXjhurNww7NyOOG6s+G6qznhuqVk4bqr4bqz4bu44bu24bqz4bu54bqw4bqzw6LhuqnhurNq4buVw7Vx4bqz4bu54bu1eOG6s3DDs3LigKbhurPhu7jhu5nhuqLhurPhu6Hhu5lzxJHhurPhu7lzw6ly4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7ueG7mUHhu6nhu4nhurPDguG7jeG6s0rhu7HhurPEqEHhuqzhurPDneG7mcOB4buJ4bqzw6Hhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu7jhu7XEgnZy4buT4bqz4bu44buYw53hu7jhurPhu4jhu5lmQeG6syHDqnLhurNQ4buVw7NxOOG6s+G7uMOdOeG7iGhy4bqz4bu44buZ4butOOG6s+G7ueG7meG7leG6s+G7oeG7mcWp4buV4bqz4buKOOG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPhu5l0xJHhurPhu5nDuuG7icOg4bqzauG6ueG7ueG6s+G7ueG7q3Lhu5PhurNq4buVw7Vx4bqz4bql4bqrOOG6qTnhurPhu7jhu5nhurnhu4nhurPhu7fhu6PhurNRROG6s+G7ieG7mXPhurPhu4vhu5XDsuG7uTbhurPigJwh4buv4buV4bqz4bu54burcuG7k+G6s+G7ieG7meG7neG6s+G7ueG7lcOzQeG6s2I54bql4bq14bq1OOG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s0rhu5jhurPhu4hocuG6s+G7uOG7meG7reG6s+G7t2/hurPhu4l04bqzauG6ouG6s+G7uOG7tuG6s3jhurNqd+G7ueG6s+G7uUHhuqzDtXLhurNqaEHhurPhu7nhu5XDs3I54bqz4bu4QeG6rOG6s+G7ieG7mcSCxJHhurPhuqZl4buJ4bqzauG7m3Lhu5nhurPhu4nhuqDhurPhu7nhu5nDteG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nhu5lBw61y4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhurBy4buT4bqzcuG7k8OpcuG7mTjhurPhu7dzcuG7k+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7lB4bqsw7Vy4bqzw4LDqXPhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzcsOqceG6s3LEkeG6rOG6s+G7t2/hurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4bu54buZZ8O94bqz4buZ4butcuG6s3LDqnHhurPhu7nhu7XEguG7r+G7iTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0rhu5jhurPhu7bEguG6s8O94buZ4bq5ceG6s+G7oUThurPhu7nhu5lBaeG7ueG6s+G7uMOdOeG7mOG7iFE24bqz4bu44bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7iXThurPhuqXhurPhu7nhu5nhuqLhurPhu6Hhu5lzxJHhurPhu4nDgHLhu5PhurNq4bq54bu54bqz4bql4bqt4bqzauG7lcO1ceG6s3DDqeG6s8Od4buZxJFy4bqzIcOqcuG6s+G7uMSC4but4buV4bqz4bu54buZ4buV4bqzw4LDqXPhurNy4buTw6ly4buZ4bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Lhu5Phu5nhu4/hurPhu6FE4bqz4bu54buZQWnhu7nhurNq4buV4buPcuG6sy3hurNq4buV4buPcuG6s+G7ueG6suG6s8OCw6nhurPDneG7meG6uXHhurPhu5jGsOG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6syHhu5Vy4buZ4bqz4bu54buZ4buV4bqzw4LDqXPhurNy4buTw6ly4buZ4bqz4bu3xILhurPDveG7meG6uXHhurPhu7nhu5XDsnLhu5PhurPEkHLhu5k54bqz4bu44buZa3PhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurPhu6HDszjhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ueG7q3Lhu5PhurPhu7fFqeG6s8OiZDnhuq1k4bql4bqz4bu44bu24bqzxKnhurbhurPhu7nhu5nhu5XhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu4l04bqz4bqtOWJjZOG6s+G7uOG7tuG6s2rhurnhu7nhurPhu7nhurDhurPDouG6p+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu7V44bqzcMOzcjnhurPhu7jhu7VzcuG7k+G6s+G7oeG7meG7leG6s+G7ieG7meG7neG6s+G7ueG7lcOzQeG6s+G7i2nhu4nhurNK4buY4bqzcsOqceG6s3LEkeG6rOG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s3DDqeG6s+G6pznhuqnhurXhurU54bqz4bu44buVw7Jy4bqz4bu34buj4bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurPhu7jhu5XDsnLhurPEqMODcuG7kzjhurPhu7jhu7XEgnhy4buT4bqzw73hu5l1cuG7k+G6s0rDqXPhurPhu7nhurlzOOG6s+G7ieG7mXPhurPhu4vhu5XDsuG7uTbhurPigJxR4buH4bu54bqz4buL4buBcuG7k+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu5nhu5XhurNyw6px4bqzcsSR4bqs4bqz4bu5w6py4buT4bqzcuG7mW044bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7iXThurNy4buZ4buV4buNQeG6s2rhu5XDtXHhurPhu7lB4bqs4buP4bu54bqzasWp4buV4bqzcuG7mcSCcuG7k+G6s+G7l+G7ueG6s2rhu5XDtXHhurPhurXhurPhu5nhu61yOOG6s8O94buZ4bur4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ieG7meG6ouG6s+G6rMOyQeG6s3jhurNx4bqu4buJ4bqz4bu54bu1QXLhu5PhurPhu4vGoXLhu5nhurPhu6Hhu5llOeG6s8So4bq24bqz4buh4buVw7Jy4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu4ll4buJ4bqzcuG7k8OpcuG7meG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s+G7t2/hurPhu4nEkXPhurPhu5nhu61y4bqz4bu54bqw4bqz4bq1OOG6qeG6sy3hurPDouG6s2rhu5XDtXHhurPhu7dz4bqzw4Lhu6/hu5XhurNyw6px4bqz4bql4bq1w6LDouG6s+G7ucOA4bqs4bqz4bu54buZa3PhurNy4buTw6ly4buZ4oCdOeG6s1LDqnHhurPhuqXhurXDosOiOOG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nhu5lBw61y4bqzw4LDqXPhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzcuG7mcSC4bqz4bu3xJFBNuG6s+G7oOG7mcWp4buV4bqzxJA24bqz4bu54bqw4bqzw6Lhuqctw6JiN+G6s+G7oeG7mcWp4buV4bqz4buKNuG6s8Oi4bqtN+G6s+G7oeG7mcWp4buV4bqzxKjhurPDojbhurPhuqXhurXhurPDoXLhu5lmcuG6s+G7meG7j+G6s+G7t8Wpw6A34bqz4buh4buZxanhu5XhurMhNuG6s8OiZDjhuqnhurPDoXLhu5lmcuG6s+G7meG7j+G6s+G7t8Wpw6A54bqzxKjhurbhurPhu6Hhu5XDsnLhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzw4LDrHLhurPhuqZs4bu54bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5NB4bqs4buPcuG6s8OCw7py4buT4bqzw6FSIcOg4bqz4bu3xJFB4bqzUiHhurPDojnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0rhu5jhurPhu6Dhu5XDsnLhurPhu7nhu7XDgeG7ieG6s+G7uMOdOeG7mOG7iFE24bqzxKjhurbhurPhu6Hhu5XDsnLhurNq4buVw7Vx4bqz4bu54bu1w4Fy4buT4bqz4bu5QeG6rMO1cuG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqzcsOqceG6s+G7ueG7tcSC4buv4buJOeG6s+G7uOG7meG6ouG6s+G7oeG7mXPEkeG6s3DDqeG6s1Lhu5NB4bqsw7Ry4bqzw53hu5nEkXLhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu7jhu7XDgeG7ieG6s8Sp4bq24bqz4bu54buZ4buV4bqz4buh4buZxanhu5XhurPEkOG6s2rhurnhu7nhurPhuqVi4bqzauG7lcO1cTnhurPhu7jhu5lrc+G6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s+G7ocOzOOG6s+G7uXPDqXLhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buJdOG6s+G6pznhuq1jYuG6s+G7uOG7tuG6s2rhurnhu7nhurPhu7nhurDhurPDouG6p+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu7V44bqzcMOzcjjhurPhu7nhurDhurPhuqXhurXhurNq4buVw7Vx4bqz4bu54bu1eOG6s3DDs3LhurNww6nhurPhuqnhuqtk4bqz4bu44bu2OeG6s+G7uOG7q3Lhu5PhurPhu4nhu5nhu53hurPhu7nhu5XDs0HhurPhu7lzw6ly4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s3LDqnHhurNyxJHhuqzhurNww6nhurPDojnhuqXhurXhurU54bqz4bu44buZ4bq54buJ4bqz4bu34buj4bqzUuG7lXLhu5nhurPhu7JBxJFy4buT4bqz4bu44buZw6py4buT4bqzLeG6s+G7uOG7tcSCeHLhu5PhurPDveG7mXVy4buT4bqzSsOpc+G6s+G7ueG6uXPhurPhu4nhu5lz4bqz4buZxJHhuqw24bqz4oCc4bu44bu1xIJ2cuG7k+G6s8OCw6xy4bqz4bu3b+G6s+G6pmzhu7nhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s+G7teG7lcOzcuG7k+G6s+G7ieG7mXPhurPhu7nhurBy4buT4bqz4buJ4but4bqz4bu3eOG6s3DDqeG6s+G7uMOdOeG7mOG7iFE44bqzSsOp4bqzUOG6ueG7ueG6s8OCw6nhurPhu4hocuG6s+G7uOG7meG7rTnhurPhu6Dhu5nhurvhurNyw6py4buT4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu7dv4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7mcSR4bqs4bqzauG7q+G7leG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4bu3c+G6s8OC4buv4buV4bqzcsOqceG6s+G7ueG7tcSC4buv4buJ4oCdOeG6s1LDqnHhurPhuqXhurXDosOiOOG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nhu5lBw61y4bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7uMOdOeG7mOG7iFHhurPhu7nhurDhurPDomThurMt4bqz4bql4bqlN+G6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7iGhy4bqz4bu44buZ4but4bqzcMOp4bqzw6Lhuq3hurMt4bqzw6Lhuqk44bqp4bqzw4LDqeG6s+G7ueG6ueG7leG6s0rDqeG6s1Dhurnhu7nhurNww6nhurPDouG6reG6s2rhu5XDtXE54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNK4buY4bqzxKjEgnfhu4nhurPhu5jDqeG6s1Lhu6nhu5U24bqz4bu44buZ4bqi4bqz4buh4buZc8SR4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzcMOp4bqzUMOz4bqzSuG6ruG7ieG6s8SoQcOtcjjhurPhuqVk4bqzauG7lcO1cTnhurPhu7jhu5nFqXLhu5PhurPhu6HDs+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7fFqeG6s+G7uOG7tuG6s+G7ueG7meG7leG6s8OCw6lz4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7ieG7mXPhurPhu7nhu5ln4bqs4bqz4buJdOG6s+G6q+G6pWLhurPhu7jhu7bhurNq4bq54bu54bqz4bu54bqw4bqz4bql4bqn4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7tXjhurNww7NyOOG6s+G6qeG6teG6teG6s+G7uOG7tuG6s2rhurnhu7nhurPhu7nhurDhurPhuqXhuq3hurNq4buVw7Vx4bqz4bu54bu1eOG6s3DDs3LhurPDoeG7ieG7mcSCxJHhurPhu4l04bqzauG7lcO1ceG6s8SCQeG6s+G7ueG7lcOzcsOgOeG6s+G7iOG7meG7neG6s+G7ueG7lcOzQeG6s2rDqXPhurPhu7nhurlz4bqzSuG7mOG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s3DDqeG6s+G6q+G6teG6tTnhurPhu7jhu5lrc+G6s8Sp4bq24bqz4buh4buVw7Jy4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4bu54buZxqHhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s+G7t2/hurPhu7nEguG7rXLhu5PhurNqxILhu61y4buT4bqzcsOqceG6s+G7ueG7tcSC4buv4buJNuG6s+G6peG6reG6s2rhu5XDtXE54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu5jDuuG7ieG6s8OC4buV4buPcuG6s+G7uMOp4buV4bqz4buJ4buZ4buXcuG7mTbhurPhu6Zy4buT4bqzUuG7k+G7p+G6s+G7uOG7mcOy4bqz4buI4buZ4buV4bqzLeG6s+G7kuG7lWVx4bqzasWp4buJ4bqz4buYw7rhu4nhurPDguG7leG7j3LhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7k24bqzSuG7lcO1ceG6s+G7ueG7meG7leG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu44bu24bqz4bu5xILhu61y4buT4bqzasSC4butcuG7k+G6s3LDqnHhurPhu7nhu7XEguG7r+G7iTnhurPhu7jhu7XEgnZy4buT4bqz4buJdOG6s+G7oeG7mXPhurty4buT4bqz4bqnOeG6peG6teG6teG6s+G7uOG7tuG6s+G7iXThurNq4buVw7Vx4bqz4bu54buZ4buV4bqz4buh4buZxanhu5XhurPEkOG6s+G7ueG6sOG6s+G6peG6teG6s+G7ueG7tXjhurNww7Ny4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu6Hhu5nhu5XhurPhu4nhu5nhu53hurPhu7nhu5XDs0HhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurNww6nhurPhuqc54bqn4bqp4bq1OeG6s0rFqeG7leG6s8OC4buv4buV4bqz4buh4buZxanhu5XhurPEqDjhurPhu4l04bqz4buZ4butcuG6s8Oi4bq14bq14bqz4bu44bu24bqzauG6ueG7ueG6s+G6pWI44bqp4bqzauG7lcO1ceG6s8OhauG6veG6s3Lhu5lmcuG6s+G7meG7j+G6s+G7t8Wp4bqzceG7p3LhurPhu7nhu5XDsnLhu5PhurPEkHLhu5nDoDjhurPhu4nhu5nhu53hurPhu7nhu5XDs0HhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s3LDqeG6rOG6s3DDqeG6s8Oi4bql4bq1OeG6s8So4bq24bqz4buh4buVw7Jy4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s8SQ4bqz4buh4buZc+G6u3Lhu5PhurPhuqXhurXhurNq4buVw7VxN+G6s+G7oeG7mcWp4buV4bqzxKjhurPhuqViOOG6qeG6s2rhu5XDtXE54bqz4bu44buZ4bqi4bqz4buh4buZc8SR4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzauG6ueG7ueG6s+G6pWThurNq4buVw7Vx4bqzcMOp4bqzw53hu5nhurlx4bqz4bu44buZw6ly4buZ4bqz4buI4buncuG7k+G6s8Oh4buY4bq74buV4bqz4bu4ZnI44bqz4buY4bq74buV4bqzxKjEguG7rXLhu5PDoOG6s8Sp4bq24bqz4bu54buZ4buV4bqz4buh4buZxanhu5XhurPEkDnhurPhu4jhu6dy4buT4bqzcMOp4bqz4bu44bu24bqz4bu54buZ4bqu4bqz4buLxJE44bqz4bu3xJFB4bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurNS4buTw7rhu4nhurPhu7jhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJ4bqixJHhurNK4buY4bqzUuG7k3Phurnhu5XhurPhu7jhu5nEguG7rXLhu5PhurPDgsOp4bqzUMOz4bqzSuG6ruG7ieG6s8SoQcOtcuG6s0rhu5jhurPEqMSCd+G7ieG6s+G7mMOp4bqzUuG7qeG7leG6s2rEgnfhu4nhurPhuqVk4bqzauG7lcO1cTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7mOG7leG7j3LhurPhu4nhu5nEgsSR4bqz4buJdOG6s+G7uOG7tuG6s3LDqXPhurNq4bq54bu54bqzauG7lcO1ceG6s+G7uUHhuqzhu4/hu7nhurNqxanhu5XhurPhuqfhurXhurM54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNK4buY4bqz4buKZeG7ieG7meG6s+G7oeG7mXPEkeG6s0rDqeG6s1Lhu4Vy4buTNuG6s+G7uOG7meG6ouG6s+G7oeG7mXPEkeG6s3DDqeG6s+G7uOG7tWhy4bqzxJBy4buZ4bqz4bu4w4By4buT4bqzw6Hhu7nhu7XDgeG6s+G7uOG7mcOqcuG7k+G6s+G7isahcuG7mTjhurPhu7JB4bq7cuG7k+G6s1LEkXHDoOG6s8OC4buv4buV4bqz4bu54burcuG7k+G6s2rhu5XDtXHhurNww6nhurPhuqVj4bqzw6Hhu6HDteG6s+G7ieG6u+G6s2rhu5XDtXHhurPEgkHhurPhu7nhu5XDs3LDoDnhurNSw6px4bqzcsSR4bqs4bqz4buJdOG6s+G7k2hy4bqzw6JiOeG6teG6teG6teG6s+G7uOG7tuG6s8Sp4bq24bqz4bu54buZ4buV4bqzw4LDqXPhurPhu7nhu7XEgnZy4buTOOG6s+G7t8Wp4bqz4bu44bu24bqz4buJdOG6s+G7ueG7q3Lhu5PhurNq4buVw7Vx4bqz4bqn4bqzceG7p3LhurNq4bq54bu54bqz4bu54bqw4bqzw6LhuqfhurPhu7nhu7V44bqzcMOzcuG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJ4bq74bqz4bql4bqz4buh4buZxanhu5XhurPEkDjhurMh4bqzcMOp4bqzYjnhurXhuq3huqfhurNy4buTxIJ24buVOeG6s+G7oOG7mcWp4buV4bqzIeG6s+G7iXThurPhuqlk4bqz4bu44bu24bqzauG6ueG7ueG6s+G7ueG6sOG6s+G6peG6qTjhuqnhurNq4buVw7VxN+G6s+G7oeG7mcWp4buV4bqzxJDhurPhu4l04bqz4bqlOWLhuq3huqnhurPhu7jhu7bhurNq4bq54bu54bqz4bu54bqw4bqzauG7lcO1ceG6s8Oi4bqrOOG6qTnhurNSw6px4bqzcsSR4bqs4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7iXThurPhuqc54bq14bqt4bq14bqz4buJ4buZ4bud4bqz4bu54buVw7NBOOG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzanThurPhu4nhu5nhu53hurPhu7nhu5XDs0HhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6syHhurNww6nhurPhuqvhurU44bqz4buh4buZxanhu5XhurPEkOG6s+G6pTlkY+G6tTnhurNK4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s8OCw6lz4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s3LDqnHhurPhuqXhurXDosOi4bqzcMOp4bqzw6Lhuqk44bqp4bqzauG7lcO1cTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0rhu5jhurM84bqz4bu44buZZeG7leG6s+G7isahcuG7mTbhurNq4bq94bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7i8Wp4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7meG7lTnhurPhu7jhu5nhuqLhurPhu6Hhu5lzxJHhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurNww6nhurPDneG7meG6uXHhurPhu7jhu5nhu5vhurNQ4buVcuG7meG6s1Lhu5lmceG6s+G7ueG7meG7leG6s8OCw6lz4bqzcuG7k8OpcuG7meG6s+G7i2Xhu4nhurPhu7fhu6PhurNqxJHhurPhu6Hhu5lzxJE44bqzauG6ueG7ueG6s+G6pWPhurNq4buVw7VxOeG6s+G7uOG7mWtz4bqz4bu54buZxaly4buT4bqz4buhw7PhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5M44bqz4bu3xanhurPhu7jhu7bhurPEqeG6tuG6s+G7ueG7meG7leG6s+G7oeG7mcWp4buV4bqzxJDhurNq4bq54bu54bqz4bu54bqw4bqz4bql4bq14bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7tXjhurNww7Ny4bqzcMOp4bqzYuG6tTjhurPhu7fFqeG6s+G7uOG7tuG6s+G7oeG7mcWp4buV4bqz4buK4bqzauG6ueG7ueG6s+G7ueG6sOG6s+G6peG6teG6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu7V44bqzcMOzcuG6s3DDqeG6s8OiOeG6tcOiw6LhurPDoeG7ieG7mcSCxJHhurPhu7nhu5dy4buZ4bqzauG7lcO1ceG6s8SCQeG6s+G7ueG7lcOzcsOgOeG6s1LDqnHhurPhuqXhurXDouG6pTjhurPhu4nhu5nhu53hurPhu7nhu5XDs0HhurPhu7lB4bqsw7Vy4bqz4bu34buVcuG7meG6s2rFqeG7leG6s8OC4buv4buV4bqz4buh4buZxanhu5XhurPEkOG6s+G7ieG7mXPhurNy4buTw6ly4buZ4bqzxKnEgnfhu4nhurPhu5nDuuG7ieG6s3DDqeG6s+G6q+G6tTjhurPhu4nhu5nhu53hurPhu7nhu5XDs0HhurNqxanhu5XhurPDguG7r+G7leG6s+G7uUHhuqzDtXLhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqz4buh4buZxanhu5XhurPhu4rhurPhu4nhu5lz4bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPhu4tl4buJ4bqz4bu34buj4bqzasSR4bqz4buh4buZc8SROOG6s+G6rOG6s+G7mcO64buJ4bqz4buJ4bur4bqz4bu54bu1QeG6rOG7jXI44bqz4bqs4bqz4buZw7rhu4nhurPEqeG6tuG6s8O94buZdXLhu5M44bqz4buJ4bqy4bqzcuG7mWZy4bqzauG7leG7jUHhurPEqcSCeXLhu5PhurNww6nhurPhuqtj4bq14bqzw6Hhu7nhu7VzcuG7k+G6s2p04bqz4bu14buVw7Ny4buT4bqzcuG7k8OpcuG7meG6s+G7i2Xhu4nhurPhu7fhu6PhurNqxJHhurPhu6Hhu5lzxJHhurNww6nhurPhuqnhurXhurXDoDnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7pnLhu5PhurNS4buTQeG6rMO0cuG6s8SoQeG6rOG6s+G7iMSCdnLhu5M44bqz4bu44bu1xIJ4cuG7k+G6s8O94buZdXLhu5PhurPhu7JB4bq7cuG6s3DhuqjhurNqw6lz4bqz4bu54bq5c+G6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7kzjhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7nhurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7oeG7meG6u+G6s3LDqnLhu5PhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s8OCw6lz4bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu7dv4bqz4bu5xILhu61y4buT4bqzasSC4butcuG7k+G6s3LDqnHhurNy4buTc2Xhu5U54bqzxKjhurbhurPhu6Hhu5XDsnLhurNq4buVw7Vx4bqzw4Lhu6/hu5XhurNy4buTw6ly4buZ4bqz4buLZeG7ieG6s+G7t+G7o+G6s+G6rOG6s+G7mcO64buJ4bqz4buJ4bur4bqz4bu54bu1QeG6rOG7jXI24bqz4bql4bq14bqzauG7lcO1cTjhurNy4buTw6ly4buZ4bqzxKnEgnfhu4nhurPhu5nDuuG7iTbhurPhuqXhuqU44bqp4bqzauG7lcO1cTfhurNy4buTw6ly4buZ4bqz4buLZeG7ieG6s+G7t+G7o+G6s2rEkeG6s+G7oeG7mXPEkTbhurPhuqXhuq3hurNq4buVw7VxOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjSuG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu7dv4bqz4buL4buBcuG7k+G6s+G7t8OpcuG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjSuG7mOG6syHDqnLhurPhu5l0xJHhurPhu7jDnTnhu5jhu4hRNuG6s+G7uOG7meG6ouG6s+G7oeG7mXPEkeG6s3DDqeG6s8Od4buZ4bq5ceG6s+G7uOG7meG7m+G6s1Dhu5Vy4buZ4bqz4bu54buZ4buV4bqz4buh4buZxanhu5XhurNS4bqp4bqzauG6ueG7ueG6s+G6pWI44bqp4bqzauG7lcO1cTnhurPhu7jhu7VzcuG7k+G6s+G7ueG7q3Lhu5PhurPhu7fFqeG6s8OiOeG6qeG6p8Oi4bqz4bu44bu24bqzxKnhurbhurPhu7nhu5nhu5XhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu4l04bqzY+G6qeG6teG6s+G7uOG7tuG6s2rhurnhu7nhurPhu7nhurDhurPDouG6p+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu7V44bqzcMOzcuG6s8Oh4buJ4buZxILEkeG6s+G7ueG7l3Lhu5nhurNq4buVw7Vx4bqzxIJB4bqz4bu54buVw7Nyw6A54bqz4bu44buZ4bq54buJ4bqz4bu34buj4bqzUuG7k0HhuqzDtHLhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu7jDgHLhu5PhurMt4bqz4bu44bu1xIJ4cuG7k+G6s8O94buZdXLhu5PhurNKw6lz4bqz4bu54bq5c+G6s3Lhu5nDqeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5M44bqzw73hu5lncuG6s+G7oeG7mXjhu5U24bqz4oCcSuG7lcO1ceG6s2rhu4fhu4nhurPhu4vhu5Xhu4/hu7nhurPhu4nhuqLEkeG6s3LDqnHhurNyxJHhuqzhurNww6nhurNx4buH4bu54bqz4buL4buBcuG7k+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu5nhu5XhurPhu4nEkXPhurPhu5nhu61yOOG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzanThurPDveG7meG7q+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhurDhurPhuqnhurMt4bqzZOG6s+G6pkFn4bu54bqz4buZ4buV4buPcuG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buZ4butcuG6s+G7iWXhu4nhurNyw6px4bqz4bu54bu1xILhu6/hu4k54bqz4bu44buZa3PhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurPhu6HDszjhurPhu7lzw6ly4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7iXThurPhuqVjw6LhurPhu7jhu7bhurNq4bq54bu54bqz4bu54bqw4bqzY+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu7V44bqzcMOzcuG6s8Oh4bu54buXcuG7meG6s2rhu5XDtXHhurPhu7fFqeG6s2rhur3hurNqxIJ34buJ4bqzcMOpceG6s+G7ueG7tXVyw6DigJ054bqzIeG7r+G7leG6s+G7ieG7meG7neG6s+G7ueG7lcOzQeG6s+G7i2nhu4nhurNK4buY4bqzcMOp4bqzZOG6teG6tTjhurPEqeG6tuG6s+G7oeG7lcOycuG6s3LDqnHhurNyxJHhuqzhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s8OCw6xy4bqz4bu3b+G6s3jhurNx4bqu4buJ4bqz4bu3w6ly4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu7dv4bqz4bqmbOG7ueG6s8O94buZaHLhurNw4buvcuG6s+G7ieG7meG7neG6s+G7ueG7lcOzQeG6s3jhurNSIeG6s8OiOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjSuG7mOG6s8SQcuG6s+G7kuG7lcSRcuG7kzbhurPhu7jhu5XDsnLhurPhu7fhu6PhurPhu7jhu7VocuG6syHDqnLhurPhu7jhu5nhurly4buZ4bqzLeG6s+G7uOG7tcSCeHLhu5PhurPDveG7mXVy4buT4bqz4bug4buZ4bq7c+G6s+G7ueG7meG7l+G6s8OCw6nhurPhu6Hhu5XDtXHhurNq4bubcuG7meG6s+G7ieG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7ieG7mXPhurPhu4vhu5XDsuG7ueG6s+G7uXPDqXLhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buJ4buZ4bud4bqz4buJdOG6s8OiOeG6q+G6reG6qy9kOeG6q+G6q2ThurPhu7jhu7bhurNq4bq54bu54bqz4bu54burcuG7k+G6s+G6p+G6s3Hhu6dy4bqz4bu54bqw4bqzw6LhuqfhurNq4buVw7Vx4bqz4bu54bu1eOG6s3DDs3I54bqz4bu44bu1c3Lhu5PhurNqdDjhurNQw7PhurMhw6py4bqz4bu44budcuG7meG6s8Oh4buzQcOz4bqz4bqm4bq94bqzUUThurPhu5h1xJHhurPhu5jEgnLhu5M44bqz4bu4w505UHNy4buT4bqzKUHhuqzDs3I44bqzxJBy4bqz4buS4buVxJFy4buTw6DhurPhu7nhu5nhu5XhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s+G7iOG6s+G7ueG7meG6ouG6s+G7oeG7mXPEkeG6s+G7uXPDqXLhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhuqXhuq3hurNq4buVw7VxOeG6s1LDqnHhurNyxJHhuqw44bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7uUHhuqzDtXLhurPhuqc54bq14bqt4bq14bqz4buJ4buZ4bud4bqz4bu54buVw7NB4bqzSuG7mDnhurPhu6DDsuG7ueG6s+G7s0HhurvhurNq4buVw7Vx4bqzcsOzQeG6s+G7ueG7tcOzcuG6s+G7ieG7mXPhurPhu7nhu5ln4bqs4bqzcsOqceG6s+G6peG6tcOi4bql4bqzauG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu4ll4buJ4bqzcuG7k8OpcuG7meG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7t2/hurPhu7nEguG7rXLhu5PhurNqxILhu61y4buT4bqzauG7lcO1ceG6s+G7t8OpcuG6s3LDqnHhurPhuqXhurXDosOiOeG6s8Od4buS4bu2LeG7uOG7tuG6syHhu6XhurMhw6py4bqz4bu44buZ4bq/cuG7kzjhurPhu4jhu5nhuqLhurPhu7nhu5vhu4nhu5nhurPhu5jhu6nhu5XhurNqxrBy4buT4bqz4bu5QeG6rMO1cuG6s+G7t+G7lXLhu5k44bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s+G7i2Vz4bqz4bqmbOG7ueG6s+G7uUHhuqzDtXLhurPhu4ll4buJ4bqzUiHhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqz4bu54buZa3PhurNw4bub4buJ4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4rhu6nhurPhu5LEqC1K4bu4OeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7iErhurPhu4jhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7j+G6syHhu5Vr4bu54bu54bu1c3Lhu5Xhu4nhu7c24bqzUeG7h+G7ueG6s+G7i+G7gXLhu5PhurNq4buVw7Vx4bqz4bu54buZ4buV4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4ll4buJ4bqz4bu44bu24bqzeOG6s+G7uWfhu7nhurPhu4nhurvhurPhu4ll4buJ4bqz4buh4buZxanhu5XhurNq4bq54bu54bqzceG6ruG7ieG6s+G7ueG7tUFy4buT4bqz4buLxqFy4buZOeG6s+G7tsWp4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu7jhu7bhurNq4bq54bu54bqz4bu54burcuG7k+G6s2rhu5XDtXHhurPhuqfhurNx4buncuG6s+G7ueG6sOG6s8Oi4bq14bqzw6Fx4bqu4buJ4bqzauG7lcO1ceG6s+G7t8OpcuG6s+G7iErhurNyw6px4bqz4bql4bq1w6LDosOg4bqz4bu54bu1eOG6s3DDs3LhurNww6nhurPhuq1jZC/DojnhurXhuqXhuqnhurPhu7jhu7bhurNqw6py4buT4bqz4buh4bqo4bqzxKnhurbhurPhu7nhu5nhu5U44bqz4buJ4buZ4bud4bqz4bu54buVw7NB4bqz4buZ4buP4bqz4buISuG6s+G7ieG6osSR4bqzcuG7mcOp4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s3DDqeG6s8OiOeG6teG6peG6tTnhurNKZuG6rOG6s3DDqeG6s3LDqnHhurNqaEHhurPhu7nhu5XDs3LhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqz4bu54buZ4buV4bqz4bu5QeG6rMO1cuG6s+G7i2nhu4nhurPhu4hK4bqz4buJ4buZc+G6s+G7uWfhu7nhurPhu4nhurvhurPhu4ll4buJ4bqzcuG7k8OpcuG7meG6s2rDqXPhurPhu7nhurlzNuG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurNy4buT4buZ4buP4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7lXI44bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Lhu5Phu5nhu4/hurPhu6FE4bqz4bu54buZQWnhu7nhurNq4buV4buPcuG6s+G7ueG6suG6s+G7ueG7tUHhuqzhu41y4bqz4bu54buZ4buncuG7kzjhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7j+G6s+G7oUThurPhu7nhu5lBaeG7ueG6s2rhu5Xhu41B4bqz4buh4buZ4buVw7Vy4bqzw4LDqeG6s+G7ueG6tuG6s2rhu6ly4buT4bqz4buZdMSROOG6s+G7s0Hhurty4bqz4bu54bu14bub4bqz4buh4buVcuG7meG6s8Spc8SRcuG7mTjhurPhu6HDsuG6s+G7uXNlcjjhurPhu7nDqeG7leG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurNy4buTZnLhurPhu5nDqXLhu5M44bqzw4LDqnLhurPhu5l0xJHhurPEqUHhurNw4bub4buJ4buZ4oCm4bqzxKjhurbhurPhu6Hhu5XDsnLhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4bu5QeG6rMO1cuG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzUiHhurPhu6HDsuG6s+G7ueG7lcOyw7054bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7jhu7XEgnZy4buT4bqz4buISuG6syHhu5XDtHLhurNK4buncuG7kzbhurPhu7jhu5nhuqLhurPhu6Hhu5lzxJHhurNww6nhurPDneG7meG6uXHhurNS4buTw7rhu4nhurNQZnHhurPhu7nhu5nhu5XhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s8SQ4bqzauG6ueG7ueG6s+G6peG6q+G6s2rhu5XDtXE54bqz4bu44buZa3PhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurPhu6HDs+G6s+G7iXThurPhuqtk4bql4bqz4bu44bu24bqzauG6ueG7ueG6s+G7ueG6sOG6s8Oi4bq14bqzauG7lcO1ceG6s+G7ueG7tXjhurNww7NyOeG6s+G7iOG7meG7neG6s+G7ueG7lcOzQeG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s3LDqnHhurNyxJHhuqzhurNww6nhurPDojlj4bq14bq1OOG6s8Sp4bq24bqz4buh4buVw7Jy4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7t2/hurPEqcOpcuG7meG6s8OiOeG6peG6teG6teG6s2rDteG6s+G6pmzhu7nhurPhu7lB4bqsw7Vy4bqzUiHhurPhuqU54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu7nEkeG7i3Br4bqz4bu34bu54bqscGsw4bq3ccSR4bu14buT4buVcjbhuqXDveG6puG6s8SRQeG7uXPhurfhuqPhuqHhu7nhu7XhuqPhuqHhu7nEqeG6o+G7tsSRc+G6s+G7ieG7mWzDveG6s3Hhur3hurPhu6Hhu5l0xJHhurNqZcO94bqzZXLhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buh4buZZeG7ieG6s2rDteG6s+G7ieG7mWdx4bqz4bu54buZ4buV4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu4jhu5nhu5Xhu41B4bqz4bql4bqtOWI44bqzSuG7mOG6s8Od4buZw4HhurM8w7Ny4bqzw4LDqeG6s0rhu5jhurMpZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s3Hhu5Xhu41y4bqz4bu44bu1QXLhu5PhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7k44bqz4buJ4bq74bqz4bql4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s2rhur3hurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurNy4buZZ+G7ueG6s+G7ieG7mcO6cuG6s8O94buZxILhu61y4buT4bqzZXLhurPhu7fEkXPhurPhu4nhu5lsw73hurNx4bq94bqz4buh4buZdMSR4bqzamXDveG6s2Vy4bqz4buJZeG7ieG6s3Hhu6dy4bqz4bu54buZ4buV4bqz4bu54bu14bq/4buJ4bqzcuG7k+G7meG7leG7j3HhurPhu7nhurnhu5XhurNK4buY4bqz4buyQeG6rOG6s1Lhu5nhu61y4bqzasO14bqzcMOpceG6s3Hhur3hurPhu6Hhu5l0xJHhurNqZcO94bqzZXLhurPhu4nhu5lnceG6s+G7ueG7meG7lTnhurNK4buY4bqzw53hu5nDgeG6szzDs3LhurNq4bq94bqz4buZc8OpcuG6s+G7uWfhu7nhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7ieG7mWdx4bqz4buJZeG7ieG6s3Hhu6dy4bqz4bu54buZ4buV4bqz4bu54bu14bq/4buJ4bqzcuG7k+G7meG7leG7j3E44bqzxKnhurbhurPhu6Hhu5XDsnLhurNy4buTw6nhuqzhurPhuqXhuqk5YuG6s+G7t2/hurPhu4nhu6dy4buT4bqz4buLxak54bqz4bu04buVw7Ny4buT4bqzSuG7mOG6sylm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqzceG7leG7jXLhurPhu7jhu7VBcuG7k+G6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buJ4buZduG6s0rhu5jhurPDneG7mcOB4bqzPMOzcuG6s+G7ieG7mWdx4bqz4bqmc3Lhu5PhurNx4buv4buV4bqzcGfhuqzhurNq4bujxJHhurPhu4jEqOG6s2plw73hurNlcuG6s8OCw6nhurPEqeG6tuG6s+G7oeG7lcOycuG6s+G7t2/hurPhu4nhu5lnceG6s+G6pnNy4buT4bqzw4LDqXPhurPhu4nhu5nhu5Xhu41B4bqz4bql4bqpOWLhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s8SQOOG6s8SQw6LhurPDgsOp4bqzITnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Dhu5XDs3LhurPhu7NBxJFy4bqz4bu34bq24bqz4buJxanhurNq4bujxJHhurPhu4jEqOG6s3Hhur3hurPhu6Hhu5l0xJHhurNqZcO94bqzZXLhurPhu4ll4buJ4bqzceG7p3LhurPhu7nhu5nhu5XhurPhu7nhu7Xhur/hu4nhurNy4buT4buZ4buV4buPceG6s8Spc+G6s+G7iuG7qeG6s+G7ksSoLUrhu7jhurPhu5PhurLhu5XhurPhu7NBxJHhurNqxIJ2cuG7k+G6s+G7i8SCQeG6s2rhu5Xhu49y4bqzcuG7mcSCcuG7k+G6s+G6peG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu7nhu7XDs3LhurPhu4nhu5nEgsSR4bqzcuG7mWly4bqzasSCd+G7iTjhurPhu4nhu5nhu5Xhu41B4bqz4bql4bqtOWI44bqz4buncuG7k+G6s+G7mEHhuqpy4buZ4bqz4buI4buncuG7k+G6s0rhu5ty4buZ4bqzLeG6s8Od4buZdOG6s+G7k+G7lWVx4bqzasWp4buJ4bqz4buKxIJB4bqzauG7leG7j3LhurPhu7nhu51y4buZ4bqzw53hu5nDgeG6szzDs3LhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqzw4LDrHLhurPhu4nhu5nEgsSR4bqz4bqmZeG7ieG6s2rhu5ty4buZ4bqzasSCd+G7ieG6s+G7iMSo4bqzcsOp4bqs4bqz4buJdOG6s+G7k+G6suG7leG6s+G7s0HEkeG6s+G7i8SCQeG6s2rhu5Xhu49y4bqz4buZxJHhuqzhurPhu6Hhu5nhu6dy4buTOeG6s1Lhu5lmcuG6s8OC4buVw7Ny4bqz4buLxIJB4bqzauG7leG7j3LhurNq4bq94bqzcOG7lcOzcuG6s3Dhurnhu4nhurPDguG7r+G7leG6s+G7iOG6oOG7ieG6s+G7oOG7meG6u3PhurPhu7nhu5nhu5fhurPDgsOp4bqz4buh4buVw7Vx4bqzauG7m3Lhu5nhurPhu4nhu5ln4bu54bqzcMSCd3Lhu5PhurPDoeG7iuG7qeG6s+G7ksSoLUrhu7jDoOG6s2rDteG6s+G7oeG7lcO1ceG6s+G7ueG7tcSR4bqzcOG6ueG7lTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0rhuq7hu4nhurPhu5hB4bqs4bqhL8O94bqj4bqhL+G7ucSp4bqj4bqhL+G7ueG7teG6o+G6oS/hu7nEkeG7i3Br4bqjITnhu7jhu5nhu63hurMt4bqz4buYw6nhurNFcuG7meG6sy3hurPhu7I5UTlS4bqzLeG6s8SoOeG7mOG7leG7jXI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống

Để Luật Lưu trữ sớm đi vào cuộc sống
2012-07-24 17:13:49

(QT) - Luật Lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII), kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Luật Lưu...

Đi để trao và nhận

Đi để trao và nhận
2012-07-24 13:26:51

(QT) - Ngày cuối tháng 4/2012, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ Hà Nội. Sau khi tự giới thiệu tên, cô Tuyết Lan- cố vấn Câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái...

Niềm tin còn mãi

Niềm tin còn mãi
2012-07-24 13:23:48

(QT) - Trong cuốn Lịch sử biên niên Công an Quảng Trị giai đoạn 1945- 1975, chỉ ghi vẻn vẹn mấy dòng “...bọn địch ập đến bất ngờ nổ súng, đồng chí Hoà hy sinh, đồng chí Bé- An...

Hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

Hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế
2012-07-24 13:21:48

(QT) - Là một trong bốn thành phần của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ, hoạt động hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cận nghèo nhằm mục tiêu tăng cường khả năng tiếp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết