Cập nhật:  GMT+7
ỵỌĂẢGƠẬWWũẠỬỏỎXƠÍẠỷỏVẬỢẢXẸỜÒẢXỶẢWẨGỌẢƠŨỬẢỌPGẢGỌỢẢGẨGẢXV@ƯỜÒẢXỎNYẢỌPGỵ/ỌĂỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬẫÍẬHẠỷýóỏỳ-ẢẫSỚẢỜẬ;ẢĂẲxĂÃxẮÃĂẦwẢỏVYỜÒẢXÊỚẢỡẫỏỏẢ-ẢỏàỏỏẢỌY;MỜẢỏVỎMYẢoỌỢỜÒẢỬỌTỎẢỌỨỬẢ&ŨỎẢoỌỠỜÒẢẩỎẨỢẢHỴGẢ&ẪẢạẪỢẢXBỢẢỌY;MỜẢXÙẢGỌ#GẢXVẬỢẢXẸỜÒẢGẨGẢỏỶẢWẨGỌẢƠŨỬẢỌPGẢ&ŨỎẢÒỀỜẢĂxÃÃÃẢIỀYẢWẨGỌwẢÒUỚẢGẨGẢƠỢBỎẢWẨGỌẢỬỌỲẢỌỨỬẢ&ŨỎẢƠ#ẬẢXYÙỎẢỌPGẢWỎỜỌẢỜỌ@ẢWẨGỌẢÒỎẨỢẢỖỌỢẬwẢXỌẬỚẢỖỌCỢwẢƠỐGỌẢW%wẢ&ĐỜẢỌPGwẢỖỌỢẬẢỌPGwẢỖỘẢỜĐỜÒẢWTỜÒẢ&ẪẢẴÃẢFÚẢGƯẢGẨGẢƠỢBỎẢINẢỬỌỴGẢ&ỴẢỌỢBXẢIÚỜÒẢ&YỎẢGỌỦỎẢÒỎCỎẢXVÕẢGỌỢẢGẨGẢXV@ƯỜÒẢXỎNYẢỌPGẢGỶẬẢẰẢ:DẢ&ỲỜÒẢFỎNỜẢỏVỎMYẢ<ỜwẢỏVỎMYẢỡÊỜẢ&ẪẢỏVỎMYẢẽĐỜÒxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỏÙỜÒẢÒỎẨẢXVỐẢỮYẪẢXẸỜÒẢÒỀỜẢẴÃẢXVỎMYẢIUỜÒxẢạÊ;ẢƠẪẢWTẢỮYẪẢXẸỜÒẢHỢẢGSẢếÒY;OỜẢỏỌỐẢỏỌẬỜỌẢẫẪwẢỚÚXẢỜÒ@ƯỎẢGỢỜẢGỶẬẢỮYJẢỌ@ỦỜÒẢóYCỜÒẢỏVỐwẢỌỎMỜẢIẬỜÒẢWỎỜỌẢWTỜÒẢXBỎẢỏoxẢẫUẢáỌÕẢêỎỜỌẢXẪỎẢXVỨxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỡỎMGẢXVẬỢẢXẸỜÒẢỏỶẢWẨGỌẢƠŨỬẢỌPGẢWĨẢÒỎÝỬẢGỌỢẢGẨGẢÍỚẢỌPGẢWỎỜỌẢGỞẢGỦẢỌÚỎẢXỎKỬẢGỆỜẢ&ŨỎẢỜỌỎLYẢỜÒYUỜẢXVỎẢXỌ#GẢỚŨỎwẢỜỌỎLYẢỜÒYUỜẢWẨGỌẢỌẬ;wẢFÙẢÕGỌwẢỜÊỜÒẢGẬỢẢỖỎKỜẢXỌ#GwẢÒỞỬẢỬỌỀỜẢỌÔỜỌẢXỌẪỜỌẢXỌỞỎẢỮYÍỜẢ&ẪẢỜỎLỚẢIẬỚẢỚJẢIPGẢWẨGỌxỵ/ỬỷỵỬẢGƠẬWWũẠỬaỢH;ẠỷỏỌẬỜỌẢẫÉỜÒỵ/Ửỷ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc
2019-10-15 11:03:35

(QT) - Trong 2 ngày 14-15.10.2019, tại TP. Thái Bình diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc (mở rộng) năm 2019 do Báo Thái Bình đăng cai tổ chức với chủ đề “Báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết