Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7pm4buQS+G7guG7qeG7iOG6ulHhu6nhu7F34bupS+G6oErhu6lC4buQRuG7qUrhu5RGcOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vktw4bupS+G6tkvhu4Lhu6nhuqjhu7VM4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur51L+G7hOG7scO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojlD4bu14bqqxrDDunPhu4dmdOG7qS3hu6k+4buERuG6vFLhu6lL4bu1VuG7qeG7sXZx4bux4burceG7reG7q+G7seG7s3Dhu6lm4buEw5rhu6lR4buk4buUS+G7guG7qT7hu4RHS+G7hOG7qeG7ouG7hMOa4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupw7NS4bq2S+G7qeG7geG7hFPhuqjhu6nhuqjhu4TDmuG7qVHhu6BI4bup4buEw5RG4bupS+G7guG7hEnhu6lR4bugxq/huqjhu6lRUlbhurpL4bupUeG7kEvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bup4buxd+G7qUvhuqBK4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6s+G7guG7hEnhu6nhu55SVuG6ulHhu6nhu7Hhu68t4bqz4buHL2ZvcOG7qTnDlEbhu6lL4buC4buESeG7qcSo4bq0S+G7qVHhu4Thu6bhu6l3cOG7qTw+OeG7qWbhu6BSS+G7guG7qeG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu4jhu4RN4bu14bupYcOz4bup4buw4bq84bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qULhu5BG4bupSuG7lEZw4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7sOG7ueG7qUvhurZL4buC4bup4bqo4bu1TOG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4buE4bq+ceG7qWbhu4Thu7VK4bup4bqqxq/hu6nhu4TDlEbhu6lL4buC4buESeG7qVFBRuG7qUJG4bq+SuG7qeG6qOG6tFLhu6nhu4dSw4FL4buC4bupZuG7oEnhu6nhuqhN4bupPuG7hMOa4bupUUnhuqjhu4Thu6lnPOG6s3vhu6lRw41L4buE4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupfeG7puG6qOG7qT7hu4RHS+G7hOG7qeG6qFRL4buC4bupQkFG4bup4bqqRsOKS+G7qcSow4BL4buE4bupQkFM4bup4bqo4bu34bqo4bupUOG7mnDhu6lL4buC4bu5S+G7hHDhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4JxdS/hu6LDunVR4bu14bqsxKhD4bupUFFWxKhD4buVxrBK4bu14bug4buCRkvhu5/hu63hu6Lhu67hu6nhu7VSUUzGsMO6dVHhu6DDunVR4bqqw7p1Rkrhu4Lhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qHHhuqzhu7VM4bueUuG7tUvhu4JR4bugRnHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7seG7s3bhu7EvdsO94bqq4bux4buxw73hu6134buv4buzUeG7sXbhu6/hu6vhu694xKjhu7Fx4buK4bui4buCxrDhu6kvw7p1L1HhuqrDunUvUeG7oMO6dVHhu6DDunVR4bqqw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuj7hu4TDmuG7qVFJ4bqo4buE4bupZzzhurN74bupUcONS+G7hOG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qX3hu6bhuqjhu6k+4buER0vhu4Thu6nhuqjhu4TDmuG7qVHhu6BI4bup4buEw5RG4bupS+G7guG7hEnhu6lRQUbhu6lCRuG6vkrhu6nhuqjhurRS4bup4buHUsOBS+G7guG7qWbhu6BJcXUv4buiw7p1L1HhuqrDunUvUeG7oMO6dS9R4bu14bqsxKhDw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7heG7tVLhu6nhu7F34bupS+G6oErhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6s+G7guG7hEnhu6nhu55SVuG6ulHhu6lQ4buO4bup4bux4buvLeG6s+G7hy9mb3Dhu6lRSEvhu4Thu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4buE4bq+cOG7qTlmw7Phu6lCw4Dhu6lCQVHhu6lC4bukxqDhuqjhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG7iOG6ulHhu6nhu55Sw4Hhu6lL4buE4bqyUeG7qUJJS+G7hHHhu6k+4bu34bqo4bupOWbDs3Dhu6lR4buQ4bup4buExqDhu6Lhu6lR4bu34bqo4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qVHhu6Thu5hL4buC4bupQuG7jkbhu6nhu5BL4bupQklL4buE4bup4buw4bq84bupUOG7juG7qcSo4bukxqBL4buCcOG7qULhu7Xhu6nhuqpBS+G7guG7qeG7sOG6vOG7qeG7hEhL4buE4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Jx4bup4bq34buM4bup4buESEvhu4Thu6k5ZsOzcOG7qVHhu5Dhu6nhu4TGoOG7ouG7qVHhu7fhuqjhu6nhu6Lhu4RU4bup4buExqDhu6Lhu6nhu7Dhu5RG4bupS+G7hFLhu6nhuqjhurRS4bup4bqow5rhu7Xhu6lL4buMS+G7guG7qeG6quG6tktw4bupxKjhu7VM4bupQsOUS+G7guG7qUvhu4Lhu4TDqExw4bupQsSC4bqo4bup4bqsRsOKUeG7qcSo4bu54bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lL4buMS+G7guG7qeG6quG6tkvhu6nhu5rhu6lL4buMS+G7guG7qVHhu4Thu4xLcOG7qUpG4bq8S+G7qUtTRnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pmR0vhu4Thu6lC4bq6S+G7qUvhu7VW4bupUeG7oOG6uEvhu6nhuqjDgeG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6nhuqhN4bup4bux4bur4buxcXbhu6t34bupUeG7kOG7qeG7hMag4bui4bupUeG7t+G6qHDhu6nhu63hu61xw7144bux4bupOWbDs+G7qVHhu4RS4bup4buEU1Hhu6nhu4LhurRL4bupeOG7qVHhu6BGw4pS4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bq4S+G7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7tXHhu6l7TOG7tUvhu4Thu6lR4buEUuG7qeG6rEhL4buE4bup4bueUuG6tkvhu6nhuqjDmuG7teG7qUrDlFHhu6k5ZsOz4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu7HDveG7qUJBUeG7qXZxdnl5cOG7r+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7gnDhu6lR4bqgS+G7guG7qeG7guG6suG7ouG7qXZw4but4bupxKjhurRL4bupUEzhu6nhu7Dhu5RG4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu6vhu69x4bup4bqxw4BG4bup4bqsSEvhu4Thu6nhu55S4bq2S+G7qeG6qMOa4bu14bupSsOUUeG7qTlmw7Phu6lK4buSRuG7qUvhuqBK4bupUeG6oEvhu4Lhu6lRxajhu6l5duG7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7guG7qUvhuqBK4bup4but4bur4bur4buv4bupxKjhurhL4bup4butduG7q3B34bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu7HDveG7oeG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4bui4bup4bqsSEvhu4Thu6nhu55S4bq2S+G7qUrhu5JG4bupS+G6oErhu6nhuqjDmuG7teG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qeG7rlJW4bq4S+G7qVHhu6BMS+G7guG7qTlmw7Phu6lR4bqgS+G7guG7qVHFqOG7qeG7sXdweeG7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7guG7qUvhuqBK4bup4but4bur4bur4buv4bupxKjhurhL4bup4buveHB44bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu7HDvXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhurPhu4RIS+G7qeG6qOG7hFJL4buC4bupUOG7tVLhu6nhu7F34bupS+G6oErhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bup4bqz4buC4buESeG7qeG7nlJW4bq6UeG7qeG7seG7r3Dhu6nhu4jhu4RS4bup4buwxq/huqjhu6k5ZsOz4bupQuG7tUvhu4Lhu6nhu6Lhu4RV4bqo4bup4buEw5VG4bup4buw4bu54bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7kEvhu6lCSUvhu4Rx4bup4buF4buO4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6k5ZsOz4bupUeG6oEvhu4Lhu6lR4buEQ0zhu6lRxahL4buC4bupS+G6oEpw4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iOG7hOG7t+G7qULDlUvhu4Lhu6lC4bq8UuG7qVHhu6DhurhL4bup4buI4buE4bqi4bui4bup4buwVEvhu4Lhu6lKRuG6vEtw4bup4bqo4buE4bqyUeG7qcSo4bukxqBL4buC4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qUvhurZL4buC4bupxKjhurhLceG7qT7hu7fhuqjhu6k5ZsOz4bupUcWoS+G7guG7qeG6rOG7pOG7lOG6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6lCU0vhu4Lhu6nhuqzDgUvhu6nhuqjhu4ThurJRcOG7qUvhu4Lhu7lW4bup4bqo4bu5S+G7guG7qVHDguG7ouG7qVHhu6BSS+G7guG7qeG7hOG7mEvhu6nhu7Dhu7lM4bup4buwRsOK4bqo4bup4buE4buS4bupUeG7oMag4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bup4buEw5Thu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sEbhurhL4bupUeG7hOG7jEvhu4Lhu6nhu55S4bu14bup4bqoUkvhu4Lhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqpJ4bqo4buE4bup4buwVeG7qeG7hEzEguG6qOG7qeG7sEbDiuG6qOG7qcSo4bu5SuG7qeG6qOG7hEzhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sEbhurhLcOG7qUvhu4ThurJR4bupxKjhu7nhu6k5ZsOz4bupS+G7jEvhu4Lhu6lL4buC4buERsOK4buicXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7h1JW4bupSuG7jHDhu6nhu7Dhu45L4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bupxKjDjEvhu4Thu6nhu7DGr+G6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qTlmw7Phu6lC4bukxqDhuqjhu6lK4bua4bup4bugw5RL4buCcOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qTlmw7Phu6nhuqhN4bup4bueUlbhu6lK4buM4bupUUzhu7lL4bup4buuw4Bw4bup4buEUlbDiktx4bup4bqz4buERuG6vFLhu6nEqExBRuG7qeG7hEhL4buE4bupOWbDs+G7qUrhu5RG4bupQuG7pMag4bqo4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nEqMOC4bui4bupS+G7hOG7pOG7qTlmw7Phu6lK4buMRuG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buCcOG7qTlmw7Phu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG7hE/huqhw4bupOWbDs+G7qVbhu6lR4bq6ceG7qWbhu6BIS+G7hOG7qULDlOG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlOG7qeG7nlLDgUvhu6nEqEfhu6k5ZsOz4bupQuG7pMag4bqo4bupS+G6tkvhu4Lhu6nhuqjhu7VM4buh4bupSsOUUeG7qVDhu47hu6k5ZsOz4bup4bqoTeG7qULDlEbhu6lL4buCw5nhu6nhuqjhu7dL4bup4bqsw5Thu6lR4bq2SuG7qeG7hFJW4bq6UXDhu6nhuqhN4bup4buIRkvhu4Thu6lL4buC4buERsOKSnDhu6lL4buEQVbhu6nhuqxES+G7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu5jhu6nhuqjhu4Thurrhu6lR4buESeG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buCcOG7qUpBS+G7hOG7qeG6qkFL4bup4bu34bui4bup4bqqVUvhu4Lhu6nhu4jhu4RM4bu14bup4buET+G6qOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lL4buC4buEw4rhu6nhu7Dhu7lM4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJRcOG7qeG7iEZL4buE4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6nhuqjDmuG7teG7qTlmw7NxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7hOG7jEvhu4Lhu6nhu55S4bu14bupOWbDs3Dhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4TDlOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6nhuqhN4bupQkbhurxS4bup4buIRsOKS+G7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG7sOG7ueG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7hOG7kuG7qVHhu6DGoOG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7hOG7ueG7qUvhu6Thu5Thuqhw4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUeG7oEhL4buEcOG7qeG6qsav4bup4bu3S+G7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6kt4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6lRQUbhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Jx4bup4bqz4buE4buW4bupQk3hu6lR4buEUuG7qUvhu4TDguG7ouG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4bup4bqow5lL4buC4bupS+G7hOG7pOG7qeG6qMOa4bu14bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bq4S3Dhu6nhu4TDlOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqjDgUbhu6lR4buERsOKS3Dhu6nhu4JN4bui4bup4bui4buE4bq0S+G7qeG7gkbDgUbhu6nhu55SVuG6ulHhu6nhuqjhu4xL4buC4bup4bqgS+G7qeG7sEbDiuG6qOG7qcSo4bu5SnDhu6lCw4FK4bup4bqsw4FM4bup4bu1S+G7qVBGS+G7hOG7qeG7rsOA4bup4buEw5RGcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDum7hu7VG4bupUeG7oE7hu6nhuqjDmuG7teG7qeG6sUbhurhL4bupSkZL4buE4bupOWbDs+G7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6qMOaS+G7guG7qeG6qOG7juG7qeG7sOG7ueG7qVHhuqBL4buC4bup4bqo4buk4buWS+G7gnHhu6nhurFG4bq4S+G7qUpGS+G7hOG7qTlmw7Phu6lRxahL4buC4bup4bqs4buk4buU4bqo4bupxKjhu7lK4bupUeG7jlHhu6nhu7Dhu7VG4bupUeG7oE7hu6lR4buE4bu1SuG7qUrhu6RScOG7qULhurzhu6nhu65S4bqyUeG7qeG7sOG7ueG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUeG7oEhL4buEcOG7qeG7iOG6uuG7qeG7hExB4bqo4buE4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qUvhu4Lhu4RJ4bup4bueUlbhurpRcOG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buIRuG6vkrhu6lR4bug4bu1cOG7qVDhu5jhu6nhu4jhurpRcOG7qVHhu5BL4buC4bup4buI4bq6UeG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6lL4buC4buESeG7qeG7nlJW4bq6UXHhu6lmxahL4buC4bup4bqs4buk4buU4bqo4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6qE3hu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupS+G6oEvhu4Jw4bupS+G7hEbDikrhu6nhu7BV4bupQkFG4bup4bqqRsOKS3Dhu6nhuqzDgUzhu6nhu7DDiuG7qeG7nlJW4bq8S+G7qcSoxqBG4bup4buExqDhu6Lhu6nhu6Lhu4Thu7fhu6Lhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bq4S+G7qTlmw7NxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZlJW4bupS+G7hEbhurhL4bup4buwRsOK4bqo4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6s+G7guG7hEnhu6nhu55SVuG6ulHhu6nhu7Hhu6/hu6nhu7DhuqZL4bup4bqsw5Thuqjhu6nEqMOU4bupS+G7hEbhurxS4bup4buEQUvhu6nhuqjhu4Thurpx4bup4bq3w5RR4bupUOG7juG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupUOG7t+G6qOG7hOG7qeG7sOG6vOG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6nhu4jhurpR4bup4bqo4bqyUuG7qeG7hEHhu6lR4bq0S+G7gnDhu6nhu6RS4bupQsOARuG7qVFHS+G7qeG6qlVL4buCcOG7qeG7hOG7kuG7qVHhu6DGoOG7qeG6qOG7hOG6uuG7qeG6rEbhurpL4bup4bqo4buE4buk4bu14bupUOG7t1Hhu6nhu7Dhu5RG4bupUeG7hMav4bqo4bupUeG6uuG7qVFIS+G7hOG7qeG7hEhL4buEceG7qT7hu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG7nlLDgUvhu6nEqEfhu6lL4buE4bu54bupS+G7pOG7lOG6qOG7qeG7sOG6vOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur5w4bupOWbDs+G7qeG6qE5L4bupS+G7hEbhurxS4bup4buEQUvhu6nhuqjhu4Thurpx4bup4bq3w5RR4bupUOG7juG7qTlmw7Phu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupVuG6ulLhu6nhu4hESnHhu6k+4buE4buk4bu14bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qTlmw7Phu6nhu4hG4bq+UuG7qUrhu5RG4bup4bueUlbhu6lK4buM4bupxKjhu5RL4buh4bupxKhG4bq4S+G7qeG7iOG6ulHhu6lQw4FL4bup4buuUuG6slHhu6nhu7Dhu7nhu6lRRuG6uFLhu6lR4buEVeG7qVHhu4RDTOG7qeG6qOG7hFLhu5JG4bup4buCRuG7t+G7qVHhu6BJceG7qT7hu5jhu6nhuqjhu4Thurrhu6nEqEbhurhL4bup4buI4bq6UeG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG7hEhL4buE4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6lR4buEQ0zhu6lL4buCUlbhurhL4bupUeG6ouG6qOG7qVHhu4RJ4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6Hhu6nhuqjhu4Thu6Thu7Xhu6lRQUzhu6lQxq/hu6nhuqxIS+G7hOG7qULhuq5L4buC4bup4bqoTeG7qcSoxqBG4bup4bqo4buETOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupS+G7jEvhu4Lhu6nhuqrhurZLceG7qX1NS+G7guG7qeG7gk3hu6Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur7hu6nhu7Dhu7lM4bupOHvhu4Hhu6nhuqjhu4RSS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bupS+G6vEvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6nhuqhOS+G7qeG7hEFL4bup4bqo4buE4bq6cXFxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64bqv4bq6UeG7qcSoUsOCS+G7qeG7hMOURuG7qUvhu4Lhu4RJcOG7qWbhu4TDmuG7qVHhu6Thu5RL4buC4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupw7NS4bq2S+G7qeG7geG7hFPhuqjhu6nhu4jhu4Thuq5L4buC4bupQklL4buE4bupQuG6tlbhu6nEqOG7ueG7qeG7hMOURuG7qUvhu4Lhu4RJ4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bugT0vhu4Lhu6lL4buEw4NK4bup4bqow5pL4buC4bup4bqo4buO4bupS0bhurxK4bupUUZL4bup4buw4bu54bupQuG7kEbhu6lK4buURuG7qeG6qOG7t+G6qOG7hOG7qcSo4bu5SnDhu6nhu55S4bu14bupQk3hu6lL4bq2S+G7guG7qeG6qOG7tUzhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUcOC4bui4bupUeG7hOG6vuG7qVHhu6BMS+G7guG7qUvhurxL4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUeG7hEnhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qUvhu4RG4bq8UuG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bui4buE4bq0S+G7qeG7muG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6lR4bu1ceG7qWbhu4TGr+G6qOG7qVHhurrhu6nhu55S4bu14bup4buxd+G7qUvhuqBK4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6s+G7guG7hEnhu6nhu55SVuG6ulHhu6nhu7Hhu6/hu6lCw4Dhu6nhuqhV4bupUeG7hOG6vuG7qeG7hE3hu7Xhu6lC4bukxqDhuqjhu6lKVeG6qOG7qVFG4bq4UnDhu6nhu4jhurrhu6nhu4RMQeG6qOG7hOG7qULhurzhu6nhu6Dhu7Vw4bup4buI4buE4bquS+G7guG7qUJJS+G7hOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7sOG7tUbhu6lR4bugTnDhu6lL4bq2S+G7guG7qeG6qOG7tUzhu6lL4buEw4JL4bupUeG7hOG7puG6qHDhu6nhu4RM4bu5S+G7qVHhu4RGw4pL4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qOG7hOG6uuG7qeG7sOG6vOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur7igKZ1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pm4bugTEvhu4Lhu6lR4buE4buWRuG7qeG7gkbhu7VL4bupUeG7lEbhu6nhuqjhurRL4bup4buu4bu34bqo4bupQklL4buE4bupS+G6tkvhu4Lhu6nhuqjhu7VM4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur7hu6nEqOG7ueG7qUvhu4RGw4pK4bup4buwVeG7qeG6qMOa4bu14bup4bqow4Hhu6nhu4TDiuG7qVHhu4Thu45L4buC4bup4bqo4buER0vhu4Thu6lR4bugSXHhu6nhurPhu4Thu7nhu6lL4buk4buU4bqo4bupQk1L4buC4bup4buw4bu1RuG7qVHhu6BO4bupQkbhurxS4bup4buE4bu5S+G7hHDhu6nhu4Thu5Lhu6lR4bugxqDhu6lC4bq+4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUcOC4bui4bupUeG7hOG6vuG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6lR4buEQ0zhu6lCU0vhu4Lhu6lL4buCUlbhurhL4bupUeG6ouG6qHDhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6nhu6Lhu4RU4bup4buExqDhu6Lhu6nhu7Dhu5RG4bupS+G6vEvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6lR4buESeG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buCceG7qX3hurzhu6nhuqjhu7VM4bup4buw4bu1RuG7qVHhu6BO4bupUcav4bupS+G7glJWw4pLcOG7qVHGr+G7qeG7gkbhu7fhuqjhu6nEqEbhurhL4bup4buI4bq6UeG7qeG6qFRL4buC4bup4bqoTeG7qcSoxqBGceG7qWZG4bq64bui4bupUVXhuqjhu6nhu4RM4bu5S+G7qVHhu4RGw4pL4bup4bqo4buY4bup4bqo4buE4bq64bupOWbDs3Dhu6lCxILhuqjhu6nhuqxGw4pR4bupxKjhu7nhu6nhurFSw4JR4bupOWbDs+G7qUvhuqBK4bup4but4bur4bux4but4bupQuG6vuG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lQxq/hu6nhuqxIS+G7hOG7qULhuq5L4buC4bup4buCRuG7quG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG7hMOa4bupUeG7hOG6vuG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7tXDhu6lK4bu1S+G7guG7qcSoQUbhu6nEqMagRuG7qUfhuqjhu4Thu6lR4buERuG6ulHhu6lR4buExq/huqhxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64buB4buEw4FG4bup4bqoTeG7qVDGr+G7qcSoRuG6uEvhu6nhu4jhurpR4bup4buCRuG7quG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bui4buE4bq0S+G7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qULhur7hu6lR4bqgS+G7guG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqjhu4RS4buSRuG7qeG7gkbhu7fhu6lR4bugSeG7qVDDgUvhu6nhu6Lhu4ThuqRKceG7qW7Dgkvhu6nhuqpVS+G7guG7qVHhu4ThurhK4bupSsOUUeG7qVDhu47hu6nhuqjhu5jhu6nhuqjhu4Thurrhu6nhu6RS4bupQsOARuG7qeG7sOG6vOG7qULhurJR4bupQuG7tUZw4bupUeG7hFLhurrhu6lC4bq+4bup4buE4buS4bupUeG7oMag4bupUUfhuqjhu4Thu6nhuqjGr+G6qHDhu6lR4buEUsOCS+G7qcSoxqBG4bup4bqo4buETOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur5x4bupZkbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qULhu7lM4bupUUFM4bupS+G7glLDlUvhu6lL4buE4bq2S+G7qcSoxq/huqhw4bup4buETOG7uUvhu6lR4buERsOKS+G7qeG7iOG6ulHhu6nhuqjhurJS4bup4buEQeG7qVHhurRL4buC4bupQuG6vuG7qULhu7fhu6Lhu6nhu6ZL4buC4bupUeG7jlHhu6nhu4Thu5hL4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUcOC4bui4bupUeG7hOG6vnDhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bupUeG7hOG6uErhu6lL4buCUsOVS+G7qUvhu4ThurZL4bupxKjGr+G6qHDhu6lR4buE4bq4SuG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Vx4bupOWbDs+G7qcSo4bu54bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHGr+G7qUvhu4JSVsOKS3Dhu6lRxq/hu6nhuqjhu4TDmnDhu6lRxq/hu6nhuqjhu4RJUuG7qVHhu6Dhu7fhuqjhu4Thu6lL4buERsOKSuG7qeG7sOG6vOG7qUpPRuG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6lL4buEw4NK4bupQkNK4bupxKhBRuG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Hhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6nhuqxIS+G7hOG7qULhuq5L4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDusOz4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qVHhu4ThurhK4bup4bqo4bu34bqo4bupSuG7jOG7qeG7hEhL4buE4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUcOC4bui4bupUeG7hOG6vuG7qeG7iEbhur5S4bupSuG7lEZx4bup4bu24bui4bup4bqqVUvhu4Lhu6lL4buERuG6vFLhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lQw4FL4bup4buuUuG6slHhu6nhu4hGS+G7hOG7qeG6qkzhu7VL4buE4bupUUbhurhL4bupUUbhurpL4bup4buw4bu5TOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Nx4bupPuG6tEvhu6lL4buC4buERuG6uEvhu6nhuqjhu6ZScOG7qeG7t+G7ouG7qeG6qlVL4buC4bup4bqo4bu34bqo4bup4buIRkvhu4Thu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG7nlLhu47huqjhu6lR4bq64bup4buw4bu54bupUeG7oExL4buC4bupS+G7pOG7lOG6qOG7qULhur7hu6nhu7DDgkvhu6nhuqpVS+G7guG7qeG7sOG7uUzhu6lR4buExq/huqjhu6lRRuG7gEvhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buCceG7qeG6s+G7hOG7ueG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6nhuqjhurRL4bup4buE4buS4bupUeG7oMag4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur7hu6lC4bq+4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qUvhu4LFqEvhu4Lhu6lL4bq2S+G7guG7qeG6qOG7tUzhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7gnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhu4Hhu4Thu7dR4bup4buEUlbhu6nhu7Dhu7VG4bupUeG7oE7hu6nhu4hG4bq+SuG7qVHhu6Dhu7Vw4bup4buCRuG7t0rhu6lQ4bu3UeG7qeG6qMOa4bu14bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupUeG7oEkt4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6lC4bq+4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUcOC4bui4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qE3hu6lC4bukxqDhuqjhu6lL4buERuG6vFLhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lR4buOUXDhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bup4bqoTeG7qeG7hEbDilLhu6nhu55Sw4Fx4bupPsOaS+G7guG7qeG6qOG7juG7qeG7sOG7ueG7qVHhuqBL4buC4bup4bqo4buk4buWS+G7guG7qeG7sOG7tUbhu6lR4bugTnDhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lL4bqgS+G7guG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6sUbhurhL4bupSkZL4buE4bupOWbDs+G7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7sOG7tUbhu6lR4bugTuG7qUJBRuG7qeG6qkbDikvhu6lL4buEw4NK4bup4buI4buEUlbhurpL4bup4buI4buER+G6qOG7hOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qTlmw7Phu6lR4bqgS+G7guG7qeG6qOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4RP4bqo4bup4buEw5NGcOG7qVDhu7dL4buC4bupUUFMceG7qWZG4bq64bui4bupUVXhuqjhu6nhu4RM4bu5S+G7qVHhu4RGw4pL4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qOG7hOG6uuG7qULhur7hu6lR4buEU+G6qOG7qULhuqRW4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bupUcOC4bui4bupUeG7hOG6vuG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOBcOG7qUJNS+G7guG7qeG7gk3hu6Lhu6lL4buC4bu5VuG7qeG6qOG7uUvhu4Lhu6lRR+G6qOG7hOG7qeG6qMav4bqo4bup4buE4buYS+G7qeG7sOG7uUzhu6lL4bq8S+G7qeG7iEZL4buE4bupUeG6unF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o5ceG6s3Hhuq91L+G7osO6


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi
2019-10-14 17:07:58

(QT) - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Cam Lộ phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ vừa tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là một trong những hoạt...

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp
2019-10-14 17:07:05

(QT) - Sau hơn 2 tháng triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ thu năm 2019 cho thấy, tỉ lệ tiêm phòng đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương còn lơ là,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết