Cập nhật:  GMT+7
ỳÒÃẠFỖẦVVủÀỰọỌWỖIÀỵẩUỌẠWÒBỜẠƠRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠWÒẼƠẠFẦỚÒẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠFRỚÓẠỚÓÒLẠ9ỌỜOỖỜFỳ/ÒÃỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰẩIẦGÀỵyoọýẠ–ẠẩRƠẠỚẦ:ẠÃẶwÃẢwĂẢÃẤvẠWẪỌẠ?CẠẩBỌẠẹÒĨvẠÒX:LỚẠẩBỌẠẻDỚÓvẠọỮXỚÓẠWẼƠẠẹÒX:JỚẠỚRỚÓẠWỐỚÒẠWỌJỚẠÒẨỚÒẠÒUỌẠWÒBỜẠWÚỚÓẠỔJWẠƠRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠWÒẼƠẠFẦỚÒẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠFRỚÓẠỚÓÒLẠ9ỌỜOỖỜFwỳ/ỰỵỳWẦỄỖIẠVW:ỖIủÀƠẦỮÓỌỚửĂỰ?ẠẦXWỜÀỵỳWỮỵỳWGỵỳỌƠÓẠVỮFủÀ//FwỄẦỜỬXẦỚÓWỮỌw*Ớ/GIVỔWỜỰ/ỚI&V/ÃẤẰÃ/ẰÂGĂÃẶẶẶẰẮWÃẰẮẢẲÃỖÃwỘỰÓÀẠ/ỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳWỮỵỳWGỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaẬFẠHẪỌẠỄỌMXẠWÒẦƠẠỬXẦỚẠƠRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚỳ/Ựỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳ/WẦỄỖIỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵẽRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠWÒẼƠẠFẦỚÒẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠFRỚÓẠỚÓÒLẠ9ỌỜOỖỜFẠHỸƯFẠọỮXỚÓẠWẼƠẠẹÒX:JỚẠỚRỚÓẠoXBỚÓẠọỮÔẠWỮỌMỚẠỔÒẦỌẠỨẠ?CẠẩBỌẠẹÒĨvẠÒX:LỚẠẩBỌẠẻDỚÓẠ*ẨẠ?CẠọỮỌLXẠ)ỚvẠÒX:LỚẠọỮỌLXẠnÒỜỚÓvẠÓTƠẠẮẠÒUẠWÒẦƠẠÓỌẦẠỚXRỌvẠGỌLỚẠWỎFÒẠW#ẠĂwẶẢẢẠ-ẠẮwẶẢẢẠƠẠĂẠ/ÒUwẠẹỌỚÒẠỰÒỎẠÒÙẠWỮƯẠFỜỚẠÓỌSỚÓẠWRƠẠWÒỊẠFÒẼỚẠWỮĐỚÓẠỖẨẠẶẢưữẠWÒ@FẠDỚẠFRỚÓẠỚÓÒỌLỰẠỖẨẠẶẢưữẠỰÒẾỚẠFỞỚẠỖẪỌẠÒUẠWÒẦƠẠÓỌẦẠƠRẠÒÕỚÒẠHỢỚÓẠÓỢỰẠHMẠWÒ=FẠÒỌLỚẠWÒIỜẠ:ĨXẠFẾXẠFỴẦẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵoXẬẠWỮÕỚÒẠFÒDƠẠVỢFẠỬXBỚẠỖỎẠỄẦỜẠÓTƠẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚửẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠỸỤỚÓẠ*ẨẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠỚXRỌwẠậỌẦỌẠHỜẪỚẠỸỤỚÓẠV$ẠGỲỚÓẠỬX:ẠWỮÕỚÒẠWÒIỜẠFRỚÓẠỚÓÒLẠ9ỌỜOỖỜFẠỎWẠWÒẦ:ẠỚỸỦFwẠọỮỜỚÓẠỬXẬẠWỮÕỚÒẠỸỤỚÓvẠWRƠẠÓỌSỚÓẠHỸƯFẠỸỤỚÓẠỨẠẦỜẠỸỤỚÓẠFỢẠGỌLỚẠWỎFÒẠỚÒPẠ*ỦỌẠÒLẠWÒSỚÓẠVỲFẠỔÒỎẠHẬ:ẠHẾ:ẠHỴẠHMẠGX:ẠWỮÕẠƠỀWẠHUẠ9ỌỜOỖỜFẠÚỚẠHÔỚÒẠHCẠÓỢỰẠỰÒẾỚẠFXỚÓẠFÊỰẠHỴẠỖỸƯỚÓẠỜ?:ẠÒÙẠWỮƯẠV@FẠỔÒPIẠWRƠvẠƠÉWẠỔÒẬFẠƠỀWẠHUẠ9ỌỜOỖỜFẠỰÒÝẠÒƯỰẠFỶỚÓẠWẪỜẠỮẦẠƠRỌẠWỮỸŨỚÓẠỚXRỌẠÚỚẠHÔỚÒvẠÓỌBƠẠVWỮIVVẠFÒỜẠWRƠẠỚXRỌvẠWỐẠỖLẠVSỚÓẠFẦỜẠHẪWẠẤẶưwẠẹJWẠỬXBẠỚXRỌẠFÒỜẠWÒÊ:ẠWỮỜỚÓẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠỸỤỚÓẠWRƠẠWỮỜỚÓẠẮẢẠỚÓẨ:ẠHẾXẠFÒỌẠỰÒỎẠÓỌBƠẠÒỤỚẠVỜẠ*ỦỌẠỚXRỌẠƠUWẠÓỌẦỌẠHỜẪỚvẠỸỦFẠWỎỚÒẠFÒỌẠỰÒỎẠÓỌBƠẠỔÒỜBỚÓẠÃẶ-ẠĂẢưwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵòẦXẠWÒŨỌẠÓỌẦỚẠÓẾỚẠÃẠWÒẬỚÓẠWÒÕẠWỌJỚẠÒẨỚÒẠVẦỚẠ?XSỚÓẠẦỜẠỚXRỌẠWÒRỚÓẠỬXẦẠSỚÓẠ?BẠHẬ:ẠFỴẦẠẦỜẠỸỤỚÓwẠởỌLFẠVẦỚẠWRƠẠWÒRỚÓẠỬXẦẠSỚÓẠ?BẠWỮ=FẠWỌJỰvẠỔÒRỚÓẠÓẼ:Ạ?Ẽ:Ạ?ẬWẠBỚÒẠÒỸỨỚÓẠV@FẠỔÒPIẠWRƠẠỚĨỚẠWRƠẠHẪWẠWỐẠỖLẠVSỚÓẠFẦỜwẠọRƠẠỸỤỚÓẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠÃẠỰÒẬWẠWỮỌMỚẠWSWvẠVẦXẠẮẢẠỚÓẨ:ẠỚXRỌẠWỮỸỦFẠỔÒỌẠVẦỚẠHẪWẠWỮỠỚÓẠỖỸƯỚÓẠẤẶẢẠFỜỚ/ỔÓwẠẩỌLỚẠỚẦ:ẠVẦXẠĂẠWÒẬỚÓẠỚXRỌẠWẪỌẠẦỜẠWÒỸỤỚÓẠỰÒỆƠẠWRƠẠHẪWẠWỮỠỚÓẠỖỸƯỚÓẠW#ẠẶẴẠ-ẠẲẢẠFỜỚ/ỔÓvẠHẬỰẠ@ỚÓẠ:ĨXẠFẾXẠFỴẦẠƠRẠÒÕỚÒwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵòỜẠVẬỚÒẠ*ỦỌẠỬX:ẠWỮÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠƠUWẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠWÒBẠWRƠẠWỮ=FẠWỌJỰẠ?XSỚÓẠẦỜẠỚXRỌẠWÒÕẠỬX:ẠWỮÕỚÒẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠWRƠẠVỌỚÒẠWỮỸỨỚÓẠ*ẨẠỰÒẬWẠWỮỌMỚẠWSWvẠỔÒRỚÓẠWÒÊ:Ạ?XÊWẠÒỌLỚẠÒUỌẠFÒ@ỚÓẠWRƠẠFÒJWẠVỦƠwẠẹỎFÒẠFỪẠFỜỚẠÓỌSỚÓẠỖỦỚvẠVẪFÒẠ*ẨẠHÌỰwẠàÉFẠỄỌLWẠWỮỜỚÓẠỬXẬẠWỮÕỚÒẠỸỤỚÓẠỚJXẠ?B:ẠỮẦẠV=ẠFSẠWÒÕẠƠ@FẠHUẠWÒỌLWẠÒẪỌẠVỈẠWÒÊỰẠÒỤỚẠỚÒỌKXẠVỜẠ*ỦỌẠỚXRỌẠƠUWẠÓỌẦỌẠHỜẪỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵgỚÓẠêÓX:NỚẠọỮXỚÓẠẩỀXvẠậỌẬƠẠHSFẠọỮXỚÓẠWẼƠẠẹÒX:JỚẠỚRỚÓẠWỐỚÒẠFÒỜẠỄỌJWửẠ“êDƠẠĂẢÃÂvẠỖẾỚẠHẾXẠWỌĨỚẠọỮXỚÓẠWẼƠẠẹÒX:JỚẠỚRỚÓẠWỐỚÒẠWÒ=FẠÒỌLỚẠƠRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠWÒẼƠẠFẦỚÒẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠ*ẨẠHCẠFỢẠỚÒ%ỚÓẠỔJWẠỬXBẠỮÊWẠỔÒBẠỬXẦỚvẠHỸƯFẠỄẨẠFỜỚẠỚRỚÓẠGẼỚẠÒỸỨỚÓẠ@ỚÓwẠoXẦẠỬXẬẠWỮÕỚÒẠWỮỌMỚẠỔÒẦỌẠƠRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠWÒIỜẠFRỚÓẠỚÓÒLẠ9ỌỜOỖỜFẠỚDƠẠĂẢÃẤvẠFÒYỚÓẠWRỌẠHẬỚÒẠÓỌẬẠHẼ:ẠỖẨẠƠRẠÒÕỚÒẠHIƠẠỖẪỌẠÒỌLXẠỬXBẠFẦỜwẠọ#ẠWÒ=FẠWJẠỚXRỌẠWÒỎẠHỌMƠvẠFẬFẠƠRẠÒÕỚÒẠWỌJỰẠWỲFẠHỸƯFẠHẬỚÒẠÓỌẬvẠỮYWẠỔỌỚÒẠỚÓÒỌLƠẠHMẠHỸẦẠỮẦẠỔÒX:JỚẠFẬỜẠFÒỜẠỄẨẠFỜỚẠỚÒẼỚẠỮUỚÓẠWỮỜỚÓẠWÒŨỌẠÓỌẦỚẠWỦỌwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọỮĨỚẠFỤẠVỨẠỚÒ%ỚÓẠỔJWẠỬXBẠỔÒBẠỬXẦỚẠHCẠHẪWẠHỸƯFẠỖẨẠFỤẠVỨẠHMẠFÒỎỚÒẠỬX:KỚẠHÔẦẠỰÒỸỤỚÓẠWẪỌẠFẬFẠHỌMƠẠWÒ=FẠÒỌLỚẠƠRẠÒÕỚÒẠFỢẠFÒỎỚÒẠVẬFÒẠÒÙẠWỮƯẠHMẠỚÒẼỚẠỮUỚÓẠƠRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠWÒẼƠẠFẦỚÒẠÒẦỌẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠWÒIỜẠFRỚÓẠỚÓÒLẠ9ỌỜOỖỜFvẠỚÒEƠẠƠẦỚÓẠỖẪỌẠÒỌLXẠỬXBẠỔỌỚÒẠWJvẠÓỌBƠẠWÒỌMXẠỮỴỌẠỮỜẠFÒỜẠỚÓỸŨỌẠGẼỚvẠHTỚÓẠWÒŨỌẠÓỢỰẠỰÒẾỚẠHÔỚÒẠÒỸỦỚÓẠFẬFẠƠRẠÒÕỚÒẠỚXRỌẠWRƠẠWÒẼƠẠFẦỚÒẠỰÒẬWẠWỮỌMỚẠWÒIỜẠÒỸỦỚÓẠỄKỚẠ*%ỚÓ”wỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵnÒẦỚẠởỌLWẠọỜẨỚỳ/Ựỵ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc
2019-10-15 11:03:35

(QT) - Trong 2 ngày 14-15.10.2019, tại TP. Thái Bình diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc (mở rộng) năm 2019 do Báo Thái Bình đăng cai tổ chức với chủ đề “Báo...

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi
2019-10-14 17:07:58

(QT) - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Cam Lộ phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ vừa tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là một trong những hoạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết