Cập nhật:  GMT+7
ýÓẢÀỄỔẤỮỮụÁỪòÒVỔHÁỳ9ẬÀOẤÒÀỔHỚÀ(ƠÀỡWẺƠÀGẨVÀOÒẪÒÀVÓỶƯƠOÀ“óẪƠÀỪÓỀỖÀ%ẬƠOÀ%ỎÀỮỸỄÀỘÓỠHÀỄTƠOÀGSƠO”ý/ÓẢỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪậHẤFÁỳxnòyÀ-ÀòẨÒÀậẬÀẽTÒữÀậÒKỪÀÓTÒÀòÓ#ỄÀỪÓỀỖÀỄÓỸỄÀƠCƠOÀợÒKVÀẽẤỖÀ%@ẤÀVUÀỄÓỸỄÀẹMÀVỬẤỚÀầÒẪÒÀVÓỶƯƠOÀ“óẪƠÀỪÓỀỖÀ%ẬƠOÀ%ỎÀỮỸỄÀỘÓỠHÀỄTƠOÀGSƠO”ÀƠCỖÀÃẠẢÂvÀ9ẬÀOẤÒÀỔHỚÀ(ƠÀỡWẺƠÀỄỲẤÀÓW?KƠÀ9ẤỖÀẹTÀ%ÒƠÓÀF#ÀỔẬÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀGỶŨỄÀỄQƠOÀƠÓẾƠÀOÒẪÒÀVÓỶƯƠOÀƠẬ?vý/ỪỳýVẤỂỔHÀỮV?ỔHụÁỖẤỬOÒƠựÃỪ&ÀẤWVỚÁỳýVỬỳýVFỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳýÒỖOÀỮỬỄụÁ//ỄvỂẤỚỰWẤƠOVỬÒv%Ơ/FHỮỘVỚỪ/ƠH*Ữ/ẢÂẮẢ/ẮẴFÃẢẰẰẰĂÃVẢẮĂẠẶẠỔẢvỒỪOÁÀ/ỳý/Ừỳý/VFỳý/VỬỳýVỬỳýVFỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ8ẬÀẹỈÀậSƠOÀẽÓẨƠữÀ9ÓỲÀỄÙÀỮƯÀỮẪƠÀ&WẼVÀ9ẬÀOẤÒÀỔHỚÀ(ƠÀỡWẺƠÀxGỸƠOÀOÒ$ẤữÀÓẬƠOÀGÊWyÀƠÓẾƠÀ9XỪÀ%ẬÀầÒẼ?ÀỄÓỸƠOÀƠÓẾƠÀVẨÒÀỔMÀVỬẤỚÀOÒẪÒý/Ừỳý/VFỳý/VỬỳý/VẤỂỔHỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ9ÙÀỮƯÀỮẪƠÀ&WẼVÀ9ẬÀOẤÒÀỔHỚÀ(ƠÀỡWẺƠÀƯÀ&BÀ9ẤỖÀòW?JƠữÀÓW?KƠÀ9ẤỖÀẹTữÀỄÓW?ỈƠÀỮẪƠÀ&WẼVÀỄẤỚÀỄẬÀOẤÒÀỔHỚÀÓÚÀVỬŨÀGÒJWÀVỬÕÀ%JÀỂKƠÓÀOẤƠvÀóẪƠÀỪÓỀỖÀGỶŨỄÀỄÓÒĨVÀ&WẼVÀV@ÀỄẺ?ÀỄẬÀOẤÒÀỔHỚÀGỶŨỄÀVỬSƠOÀƠOẤ?ÀVẨÒÀỄÙÀỮƯvÀậÒKƠÀƠẤ?ữÀƠOỚẬÒÀ%ÒKỄÀỮẪƠÀ&WẼVÀỄẤỚÀGỜƠOÀỄÓẤÒÀVẨÒÀỄÓÚữÀỄÙÀỮƯÀỄỢƠÀỔÒỈƠÀỘĨVÀ%ỤÒÀỖTVÀỄQƠOÀV?ÀFỶŨỄÀƯÀậẬÀẽTÒÀGLÀỂẬỚÀỄÓĨÀFỶỤÒÀFẨƠOÀỄẤỚÀÓỢẤÀVẤƠữÀ&ÒỬQÀ%ẬÀFẨƠOÀ%ÒỈƠvÀ9ẤỚÀỄẬÀOẤÒÀỔHỚÀ(ƠÀỡWẺƠÀGẨVÀầÒẪÒÀVÓỶƯƠOÀ“óẪƠÀỪÓỀỖÀ%ẬƠOÀ%ỎÀỮỸỄÀỘÓỠHÀỄTƠOÀGSƠO”ÀỔẬÀỘĨVÀỰWẪÀGẦƠOÀV#ÀÓẬỚÀỄÓỚÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀỄẤỚÀFỶŨỄÀỔÒKWÀỄỲẤÀÓW?KƠÀ9ẤỖÀẹTvÀnWẤÀGỜÀỄÓỚÀVÓẼ?ÀỮ#ÀỪÓẼƠÀGẼWÀỘÓQƠOÀƠO@ƠOÀỄỲẤÀỄÙÀỮƯÀVỬỚƠOÀ%ÒKỄÀ&Ẻ?ÀF#ƠOÀVÓỶÙƠOÀÓÒKWữÀƠẺƠOÀỄẤỚÀỄÓẼVÀỔỶŨƠOữÀỄẪÒÀVÒĨƠÀỖỆWÀỖBÀ%ẬÀỘĨVÀƠRÒÀVÓÕÀVỬỶỦƠOữÀGỶẤÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀỄẤỚÀFỶŨỄÀỔÒKWÀỄỲẤÀGÕẤÀỪÓỶÙƠOÀGĨƠÀỬTƠOÀỬBÒÀƠOỶỦÒÀVÒỈWÀFYƠOÀVỬỚƠOÀỄẪÀƠỶỤỄvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳÁóẪƠÀỪÓỀỖÀ%ẬƠOÀ%ỎÀỮỸỄÀỘÓỠHÀỄTƠOÀGSƠOÀƠCỖÀÃẠẢÂÁÀỔẬÀỖTVÀOÒẪÒÀVÓỶƯƠOÀW?ÀVỌƠÀVÓỶỦƠOÀƠÒỈƠÀFỚÀậÒKỪÀÓTÒÀòÓ#ỄÀỪÓỀỖÀỄÓỸỄÀƠCƠOÀợÒKVÀẽẤỖÀVUÀỄÓỸỄÀ%ỤÒÀỖÝỄÀGỌỄÓÀỘÓW?ĨƠÀỘÓỌỄÓữÀVQƠÀ%ÒƠÓÀỄẦỄÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀW?ÀVỌƠữÀỄÓẼVÀỔỶŨƠOữÀÓỚẨVÀGTƠOÀGXƠOÀỪÓẦỪÀỔWẾVvÀầÒẪÒÀVÓỶƯƠOÀỄỢƠÀỔẬÀỄÙÀÓTÒÀVÓWẾƠÀỔŨÒÀGLÀOÒXỪÀFỚẤƠÓÀƠOÓÒKỪÀỄÓW?LƠÀVẪÒÀVÓQƠOÀVÒƠÀGĨƠÀƠOỶỦÒÀVÒỈWÀFYƠOữÀVQƠÀ%ÒƠÓÀỄẦỄÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀVÓ#ỄÀỪÓỀỖÀỄÓỸỄÀƠCƠOÀW?ÀVỌƠữÀỄÓẼVÀỔỶŨƠOữÀẤƠÀVỚẬƠÀƠÓỦÀGUÒÀỖỤÒÀỄQƠOÀƠOÓKÀ%ẬÀVÓÒĨVÀỂÕữÀẦỪÀFÝƠOÀỄẦỄÀÓKÀVÓRƠOÀỰWẪƠÀỔỌÀỄÓẼVÀỔỶŨƠOÀVÒỈƠÀVÒĨƠvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳẽCỖÀÃẠẢÂữÀ8ẤƠÀVUÀỄÓỸỄÀGBÀƠÓẾƠÀGỶŨỄÀÓÙƠÀẰẠẠÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀVÓẤỖÀOÒẤÀ&IVÀOÒẪÒÀV@ÀỄẦỄÀFỚẤƠÓÀƠOÓÒKỪÀVỬỚƠOÀƠỶỤỄÀ%ẬÀƠỶỤỄÀƠOỚẬÒÀVẨÒÀợÒKVÀẽẤỖữÀVỬỚƠOÀGỜÀGBÀỄÓỞƠÀỬẤÀGỶŨỄÀẢẮẰÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀGỚẨVÀOÒẪÒvÀợÒKỄÀ&IVÀOÒẪÒÀGỶŨỄÀF#ẤÀVỬỈƠÀẮÀVÒỈWÀỄÓỌÀ%JÀẤƠÀVỚẬƠữÀỄÓẼVÀỔỶŨƠOÀ%ẬÀÓÒKWÀỰWẪÀỮẪƠÀỪÓỀỖửÀVÒỈWÀỄÓWỀƠÀỄẤỚÀVỬỚƠOÀỮẪƠÀ&WẼVÀỘÒƠÓÀFỚẤƠÓÀ%ẬÀƠÓ$ƠOÀGỜƠOÀOỜỪÀ:ÀƠOÓỐẤÀỄÓỚÀ&BÀÓTÒÀ%ẬÀỄTƠOÀGSƠOvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ(ƠÓÀợỴý/Ừỳ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc
2019-10-15 11:03:35

(QT) - Trong 2 ngày 14-15.10.2019, tại TP. Thái Bình diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc (mở rộng) năm 2019 do Báo Thái Bình đăng cai tổ chức với chủ đề “Báo...

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi
2019-10-14 17:07:58

(QT) - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Cam Lộ phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ vừa tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là một trong những hoạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết