Cập nhật:  GMT+7
ửJỷỳẼỎẮŨŨrýÙkKƯỎỀýữặỞKỳƯJẴỐỳ2ẰỐỳ5ẴÔĨỳẼẰẼỳƯOÔJỳÙJLẮỳ2ẦẼử/JỷữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙặỀẮÊýữừỉkựỳ-ỳkỦỐÔĨỳỹỳÔĨẶ#ỳỷÁ-ỷÀưỷỵưỹỵỷĂũỳƯẲKỳkịưỳkJẰKỳ2MÔJỳÊKỊÔỳỦẮỳặỞKỳƯJẴỐỳ2ẰỐỳ5ẴÔĨỳẼẰẼỳƯOÔJũỳƯJẶÔJỳÙJỜỳÙJLẮỳ2ẦẼỳừÕUỳỦỞÔĨựỳÔẤÕỳỹỵỷĂỳÊỐỳ2ẰỐỳkJẰKỳ2MÔJỳẾẤÔĨỳẼẮKỳƯỠỳẼJXẼỳỶRKỳẼJỮỳẾIỳ“2ẰỐỳ5ẴÔĨỳẾNẮỳÙJWQÔĨỳƯỨ#GÔỳƯỦỨ#IÔỳÙJỬẼỳỶỬỳẾẲKỳJỞKỳẾẴÔĨỳẼẰẼỳẼDÙ”ưỳkJẮÕỳÊÝỳẼỒỳÁÃỳẼQỳỤỨẮÔỳẺẰỐỳẼJLỳẼẰẼỳƯOÔJũỳƯJẶÔJỳÙJỜỳƯỦỐÔĨỳẼẴỳÔWRẼưỳ2ẰỐỳỉỨẴÔĨỳkỦNỳẼỰÔĨỳƯJẮÕỳÊÝỳJỞKỳƯJẴỐưử/ÙữửƯẮẺỎỀỳŨƯ#ỎỀrýÕẮỦĨKÔụỹÙ@ỳẮỨƯỐýữửƯỦữửƯÊữửKÕĨỳŨỦẼrý//ẼưẺẮỐỤỨẮÔĨƯỦKưỶÔ/ÊỀŨỌƯỐÙ/ÔỀỸŨ/ỷĂÁỷ/ÁÃÊỹỷỷỵAAÀƯỷÁAỵÀÁỎỷưÒÙĨýỳ/ữử/ƯÊữử/ƯỦữửƯỦữửƯÊữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ3ẰẼỳẾẲKỳẺKÌỨỳƯJẮÕỳÊÝỳJỞKỳƯJẴỐử/Ùữử/ƯÊữử/ƯỦữử/ƯẮẺỎỀữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ5IỳÊẸÔỳJỞKỳƯJẴỐỳÔGỨỳỦƠụỳdĨẶ#ỳAỵưÀưỹỵỷĂũỳ2Ởỳ3JLÔJỳƯỦNỳẺẮÔỳJẶÔJỳ3JOỳƯJNỳAÀỳỶIỳẾẲKỳJỞKỳẾẴÔĨỳẺỞỳẼẰẼỳẼDÙỳƯKHÔỳƯRKỳ5ẲKỳJỞKỳẾẲKỳẺKÌỨỳƯỐẶÔỳỤỨỜẼỳỎĐÔỳƯJXỳỗẳẳẳỳẼỮẮỳ5ẴÔĨưỳkỨ#GÔỳƯỦỨ#IÔỳÙJỬẼỳỶỬỳẾẲKỳJỞKỳỎẶỳÕỞƯỳƯỦỐÔĨỳÔJỴÔĨỳÔJKÍÕỳỶỬỳẼJLÔJỳƯỦNỳỤỨẮÔỳƯỦỔÔĨũỳĨỒÙỳÙJĐÔỳỶẶỐỳŨÝỳƯJẶÔJỳẼỚÔĨỳẼỮẮỳẾẲKỳJỞKỳỶẶỳẾWẮỳÔĨJNỳỤỨ#HƯỳẾẲKỳJỞKỳỶẶỐỳẼỨỞẼỳŨỜÔĨưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữặỞKỳƯJẴỐỳỎĐÔỳÔẶ#ỳỎẶỳÊNÙỳẾÌỳẼẰẼỳẾẲKỳẺKÌỨỳƯỦẮỐỳẾỠKỳỌKÔJỳÔĨJKÍÕỳỶIỳẼỚÔĨỳƯẰẼỳẼJOỳẾẲỐỳƯỨ#GÔỳƯỦỨ#IÔủỳỎÝẮỳẼJỔÔỳẼẰÔỳẺỞũỳÙJỒÔĨỳỶKGÔỳƯJÝẼỳJKÍÔỳẼỚÔĨỳƯẰẼỳƯỨ#GÔỳƯỦỨ#IÔủỳỶDÔỳẾIỳẾỠKỳÕRKỳÔỞKỳÊỨÔĨũỳJMÔJỳƯJXẼỳƯỨ#GÔỳƯỦỨ#IÔũỳÔJỴÔĨỳỌKÔJỳÔĨJKÍÕũỳẼẰẼJỳỎẶÕỳẾÌỳẼỒỳÔJỴÔĨỳẺẶKỳỶKHƯỳJẮ#ỳỶIỳẼJỮỳẾIỳ@C#ỳÊÝÔĨỳ5ẴÔĨưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữặỞKỳƯJẴỐỳẼVÔĨỳẾÂỳÔĨJỀỳẼẰẼỳ=ỳỌKHÔỳƯJẮÕỳỎỨEÔũỳƯỦẮỐỳẾỠKỳẼỮẮỳỎÂÔJỳẾẲỐỳẼẰẼỳẼQỳỤỨẮÔỳẺẰỐỳẼJLũỳỎẶÕỳỦƠũỳŨCỨỳŨẦẼũỳẼỬỳƯJÌũỳŨKÔJỳẾỞÔĨỳJQÔỳỶDÔỳẾIỳ“2ẰỐỳ5ẴÔĨỳẾNẮỳÙJWQÔĨỳƯỨ#GÔỳƯỦỨ#IÔỳÙJỬẼỳỶỬỳẾẲKỳJỞKỳẾẴÔĨỳẼẰẼỳẼDÙ”ưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữkỦỐÔĨỳỌJỨỚÔỳỌJỠỳJỞKỳƯJẴỐũỳẼẰẼỳẾẲKỳẺKÌỨỳẼỒỳÊNÙỳẾKỳƯJẤÕỳẼẰẼỳỶỰÔĨỳỌKÔJỳƯHũỳJỨ#ÍÔỳÔỚÔĨỳƯJỚÔỳÕRKũỳẼẰẼỳÊKỳƯLẼJỳỶẤÔỳJỒẮũỳỎNẼJỳŨỲỳƯỦGÔỳẾNẮỳẺẶÔưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ2ẰỐỳkJẰKỳ2MÔJỳẼVÔĨỳẾÂỳƯỠỳẼJXẼỳŨQỳỌHƯỳỶẶỳƯỦẮỐỳĨKẴKỳẼỨỞẼỳƯJKỳẺẰỐỳẼJLỳỶKHƯỳỶIỳ“dĨWSKỳkJẰKỳ2MÔJũỳẾDƯỳkJẰKỳ2MÔJ”ưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữdẮÕỳ2ẬÔĨử/Ùữ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi
2019-10-14 17:07:58

(QT) - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Cam Lộ phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ vừa tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là một trong những hoạt...

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp
2019-10-14 17:07:05

(QT) - Sau hơn 2 tháng triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ thu năm 2019 cho thấy, tỉ lệ tiêm phòng đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương còn lơ là,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết