Quảng Trị chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quảng Trị chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QTO - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt Nghị quyết số 35), công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết quan trọng này.

Thời tiết