Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ

QTO - Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Thời tiết