Cập nhật:  GMT+7
ăơậấksẹÁÁ3âỷ=ớÀsnâắ=ớõỷấÀĂkấuiuỗấkẹúấkơíÀấsẶýuỗáấơớốẠấỹẠếấkứuỗấÀẻkấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấẬẽấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấmếuỗă/ơậắăỷấksẹÁÁ3âỷƠnẹlâắảỸ=ãấ-ấKứuỗấÀẻkấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấẬẽấrEấsẠịÀấmếuỗấsẽấtửÀấjửấỷơịuấỹẠẹuấÀAủuỗấÀAúuỗấkứuỗấÀẻkấẪiBấlÂuỗấMếuỗáấỗùỷấỷơìuấỗớẦấỗợuấrEấkẶwuỗáấrEấsẠịÀấkẮẹấMếuỗáấuiuỗấkẹúấuệuỗấsÂkấsềuơấmêúấẬẽấÁẲkấkơớõuấmíẠấkẮẹấÀữấkơẲkấmếuỗáấkơíÀấsẶýuỗấmửớấuỗẰấkẻuấjửáấmếuỗấẬớỏuấuơễtấẪiBấlÂuỗấMếuỗấÀAúuỗấÁêkơấẬẦuỗấtêuơàă/ỷắăÀẹjsnấÁÀBsn3âtẹAỗớu9ẩỷẪấẹẠÀúâắăÀAắăÀlắăớtỗấÁAk3â//kàjẹúỹẠẹuỗÀAớàẬu/lnÁrÀúỷ/unẨÁ/ậeậầ/belẫầđẩdbẩÀậẩđéẫầsậàqỷỗâấ/ắă/Àlắă/ÀAắăÀAắăÀlắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắKứuỗấẬớỏuấSỏấLẠỉuáấÀơẽuơấỷơừấMứuỗấƠẽàấẾuơ9ấỶ<ă/ỷắă/Àlắă/ÀAắă/ÀẹjsnắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắUơẦuỗấuệtấỹẠẹáấkíỷấẠEấẬẽấ$JR=ấkẻkấkíỷấÀỡuơấỸẠếuỗấ=AởấmềấỹẠẻuấÀAớốÀấẬẽấÀơÂkấơớốuấuỗơớỏtấÀẢkấkẻkấuỗơởấỹẠBõÀáấkơỡấÀơởáấỹẠBấkơõáấỹẠBấmởuơáấơẶxuỗấlĩuấtxớấkẮẹấJửấKơờuơấÀAởáấJẹuấJờấÀơẶáấ$JR=ấ=AẠuỗấẶwuỗấẬẽấkẮẹấ=ỡuơấẠEáấJẹuấ=ơẶyuỗấẬĂấảJ=<ãấ=ỡuơấẠEấẬôấkứuỗấÀẻkấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀáấrEấsẠịÀấmếuỗàấ$JR=ấ=ỡuơấẠEấẬẽấ$JR=ấkẻkấkíỷấmềấkơẮấmửuỗấÀơẹtấtẶẠấỗớẢỷấkíỷấẠEấÀơÂkấơớốuấẬẽấkơỡấmêúấÀơÂkấơớốuấuơớốtấẬĂấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấÀAúuỗấmếuỗấjửaấkơẮấmửuỗấÀơÂkấơớốuấÀúẽuấlớốuấkẻkấuơớốtấẬĂấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấlúấMớôẠấsốấMếuỗấỹẠBấmởuơấẬẽấkẻkấuơớốtấẬĂấkíỷấẠEấỗớẹúàấ=AúuỗấỹẠẻấÀAợuơấÀơÂkấơớốuấuơớốtấẬĂấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấkẮẹấkíỷấẠEáấ$JR=ấmềấÀơồấơớốuấmẶýkấẬẹớấÀAụấuụuỗấkừÀấÀAúuỗấẬớốkấÀơẹtấtẶẠấỗớẢỷấkíỷấẠEấẪẻkấmởuơấuửớấlẠuỗáấmừớấÀẶýuỗáấỷơẶwuỗấỷơẻỷáấrõấơúêkơấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀaấỷơiuấkứuỗấuơớốtấẬĂấkơúấkẻkấÀữấkơẲkấmếuỗáấkẻkấkwấỹẠẹuấÀơẹtấtẶẠáấỗớẢỷấẬớốkấkẮẹấkíỷấẠEaấÀơẽuơấsịỷấẬẽấÀữấkơẲkấmúẽuấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀà@ớỏuỗấÀAúuỗấuệtấẩầậđáấkíỷấẮBấkẻkấkíỷấmềấrớồtấÀAẹấmừớấẬxớấcéẩấÀữấkơẲkấmếuỗấkíỷấlẶxớàấ=AúuỗấmùáấJ=<ấ=ỡuơấẮBấrớồtấÀAẹấđấÀữấkơẲkấmếuỗaấkẻkấkwấỹẠẹuấÀơẹtấtẶẠấkẮẹấ=ỡuơấẮBấrớồtấÀAẹấẫẩấÀữấkơẲkấmếuỗaấJ=<ấƠẠBốuấẮBấẬẽấÀẶwuỗấmẶwuỗấrớồtấÀAẹấeđấÀữấkơẲkấmếuỗaấmếuỗấẮBấkwấÁỳấẬẽấJ=<ấMếuỗấẮBấkwấÁỳấrớồtấÀAẹấẫđbấÀữấkơẲkấmếuỗaấmếuỗấẮBấjửấỷơịuấrớồtấÀAẹấậẩấÀữấkơẲkấmếuỗàấKíỷấẮBấkẻkấkíỷấmềấrớồtấÀAẹấdẫdấmếuỗấẬớỏuáấÀAúuỗấmùấkíỷấẮBấẬớỏuấkẻkấkíỷấsẽấẫậdấmếuỗấẬớỏuàấ=ịỷấÀAẠuỗấrớồtấÀAẹấẬớốkấkơíỷấơẽuơấỹẠBấkơõấsẽtấẬớốkáấuỗẠBỏuấÀểkấÀịỷấÀAẠuỗấliuấkơẮáấẬớốkấỗớẦấỗợuấỷơỉtấkơíÀấmêúấmẲkáấsừớấÁừuỗáấÀơÂkấơớốuấkơẲkấÀAẻkơấuơớốtấẬĂấmẶýkấỗớẹúáấÀơÂkấơớốuấuơẦuỗấmớôẠấmếuỗấẬớỏuấrơứuỗấmẶýkấsẽtàấỸẠẹấrớồtấÀAẹáấkíỷấẮBấkẻkấkíỷấrõÀấsẠịuấkùấcdđấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấdậeấmếuỗấẬớỏuấÀơÂkấơớốuấÀừÀaấẩcấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấậeấmếuỗấẬớỏuấÀơÂkấơớốuấkơẶẹấÀừÀaấỷơẻÀấơớốuấậấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấậầấmếuỗấẬớỏuấkùấrơẠBõÀấmớồtáấẬớấỷơêtấuơẶuỗấkơẶẹấmõuấtẲkấỷơếớấẪẤấsCấrEấsẠịÀàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắKíỷấẮBáấÀữấkơẲkấmếuỗấkẻkấkíỷấmềấỗớẻtấÁẻÀấmừớấẬxớấcậẫấÀữấkơẲkấmếuỗấkíỷấlẶxớáấcdeấmếuỗấẬớỏuàấ=AúuỗấmùáấJ=<ấ=ỡuơấẮBấỗớẻtấÁẻÀấeấÀữấkơẲkấmếuỗáấậdấmếuỗấẬớỏuaấkẻkấkwấỹẠẹuấÀơẹtấtẶẠấkẮẹấ=ỡuơấẮBấỗớẻtấÁẻÀấbdấÀữấkơẲkấmếuỗaấJ=<ấƠẠBốuấẮBấẬẽấÀẶwuỗấmẶwuỗấỗớẻtấÁẻÀấdầấÀữấkơẲkấmếuỗáấcđấmếuỗấẬớỏuaấkẻkấkwấỹẠẹuấÀơẹtấtẶẠấkẮẹấkíỷấẮBấkíỷấơẠBốuấỗớẻtấÁẻÀấẩẫấÀữấkơẲkấmếuỗáấẫấmếuỗấẬớỏuaấmếuỗấẮBấkwấÁỳáấJ=<ấMếuỗấẮBấkwấÁỳấỗớẻtấÁẻÀấẫđẫấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấậcđấmếuỗấẬớỏuàấỸẠẹấÀơÂkấơớốuấuơớốtấẬĂấỗớẻtấÁẻÀáấkíỷấẮBáấÀữấkơẲkấmếuỗấkẻkấkíỷấmềấrõÀấsẠịuấkùấbéẫấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấcddấmếuỗấẬớỏuấÀơÂkấơớốuấÀừÀaấỷơẻÀấơớốuấẩdấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấẩấmếuỗấẬớỏuấkùấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtaấkơẠBồuấrớồtấÀAẹấrơớấkùấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtấmừớấẬxớấẩấmếuỗấẬớỏuàấMớồtấtxớấÀAúuỗấuệtấẩầậđấsẽấÁừấsẶýuỗấÀữấkơẲkấmếuỗấmẶýkấỗớẻtấÁẻÀấỗớếtấuơẶuỗấÁừấsẶýuỗấmếuỗấẬớỏuấmẶýkấỗớẻtấÁẻÀấÀệuỗấuơớôẠấẬẽấmẶýkấtỳấAửuỗấkếấẬôấuửớấlẠuỗáấmừớấÀẶýuỗàấTfkấlÃấẬịBáấÁừấsẶýuỗấmếuỗấẬớỏuấmẶýkấkơẠBồuấÁẹuỗấrớồtấÀAẹấrơớấkùấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtấkơớõtấÀEấsốấrơẻấÀơíỷấảẩ/cdeấmếuỗấẬớỏuáấjễuỗấầáẫc5ãàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắ$JR=ấkẻkấkíỷấmềấrớồtấÀAẹấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtấmừớấẬxớấđấÀữấkơẲkấmếuỗấkíỷấlẶxớàấUửớấlẠuỗấrớồtấÀAẹấÀịỷấÀAẠuỗấẬẽúấẬớốkấkơíỷấơẽuơấuỗơởấỹẠBõÀáấkơỡấÀơởáấỹẠBấmởuơáấrõÀấsẠịuấkẮẹấMếuỗáấÀơÂkấơớốuấỹẠBấkơõấsẽtấẬớốkáấuỗẠBỏuấÀểkấÀịỷấÀAẠuỗấliuấkơẮáấmúẽuấrõÀấuửớấjửấẬẽấkứuỗấÀẻkấkẻuấjửàấỸẠẹấrớồtấÀAẹấrõÀấsẠịuấđấÀữấkơẲkấmếuỗấkùấẬớấỷơêtáấkơớõtấậầầ5ấÁừấsẶýuỗấÀữấkơẲkấmếuỗấmẶýkấrớồtấÀAẹaấỷơếớấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấậấÀữấkơẲkấmếuỗàấ$JR=ấkẻkấkíỷấmềấrớồtấÀAẹấrơớấkùấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtấmừớấẬxớấcầấmếuỗấẬớỏuáấÀAúuỗấmùấkùấậbấkíỷấẮBấẬớỏuấkẻkấkíỷàấỸẠẹấrớồtấÀAẹấrõÀấsẠịuấkùấbẫấmếuỗấẬớỏuấẬớấỷơêtáấkơớõtấde5ấÁừấmếuỗấẬớỏuấmẶýkấrớồtấÀAẹaấỷơếớấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấẩdấmếuỗấẬớỏuaấmềấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấẩcấmếuỗấẬớỏuàấỸẠẹấkứuỗấÀẻkấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấkíỷấẮBấkíỷấơẠBốuấmềấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấjễuỗấơợuơấÀơẲkấrơớồuấÀAẻkơấmừớấẬxớấậấJ=<ấMếuỗấẮBấkwấÁỳấẬớấỷơêtấÀAúuỗấẬớốkấkơíỷấơẽuơấkơờuơấÁẻkơáấỷơẻỷấsẠịÀấkẮẹấUơẽấuẶxkàấKíỷấẮBấkẻkấkíỷấẬẽấkơớấjửấmềấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấẩécấmếuỗấẬớỏuáấÀAúuỗấmùáấkíỷấẮBấẬớỏuấkẻkấkíỷấdẩấmếuỗấẬớỏuàấƠợuơấÀơẲkấrEấsẠịÀấrơớồuấÀAẻkơấẩcdấmếuỗấẬớỏuáấkếuơấkẻúấẫẫáấkẻkơấkơẲkấdáấrơẹớấÀAẴấậàấ=AúuỗấuệtấẩầậđáấJ=<ấ=ỡuơấẮBấkơỡấmêúấ$JR=ấ=ỡuơấẮBấÀớõuấơẽuỗấrớồtấÀAẹấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấmếuỗấẬớỏuấkùấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtấỳấJẹuấkẻuấÁÂấMếuỗấ<ớốuấRớồtấÁẻÀấuơiuấliuấÀỡuơàấỸẠẹấrớồtấÀAẹấmềấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấmừớấẬxớấmựuỗấkơờấJờấÀơẶấJẹuấkẻuấÁÂấMếuỗấẬxớấơợuơấÀơẲkấrơớồuấÀAẻkơàấ@ớỏuỗấuệtấẩầậđấÀAúuỗấÀúẽuấMếuỗấjửấÀỡuơấkùấéấmếuỗấẬớỏuấjởấmợuơấkơỡấÁớuơấơúêÀấmếuỗáấbcấmếuỗấẬớỏuấjởấmẶẹấAẹấrơũớấMếuỗấjễuỗấơợuơấÀơẲkấẪùẹấÀỏuáấÁừấmếuỗấẬớỏuấsẽấuỗẶyớấliuấÀửkấÀơớồẠấÁừấsẽấẫẫấuỗẶyớáấậầấmếuỗấẬớỏuấjởấẪẤấsCấỷơẻỷấsẠịÀàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắỸẠẹấÀơÂkấÀõấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấkơúấÀơíBấkẻkấkíỷấẮBấẬẽấÀữấkơẲkấmếuỗấkẻkấkíỷấmềấẪntấẪoÀấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấmẢuỗấÀơỉtấỹẠBôuáấjếúấmếtấỷơẶwuỗấơẶxuỗáấỷơẶwuỗấkơitáấuỗẠBỏuấÀểkáấỹẠBấÀAợuơấÀơẮấÀĂkấẬẽấmẢuỗấÀơỉtấỹẠBôuàấ=AúuỗấẪẤấsCấrEấsẠịÀấmềấrõÀấơýỷấkơfÀấkơọấẬxớấkứuỗấÀẻkấÀẶấÀẶỳuỗấuỏuấrơứuỗấkùấrơớõẠấuêớấrEấsẠịÀấmếuỗàấỸẠẹấÀơÂkấơớốuấẬớốkấÀơớấơẽuơấrEấsẠịÀấmếuỗấmềấkùấÀẻkấlĂuỗấÀờkơấkÂkấÀAúuỗấỗớẻúấlĂkáấuỗệuấuỗẴẹấẬớấỷơêtấkẮẹấÀữấkơẲkấmếuỗấẬẽấmếuỗấẬớỏuàấ<ớốkấrớồtấÀAẹấmếuỗấẬớỏuấẬẽấÀữấkơẲkấmếuỗấkíỷấlẶxớấrơớấkùấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtấsẽấtửÀấÀAúuỗấuơẦuỗấuơớốtấẬĂấkẮẹấ$JR=ấkẻkấkíỷấlúấMớôẠấsốấMếuỗấỹẠBấmởuơàấUơẶuỗấÀơÂkấÀõấkơúấÀơíBáấmiBấsẽấuơớốtấẬĂấrơùấrơệuáấỷơẲkấÀêỷáấmfkấjớốÀấrơớấkẻkấẬĂấẬớốkấkùấsớỏuấỹẠẹuấÀxớấkẻuấjửấkơẮấkơừÀấkẮẹấuỗẽuơáấmởẹấỷơẶwuỗấẬẽấuửớấlẠuỗấsớỏuấỹẠẹuấÀxớấkẻkấspuơấẬÂkấuơêBấkếtấuơẶấrớuơấÀõáấmíÀấmẹớáấkơờuơấÁẻkơấẪềấơửớáấtíÀấmúẽuấrõÀấuửớấjửàààấ<ợấẬịBấtẠừuấmêÀấơớốẠấỹẠếấkẹúấÀAúuỗấÀơÂkấơớốuấuơớốtấẬĂấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀáấ$JR=ấkẻkấkíỷấkìuấuểtấẬẦuỗấÀơỉtấỹẠBôuáấÀAẻkơấuơớốtáấkơẲkấuệuỗấuơớốtấẬĂáấÀơÂkấơớốuấmẢuỗấuỗẠBỏuấÀểkấÀịỷấÀAẠuỗấliuấkơẮấẬẽấkẻkấỷơẶwuỗấỷơẻỷấkwấjếuấkẮẹấkứuỗấÀẻkấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấkẮẹấMếuỗaấrơểkấỷơĂkấÀợuơấÀAêuỗấÀơĂấmửuỗáấkơêBấÀơnúấẬĂấẬớốkàấSớuơấơúêÀấÀAúuỗấuểtấÀợuơấơợuơấmồấkơẮấmửuỗấmôấẪẠíÀấkơẶwuỗấÀAợuơáấrõấơúêkơấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấkẮẹấkíỷấẠEấÀơnúấÀẴuỗấÀơyớấỗớẹuáấuửớấlẠuỗấkĂấÀơồấkơúấỷơÃấơýỷáấơớốẠấỹẠếàấ$JR=ấkẻkấkíỷấkìuấkơẢấÀAủuỗấrớồtấÀAẹấmếuỗấẬớỏuấẬẽấÀữấkơẲkấmếuỗấrơớấkùấlíẠấơớốẠấẬớấỷơêtáấkúớấmiBấsẽấuơớốtấẬĂấÀAủuỗấÀitấkẮẹấkứuỗấÀẻkấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀaấÀAẻuơấsừớấÀẶấlẠBấuoấÀAẻuơáấuỗêớấẬẹấkơêtàấ=ệuỗấkẶyuỗấtỳấAửuỗấỷơêtấẬớấẬẽấmừớấÀẶýuỗấỗớẻtấÁẻÀáấkúớấÀAủuỗấỗớẻtấÁẻÀấÀơẶyuỗấẪẠBỏuấmồấrởỷấÀơyớấkếuơấjẻúáấuỗệuấuỗẴẹấuơẦuỗấrơếấuệuỗấẪếBấAẹấẬớấỷơêtáấrơẠBõÀấmớồtàấ{ẤấsCấuỗơớỏtấtớuơấuơẦuỗấÀAẶyuỗấơýỷấkừấÀợuơấẬớấỷơêtaấỗểuấỹẠẻấÀAợuơấrớồtấÀAẹấÁẹẠấÀơÂkấơớốuấrớồtấmớồtáấÀÂấỷơỏấjợuơấẬẽấỷơỏấjợuơấÀơnúấUỗơởấỹẠBõÀấ=AẠuỗấẶwuỗấbấảrơúẻấ{ỚãấẬxớấẬớốkấẪntấẪoÀáấẪẤấsCấmếuỗấẬớỏuấẬớấỷơêtàấ=ịỷấÀAẠuỗấỗớếớấỹẠBõÀấkùấkơíÀấsẶýuỗấẬẽấlẲÀấmớồtấkẻkấmwuấÀơẶấÀừấkẻúáấrơớõẠấuêớấkẮẹấmếuỗấẬớỏuấẬẽấuơiuấliuàấMớôẠấỹẠẹuấÀAủuỗấẬẽấkìuấÀơớõÀấuơíÀấsẽấỷơếớấÀệuỗấkẶyuỗấỷơừớấơýỷấỗớẦẹấkứuỗấÀẻkấrớồtấÀAẹấkẮẹấMếuỗấẬxớấkứuỗấÀẻkấÀơẹuơấÀAẹấkẮẹấkẻkấkwấỹẠẹuấuơẽấuẶxkáấkứuỗấÀẻkấỗớẻtấÁẻÀấkẮẹấkẻkấkwấỹẠẹuấliuấkẤáấỗớẻtấÁẻÀấkẮẹấTfÀấÀAịuấ=ữấỹẠừkấẬẽấkẻkấmúẽuấÀơồấuơiuấliuấuơễtấỷơẻÀấơẠBấÁẲkấtêuơấÀữuỗấơýỷấkẮẹấkếấơốấÀơừuỗấkơờuơấÀAởấÀAúuỗấẬớốkấÀơÂkấơớốuấuơớốtấẬĂấrớồtấÀAẹáấỗớẻtấÁẻÀấkẮẹấMếuỗàấMựuỗấÀơyớấÀơẶyuỗấẪẠBỏuấkẮuỗấkừáấrớốuấÀúẽuấjửấtẻBấkwấỹẠẹuấ$JR=ấkẻkấkíỷáấÀAủuỗấÀitấsẽấẪiBấlÂuỗáấmẽúấÀêúấmửớấuỗẰấkẻuấjửấrớồtấÀAẹấkùấỷơỉtấkơíÀấmêúấmẲkáấjếuấspuơấkơờuơấÀAởấẬẦuỗấẬẽuỗáấÀAợuơấmửấkơẠBỏuấtứuấuỗơớốỷấẬĂấuơễtấmẻỷấẲuỗấBỏẠấkìẠấuơớốtấẬĂàă/ỷắăỷấksẹÁÁ3âỷJúlBâắ=iuấUỗẠBỏuă/ỷắ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
2018-03-05 05:46:44

(QT) - Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của hệ thống chính trị địa phương, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của thành phố Đông Hà đã đảm bảo tốt các mục...

Phóng sự ảnh: Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Phóng sự ảnh: Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
2018-03-04 06:17:02

(QT) - Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã có những việc...

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu
2018-03-04 05:45:11

(QT) - Họ là những người lính biên phòng trẻ, luôn xung kích trên mọi mặt trận. Trong đó, người thì dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, kiên quyết tấn công tội phạm; người...

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống
2018-03-04 05:35:58

(QT) - Không chỉ giữ vững biên cương, những người lính biên phòng còn tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả và bền...

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
2018-03-03 09:45:07

(QT) - Đến cảng cá Cửa Tùng những ngày đầu năm 2018, chúng tôi chứng kiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hối hả vươn khơi. Đây cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Giữ vững cột mốc biên cương

Giữ vững cột mốc biên cương
2018-03-03 09:37:36

(QT) - Được giao trọng trách bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biên giới, những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết