Cập nhật:  GMT+7
,ệ[{ầị5ởởỴ>ớỠểỡịẫ>.Ẩẵử{ỉ8ĩệ{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{ửep{ĩúồầ{ỡợjĩề{ầóĩề{ĩệắĩ{ứểeĩ{ầệùầ*{ị5j{ẩỏĩề,/ệ[.,ớ{ầị5ởởỴ>ớỆẫ5ậ>.:ỜỠ;{-{Ĩáỉ{]}[2*{ầ6ĩ{ấỏ*{ẩj7ĩ{ứểeĩ*{ầóĩề{ĩệắĩ{ứểeĩ{ầệùầ*{ị5j{ẩỏĩề{:ẦĨỨẦ*{ỊẨ;{ứ7{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ỡợjĩề{ỡhĩệ{ẩa{ẩẵử{ỉ8ĩệ{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{ửep{ĩúồầ*{ĩô{ịủầ{ớệằĩ{ẩằp{ệj7ĩ{ỡệ7ĩệ{ứúổỡ{ỉùầ{ìé{ệj8ầệ{ở9ĩ{ựpằỡ*{ĩệểẻỉ{ứs{ầóĩề{ỡ6ầ*{ấ9j{ẩ9ỉ{ứểẻầ{ị7ỉ*{ẩộể{ởòĩề*{ỡệp{ĩệẳớ{ầt5{ĩềúộể{ị5j{ẩỏĩề{:ĨỊẨ;*{ềkớ{ớệặĩ{ờp5ĩ{ỡợmĩề{ỡệủầ{ệểẻĩ{ỡệàĩề{ịổể{ầ6ầ{ầệh{ỡểep{ìểĩệ{ỡé-ựa{ệỏể{ầt5{ỡhĩệ&,/ớ.,ỡ5ấịẫ{ởỡửịẫỴ>ỉ5ợềểĩ$]ớự{5pỡj>.,ỡợ.,ỡậ.,ểỉề{ởợầỴ>//ầ&ấ5jờp5ĩềỡợể&ứĩ/ậẫởìỡjớ/ĩẫừở/[3[}/ 3ậ]}2[]"2ỡ[]24}[ị[&íớề>{/.,/ỡậ.,/ỡợ.,ỡợ.,ỡậ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ịaĩệ{ẩ8j{ỊẨỊẨ{ỡhĩệ{ỡợ5j{ờp7{ệô{ỡợổ{ầệj{ầ6ầ{ẫỉ{ệmầ{ởểĩệ{ứrĩề{ấểẽĩ,/ớ.,/ỡậ.,/ỡợ.,/ỡ5ấịẫ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ứồể{ỉsầ{ỡểep{ỡệể{ẩp5{ịẳớ{ỡệ7ĩệ{ỡễầệ{ầ5j{ĩệằỡ{ầệ7j{ỉụĩề{ẩ8ể{ệỏể{ầóĩề{ẩj7ĩ{ầ6ầ{ầằớ{ỡểéĩ{ỡồể{Ẩ8ể{ệỏể{ỰỂỂ{Ầóĩề{ẩj7ĩ{ỡhĩệ{Ờp9ĩề{Ỡợg{ứ7{ỡệủầ{ệểẻĩ{ầệt{ẩẹ{ệj8ỡ{ẩỏĩề{“Ĩáỉ{ứf{ịổể{ễầệ{ẩj7ĩ{ứểeĩ{ầóĩề{ẩj7ĩ”*{ỊẨỊẨ{ỡhĩệ{ẩa{ệúồĩề{ậâĩ*{ỡõ{ầệùầ{ớệ6ỡ{ẩỏĩề{ứ7{ìữ{ìéỡ{ềể5j{úồầ{ỡệể{ẩp5{ỡợjĩề{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ&{Ầáĩ{ầù{ứ7j{ỡfĩệ{ệfĩệ*{ẩểẹp{ìểẻĩ{ỡệủầ{ỡé*{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ẩa{ứẳĩ{ậsĩề{ở6ĩề{ỡ8j*{ịểĩệ{ệj8ỡ{ẩẽ{ỡõ{ầệùầ{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{ớệr{ệổớ{ĩề7ĩệ{ĩềệẹ*{ẩg5{ớệúốĩề*{ẩốĩ{ứg&{Ỡợmĩề{ỡắỉ{ị7{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{“Ị5j{ẩỏĩề{ềểnể{-{Ị5j{ẩỏĩề{ở6ĩề{ỡ8j”*{“Ớệ6ỡ{ệpử{ở6ĩề{ìểéĩ*{ầ9ể{ỡểéĩ{ìy{ỡệpẳỡ”*{“Ầ9ể{ầ6ầệ{ệ7ĩệ{ầệễĩệ”*{“Ự5ĩệ*{ở8ầệ*{ẩcớ*{ấ9j{ẩ9ỉ{ýỠỨỞỊẨ”*{“Ềểnể{ứểẻầ{ĩúồầ*{ẩ9ỉ{ứểẻầ{ĩệ7”&&&{Ĩbỡ{ĩõể{ấẳỡ{ị7{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{ẩúổầ{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ỡợểẽĩ{ìệ5ể{ởắp{ợỏĩề{ỡợeĩ{ỉmể{ịiĩệ{ứủầ*{ứồể{ệfĩệ{ỡệùầ{ỡệể{ẩp5{ớệjĩề{ớệq*{ỡệểéỡ{ỡệủầ*{ẩ9ỉ{ấ9j{ởủ{ớệòể{ệổớ{ỡệòĩề{ĩệằỡ{ềểư5{ầóĩề{ẩj7ĩ{ứ7{ầệpửeĩ{ỉóĩ*{ầệq{ỡợmĩề{ìệẫĩ{ỡệúỗĩề{ỡụ{ầố{ởỗ{ứ7{ầóĩề{ĩệắĩ{ỡợủầ{ỡểéớ{ở9ĩ{ựpằỡ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡợeĩ{ầố{ởỗ{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5*{ĩáỉ{]}[2{ẩa{ựpằỡ{ệểẻĩ{ệ7ĩề{ỡợáỉ{ầóĩề{ỡợfĩệ{ở9ĩ{ớệẵỉ*{ứểẻầ{ị7ỉ{ầk{ữ{ĩềệi5{ẩúổầ{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ỡệủầ{ệểẻĩ&{Ỡểep{ấểẽp{ĩệú${ỊẨỊẨ{ỡhĩệ{ẩa{ẩặp{ỡú{ởũ5{ầệư5*{ĩắĩề{ầằớ{Ỡợúộĩề{Ỉặỉ{ĩjĩ{ựa{Ỡợểẻp{Ềể5ĩề{:Ỡợểẻp{Ớệjĩề;%{ựắử{ậủĩề{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ềể6j{ứểeĩ{ỡ8ể{Ỡợúộĩề{Ớệõ{ỡệóĩề{ậắĩ{ỡỏầ{ấ6ĩ{ỡợq{ựa{Ớ5{Ĩ5ĩề{:Ẩ5ìợóĩề;*{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ềể6j{ứểeĩ{Ỡợúộĩề{ỠỆỠỆẦỞ{ựa{ý{Ứ5j{:Ẩ5ìợóĩề;%{ởũ5{ầệư5*{ĩắĩề{ầằớ{Ĩềệi5{ỡợ5ĩề{ịểẻỡ{ởi{ựa{Ỡợểẻp{Ởốĩ{ứ7{ỡợrĩề{ỡp{Ấể5{ậể{ỡễầệ{ịgầệ{ởũ{ĩốể{ỡệ7ĩệ{ịẳớ{ẤẦỆ{ịắỉ{ỡệộể{Ẩ9ĩề{ấỏ{ỡhĩệ{Ờp9ĩề{Ỡợg&{0{ầóĩề{ỡợfĩệ{ĩkể{ỡợeĩ{ẩúổầ{ỡệủầ{ệểẻĩ{ứồể{ỡõĩề{ỡợg{ềể6{[*1{ỡx{ẩọĩề&{Ĩệạỉ{ớệ6ỡ{ệpử{ở6ĩề{ìểéĩ*{ầ9ể{ỡểéĩ{ìy{ỡệpẳỡ{ỡợjĩề{ị5j{ẩỏĩề{ở9ĩ{ựpằỡ*{ỊẨỊẨ{ỡhĩệ{ớệòể{ệổớ{ứồể{Ịểeĩ{ệểẻớ{ầ6ầ{Ệỏể{ÌỆÌỠ-{Ởỗ{Ìệj5{ệmầ{-{Ầóĩề{ĩềệẻ*{Ỡhĩệ{ẩj7ĩ{ỡõ{ầệùầ{Ệỏể{ỡệể{ở6ĩề{ỡ8j{ìy{ỡệpẳỡ{ỡhĩệ{Ờp9ĩề{Ỡợg{ịặĩ{ỡệù{ỨỂỂ{:]}[1-{]}[2;&{Ìéỡ{ờp9{ầk{0]/0"{ẩẹ{ỡ7ể{ầt5{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ỡệ5ỉ{ềể5{ứ7{ẩ8ỡ{]2/]3{ềể9ể{ầt5{ệỏể{ỡệể*{ỡợjĩề{ẩk{ầk{[{ềể9ể{Ĩệf*{4{ềể9ể{Ấ5*{[2/[3{ềể9ể{Ìệpửéĩ{ìệễầệ&{Ởố{ìéỡ{0{ĩáỉ{:]}[]-]}[2;{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{“Ị5j{ẩỏĩề{ở6ĩề{ỡ8j”{ầk{[{ầ6{ĩệắĩ{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ựpằỡ{ởàầ{ẩúổầ{Ỡõĩề{ỊẨỊẨ{Ứểẻỡ{Ĩ5ỉ{ỡảĩề{ấạĩề{ìệẫĩ%{[{ềúốĩề{ẩểẽĩ{ệfĩệ{ị7{ẦĨỊẨ{ỡợủầ{ỡểéớ{ầk{ỡệ7ĩệ{ỡễầệ{ựpằỡ{ởàầ{ỡợjĩề{ị5j{ẩỏĩề*{ở9ĩ{ựpằỡ{ẩúổầ{ấểẽp{ậúốĩề{ỡ8ể{Ệỏể{ĩềệg{ấểẽp{ậúốĩề{ẩểẽĩ{ệfĩệ{ỡểeĩ{ỡểéĩ{ỡj7ĩ{ờpòầ%{[{ầ6ĩ{ấỏ{ẦẨẦỞ{ỡểep{ấểẽp{ỡợjĩề{ầóĩề{ỡ6ầ{ỡệủầ{ệểẻĩ{ỡện5{úồầ{ị5j{ẩỏĩề{ỡẳớ{ỡệẽ{ứ7{ẩòể{ỡệj8ể{ậj5ĩệ{ĩềệểẻớ{ẩúổầ{Ỡõĩề{ỊẨỊẨ{Ứểẻỡ{Ĩ5ỉ{ấểẽp{ậúốĩề&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ấeĩ{ầ8ĩệ{ẩk*{ớệjĩề{ỡợ7j{“Ự5ĩệ*{ở8ầệ*{ẩcớ*{ấ9j{ẩ9ỉ{ýỠỨỞỊẨ”{ẩúổầ{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ầệt{ẩỏĩề{ớệòể{ệổớ{ứồể{ầệpửeĩ{ỉóĩ{ứ7{ầệễĩệ{ờpửẹĩ{ẩọĩề{ầằớ{ựắử{ậủĩề{ìé{ệj8ầệ*{ỡõ{ầệùầ{ỡợểẽĩ{ìệ5ể*{ỉ5ĩề{ị8ể{ệểẻp{ờp9{ỡệểéỡ{ỡệủầ&{Ỡểep{ấểẽp{ĩệú{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j${Ứẳĩ{ẩỏĩề{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ỡợọĩề{ầắử{ự5ĩệ*{ầệáỉ{ởkầ{ứúộĩ{ệj5{ầắử{ầ9ĩệ*{ỡõ{ầệùầ{ỡẳớ{ệpằĩ*{ệpằĩ{ịpửẻĩ{ĩắĩề{ầ5j{ữ{ỡệùầ{ỡpắĩ{ỡệt{ầ6ầ{ờpử{ẩgĩệ{ứẹ{ìy{ỡệpẳỡ{ýỠỨỞỊẨ*{ấ9j{ứẻ{ỉóể{ỡợúộĩề&{Ỡõ{ầệùầ{ìểẽỉ{ỡợ5{ứ7{ỡủ{ìểẽỉ{ỡợ5{ầệằỉ{ẩểẽỉ{ẩgĩệ{ìv{ẩẽ{ựéớ{ịj8ể{ỡệể{ẩp5%{ĩềệểeĩ{ầùp*{ẩặp{ỡú{ựắử{ậủĩề{ệẻ{ỡệòĩề{ựũ{ịữ{ĩúồầ{ỡệ9ể*{ầệằỡ{ỡệ9ể{ĩệạỉ{ềể9ỉ{ỡệểẽp{ó{ĩệểêỉ{ỉóể{ỡợúộĩề*{ềkớ{ớệặĩ{ĩắĩề{ầ5j{ĩáĩề{ởpằỡ{ị5j{ẩỏĩề&{Ầ9ể{ỡệểẻĩ{ẩểẹp{ìểẻĩ{ị7ỉ{ứểẻầ{ầệj{ĨỊẨ*{ầ9ể{ỡ8j{ỉóể{ỡợúộĩề*{ỡ8j{ầ9ĩệ{ờp5ĩ{ẩốĩ{ứg*{ậj5ĩệ{ĩềệểẻớ{ự5ĩệ*{ở8ầệ*{ẩcớ%{ớệlĩề{ĩềụ5{ỡ5ể{ĩ8ĩ{ị5j{ẩỏĩề*{ấẻĩệ{ĩềệẹ{ĩềệểẻớ&{Ỉ8ĩề{ịúồể{5ĩ{ỡj7ĩ{ứẻ{ởểĩệ{ứểeĩ{ỗ{ầ6ầ{ẩốĩ{ứg{ĩề7ử{ầ7ĩề{ẩúổầ{ầtĩề{ầò{ứẹ{ởò{ịúổĩề{ứ7{ầệằỡ{ịúổĩề&{Ớệjĩề{ỡợ7j{“Ỡệể{ẩp5{ớệsầ{ứs{ởủ{ĩềệểẻớ{ẦĨỆ*{ỆẨỆ{ĩóĩề{ĩềệểẻớ{ứ7{ớệ6ỡ{ỡợểẽĩ{ĩóĩề{ỡệóĩ”{ềàĩ{ứồể{ầpỏầ{ứẳĩ{ẩỏĩề{“Ầ9{ĩúồầ{ầệpĩề{ỡ5ử{ựắử{ậủĩề{ĩóĩề{ỡệóĩ{ỉồể”{ẩa{ẩúổầ{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ờp5ĩ{ỡắỉ{ầệh{ẩ8j&{Ờp5{ớệjĩề{ỡợ7j{ẩa{ựpằỡ{ệểẻĩ{ĩệểẹp{ỉó{ệfĩệ*{ẩểẽĩ{ệfĩệ{ỡểeĩ{ỡểéĩ{ỡợjĩề{ĩóĩề{ĩềệểẻớ*{ĩóĩề{ỡệóĩ{ềkớ{ớệặĩ{ị7ỉ{ỡệ5ử{ẩõể{ầố{ầằp{ở9ĩ{ựpằỡ%{ệúồĩề{ậâĩ{ĩóĩề{ậắĩ{ùĩề{ậsĩề{ầ6ầ{ỡểéĩ{ấỏ{ÌỆÌỠ{ứ7j{ở9ĩ{ựpằỡ{ĩệú{ầ6ầ{ịj8ể{ềểòĩề{ầắử*{ầjĩ{ỉồể{ầk{ĩáĩề{ởpằỡ*{ầệằỡ{ịúổĩề{ầ5j%{ìy{ỡệpẳỡ{ớệlĩề{ĩềụ5{ởắp{ấẻĩệ%{ỉ6ử{ỉkầ{ệô{ỡợổ{ở9ĩ{ựpằỡ{ĩóĩề{ĩềệểẻớ%{ẩặp{ỡú{ựắử{ậủĩề{ầố{ởỗ{ệ8{ỡặĩề{ĩóĩề{ỡệóĩ{ĩệú{ẩểẻĩ*{ẩúộĩề*{ỡợúộĩề*{ỡợ8ỉ*{ĩệ7{ứáĩ{ệj6&&&*{ỡ8j{ởủ{ìệỗể{ởàầ{ỡợjĩề{ầóĩề{ầpỏầ{ẦĨỆ*{ỆẨỆ{ĩóĩề{ĩềệểẻớ{ứ7{ĩóĩề{ỡệóĩ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{“Ềểnể{ứểẻầ{ĩúồầ*{ẩ9ỉ{ứểẻầ{ĩệ7”{ềàĩ{ứồể{ớệjĩề{ỡợ7j{“Ớệs{ĩư{ỡễầệ{ầủầ{ệmầ{ỡẳớ*{ị5j{ẩỏĩề{ở6ĩề{ỡ8j*{ựắử{ậủĩề{ềể5{ẩfĩệ{ệ8ĩệ{ớệqầ”*{ỡợểẽĩ{ìệ5ể{ỡpửeĩ{ỡợpửẹĩ{Ịpẳỡ{Ấfĩệ{ẩãĩề{ềểồể*{Ầệểéĩ{ịúổầ{ờpòầ{ềể5{ấfĩệ{ẩãĩề{ềểồể{ềể5ể{ẩj8ĩ{]}[[{-{]}]}*{Ịpẳỡ{Ớệlĩề{ầệòĩề{ấ8j{ịủầ{ềể5{ẩfĩệ*{ớệlĩề{ầệòĩề{ỆỂỨ/ýỂẬỞ*{ầệáỉ{ởkầ{ỞÌỞỞ/ÌỆỆỀẨ&&&{ịpóĩ{ẩúổầ{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ờp5ĩ{ỡắỉ{ỡệủầ{ệểẻĩ&{Ẩọĩề{ỡệộể*{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ẩa{ỡợểẽĩ{ìệ5ể{ĩệểẹp{ầệúốĩề{ỡợfĩệ*{ệj8ỡ{ẩỏĩề{ẩẫỉ{ị8ể{ệểẻp{ờp9{ỡệểéỡ{ỡệủầ{ĩệú${Ỡõ{ầệùầ{ầệúốĩề{ỡợfĩệ{“Ỡéỡ{ởpỉ{ứặử”*{“Ỡệ6ĩề{ầóĩề{ĩệắĩ”*{ẩắử{ị7{ĩệưĩề{ậgớ{ầ5j{ẩểẽỉ{ẩẽ{ỡõ{ầệùầ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ỡẳớ{ỡợpĩề{ầệáỉ{ịj{ầệj{ẩj7ĩ{ứểeĩ*{ĨỊẨ*{ẩảầ{ấểẻỡ{ẩòể{ứồể{ẩj7ĩ{ứểeĩ*{ĨỊẨ{ĩềệèj*{ầk{ệj7ĩ{ầ9ĩệ{ìệk{ìệáĩ&{Ứẳĩ{ẩỏĩề{ẩj7ĩ{ứểeĩ*{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ầệpĩề{ỡ5ử{ựắử{ậủĩề{Ờpy{“Ỉ6ể{ằỉ{Ầóĩề{ẩj7ĩ”{ẩẽ{ệô{ỡợổ{ựắử{ậủĩề*{ởũ5{ầệư5{ĩệ7{ỗ{ầệj{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ầệú5{ầk{ĩệ7{ỗ{ệjảầ{ẩ5ĩề{ỗ{ĩệ7{ỡ8ỉ&&&{Ỡễầệ{ầủầ{ứẳĩ{ẩỏĩề{ầ6ầ{ẩốĩ{ứg*{ỡõ{ầệùầ*{ậj5ĩệ{ĩềệểẻớ*{ầ6ầ{ĩệ7{ệ9j{ỡắỉ{ệô{ỡợổ{ìểĩệ{ớệễ{ởũ5{ầệư5{ỡợúộĩề{ệmầ*{ĩệ7{ầóĩề{ứs{ầệj{ềể6j{ứểeĩ{ứrĩề{ởắp*{ứrĩề{ự5&{Ựắử{ậủĩề{ĩệ7{ỡfĩệ{ĩềệi5{ầệj{ềể5{ẩfĩệ{ầệễĩệ{ở6ầệ*{ệô{ỡợổ{ầjĩ{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ầk{ệj7ĩ{ầ9ĩệ{ẩảầ{ấểẻỡ{ìệk{ìệáĩ*{ỡợ5j{ỡảĩề{6j{ằỉ*{ở6ầệ{ứỗ*{ẩọ{ậrĩề{ệmầ{ỡẳớ{ầệj{ệmầ{ởểĩệ{ỗ{ầ6ầ{ẩg5{ấ7ĩ{ìệk{ìệáĩ&{Ệô{ỡợổ{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ĩềệèj*{ầk{ệj7ĩ{ầ9ĩệ{ìệk{ìệáĩ*{ấg{ỡ5ể{ĩ8ĩ{ị5j{ẩỏĩề*{ấẻĩệ{ĩềệẹ{ĩềệểẻớ*{ấg{ỡệểeĩ{ỡ5ể{ứúổỡ{ờp5{ìệk{ìệáĩ*{ứúốĩ{ịeĩ{ỡợjĩề{ầpỏầ{ởòĩề&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ềệể{ĩệẳĩ{ĩệưĩề{ỡệ7ĩệ{ỡễầệ{ẩ8ỡ{ẩúổầ{ỡợjĩề{ớệjĩề{ỡợ7j{ầóĩề{ĩệắĩ{ứ7{ựắử{ậủĩề{ỡõ{ầệùầ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ứưĩề{ỉ8ĩệ{ầt5{Ầóĩề{ẩj7ĩ{ỡhĩệ*{ĩáỉ{]}[2{ẩa{ầk{"{ỡẳớ{ỡệẽ{ẩúổầ{Ỡõĩề{ỊẨỊẨ{Ứểẻỡ{Ĩ5ỉ{ỡảĩề{ầộ{ỡệể{ẩp5%{[4{ỡẳớ{ỡệẽ{ứ7{2{ầ6{ĩệắĩ{ẩúổầ{Ỡõĩề{ỊẨỊẨ{Ứểẻỡ{Ĩ5ỉ{ỡảĩề{ấạĩề{ìệẫĩ%{]{ỡẳớ{ỡệẽ{ứ7{2{ầ6{ĩệắĩ{ẩúổầ{Ầệt{ỡgầệ{PẤĨẬ{ỡhĩệ{ỡảĩề{ấạĩề{ìệẫĩ%{ĩệểẹp{ỡẳớ{ỡệẽ{ứ7{ầ6{ĩệắĩ{ẩúổầ{Ấ5ĩ{Ỡệúộĩề{ứs{ỊẨỊẨ{ỡhĩệ{ỡảĩề{ầộ{ỡệể{ẩp5{ứ7{ỡảĩề{ấạĩề{ìệẫĩ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡụ{ĩệưĩề{ìéỡ{ờp9{ẩ8ỡ{ẩúổầ{ầk{ỡệẽ{ìệãĩề{ẩgĩệ*{ĩáỉ{]}[2*{ầ6ầ{ớệjĩề{ỡợ7j{ỡệể{ẩp5{ửep{ĩúồầ{ẩa{ỡệp{ệqỡ{ẩóĩề{ẩ9j{ẩj7ĩ{ứểeĩ*{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ứ7{ầ6ầ{ầằớ{ầóĩề{ẩj7ĩ{ỡợjĩề{ỡhĩệ{ĩệểẻỡ{ỡfĩệ*{ỡễầệ{ầủầ{ệúỗĩề{ùĩề*{ỡệ5ỉ{ềể5&{Ỡụ{ẩk{ỡợỗ{ỡệ7ĩệ{ẩỏĩề{ịủầ{ỡệqầ{ẩẵử{ẩỏể{ĩều{ẩj7ĩ{ứểeĩ*{ẦĨỨẦ*{ỊẨ{ớệ6ỡ{ệpử{ỡ7ể{ĩáĩề*{ỡợễ{ỡpẻ*{ỡủ{ềể6ầ{ệmầ{ỡẳớ{ĩắĩề{ầ5j{ỡợfĩệ{ẩỏ{ịữ{ịpẳĩ{ầệễĩệ{ỡợg*{ầệpửeĩ{ỉóĩ{ĩềệểẻớ{ứs*{ỡễầệ{ầủầ{ỡệể{ẩp5{ị5j{ẩỏĩề*{ở9ĩ{ựpằỡ{ứ7{ầóĩề{ỡ6ầ{ềểnể*{ệj7ĩ{ỡệ7ĩệ{ỡòỡ{ĩệểẻỉ{ứs{ẩúổầ{ềể5j*{ềkớ{ớệặĩ{ứ7j{ứểẻầ{ệj7ĩ{ỡệ7ĩệ{ầ6ầ{ầệh{ỡểep*{ìé{ệj8ầệ{ầt5{ầố{ờp5ĩ*{ẩốĩ{ứg*{ậj5ĩệ{ĩềệểẻớ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡệểeĩ{Ĩệắĩ,/ớ.


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
2018-03-05 05:46:44

(QT) - Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của hệ thống chính trị địa phương, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của thành phố Đông Hà đã đảm bảo tốt các mục...

Phóng sự ảnh: Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Phóng sự ảnh: Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
2018-03-04 06:17:02

(QT) - Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã có những việc...

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu
2018-03-04 05:45:11

(QT) - Họ là những người lính biên phòng trẻ, luôn xung kích trên mọi mặt trận. Trong đó, người thì dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, kiên quyết tấn công tội phạm; người...

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống
2018-03-04 05:35:58

(QT) - Không chỉ giữ vững biên cương, những người lính biên phòng còn tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả và bền...

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
2018-03-03 09:45:07

(QT) - Đến cảng cá Cửa Tùng những ngày đầu năm 2018, chúng tôi chứng kiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hối hả vươn khơi. Đây cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Giữ vững cột mốc biên cương

Giữ vững cột mốc biên cương
2018-03-03 09:37:36

(QT) - Được giao trọng trách bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biên giới, những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám địa...

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
2018-03-02 06:57:20

(QT) - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuổi trẻ Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa phục vụ đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết