Cập nhật:  GMT+7
ỪắỲY1ẩ*ỉỉPXíĨằĩẩ4XỰẬắẻbăYăẳY1dYĩắạY1ắằ*Yị8Yìj*bYắàY3c?bYậaĩỤYă!bY0dYăằô*Yìj{bY3ếằYố?Y1ẻbăY*bỪ/ắỲỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíẮ4*2XỰÌxBwY-YÌj{bY3ếằYố?Y1ẻbăY*bYẩ?Yẩỏ1YẩógbăYốoYĩị*băYƯẨẨỐĨỨY1&1ắYẫ:băY1n*Yx;băỤYBắ?Ybóễ1Yố?Ybắ{bY2{bỤYẩjẻbY3c?bYậaĩYố?Yă!bY0dỤYăằkíY3iYbắ*jYắc?bYĩắ?bắYộj}ĩYỉ!1YbắằàẫYốmY3óg1Yăằ*cỦYỈỏY3c?bYậaĩỤYíắẽằYắgíYăằô*YvẻbăY*bYbắ{bY2{bYƯvởBwỨYố?YÌj{bY3ếằYbắ{bY2{bYƯÌxBwỨY3,YĩịhYĩắ?bắYĩịjổábYĩắẽbăỤYẩ?Yổ9jY1[jYậắ&1ắYìj*bỤY1ếằYbăjêbYỉò1Yẫ:bắY0;cYốàYĨềYìjẽ1Yố?Y0;cYốàY*bYbằbắYìjẽ1Yăằ*ỤYĩị]ĩYĩỏY*bYĩc?bYộ,YắếằYƯĨĨởĨỘẮỨỦYĨắaYbắóbăYẫ}ổYb.ẫYă[bY3{ổỤY1&1YĩắaYẩỏ1YĩắlY3ẵ1ắỤYíắ;bY3ếbăYẩjẻbYĩẳẫYẫeằY1&1ắY1ắằ*Yị8ỤYíắ&Yắc:ằYĩẳbắY1;ẫỤYẫẽằYìj*bYắàYậắ.băYậắặĩY3dỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰBắôbăY1ắằ9jYĩịđYộjổ9bYĩ:1ỤY1ắằ*Yị8Ừ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰẪếĩYĩắnY3c:bYă[bY3{ổY3óg1YắeY“2ỏbăY1ắjổàb”YĩắẻbăYìj*Yẩj]bY3ằạẫYậặ1ắY3ếbăÚY“ởằYẩ?ẫYĩắc&ằYắd*Yìj{bY3ếằYỐằàĩYB*ẫU”Y3ạY1ắâYĩịặ1ắYốằà1Yìj{bY3ếằYĩắ*ẫYăằ*YíắẽằYắgíYốễằY1ẻbăY*bY0;cYốàY*bYbằbắYìjẽ1Yăằ*ỤYĨĨởĨỘẮYẩ?YậắẻbăY3kbăY1ắò1Yb.băỤYbắằàẫYốmY1n*Yìj{bY3ếằỦYẮeY1đbYộjổ9bYĩ:1Yị(băỤYĩắẻbăYìj*YBăắẵY3ẵbắYỉẽY==/ỴÝỲÝ/Bx-vÍYốáYÍắẽằYắgíYăằô*YữếYvẻbăY*bYố?YữếYÌjẽ1YíắđbăYĩịcbăYĩắỏ1YắằàbYbắằàẫYốmY0;cYốàY*bYbằbắYìjẽ1Yăằ*ỤYăằôYăẳbYĨĨởĨỘẮYố?YbắằàẫYốmYìjẽ1YíắđbăỤY“ìj{bY3ếằY3,Y1ắặbắYĩắò1Y3óg1Yíắ5íYĩắ*ẫYăằ*Y0;cYốàY*bYbằbắỤYĩị]ĩYĩỏYộ,Yắếằ…YẫếĩYốằà1Yẫ?Yĩịóễ1Y3{ổY1ắâY1dY09bY1ẻbăY*bYẩ?ẫ”ỤYìj*Y3dYĩ:cYĩắaYẩỏ1Yịằ9băY1ắcYẫẳbắỤY“1*bYĩắằàíYìj&Yỉ{jYố?cY1&1Yắc:ĩY3ếbăY2{bYỉỏY2óễằYỉỏY1ắâY3:cY1n*Yx;bă”ỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰĨắ]ẫY1ắặỤYắeY1đbYĩị!băYĩịgbY0ẵ*Y3)ĩỤYộjổ9bYĩ:1Yìj{bY3ếằYĩắ*ẫYăằ*Yố?cY1&1YốmY&bY1ắẽbăYĩằ9jY1ỏ1ỤYĩắ*ẫYbắobăYẩ?Y“ẩ}bYỉ{b”ỤYìj*Y3dYắ:Yĩắ}íYjổYĩặbỤYố*ằYĩịđYẩỏ1YẩógbăYvởBwỦỦỦYv&1ắY3{ổYặĩYẩ{jỤYắeY1đbYậặ1ắY3ếbăỤYĩ:cYị*Yẫ{jYĩắj bYăằô*Yắ*ằYẩỏ1YẩógbăYĩắẻbăYìj*Yốằà1YỉcYỉ&bắYố}bY3áYíắcbăYìj{bYắ?ẫY1}íYĩóễbăỦỦỦYẮeY1obăYậắẻbăYbăọbăYậ9jYăeằY“íắằY1ắặbắYĩịẵ”Yìj{bY3ếằYố?Y1ẻbăY*bỤY1ắcYị(băYắ*ằYẩỏ1YẩógbăYb?ổYíắ;ằYĩ&1ắYịfằYỉỏYẩ,bắY3:cY1n*Yx;băỤYậắẻbăY3óg1Y“ĩịjbăYốễằYx;bă”ỤY“1đbYx;băY1đbYẫẳbắ”Yẫ?Yíắ;ằYìj*ổYốáYẩ?Yẩỏ1YẩógbăYĩắj[bYĩkổYíắm1YốmYbắ{bY2{bỦYÌxBwYố?YvởBwYỉ8Y1ắâYẩ?Y1n*Yìjẽ1Yăằ*ỤY2{bYĩế1ỤYậắẻbăY1[bY3)ĩY2óễằYỉỏYẩ,bắY3:cY1n*Y3;băYíắ&ằỤYẩỏ1YẩógbăY1ắặbắYĩịẵYb?c”ỦYẮeYổ9jY1[jYíắ;ằY0éYbếằY2jbăYẨẨỐĨYĩjổàĩY3ẽằYĩịjbăYĩắ?bắYốễằYx;băYvếbăYỉ;bYỐằàĩYB*ẫỤY3óg1YăắằYĩịcbăYxằájY#@YẮằabYíắ&íYb.ẫYỴÝỲỶỦỦỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰỪằẫăYỉị1PX//1Ủ0*cìj*băĩịằỦốb/24ỉậĩcí/b4ồỉ/Ỳ$ỲÝ/Ỹ$2ỲÝ=ỶỶỴỶĩỲỴ=$=$ẩỲỦầíăXY/ỰỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰẨỏ1YẩógbăYvẻbăY*bYố?YÌj{bY3ếằYíắẽằYắgíYĩj[bYĩị*ỤY1*bắYă&1Y0;cYốàYốlbăY0ằạbỦYBăjêbÚYìjc1ắcằỦcịăỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰvdYĩắạYbdằỤY3dYẩ?YbắôbăY1ắằ9jYĩịđYắaĩYỉò1Yĩắ{ẫY3ế1ỤYíắ&Yắc:ằYẫẽằYìj*bYắàYậắ.băYậắặĩỤYă!bY0dYăằô*YÌxBwYố?YvởBwỦYẪẽằYìj*bYắàỤYĩẳbắY1;ẫYĩẽĩY36íYb?ổYậắẻbăYíắ;ằYỉỏYbă jYbắằ9bYắ*ổYỗYẫjẽbY1ắnYìj*bY1n*Y*ằY3dYẫ?Y0!ĩYbăjêbYĩọY1ắặbắY0;bY1ắ}ĩỤY1ắò1Yb.băỤYbắằàẫYốmY1n*YẨẨỐĨYbắ{bY2{bỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰĨọYẩfằY2:ổY1n*Yữ&1YẮêỦỦỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰỈằbắYĩắfằỤYữ&1YẮêYĩọbăYbắằájYẩ[bY1.bY2)bYắ*ằYẩỏ1YẩógbăYìj{bY3ếằYố?Y1ẻbăY*bYốáYỉỏY3c?bYậaĩỤYíắẽằYắgíY1ẻbăYĩ&1ỦYBă?ổYỲỲ-Ỷ-Ỳ%Ỹ$YỤYvắnYĩẵ1ắYẮêYvắặYẪằbắYăõằYĩắóY1ắcY3êbăY1ắặYẮc?băYẪ*ằỤYẩk1Y3dYẩ?YĂằ&ẫY3ẽ1YvẻbăY*bYậắjYỲỴỦYữò1YĩắóYốễằYbắôbăYẩfằY1.bY2)bYốáYĩóY1&1ắYbăófằY1ẻbăY*bY1&1ắYẫàbắY3,Ybắ!1Y3abYốằà1Y1ẻbăY*bYíắ;ằYíắẽằYắgíY1ắ)ĩY1ắ8YốễằYìj{bY3ếằỦYữ&1YốằaĩÚY“ẪệằY1ẻbăY*bYốằ9bY3dbăY1ắệYb?cYĩắẳY1[bY2:ổY1ắcY2{bYìj{bỤYĩỏYốàYbểằY3dY1&1ắY3ằájYĩị*ỤYộ5ĩYăằ}ổỤYíắđbăYăằ*b…”ỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰẮểbYỲÝYb.ẫYỉ*jỤYĩ:ằY0jềằYẩảYĩắ?bắYẩ]íYẩỏ1YẩógbăYvởBwYốoYĩị*băYƯb*ổYẩ?YữếY3ếằYữằ9bYíắđbăỨỤYbă?ổYỶ-Ỷ-Ỳ%@%ỤYữ&1YẮêY3abY2ỏỤYăằ*cYbắằàẫYốmYố?Yậắ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội tòng quân
2018-03-05 05:46:44

(QT) - Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của hệ thống chính trị địa phương, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của thành phố Đông Hà đã đảm bảo tốt các mục...

Phóng sự ảnh: Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Phóng sự ảnh: Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
2018-03-04 06:17:02

(QT) - Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã có những việc...

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu

Những gương mặt trẻ biên phòng tiêu biểu
2018-03-04 05:45:11

(QT) - Họ là những người lính biên phòng trẻ, luôn xung kích trên mọi mặt trận. Trong đó, người thì dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, kiên quyết tấn công tội phạm; người...

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống

Giúp người dân vùng cao ổn định cuộc sống
2018-03-04 05:35:58

(QT) - Không chỉ giữ vững biên cương, những người lính biên phòng còn tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả và bền...

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
2018-03-03 09:45:07

(QT) - Đến cảng cá Cửa Tùng những ngày đầu năm 2018, chúng tôi chứng kiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đang hối hả vươn khơi. Đây cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Giữ vững cột mốc biên cương

Giữ vững cột mốc biên cương
2018-03-03 09:37:36

(QT) - Được giao trọng trách bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biên giới, những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tích cực bám địa...

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
2018-03-02 06:57:20

(QT) - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuổi trẻ Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa phục vụ đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết